ResourceGather

کلاس نهایی عمومی ResourceGather

برش‌هایی را از متغیری که «منبع» به آن اشاره می‌کند با توجه به «شاخص‌ها» جمع‌آوری کنید.

«شاخص‌ها» باید یک تانسور صحیح از هر بعد (معمولاً 0-D یا 1-D) باشند. یک تانسور خروجی با شکل «indices.shape + params.shape[1:]» تولید می کند که در آن:

# Scalar indices
   output[:, ..., :] = params[indices, :, ... :]
 
   # Vector indices
   output[i, :, ..., :] = params[indices[i], :, ... :]
 
   # Higher rank indices
   output[i, ..., j, :, ... :] = params[indices[i, ..., j], :, ..., :]
 

کلاس های تو در تو

کلاس ResourceGather.Options ویژگی های اختیاری برای ResourceGather

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک ResourceGather.Options
batchDims (Long BatchDims)
استاتیک <U، T تعداد را گسترش می دهد> ResourceGather <U>
ایجاد (حوزه دامنه ، منبع عملوند <?>، شاخص های عملوند <T>، نوع کلاس<U> dtype، گزینه ها... گزینه ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ResourceGather جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <U>
استاتیک ResourceGather.Options
validateIndices (Boolean validateIndices)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی static ResourceGather.Options batchDims (Long batchDims)

عمومی استاتیک ResourceGather <U> ایجاد ( دامنه دامنه ، منبع عملوند <?>، شاخص های عملوند <T>، نوع Class<U>، گزینه ها... گزینه ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ResourceGather جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
 • یک نمونه جدید از ResourceGather

خروجی عمومی <U> خروجی ()

عمومی استاتیک ResourceGather.Options validateIndices (Boolean validateIndices)