RebatchDataset

کلاس نهایی عمومی RebatchDataset

یک مجموعه داده ایجاد می کند که اندازه دسته را تغییر می دهد.

یک مجموعه داده ایجاد می کند که اندازه دسته ای مجموعه داده را به اندازه دسته ای فعلی // num_workers تغییر می دهد.

کلاس های تو در تو

کلاس RebatchDataset.Options ویژگی های اختیاری برای RebatchDataset

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک RebatchDataset
ایجاد ( scope scope، Operand <?> inputDataset، Operand <Long> numReplicas، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، Options... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RebatchDataset جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <?>
استاتیک RebatchDataset.Options
useFallback (بولی useFallback)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد RebatchDataset ایستا عمومی ( Scope scope، Operand <?> inputDataset، Operand <Long> numReplicas، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، Options... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RebatchDataset جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مجموعه داده های ورودی یک تانسور متغیر که مجموعه داده ورودی را نشان می دهد.
numReplicas یک اسکالر نشان دهنده تعداد کپی ها برای توزیع این دسته در سراسر. در نتیجه این تغییر، اندازه دسته فعلی به این پارامتر تقسیم می شود.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RebatchDataset

دسته عمومی خروجی <?> ()

عمومی استاتیک RebatchDataset.Options useFallback (مصرف BooleanFallback)