Assign

کلاس نهایی عمومی اختصاص دادن

"ref" را با اختصاص دادن "value" به آن به روز کنید.

این عملیات پس از انجام تخصیص "ref" را به بیرون می دهد. این امر زنجیره عملیاتی را که نیاز به استفاده از مقدار بازنشانی دارند آسان تر می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس Assign.Options ویژگی های اختیاری برای Assign

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
static <T> تخصیص <T>
ایجاد ( دامنه دامنه ، عملوند <T> ref، عملوند <T> مقدار، گزینه‌ها... گزینه‌ها)
روش Factory برای ایجاد یک کلاس که یک عملیات Assign جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
outputRef ()
= همان «رف».
استاتیک Assign.Options
useLocking (قفل کردن استفاده بولی)
استاتیک Assign.Options
validateShape (Boolean validateShape)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک تخصیص <T> ایجاد ( scope scope، Operand <T> ref، Operand <T> مقدار، Options... گزینه ها)

روش Factory برای ایجاد یک کلاس که یک عملیات Assign جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مرجع باید از یک گره «متغیر» باشد. ممکن است غیر اولیه باشد.
ارزش مقداری که باید به متغیر نسبت داده شود.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از Assign

خروجی عمومی <T> outputRef ()

= همان «رف». برای عملیاتی که می‌خواهند بعد از تنظیم مجدد متغیر از مقدار جدید استفاده کنند، به‌عنوان سهولت بازگردانده می‌شود.

عمومی استاتیک Assign.Options useLocking (useLocking بولی)

مولفه های
استفاده از قفل کردن اگر True باشد، انتساب توسط یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

عمومی استاتیک Assign.Options validateShape (Boolean validateShape)

مولفه های
validateShape اگر درست باشد، این عملیات تأیید می‌کند که شکل «مقدار» با شکل تانسوری که به آن اختصاص داده شده است مطابقت دارد. اگر نادرست باشد، "ref" شکل "ارزش" را به خود می گیرد.