UnbatchGrad.Options

UnbatchGrad.Options کلاس استاتیک عمومی

ویژگی اختیاری برای UnbatchGrad

روش های عمومی

UnbatchGrad.Options
ظرف (ظرف رشته)
UnbatchGrad.Options
sharedName (رشته sharedName)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی UnbatchGrad.Options ظرف (ظرف رشته)

عمومی UnbatchGrad.Options sharedName (رشته sharedName)