Tensors

تانسورهای کلاس نهایی عمومی

روش های کارخانه ایمن برای ایجاد اشیاء Tensor .

روش های عمومی

تانسور استاتیک <Float>
ایجاد (شناور[][][] داده)
یک تانسور رتبه-3 از عناصر float ایجاد می کند.
تانسور استاتیک <دوبل>
ایجاد (دو[] داده)
یک تانسور رتبه-1 از عناصر double ایجاد می کند.
تانسور استاتیک <بولی>
ایجاد (بولی[][][][][] داده)
یک تانسور رتبه-5 از عناصر boolean ایجاد می کند.
تانسور ایستا <رشته>
ایجاد (بایت[][] داده)
یک تانسور رتبه-1 از عناصر byte ایجاد می کند.
تانسور ساکن <طولانی>
ایجاد (طولانی[] داده)
یک تانسور رتبه-1 از عناصر long ایجاد می کند.
تانسور استاتیک <دوبل>
ایجاد (داده مضاعف)
یک تانسور اسکالر حاوی یک عنصر double منفرد ایجاد می کند.
تانسور ایستا <عدد صحیح>
ایجاد (int[][][][][] داده)
یک تانسور رتبه-5 از عناصر int ایجاد می کند.
تانسور ایستا <عدد صحیح>
ایجاد (int[][][][][][] داده)
یک تانسور رتبه-6 از عناصر int ایجاد می کند.
تانسور استاتیک <بولی>
ایجاد (داده های بولی[][])
یک تانسور رتبه-2 از عناصر boolean ایجاد می کند.
تانسور استاتیک <Float>
ایجاد (شناور[][][][] داده)
یک تانسور رتبه-4 از عناصر float ایجاد می کند.
تانسور استاتیک <دوبل>
ایجاد (دو[][] داده)
یک تانسور رتبه-2 از عناصر double ایجاد می کند.
تانسور ایستا <رشته>
ایجاد (بایت[][][] داده)
یک تانسور رتبه-2 از عناصر byte ایجاد می کند.
تانسور ایستا <رشته>
ایجاد (بایت[][][][][] داده)
یک تانسور رتبه-4 از عناصر byte ایجاد می کند.
تانسور استاتیک <Float>
ایجاد (شناور[][][][][] داده)
یک تانسور رتبه-5 از عناصر float ایجاد می کند.
تانسور ایستا <عدد صحیح>
ایجاد (داده های داخلی)
یک تانسور اسکالر حاوی یک عنصر int ایجاد می کند.
تانسور ساکن <طولانی>
ایجاد (طولانی[][][][] داده)
یک تانسور رتبه-4 از عناصر long ایجاد می کند.
تانسور استاتیک <بولی>
ایجاد (داده های بولی)
یک تانسور اسکالر حاوی یک عنصر boolean ایجاد می کند.
تانسور استاتیک <دوبل>
ایجاد (دو[][][] داده)
یک تانسور رتبه-3 از عناصر double ایجاد می کند.
تانسور استاتیک <Float>
ایجاد (شناور[][][][][][] داده)
یک تانسور رتبه-6 از عناصر float ایجاد می کند.
تانسور ایستا <رشته>
ایجاد (بایت[] داده)
یک تانسور اسکالر حاوی یک عنصر byte ایجاد می کند.
تانسور ایستا <عدد صحیح>
ایجاد (int[][] داده)
یک تانسور رتبه-2 از عناصر int ایجاد می کند.
تانسور ایستا <عدد صحیح>
ایجاد (int[][][] داده)
یک تانسور رتبه-3 از عناصر int ایجاد می کند.
تانسور استاتیک <بولی>
ایجاد (داده های بولی[][][])
یک تانسور رتبه-3 از عناصر boolean ایجاد می کند.
تانسور استاتیک <دوبل>
ایجاد (دوبار[][][][][] داده)
یک تانسور رتبه-5 از عناصر double ایجاد می کند.
تانسور استاتیک <Float>
ایجاد (داده شناور)
یک تانسور اسکالر حاوی یک عنصر float منفرد ایجاد می کند.
تانسور ساکن <طولانی>
ایجاد (طولانی[][][] داده)
یک تانسور رتبه-3 از عناصر long ایجاد می کند.
تانسور استاتیک <بولی>
ایجاد (بولی[][][][] داده)
یک تانسور رتبه-4 از عناصر boolean ایجاد می کند.
تانسور استاتیک <Float>
ایجاد (شناور[][] داده)
یک تانسور رتبه-2 از عناصر float ایجاد می کند.
تانسور ایستا <رشته>
ایجاد (بایت[][][][] داده)
یک تانسور رتبه-3 از عناصر byte ایجاد می کند.
تانسور ساکن <طولانی>
ایجاد (طولانی[][][][][][] داده)
یک تانسور رتبه-6 از عناصر long ایجاد می کند.
تانسور ساکن <طولانی>
ایجاد (طولانی[][] داده)
یک تانسور رتبه-2 از عناصر long ایجاد می کند.
تانسور استاتیک <بولی>
ایجاد (داده های بولی[])
یک تانسور رتبه-1 از عناصر boolean ایجاد می کند.
تانسور استاتیک <Float>
ایجاد (شناور[] داده)
یک تانسور رتبه-1 از عناصر float ایجاد می کند.
تانسور ساکن <طولانی>
ایجاد (طولانی[][][][][] داده)
یک تانسور رتبه-5 از عناصر long ایجاد می کند.
تانسور ایستا <رشته>
ایجاد (داده های رشته ای)
با استفاده از کدگذاری پیش‌فرض UTF-8، یک تانسور رشته‌ای اسکالر ایجاد می‌کند.
تانسور استاتیک <دوبل>
ایجاد (دوگانه[][][][] داده)
یک تانسور رتبه-4 از عناصر double ایجاد می کند.
تانسور استاتیک <بولی>
ایجاد (بولی[][][][][][] داده)
یک تانسور رتبه-6 از عناصر boolean ایجاد می کند.
تانسور ایستا <عدد صحیح>
ایجاد (int[][][][] داده)
یک تانسور رتبه-4 از عناصر int ایجاد می کند.
تانسور ساکن <طولانی>
ایجاد (داده طولانی)
یک تانسور اسکالر حاوی یک عنصر long ایجاد می کند.
تانسور ایستا <رشته>
ایجاد (داده رشته، مجموعه نویسه)
با استفاده از یک رمزگذاری مشخص، یک تانسور رشته اسکالر ایجاد می کند.
تانسور استاتیک <دوبل>
ایجاد (دوبار[][][][][][] داده)
یک تانسور رتبه-6 از عناصر double ایجاد می کند.
تانسور ایستا <عدد صحیح>
ایجاد (int[] داده)
یک تانسور رتبه-1 از عناصر int ایجاد می کند.
تانسور ایستا <رشته>
ایجاد (بایت[][][][][][] داده)
یک تانسور رتبه-5 از عناصر byte ایجاد می کند.

