هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Tensors

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
تنسور کلاس نهایی عمومی

روشهای کارخانه ایمن برای ایجاد اشیا Tensor .

روشهای عمومی

تانسور استاتیک <شناور>
ایجاد (شناور [] [] [] داده)
یک تانسور درجه 3 از عناصر float کند.
سنسور استاتیک <دوبل>
ایجاد (دو برابر [] داده)
یک تانسور درجه 1 از عناصر double کند.
سنسور استاتیک <بولی>
ایجاد (داده های بولی [] [] [] [] [] [] داده ها]
یک تانسور درجه 5 از عناصر boolean کند.
سنسور استاتیک <رشته>
ایجاد (بایت [] [] داده)
یک تانسور درجه 1 از عناصر byte کند.
سنسور استاتیک <طولانی>
ایجاد (داده [طولانی)
یک تانسور درجه 1 از عناصر long کند.
سنسور استاتیک <دوبل>
ایجاد (داده دو برابر)
یک سنسور اسکالر ایجاد می کند که حاوی یک عنصر double است.
سنسور استاتیک <داخلی>
ایجاد (int [] [] [] [] [] داده]
یک عنصر int 5 ایجاد می کند.
سنسور استاتیک <داخلی>
ایجاد (int [] [] [] [] [] [] داده]
ایجاد یک کشش رتبه 6 از عناصر int .
تانسور استاتیک <بولی>
ایجاد (داده های بولی [] [] داده ها)
یک تانسور درجه 2 از عناصر boolean کند.
تانسور استاتیک <شناور>
ایجاد (شناور [] [] [] [] داده]
یک تانسور درجه 4 از عناصر float کند.
سنسور استاتیک <دوبل>
ایجاد (دو برابر [] [] داده)
یک تانسور درجه 2 از عناصر double کند.
سنسور استاتیک <رشته>
ایجاد (بایت [] [] [] داده)
یک عنصر byte یک تنسور درجه 2 ایجاد byte کند.
تانسور استاتیک <رشته>
ایجاد (بایت [] [] [] [] [] داده]
یک عنصر byte یک تانسور درجه 4 ایجاد byte کند.
تانسور استاتیک <شناور>
ایجاد (شناور [] [] [] [] [] داده]
یک تانسور درجه 5 از عناصر float کند.
سنسور استاتیک <داخلی>
ایجاد (داده های int)
یک سنسور اسکالر حاوی یک عنصر int می کند.
سنسور استاتیک <طولانی>
ایجاد (طولانی [] [] [] [] داده]
از عناصر long یک تانسور درجه 4 ایجاد می کند.
تانسور استاتیک <بولی>
ایجاد (داده های بولی)
یک سنسور اسکالر ایجاد می کند که حاوی یک عنصر boolean است.
سنسور استاتیک <دوبل>
ایجاد (دو برابر [] [] [] داده)
یک تانسور درجه 3 از عناصر double کند.
تانسور استاتیک <شناور>
ایجاد (شناور [] [] [] [] [] [] [] داده]
یک تانسور درجه 6 از عناصر float کند.
تانسور استاتیک <رشته>
ایجاد (بایت [] داده)
یک سنسور اسکالر ایجاد می کند که حاوی یک عنصر byte است.
سنسور استاتیک <داخلی>
ایجاد (int [] [] داده)
یک تانسور درجه 2 از عناصر int کند.
سنسور استاتیک <داخلی>
ایجاد (int [] [] [] داده)
یک عنصر int 3 ایجاد می کند.
سنسور استاتیک <بولی>
ایجاد (داده بولی [] [] [] داده]
یک تانسور درجه 3 از عناصر boolean کند.
سنسور استاتیک <دوبل>
ایجاد (دو برابر [] [] [] [] [] داده]
یک تانسور درجه 5 از عناصر double کند.
تانسور استاتیک <شناور>
ایجاد (داده شناور)
یک سنسور اسکالر ایجاد می کند که حاوی یک عنصر float است.
سنسور استاتیک <طولانی>
ایجاد (داده های طولانی [] [] []
از عناصر long یک تانسور درجه 3 ایجاد می کند.
سنسور استاتیک <بولی>
ایجاد (داده بولی [] [] [] [] داده]
یک تانسور درجه 4 از عناصر boolean کند.
تانسور استاتیک <شناور>
ایجاد (شناور [] [] داده)
یک تانسور درجه 2 از عناصر float کند.
تانسور استاتیک <رشته>
ایجاد (بایت [] [] [] [] داده]
یک عنصر byte یک تانسور درجه 3 ایجاد byte کند.
سنسور استاتیک <طولانی>
ایجاد (داده [طولانی [] [] [] [] [] [] داده]
از عناصر long یک کشش درجه 6 ایجاد می کند.
سنسور استاتیک <طولانی>
ایجاد (طولانی [] [] داده)
از عناصر long یک تانسور درجه 2 ایجاد می کند.
سنسور استاتیک <بولی>
ایجاد (داده های بولی)
یک تانسور درجه 1 از عناصر boolean کند.
تانسور استاتیک <شناور>
ایجاد (شناور [] داده)
یک تانسور درجه 1 از عناصر float کند.
سنسور استاتیک <طولانی>
ایجاد (طولانی [] [] [] [] [] داده]
از عناصر long یک تانسور درجه 5 ایجاد می کند.
تانسور استاتیک <رشته>
ایجاد (داده های رشته ای)
با استفاده از رمزگذاری پیش فرض UTF-8 ، یک سنسور رشته Scalar ایجاد می کند.
سنسور استاتیک <دوبل>
ایجاد (دو برابر [] [] [] [] داده]
یک تانسور درجه 4 از عناصر double کند.
سنسور استاتیک <بولی>
ایجاد (داده های بولی [] [] [] [] [] [] [] داده ها]
یک تانسور درجه 6 از عناصر boolean کند.
سنسور استاتیک <داخلی>
ایجاد (int [] [] [] [] داده]
یک تانسور درجه 4 از عناصر int کند.
سنسور استاتیک <طولانی>
ایجاد (داده های طولانی)
یک سنسور اسکالر ایجاد می کند که شامل یک عنصر long است.
تانسور استاتیک <رشته>
ایجاد (داده های رشته ای ، Charset charset)
با استفاده از رمزگذاری مشخص ، یک تانسور رشته ای مقیاسی ایجاد می کند.
سنسور استاتیک <دوبل>
ایجاد (دو برابر [] [] [] [] [] [] داده]
یک سنسور درجه 6 از عناصر double کند.
سنسور استاتیک <داخلی>
ایجاد (int [] داده)
ایجاد یک کشش رتبه 1 از عناصر int .
تانسور استاتیک <رشته>
ایجاد (بایت [] [] [] [] [] [] [] داده]
یک عنصر byte یک تانسور درجه 5 ایجاد byte کند.

