هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

GraphOperationBuilder

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
کلاس نهایی عمومی GraphOperationBuilder

OperationBuilder برای افزودن GraphOperation s به یک Graph .

روشهای عمومی

GraphOperationBuilder
addControlInput (کنترل عملیات )
اطمینان حاصل کنید که عملیات قبل از عملیات کنترل اجرا نمی شود.
GraphOperationBuilder
addInput ( ورودی <؟> ورودی)
خروجی یک عملیات دیگر را به عنوان ورودی بعدی عملیات در حال ساخت اضافه کنید.
GraphOperationBuilder
addInputList ( ورودی [] <؟> ورودی ها)
خروجی های یک عملیات دیگر را به عنوان ورودی های بعدی عملیات در حال ساخت اضافه کنید.
GraphOperation
ساخت ()
GraphOperation حال ساخت را به Graph .
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار Tensor <؟> مقدار)
مقدار تنسور یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار Tensor [] <؟> مقدار)
مقادیر تنسور یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار رشته])
مقادیر رشته ای از ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار بولین [])
مقادیر بولی یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار DataType [] مقدار)
مقادیر نوع یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار رشته)
مقدار رشته یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار شناور [])
مقادیر شناور یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار طولانی)
مقدار طولانی یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار طولانی [])
مقادیر طولانی یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار بولی)
مقدار بولی یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (مقدار رشته ، نام شکل )
مقادیر شکل یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار شناور)
مقدار float یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار DataType )
مقدار نوع یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار بایت [] مقدار)
مقادیر بایت یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setAttr (نام رشته ، مقدار شکل )
مقدار شکل یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.
GraphOperationBuilder
setDevice (دستگاه رشته ای)
دستگاه درخواستی را برای محاسبه عملیاتی که در حال ساخت است ، تنظیم کنید.

روشهای ارثی

روشهای عمومی

عمومی GraphOperationBuilder addControlInput (کنترل عملیات )

اطمینان حاصل کنید که عملیات قبل از عملیات کنترل اجرا نمی شود.

ورودی کنترل عملیاتی است که باید قبل از اجرای عملیاتی که در حال حاضر ساخته شده است ، اجرا شود.

به عنوان مثال ، ممکن است یک عملیات Assert به عنوان ورودی کنترل برای این عملیات اضافه شود. اکنون Assert به عنوان پیش شرطی رفتار می کند که همیشه قبل از اجرای عملیات خود را تأیید می کند.

مولفه های
کنترل عملیاتی که باید قبل از اجرای این عملیات اجرا شود.
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

عمومی GraphOperationBuilder addInput ( خروجی <؟> ورودی)

خروجی یک عملیات دیگر را به عنوان ورودی بعدی عملیات در حال ساخت اضافه کنید.

مولفه های
ورودی Output قرار است ورودی عملیاتی باشد که در حال ساخت است.
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

عمومی GraphOperationBuilder addInputList ( خروجی [] <؟> ورودی)

خروجی های یک عملیات دیگر را به عنوان ورودی های بعدی عملیات در حال ساخت اضافه کنید.

مولفه های
ورودی ها لیست Output که قرار است ورودی عملیات در حال ساخت باشد.
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

ساخت عمومی GraphOperation ()

GraphOperation حال ساخت را به Graph .

OperationBuilder پس از بازگشت build () قابل استفاده نیست.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته ، مقدار تنسور <؟> مقدار)

مقدار تنسور یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقدار صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته ، Tensor [] <؟> مقدار)

مقادیر تنسور یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقادیر صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته ، مقدار رشته]])

مقادیر رشته ای از ویژگی عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقادیر صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته ، مقدار بولین [])

مقادیر بولی یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقادیر صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته ، مقدار نوع داده [] )

مقادیر نوع یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقادیر صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته ، مقدار رشته)

مقدار رشته یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقدار صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته ، مقدار شناور [])

مقادیر شناور یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقادیر صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته ، مقدار طولانی)

مقدار طولانی یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقدار صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته ، مقدار طولانی])

مقادیر طولانی یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقادیر صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته ، مقدار بولی)

مقدار بولی یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقدار صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته ، مقدار شکل [] مقدار)

مقادیر شکل یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقادیر صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته ، مقدار شناور)

مقدار float یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقدار صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته ، مقدار DataType )

مقدار نوع یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقدار صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته ، مقدار بایت [] مقدار)

مقادیر بایت یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقادیر صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

عمومی GraphOperationBuilder setAttr (نام رشته ، مقدار شکل )

مقدار شکل یک ویژگی از عملیات در حال ساخت را تنظیم کنید.

مولفه های
نام نام مشخصه
مقدار مقدار صفت
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.

عمومی GraphOperationBuilder setDevice (دستگاه رشته ای)

دستگاه درخواستی را برای محاسبه عملیاتی که در حال ساخت است ، تنظیم کنید.

مولفه های
دستگاه دستگاه درخواستی ، به عنوان یک رشته
برمی گردد
 • مثال OperationBuilder برای زنجیرزنی.