روش های ارثی

روش های عمومی

ایجاد تانسور ثابت عمومی <Float> (شناور[][][] داده)

یک تانسور رتبه-3 از عناصر float ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <Double> (داده دوگانه[])

یک تانسور رتبه-1 از عناصر double ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <Boolean> (بولی[][][][][] داده)

یک تانسور رتبه-5 از عناصر boolean ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <String> (بایت[][] داده)

یک تانسور رتبه-1 از عناصر byte ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی داده هایی برای قرار دادن در تانسور جدید. عناصر رشته دنباله ای از بایت ها از آخرین بعد آرایه هستند.

تانسور استاتیک عمومی <Long> ایجاد (داده طولانی[])

یک تانسور رتبه-1 از عناصر long ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <Double> (داده مضاعف)

یک تانسور اسکالر حاوی یک عنصر double منفرد ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها مقداری که باید در تانسور اسکالر جدید قرار داده شود.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <Integer> (int[][][][][] داده)

یک تانسور رتبه-5 از عناصر int ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور ثابت عمومی <Integer> (int[][][][][][] داده)

یک تانسور رتبه-6 از عناصر int ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <Boolean> (داده بولی[][])

یک تانسور رتبه-2 از عناصر boolean ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور ثابت عمومی <Float> (شناور[][][][] داده)

یک تانسور رتبه-4 از عناصر float ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <Double> (داده دوگانه[][])

یک تانسور رتبه-2 از عناصر double ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <String> (بایت[][][] داده)

یک تانسور رتبه-2 از عناصر byte ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی داده هایی برای قرار دادن در تانسور جدید. عناصر رشته دنباله ای از بایت ها از آخرین بعد آرایه هستند.

ایجاد تانسور ثابت عمومی <String> (بایت[][][][][] داده)

یک تانسور رتبه-4 از عناصر byte ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی داده هایی برای قرار دادن در تانسور جدید. عناصر رشته دنباله ای از بایت ها از آخرین بعد آرایه هستند.

