Google cam kết thúc đẩy bình đẳng chủng tộc đối với cộng đồng đen. Xem cách.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

diễn đàn

Là một cộng đồng, chúng tôi làm được gì nhiều về sự hợp tác của chúng tôi trên danh sách gửi thư công cộng. Hãy lưu ý rằng nếu bạn đang tìm kiếm sự giúp đỡ sử dụng TensorFlow, Stack OverflowGitHub vấn đề là những nơi đầu tiên tốt nhất để nhìn.

danh sách chung TensorFlow

danh mục dự án cụ thể

Các dự án này bên trong tổ chức TensorFlow GitHub đã liệt kê dành riêng cho cộng đồng của họ:

 • hub - Thảo luận và hợp tác xung quanh TensorFlow Hub .
 • magenta-thảo luận - thảo luận chung về Magenta phát triển và hướng dẫn.
 • tensor2tensor - Thảo luận và hỗ trợ đồng đẳng cho Tensor2Tensor.
 • tfjs-thông báo - Thông báo của các phiên TensorFlow.js mới.
 • tfjs - Thảo luận và hỗ trợ đồng đẳng cho TensorFlow.js.
 • tflite - Thảo luận và hỗ trợ đồng đẳng cho TensorFlow Lite.
 • tfprobability - Thảo luận và hỗ trợ đồng đẳng cho TensorFlow Xác suất.
 • TFX - Thảo luận và hợp tác xung quanh TensorFlow Extended (TFX) .
 • TPU người tiêu dùng - thảo luận cộng đồng và hỗ trợ cho người dùng TPU.
 • xla-dev - Thảo luận cho các nhà phát triển góp phần vào sự XLA biên dịch.

Special Interest Groups

TensorFlow của Special Interest Groups (SIG) hợp tác hỗ trợ cộng đồng về trọng tâm dự án cụ thể. Thành viên của các nhóm làm việc với nhau để dự án TensorFlow liên quan xây dựng và hỗ trợ. Trong khi tài liệu lưu trữ của họ là công khai, SIG khác nhau có những chính sách thành viên riêng của họ.

 • addons - Hỗ trợ SIG Addons, cho phần mở rộng để TensorFlow đó xác nhận để API ổn định.
 • xây dựng - Hỗ trợ SIG xây dựng, cho xây dựng, phân phối và đóng gói của TensorFlow.
 • io - Hỗ trợ SIG IO, cho các hệ thống tập tin và định dạng không có sẵn trong TensorFlow lõi.
 • JVM - Hỗ trợ SIG JVM, xây dựng Java và JVM hỗ trợ cho TensorFlow.
 • keras - người dùng Keras danh sách gửi thư, để đánh giá thiết kế và các cuộc thảo luận liên quan đến SIG Keras.
 • vi - Hỗ trợ SIG Micro, tập trung vào công suất thấp triển khai TF Lite.
 • mlir - Hỗ trợ SIG MLIR, hợp tác xung quanh MLIR, Multi-Level Intermediate Đại diện.
 • mạng - Hỗ trợ SIG Networking, để thêm giao thức mạng khác hơn gRPC.
 • gỉ - Hỗ trợ SIG Rust, cho bindings ngôn ngữ Rust.
 • nhanh chóng - Hỗ trợ SIG Swift, phát triển Swift cho TensorFlow.
 • tensorboard - Hỗ trợ SIG TensorBoard, cho cắm phát triển và đóng góp khác.