org.tensorflow

Xác định các lớp để xây dựng, lưu, tải và thực thi các mô hình TensorFlow.

Để bắt đầu, hãy xem hướng dẫn cài đặt.

Ví dụ về LabelImage thể hiện việc sử dụng API này để phân loại hình ảnh bằng cách sử dụng mạng thần kinh tích chập kiến ​​trúc Inception được đào tạo trước. Nó thể hiện:

  • Xây dựng biểu đồ: sử dụng lớp OperationBuilder để xây dựng biểu đồ nhằm giải mã, thay đổi kích thước và chuẩn hóa hình ảnh JPEG.
  • Tải mô hình: Sử dụng Graph.importGraphDef() để tải mô hình Khởi động được đào tạo trước.
  • Thực thi biểu đồ: Sử dụng Phiên để thực thi biểu đồ và tìm nhãn tốt nhất cho hình ảnh.

Các ví dụ bổ sung có thể được tìm thấy trong kho lưu trữ tensorflow/java GitHub.

Giao diện

Thực thiMôi trường Xác định môi trường để tạo và thực thi Operation TensorFlow.
Graph.whileSubgraphBuilder Được sử dụng để khởi tạo một lớp trừu tượng ghi đè phương thức buildSubgraph để xây dựng sơ đồ con có điều kiện hoặc nội dung cho vòng lặp while.
Toán hạng <T> Giao diện được triển khai bởi các toán hạng của hoạt động TensorFlow.
Hoạt động Thực hiện tính toán trên Tensors.
OperationBuilder Trình xây dựng cho Operation s.

Các lớp học

Phiên háo hức Một môi trường để thực hiện các hoạt động TensorFlow một cách háo hức.
EagerSession.Options
đồ thị Biểu đồ luồng dữ liệu biểu thị tính toán TensorFlow.
Đồ thịHoạt động Việc triển khai một Operation được thêm dưới dạng nút vào Graph .
Đồ thịHoạt độngXây dựng Một OperationBuilder để thêm GraphOperation vào một Graph .
Đầu ra <T> Một tay cầm tượng trưng cho một tensor được tạo ra bởi một Operation .
Đã lưuMô hìnhGói SavingModelBundle đại diện cho một mô hình được tải từ bộ lưu trữ.
Đã lưuModelBundle.Loader Các tùy chọn để tải SavingModel.
Máy chủ Máy chủ TensorFlow đang trong quá trình sử dụng để đào tạo phân tán.
Phiên họp Trình điều khiển để thực thi Graph .
Phiên.Run Các tensor đầu ra và siêu dữ liệu thu được khi thực hiện một phiên.
Phiên.Runner Chạy Operation s và đánh giá Tensors .
Hình dạng Hình dạng có thể được biết một phần của tensor được tạo ra bởi một phép toán.
Tenor <T> Mảng nhiều chiều được định kiểu tĩnh có các phần tử thuộc kiểu được mô tả bởi T.
Dòng chảy căng Các phương thức tiện ích tĩnh mô tả thời gian chạy TensorFlow.
Tenxơ Các phương thức xuất xưởng an toàn kiểu để tạo các đối tượng Tensor .

Enum

Loại dữ liệu Biểu thị loại phần tử trong Tensor dưới dạng enum.
EagerSession.DevicePlacementPolicy Kiểm soát cách hành động khi chúng ta cố gắng chạy một thao tác trên một thiết bị nhất định nhưng một số tensor đầu vào không có trên thiết bị đó.
EagerSession.ResourceCleanupChiến lược Kiểm soát cách dọn sạch tài nguyên TensorFlow khi không còn cần thiết.

Ngoại lệ

TensorFlowException Ngoại lệ không được kiểm tra được đưa ra khi thực thi Đồ thị TensorFlow.