ایجاد تانسور ثابت عمومی <Float> (شناور[][][][][] داده)

یک تانسور رتبه-5 از عناصر float ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <Integer> (داده های int)

یک تانسور اسکالر حاوی یک عنصر int ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها مقداری که باید در تانسور اسکالر جدید قرار داده شود.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <Long> (طولانی[][][][] داده)

یک تانسور رتبه-4 از عناصر long ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <Boolean> (داده های بولی)

یک تانسور اسکالر حاوی یک عنصر boolean ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها مقداری که باید در تانسور اسکالر جدید قرار داده شود.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <Double> (داده دوگانه[][][])

یک تانسور رتبه-3 از عناصر double ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور ثابت عمومی <Float> (شناور[][][][][][] داده)

یک تانسور رتبه-6 از عناصر float ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

تانسور استاتیک عمومی <String> ایجاد (بایت[] داده)

یک تانسور اسکالر حاوی یک عنصر byte ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی داده هایی برای قرار دادن در تانسور جدید. عناصر رشته دنباله ای از بایت ها از آخرین بعد آرایه هستند.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <Integer> (int[][] data)

یک تانسور رتبه-2 از عناصر int ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <Integer> (int[][][] داده)

یک تانسور رتبه-3 از عناصر int ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <Boolean> (داده بولی[][][])

یک تانسور رتبه-3 از عناصر boolean ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور ثابت عمومی <Double> (دوبار[][][][][] داده)

یک تانسور رتبه-5 از عناصر double ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <Float> (داده شناور)

یک تانسور اسکالر حاوی یک عنصر float منفرد ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها مقداری که باید در تانسور اسکالر جدید قرار داده شود.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <Long> (طولانی[][][] داده)

یک تانسور رتبه-3 از عناصر long ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <Boolean> (داده بولی[][][][])

یک تانسور رتبه-4 از عناصر boolean ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <Float> (داده شناور[][])

یک تانسور رتبه-2 از عناصر float ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <String> (بایت[][][][] داده)

یک تانسور رتبه-3 از عناصر byte ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی داده هایی برای قرار دادن در تانسور جدید. عناصر رشته دنباله ای از بایت ها از آخرین بعد آرایه هستند.

ایجاد تانسور ثابت عمومی <Long> (طولانی[][][][][][] داده)

یک تانسور رتبه-6 از عناصر long ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <Long> (طولانی[][] داده)

یک تانسور رتبه-2 از عناصر long ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <Boolean> (داده بولی[])

یک تانسور رتبه-1 از عناصر boolean ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <Float> (داده شناور[])

یک تانسور رتبه-1 از عناصر float ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <Long> (طولانی[][][][][] داده)

یک تانسور رتبه-5 از عناصر long ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <String> (داده های رشته)

با استفاده از کدگذاری پیش‌فرض UTF-8، یک تانسور رشته‌ای اسکالر ایجاد می‌کند.

مولفه های
داده ها رشته ای برای قرار دادن در تانسور اسکالر جدید.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <Double> (دوبار[][][][] داده)

یک تانسور رتبه-4 از عناصر double ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <Boolean> (بولی[][][][][][] داده)

یک تانسور رتبه-6 از عناصر boolean ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <Integer> (int[][][][] داده)

یک تانسور رتبه-4 از عناصر int ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <طولانی> (داده طولانی)

یک تانسور اسکالر حاوی یک عنصر long ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها مقداری که باید در تانسور اسکالر جدید قرار داده شود.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <String> (داده های رشته، مجموعه نویسه ها)

با استفاده از یک رمزگذاری مشخص، یک تانسور رشته اسکالر ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها رشته ای برای قرار دادن در تانسور اسکالر جدید.
مجموعه شخصیت ها رمزگذاری از رشته به بایت.

ایجاد تانسور ثابت عمومی <Double> (دوبار[][][][][][] داده)

یک تانسور رتبه-6 از عناصر double ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

تانسور استاتیک عمومی <Integer> ایجاد (int[] data)

یک تانسور رتبه-1 از عناصر int ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی مقادیری که باید در تانسور جدید قرار دهید. ابعاد تانسور جدید با ابعاد آرایه مطابقت دارد.

ایجاد تانسور استاتیک عمومی <String> (بایت[][][][][][] داده)

یک تانسور رتبه-5 از عناصر byte ایجاد می کند.

مولفه های
داده ها آرایه ای حاوی داده هایی برای قرار دادن در تانسور جدید. عناصر رشته دنباله ای از بایت ها از آخرین بعد آرایه هستند.