روشهای ارثی

روشهای عمومی

Tensor استاتیک عمومی <Float> ایجاد (داده شناور [] [] []

یک تانسور درجه 3 از عناصر float کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار داده شود. ابعاد سنسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

Tensor استاتیک عمومی <دو برابر> ایجاد (دو برابر [] داده)

یک تانسور درجه 1 از عناصر double کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار گیرد. ابعاد سنسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

تانسور استاتیک عمومی <Boolean> ایجاد (داده های بولی [] [] [] [] [] [] داده ها]

یک تانسور درجه 5 از عناصر boolean کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار گیرد. ابعاد تانسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

تانسور استاتیک عمومی <رشته> ایجاد (بایت [] [] داده)

یک تانسور درجه 1 از عناصر byte کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی داده ها برای قرار دادن در تنسور جدید. عناصر رشته ای توالی بایت از آخرین بعد آرایه هستند.

تانسور استاتیک عمومی <طولانی> ایجاد (طولانی [] داده)

یک تانسور درجه 1 از عناصر long کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار گیرد. ابعاد سنسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

Tensor استاتیک عمومی ایجاد <دو برابر> (داده های دو برابر)

یک سنسور اسکالر ایجاد می کند که حاوی یک عنصر double است.

مولفه های
داده ها مقداری که باید در سنسور اسکالر جدید قرار دهید.

