هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Zeros

صفرهای کلاس عمومی

عملگر ایجاد یک ثابت اولیه با صفرهای شکل داده شده توسط 'dims'.

به عنوان مثال، عبارت زیر

ops.zeros(ops.constant(new long[]{2, 2}), Float.class)
معادل
ops.fill(ops.constant(new long[]{2, 2}), ops.constant(0.0f))

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T، U عدد را گسترش می دهد> صفر <T>
ایجاد ( scope scope، Operand <U> dims، Class<T> type)
با توجه به نوع و شکل آن یک تانسور صفر ایجاد می کند.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

صفرهای ایستا عمومی <T> ایجاد می شود ( دامنه دامنه، عملوند <U> کم نور، نوع کلاس<T>)

با توجه به نوع و شکل آن یک تانسور صفر ایجاد می کند.

مولفه های
محدوده محدوده ای است که برای افزودن عملیات زیربنایی استفاده می شود
کم نور می کند یک عملوند 1 بعدی که شکل تانسور خروجی را نشان می دهد
نوع نوع داده تانسور خروجی
برمی گرداند
  • یک تانسور ثابت با صفرهای اولیه
پرتاب می کند
IllegalArgumentException اگر نوع یا شکل تانسور را نتوان با صفر مقداردهی کرد.