Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Các phiên bản API TensorFlow

Các phiên bản sau của tài liệu api TensorFlow hiện có sẵn:

TensorFlow 2

TensorFlow 1

Các nhánh trước của tài liệu có thể được tìm thấy trên GitHub .