Tensor استاتیک عمومی <Intger> ایجاد (int [] [] [] [] [] [] داده]

یک عنصر int 5 ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار گیرد. ابعاد سنسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

Tensor استاتیک عمومی <Intger> ایجاد (int [] [] [] [] [] [] [] داده]

ایجاد یک کشش رتبه 6 از عناصر int .

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار گیرد. ابعاد سنسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

Tensor استاتیک عمومی <Boolean> create (boolean [] [] data)

یک تانسور درجه 2 از عناصر boolean کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار گیرد. ابعاد سنسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

Tensor استاتیک عمومی <Float> ایجاد (float [] [] [] [] data]

یک عنصر float درجه یک -4 ایجاد float کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار گیرد. ابعاد سنسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

Tensor استاتیک عمومی <دو برابر> ایجاد (دو برابر [] [] داده)

یک تانسور درجه 2 از عناصر double کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار گیرد. ابعاد سنسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

تانسور استاتیک عمومی <رشته> ایجاد (بایت [] [] [] داده]

یک عنصر byte یک تنسور درجه 2 ایجاد byte کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی داده ها برای قرار دادن در تنسور جدید. عناصر رشته ای توالی بایت از آخرین بعد آرایه هستند.

تانسور استاتیک عمومی <رشته> ایجاد (بایت [] [] [] [] [] [] داده]

یک عنصر byte یک تانسور درجه 4 ایجاد byte کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی داده ها برای قرار دادن در تنسور جدید. عناصر رشته ای توالی بایت از آخرین بعد آرایه هستند.

Tensor استاتیک عمومی <Float> ایجاد (داده شناور [] [] [] [] [] [] داده ها]

یک تانسور درجه 5 از عناصر float کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار گیرد. ابعاد سنسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

تانسور استاتیک عمومی ایجاد <داخلی> (داده های int)

یک سنسور اسکالر حاوی یک عنصر int می کند.

مولفه های
داده ها مقداری که باید در سنسور اسکالر جدید قرار دهید.

تانسور استاتیک عمومی <طولانی> ایجاد (داده های طولانی [] [] [] [] []

از عناصر long یک تانسور درجه 4 ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار گیرد. ابعاد سنسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

تانسور استاتیک عمومی <Boolean> ایجاد (داده های بولی)

یک سنسور اسکالر ایجاد می کند که حاوی یک عنصر boolean است.

مولفه های
داده ها مقداری که باید در سنسور اسکالر جدید قرار دهید.

تانسور استاتیک عمومی <دو برابر> ایجاد (داده های دو برابر [] [] []]

یک تانسور درجه 3 از عناصر double کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار گیرد. ابعاد سنسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

Tensor استاتیک عمومی <Float> ایجاد (float [] [] [] [] [] [] [] داده ها]

یک تانسور درجه 6 از عناصر float کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار گیرد. ابعاد سنسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

تانسور استاتیک عمومی <رشته> ایجاد (بایت [] داده)

یک سنسور اسکالر ایجاد می کند که حاوی یک عنصر byte است.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی داده ها برای قرار دادن در تنسور جدید. عناصر رشته ای توالی بایت از آخرین بعد آرایه هستند.

Tensor استاتیک عمومی <Intger> ایجاد (int [] [] داده)

یک تانسور درجه 2 از عناصر int کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار داده شود. ابعاد تانسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

Tensor استاتیک عمومی <Intger> ایجاد (int [] [] [] داده]

یک عنصر int 3 ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار گیرد. ابعاد سنسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

Tensor استاتیک عمومی <Boolean> create (boolean [] [] [] data]

ایجاد یک عنصر boolean درجه 3.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار گیرد. ابعاد سنسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

Tensor استاتیک عمومی ایجاد <دو برابر> (داده های دو برابر [] [] [] [] [] []

یک تانسور درجه 5 از عناصر double کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار گیرد. ابعاد تانسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

Tensor static public <Float> ایجاد (داده شناور)

یک سنسور اسکالر ایجاد می کند که حاوی یک عنصر float است.

