SavedModelBundle.Loader

کلاس نهایی استاتیک عمومی SavedModelBundle.Loader

گزینه هایی برای بارگیری SavedModel.

روش های عمومی

SavedModelBundle
بار ()
یک SavedModelBundle با گزینه های پیکربندی شده بارگیری کنید.
SavedModelBundle.Loader
withConfigProto (byte[] configProto)
پیکربندی شی Session ایجاد شده هنگام بارگذاری مدل را تنظیم کنید.
SavedModelBundle.Loader
withRunOptions (گزینه‌های بایت[])
گزینه هایی را برای استفاده در هنگام اجرای عملیات اولیه سازی مدل تنظیم می کند.
SavedModelBundle.Loader
withTags (رشته... برچسب ها)
مجموعه ای از برچسب ها را تنظیم می کند که نمودار خاصی را در مدل ذخیره شده شناسایی می کند تا بارگذاری شود.

روش های ارثی

روش های عمومی

بارگیری عمومی SavedModelBundle ()

یک SavedModelBundle با گزینه های پیکربندی شده بارگیری کنید.

عمومی SavedModelBundle.Loader withConfigProto (byte[] configProto)

پیکربندی شی Session ایجاد شده هنگام بارگذاری مدل را تنظیم کنید.

مولفه های
configProto بافر پروتکل ConfigProto سریالی شده

عمومی SavedModelBundle.Loader withRunOptions (گزینه های بایت[])

گزینه هایی را برای استفاده در هنگام اجرای عملیات اولیه سازی مدل تنظیم می کند.

مولفه های
گزینه ها بافر پروتکل RunOptions سریال.

عمومی SavedModelBundle.Loader withTags (رشته... برچسب ها)

مجموعه ای از برچسب ها را تنظیم می کند که نمودار خاصی را در مدل ذخیره شده شناسایی می کند تا بارگذاری شود.

مولفه های
برچسب ها برچسب هایی که MetaGraphDef خاصی را برای بارگذاری شناسایی می کنند.