Assign.Options

Assign.Options کلاس استاتیک عمومی

ویژگی اختیاری برای Assign

روش های عمومی

Assign.Options
useLocking (بولی useLocking)
Assign.Options
validateShape (بولی validateShape)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی Assign.Options useLocking (بولی useLocking)

مولفه های
استفاده از قفل کردن اگر True باشد، انتساب توسط یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

عمومی Assign.Options validateShape (بولی validateShape)

مولفه های
validateShape اگر درست باشد، این عملیات تأیید می‌کند که شکل "مقدار" با شکل تانسور اختصاص داده شده مطابقت دارد. اگر نادرست باشد، "ref" شکل "ارزش" را به خود می گیرد.