ResourceGather.Options

ResourceGather.Options کلاس استاتیک عمومی

ویژگی اختیاری برای ResourceGather

روش های عمومی

ResourceGather.Options
batchDims (بلند batchDims)
ResourceGather.Options
validateIndices (بولی validateIndices)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی ResourceGather.Options batchDims (بلند batchDims)

عمومی ResourceGather.Options validateIndices (بولی validateIndices)