SavedModelBundle

کلاس عمومی SavedModelBundle

SavedModelBundle مدلی را نشان می دهد که از فضای ذخیره سازی بارگیری شده است.

این مدل شامل توصیفی از محاسبات (یک Graph )، یک Session با تانسورها (مثلاً پارامترها یا متغیرهای موجود در نمودار) است که به مقادیر ذخیره شده در ذخیره‌سازی مقداردهی اولیه شده است، و توضیحی از مدل (نمایش سریالی از بافر پروتکل MetaGraphDef). ).

کلاس های تو در تو

کلاس SavedModelBundle.Loader گزینه هایی برای بارگیری SavedModel.

روش های عمومی

خالی
بستن ()
منابع ( Graph و Session ) مرتبط با بسته مدل ذخیره شده را منتشر می کند.
نمودار
نمودار ()
نموداری را که محاسبات انجام شده توسط مدل را توصیف می کند، برمی گرداند.
SavedModelBundle ثابت
بارگذاری (برچسب های رشته exportDir، رشته...)
یک مدل ذخیره شده را از دایرکتوری صادرات بارگیری کنید.
استاتیک SavedModelBundle.Loader
لودر (String exportDir)
یک مدل ذخیره شده را بارگیری کنید.
بایت[]
متا گراف دف ()
بافر پروتکل MetaGraphDef سریال شده مرتبط با مدل ذخیره شده را برمی گرداند.
جلسه
جلسه ()
Session که با آن محاسبات را با استفاده از مدل انجام می دهد، برمی گرداند.

روش های ارثی

روش های عمومی

بسته شدن فضای خالی عمومی ()

منابع ( Graph و Session ) مرتبط با بسته مدل ذخیره شده را منتشر می کند.

نمودار نمودار عمومی ()

نموداری را که محاسبات انجام شده توسط مدل را توصیف می کند، برمی گرداند.

بارگذاری عمومی استاتیک SavedModelBundle (برچسب‌های رشته exportDir، رشته...)

یک مدل ذخیره شده را از دایرکتوری صادرات بارگیری کنید. مدلی که در حال بارگیری است باید با استفاده از Saved Model API ایجاد شود.

این روش مخفف

SavedModelBundle.loader().withTags(tags).load();
 
است

مولفه های
exportDir مسیر دایرکتوری حاوی یک مدل ذخیره شده
برچسب ها برچسب هایی که متاگراف دف خاصی را برای بارگذاری شناسایی می کنند.
برمی گرداند
  • یک بسته حاوی نمودار و جلسه مربوطه.

بارگذار عمومی استاتیک SavedModelBundle.Loader (String exportDir)

یک مدل ذخیره شده را بارگیری کنید.

یک شی Loader را برمی گرداند که می تواند گزینه های پیکربندی را قبل از بارگیری واقعی مدل تنظیم کند.

مولفه های
exportDir مسیر دایرکتوری حاوی یک مدل ذخیره شده

بایت عمومی[] metaGraphDef ()

بافر پروتکل MetaGraphDef سریال شده مرتبط با مدل ذخیره شده را برمی گرداند.

جلسه عمومی ()

Session که با آن محاسبات را با استفاده از مدل انجام می دهد، برمی گرداند.

برمی گرداند
  • جلسه اولیه