UnbatchGrad

کلاس نهایی عمومی UnbatchGrad

گرادیان Unbatch.

مانند Batch عمل می کند اما با استفاده از شاخص batch_index داده شده از دسته بندی چیزها به محض در دسترس قرار گرفتن آنها. این تضمین می‌کند که گرادیان‌ها در همان جلسه‌ای که پاس رو به جلو انجام شد، دوباره منتشر می‌شوند.

original_input: ورودی عملیات Unbatch این گرادیان است. batch_index: batch_index که به عملیات Unbatch داده می شود، گرادیان آن است. grad: گرادیان پایین دست. id: اسکالر id منتشر شده توسط Batch. batched_grad: مقدار بازگشتی، تانسور خالی یا گرادیان دسته‌ای. Container: کانتینری برای کنترل اشتراک منابع. shared_name: نمونه هایی از UnbatchGrad با یک کانتینر و shared_name احتمالاً متعلق به یک دسته هستند. اگر خالی بماند، نام عملیات به عنوان نام مشترک استفاده خواهد شد.

کلاس های تو در تو

کلاس UnbatchGrad.Options ویژگی های اختیاری برای UnbatchGrad

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
خروجی <T>
استاتیک UnbatchGrad.Options
ظرف ( ظرف رشته ای )
استاتیک <T> UnbatchGrad <T>
ایجاد ( scope scope، Operand <T> originalInput، Operand <Long> batchIndex، Operand <T> grad، Operand <Long> id، Options... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات UnbatchGrad جدید را بسته بندی می کند.
استاتیک UnbatchGrad.Options
sharedName (رشته sharedName)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

خروجی عمومی <T> batchedGrad ()

کانتینر UnbatchGrad.Options ثابت عمومی (کانتینر رشته)

عمومی استاتیک UnbatchGrad <T> ایجاد ( دامنه دامنه ، عملوند <T> اصلی ورودی، عملوند <طولانی> batchIndex، عملوند <T> درجه، عملوند <طولانی> شناسه، گزینه‌ها... گزینه‌ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات UnbatchGrad جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از UnbatchGrad

عمومی استاتیک UnbatchGrad.Options sharedName (String sharedName)