هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

OperationBuilder

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
رابط عمومی OperationBuilder
زیر کلاس های غیرمستقیم شناخته شده

سازنده ای برای Operation s.

به عنوان مثال ، موارد زیر از سازنده برای ایجاد عملیاتی استفاده می کنند که ثابت "3" را به عنوان خروجی تولید می کند:

// env is an ExecutionEnvironment, such as a Graph instance.
 try (Tensor c1 = Tensor.create(3.0f)) {
  env.opBuilder("Const", "MyConst")
    .setAttr("dtype", c1.dataType())
    .setAttr("value", c1)
    .build();
 
 }

روشهای عمومی

انتزاعی OperationBuilder
addControlInput (کنترل عملیات )
اطمینان حاصل کنید که عملیات قبل از عملیات کنترل اجرا نمی شود.
انتزاعی OperationBuilder
addInput ( ورودی <؟> ورودی)
خروجی یک عملیات دیگر را به عنوان ورودی بعدی عملیات در حال ساخت اضافه کنید.
انتزاعی OperationBuilder
addInputList ( ورودی [] <؟> ورودی ها)
خروجی های یک عملیات دیگر را به عنوان ورودی های بعدی عملیات در حال ساخت اضافه کنید.
انتزاعی عملیات
ساخت ()
ساخت Operation .
انتزاعی OperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار تنسور <؟> مقدار)
مقدار تنسور یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
انتزاعی OperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار Tensor [] <؟> مقدار)
مقادیر تنسور یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
انتزاعی OperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار رشته])
مقادیر رشته ای از ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
انتزاعی OperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار بولین [])
مقادیر بولی یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
انتزاعی OperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار DataType [] مقدار)
مقادیر نوع یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
انتزاعی OperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار رشته)
مقدار رشته یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
انتزاعی OperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار شناور [])
مقادیر شناور یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
انتزاعی OperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار طولانی)
مقدار طولانی یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
انتزاعی OperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار طولانی [])
مقادیر طولانی یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
انتزاعی OperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار بولی)
مقدار بولی یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
انتزاعی OperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار شکل [] مقدار)
مقادیر شکل یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
انتزاعی OperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار شناور)
مقدار float یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
انتزاعی OperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار DataType )
مقدار نوع یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
انتزاعی OperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار بایت [] مقدار)
مقادیر بایت یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
انتزاعی OperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار شکل )
مقدار شکل یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
انتزاعی OperationBuilder
setDevice (دستگاه رشته ای)
دستگاه درخواستی را برای محاسبه عملیاتی که در حال ساخت است ، تنظیم کنید.

روشهای عمومی

انتزاعی عمومی OperationBuilder addControlInput (کنترل عملیات )

اطمینان حاصل کنید که عملیات قبل از عملیات کنترل اجرا نمی شود.

ورودی کنترل عملیاتی است که باید قبل از اجرای عملیاتی که در حال حاضر ساخته شده است ، اجرا شود.

به عنوان مثال ، ممکن است یک عملیات Assert به عنوان ورودی کنترل برای این عملیات اضافه شود. اکنون Assert به عنوان پیش شرطی رفتار می کند که همیشه قبل از اجرای عملیات خود را تأیید می کند.

مولفه های
کنترل عملیاتی که باید قبل از اجرای این عملیات اجرا شود.
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

انتزاعی عمومی OperationBuilder addInput ( خروجی <؟> ورودی)

خروجی یک عملیات دیگر را به عنوان ورودی بعدی عملیات در حال ساخت اضافه کنید.

مولفه های
ورودی Output قرار است ورودی عملیاتی باشد که در حال ساخت است.
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

انتزاعی عمومی OperationBuilder addInputList ( ورودی [] <؟> ورودی ها)

خروجی های یک عملیات دیگر را به عنوان ورودی های بعدی عملیات در حال ساخت اضافه کنید.

مولفه های
ورودی ها لیست Output که قرار است ورودی عملیات در حال ساخت باشد.
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

انتزاع عمومی ساخت عملیات ()

ساخت Operation .

عمل زیر نیز بسته به شرایط اجرای فعلی انجام می شود.

 • در حالت مشتاق ، نتیجه عملیات بلافاصله محاسبه می شود.
 • در حالت نمودار ، هنگام اجرای یک Session ، عملیات به عنوان گره به نمودار اضافه می شود تا بعداً اجرا شود.

OperationBuilder پس از بازگشت build () قابل استفاده نیست.

انتزاعی عمومی مجموعه OperationBuilder setAttr (نام رشته ، مقدار تنسور <؟> مقدار)

مقدار تنسور یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقدار صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

انتزاعی عمومی مجموعه OperationBuilder setAttr (نام رشته ، Tensor [] <؟> مقدار)

مقادیر تنسور یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقادیر صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

انتزاعی عمومی مجموعه OperationBuilder setAttr (نام رشته ، مقدار رشته [] مقدار)

مقادیر رشته ای از ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقادیر صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

انتزاعی عمومی مجموعه OperationBuilder setAttr (نام رشته ، مقدار بولین [])

مقادیر بولی یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقادیر صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

انتزاعی عمومی OperationBuilder setAttr (نام رشته ، مقدار DataType [] مقدار)

مقادیر نوع یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقادیر صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

انتزاعی عمومی مجموعه OperationBuilder setAttr (نام رشته ، مقدار رشته)

مقدار رشته یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقدار صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

انتزاعی عمومی OperationBuilder setAttr (نام رشته ، مقدار شناور [])

مقادیر شناور یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقادیر صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

انتزاعی عمومی مجموعه OperationBuilder setAttr (نام رشته ، مقدار طولانی)

مقدار طولانی یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقدار صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

انتزاعی عمومی مجموعه OperationBuilder setAttr (نام رشته ، مقدار طولانی [])

مقادیر طولانی یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقادیر صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

انتزاعی عمومی مجموعه OperationBuilder setAttr (نام رشته ، مقدار بولی)

مقدار بولی یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقدار صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

انتزاعی عمومی OperationBuilder setAttr (نام رشته ، شکل [] مقدار)

مقادیر شکل یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقادیر صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

انتزاعی عمومی مجموعه OperationBuilder setAttr (نام رشته ، مقدار شناور)

مقدار float یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقدار صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

انتزاعی عمومی مجموعه OperationBuilder setAttr (نام رشته ، مقدار DataType )

مقدار نوع یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقدار صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

انتزاعی عمومی OperationBuilder setAttr (نام رشته ، مقدار بایت [] مقدار)

مقادیر بایت یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقادیر صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

انتزاعی عمومی مجموعه OperationBuilder setAttr (نام رشته ، مقدار شکل )

مقدار شکل یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقدار صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

انتزاعی عمومی OperationBuilder setDevice (دستگاه رشته ای)

دستگاه درخواستی را برای محاسبه عملیاتی که در حال ساخت است ، تنظیم کنید.

مولفه های
دستگاه دستگاه درخواستی ، به عنوان یک رشته
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.