مولفه های
داده ها مقداری که باید در سنسور اسکالر جدید قرار دهید.

تانسور استاتیک عمومی <طولانی> ایجاد (داده های طولانی [] [] []

از عناصر long یک تانسور درجه 3 ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار گیرد. ابعاد سنسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

تانسور استاتیک عمومی <Boolean> ایجاد (داده های بولی [] [] [] [] []

یک تانسور درجه 4 از عناصر boolean کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار گیرد. ابعاد سنسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

Tensor استاتیک عمومی <Float> ایجاد (داده شناور [] [])

یک تانسور درجه 2 از عناصر float کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار گیرد. ابعاد سنسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

تانسور استاتیک عمومی <رشته> ایجاد (بایت [] [] [] [] داده]

یک عنصر byte یک تانسور درجه 3 ایجاد byte کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی داده ها برای قرار دادن در تنسور جدید. عناصر رشته ای توالی بایت از آخرین بعد آرایه هستند.

تانسور استاتیک عمومی <طولانی> ایجاد (داده های طولانی [] [] [] [] [] [] []

از عناصر long یک کشش درجه 6 ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار گیرد. ابعاد سنسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

تانسور استاتیک عمومی <طولانی> ایجاد (طولانی [] [] داده)

از عناصر long یک تانسور درجه 2 ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار داده شود. ابعاد سنسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

Tensor static public <Boolean> ایجاد (داده های بولی [])

یک تانسور درجه 1 از عناصر boolean کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار گیرد. ابعاد سنسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

Tensor static public <Float> create (float [] data)

یک تانسور درجه 1 از عناصر float کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار گیرد. ابعاد سنسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

تانسور استاتیک عمومی <طولانی> ایجاد (داده های طولانی [] [] [] [] [] []

از عناصر long یک تانسور درجه 5 ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار گیرد. ابعاد سنسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

تانسور استاتیک عمومی <رشته> ایجاد (داده های رشته)

با استفاده از رمزگذاری پیش فرض UTF-8 ، یک سنسور رشته Scalar ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها رشته ای که باید وارد سنسور اسکالر جدید شود.

Tensor استاتیک عمومی <دو برابر> ایجاد (داده های دو برابر [] [] [] [] []

یک تانسور درجه 4 از عناصر double کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار گیرد. ابعاد سنسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

تانسور استاتیک عمومی <Boolean> ایجاد (بولی [] [] [] [] [] [] [] [] داده]

یک تانسور درجه 6 از عناصر boolean کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار گیرد. ابعاد سنسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

Tensor استاتیک عمومی <Intger> ایجاد (int [] [] [] [] داده]

یک تانسور درجه 4 از عناصر int کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار گیرد. ابعاد سنسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

تانسور استاتیک عمومی <طولانی> ایجاد (داده های طولانی)

یک سنسور اسکالر ایجاد می کند که شامل یک عنصر long است.

مولفه های
داده ها مقداری که باید در سنسور اسکالر جدید قرار دهید.

تانسور استاتیک عمومی <رشته> ایجاد (داده های رشته ، مجموعه کاراکتر)

با استفاده از رمزگذاری مشخص ، یک تانسور رشته ای مقیاسی ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها رشته ای که باید وارد سنسور اسکالر جدید شود.
کاراکتر رمزگذاری از رشته به بایت.

Tensor استاتیک عمومی <دو برابر> ایجاد (داده های دو برابر [] [] [] [] [] [] []

یک سنسور درجه 6 از عناصر double کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار گیرد. ابعاد سنسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

Tensor استاتیک عمومی <Intger> ایجاد (int [] داده)

ایجاد یک کشش رتبه 1 از عناصر int .

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در سنسور جدید قرار داده شود. ابعاد تانسور جدید با آرایه مطابقت دارد.

تانسور استاتیک عمومی <رشته> ایجاد (بایت [] [] [] [] [] [] [] داده]

یک عنصر byte یک تانسور درجه 5 ایجاد byte کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی داده ها برای قرار دادن در تنسور جدید. عناصر رشته ای توالی بایت از آخرین بعد آرایه هستند.