هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

SavedModelBundle

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
SavedModelBundle کلاس های عمومی

SavedModelBundle مدلی را نشان می دهد که از فضای ذخیره سازی بارگیری شده است.

این مدل شامل یک توصیف از محاسبات (یک Graph )، یک Session با تانسورها (به عنوان مثال، پارامترهای یا متغیر در نمودار) مقداردهی اولیه به ارزش های ذخیره شده در ذخیره سازی، و شرح مدل (نمایندگی سریال یک بافر پروتکل MetaGraphDef ).

کلاس های تو در تو

کلاس SavedModelBundle.Loader گزینه هایی برای بارگیری SavedModel.

روش های عمومی

خالی
نزدیک ()
منتشر منابع (به Graph و Session ) در ارتباط با مدل بسته نرم افزاری را نجات داد.
نمودار
نمودار ()
نموداری را که محاسبات انجام شده توسط مدل را توصیف می کند، برمی گرداند.
شخص SavedModelBundle
بار (رشته exportDir، رشته ... برچسب ها)
یک مدل ذخیره شده را از دایرکتوری صادرات بارگیری کنید.
شخص SavedModelBundle.Loader
لودر (رشته exportDir)
یک مدل ذخیره شده را بارگیری کنید.
بایت[]
metaGraphDef ()
را برمی گرداند مرتب MetaGraphDef بافر پروتکل مرتبط با مدل نجات داد.
جلسه
جلسه ()
را برمی گرداند Session که با آن به انجام محاسبات با استفاده از مدل.

روش های ارثی

روش های عمومی

نزدیک باطل عمومی ()

منتشر منابع (به Graph و Session ) در ارتباط با مدل بسته نرم افزاری را نجات داد.

عمومی گراف نمودار ()

نموداری را که محاسبات انجام شده توسط مدل را توصیف می کند، برمی گرداند.

عمومی استاتیک SavedModelBundle بار (رشته exportDir، رشته ... برچسب ها)

یک مدل ذخیره شده را از دایرکتوری صادرات بارگیری کنید. مدل است که در حال لود باید با استفاده از ایجاد شود API مدل ذخیره شده .

: در این روش مخفف است

SavedModelBundle.loader().withTags(tags).load();
 

مولفه های
exportDir مسیر دایرکتوری حاوی یک مدل ذخیره شده
برچسب ها برچسب هایی که متاگراف دیف خاصی را برای بارگذاری شناسایی می کنند.
برمی گرداند
  • یک بسته حاوی نمودار و جلسه مربوطه.

عمومی استاتیک SavedModelBundle.Loader لودر (رشته exportDir)

یک مدل ذخیره شده را بارگیری کنید.

بازده یک Loader شی که می توانید گزینه های پیکربندی در واقع قبل از بارگذاری مدل تعیین می کنند،

مولفه های
exportDir مسیر دایرکتوری حاوی یک مدل ذخیره شده

بایت عمومی [] metaGraphDef ()

را برمی گرداند مرتب MetaGraphDef بافر پروتکل مرتبط با مدل نجات داد.

عمومی جلسه جلسه ()

را برمی گرداند Session که با آن به انجام محاسبات با استفاده از مدل.

برمی گرداند
  • جلسه اولیه