هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

SavedModelBundle.Loader

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
کلاس نهایی استاتیک عمومی SavedModelBundle.Loader

گزینه های بارگیری یک SavedModel.

روشهای عمومی

SavedModelBundle
بارگذاری ()
با گزینه های پیکربندی شده ، یک SavedModelBundle بارگیری کنید.
SavedModelBundle.Loader
withConfigProto (بایت [] configProto)
پیکربندی شی Session را هنگام بارگذاری مدل ایجاد کنید.
SavedModelBundle.Loader
گزینه های withRunOptions (بایت [])
گزینه هایی را تنظیم می کند که هنگام اجرای عملیات راه اندازی مدل استفاده می شود.
SavedModelBundle.Loader
withTags (رشته ها ... برچسب ها)
مجموعه ای از برچسب ها را تنظیم می کند که نمودار خاص را در مدل ذخیره شده شناسایی می کند تا بارگیری شود.

روشهای ارثی

روشهای عمومی

بار ذخیره شده عمومی ModelBundle ()

با گزینه های پیکربندی شده ، یک SavedModelBundle بارگیری کنید.

public SavedModelBundle.Loader withConfigProto (بایت [] configProto)

پیکربندی شی Session را هنگام بارگذاری مدل ایجاد کنید.

مولفه های
پیکربندی بافر پروتکل سریال ConfigProto .

public SavedModelBundle.Loader withRunOptions (گزینه های بایت [])

گزینه هایی را تنظیم می کند که هنگام اجرای عملیات راه اندازی مدل استفاده می شود.

مولفه های
گزینه ها بافر پروتکل RunOptions سریال سازی شده .

public SavedModelBundle.Loader withTags (رشته ها ... برچسب ها)

مجموعه ای از برچسب ها را تنظیم می کند که نمودار خاص را در مدل ذخیره شده شناسایی می کند تا بارگیری شود.

مولفه های
برچسب ها برچسب های شناسایی MetaGraphDef خاص برای بارگیری.