GraphOperationBuilder

کلاس نهایی عمومی GraphOperationBuilder

یک OperationBuilder برای اضافه کردن GraphOperation s به یک Graph .

روش های عمومی

GraphOperationBuilder
addControlInput (کنترل عملیات )
اطمینان حاصل کنید که عملیات قبل از عملیات کنترل اجرا نمی شود.
GraphOperationBuilder
addInput ( خروجی <?> ورودی)
خروجی عملیات دیگری را به عنوان ورودی بعدی عملیات در حال ساخت اضافه کنید.
GraphOperationBuilder
addInputList ( خروجی[] <?> ورودی)
خروجی های عملیات دیگری را به عنوان ورودی های بعدی عملیات در حال ساخت اضافه کنید.
GraphOperation
ساختن ()
GraphOperation در حال ساخت را به Graph اضافه کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته، مقدار تانسور <?>)
مقدار تانسور یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته، مقدار تانسور[] <?>)
مقادیر تانسور یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته، مقدار رشته[])
مقادیر رشته یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته، مقدار بولی[])
مقادیر بولی یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته، مقدار DataType[] )
مقادیر نوع یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته، مقدار رشته)
مقدار رشته یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته، مقدار شناور[])
مقادیر شناور یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته، مقدار طولانی)
مقدار طولانی یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته، مقدار طولانی[])
مقادیر طولانی یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته، مقدار بولی)
مقدار بولی یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته، مقدار شکل[] )
مقادیر شکل یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته، مقدار شناور)
مقدار شناور یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته، مقدار DataType )
مقدار نوع یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته، مقدار بایت[])
مقادیر بایت یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته، مقدار شکل )
مقدار شکل یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setDevice (دستگاه رشته ای)
دستگاه درخواست شده برای محاسبه عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی GraphOperationBuilder addControlInput (کنترل عملیات )

اطمینان حاصل کنید که عملیات قبل از عملیات کنترل اجرا نمی شود.

ورودی کنترل عملیاتی است که باید قبل از اجرای عملیات در حال ساخت اجرا شود.

برای مثال، ممکن است یک عملیات Assert به عنوان ورودی کنترلی برای این عملیات اضافه شود. Assert اکنون به عنوان یک پیش شرط عمل می کند که همیشه قبل از اجرای عملیات خود را تأیید می کند.

مولفه های
کنترل عملیاتی که باید قبل از اجرای این عملیات اجرا شود.
برمی گرداند
 • نمونه OperationBuilder برای زنجیره زدن.

عمومی GraphOperationBuilder addInput ( خروجی <?> ورودی)

خروجی عملیات دیگری را به عنوان ورودی بعدی عملیات در حال ساخت اضافه کنید.

مولفه های
ورودی Output قرار است ورودی عملیات در حال ساخت باشد.
برمی گرداند
 • نمونه OperationBuilder برای زنجیره زدن.

عمومی GraphOperationBuilder addInputList ( خروجی[] <?> ورودی)

خروجی های عملیات دیگری را به عنوان ورودی های بعدی عملیات در حال ساخت اضافه کنید.

مولفه های
ورودی ها فهرست Output که قرار است ورودی های عملیات در حال ساخت باشند.
برمی گرداند
 • نمونه OperationBuilder برای زنجیره زدن.

ساخت GraphOperation عمومی ()

GraphOperation در حال ساخت را به Graph اضافه کنید.

OperationBuilder پس از بازگشت build() قابل استفاده نیست.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته، مقدار تانسور <?>)

مقدار تانسور یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
ارزش مقدار ویژگی
برمی گرداند
 • نمونه OperationBuilder برای زنجیره زدن.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته، تانسور[] مقدار <?>)

مقادیر تانسور یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
ارزش مقادیر ویژگی
برمی گرداند
 • نمونه OperationBuilder برای زنجیره زدن.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته، مقدار رشته[])

مقادیر رشته یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
ارزش مقادیر ویژگی
برمی گرداند
 • نمونه OperationBuilder برای زنجیره زدن.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته، مقدار بولی[])

مقادیر بولی یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
ارزش مقادیر ویژگی
برمی گرداند
 • نمونه OperationBuilder برای زنجیره زدن.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته، مقدار DataType[] )

مقادیر نوع یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
ارزش مقادیر ویژگی
برمی گرداند
 • نمونه OperationBuilder برای زنجیره زدن.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته، مقدار رشته)

مقدار رشته یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
ارزش مقدار ویژگی
برمی گرداند
 • نمونه OperationBuilder برای زنجیره زدن.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته، مقدار شناور[])

مقادیر شناور یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
ارزش مقادیر ویژگی
برمی گرداند
 • نمونه OperationBuilder برای زنجیره زدن.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته، مقدار طولانی)

مقدار طولانی یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
ارزش مقدار ویژگی
برمی گرداند
 • نمونه OperationBuilder برای زنجیره زدن.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته، مقدار طولانی[])

مقادیر طولانی یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
ارزش مقادیر ویژگی
برمی گرداند
 • نمونه OperationBuilder برای زنجیره زدن.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته، مقدار بولی)

مقدار بولی یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
ارزش مقدار ویژگی
برمی گرداند
 • نمونه OperationBuilder برای زنجیره زدن.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته، مقدار شکل[] )

مقادیر شکل یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
ارزش مقادیر ویژگی
برمی گرداند
 • نمونه OperationBuilder برای زنجیره زدن.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته، مقدار شناور)

مقدار شناور یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
ارزش مقدار ویژگی
برمی گرداند
 • نمونه OperationBuilder برای زنجیره زدن.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته، مقدار DataType )

مقدار نوع یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
ارزش مقدار ویژگی
برمی گرداند
 • نمونه OperationBuilder برای زنجیره زدن.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته، مقدار بایت[])

مقادیر بایت یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
ارزش مقادیر ویژگی
برمی گرداند
 • نمونه OperationBuilder برای زنجیره زدن.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته، مقدار شکل )

مقدار شکل یک ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
ارزش مقدار ویژگی
برمی گرداند
 • نمونه OperationBuilder برای زنجیره زدن.

عمومی GraphOperationBuilder setDevice (دستگاه رشته ای)

دستگاه درخواست شده برای محاسبه عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
دستگاه دستگاه درخواست شده، به عنوان یک رشته
برمی گرداند
 • نمونه OperationBuilder برای زنجیره زدن.