RebatchDataset.Options

RebatchDataset.Options کلاس استاتیک عمومی

ویژگی اختیاری برای RebatchDataset

روش های عمومی

RebatchDataset.Options
useFallback (بولی useFallback)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی RebatchDataset.Options useFallback (بولی useFallback)