EagerSession.DevicePlacementPolicy

enum tĩnh cuối cùng EagerSession.DevicePlacementPolicy

Kiểm soát cách hành động khi chúng ta cố gắng chạy một thao tác trên một thiết bị nhất định nhưng một số tensor đầu vào không có trên thiết bị đó.

Phương pháp kế thừa

Giá trị liệt kê

công khai tĩnh cuối cùng EagerSession.DevicePlacementPolicy EXPLICIT

Việc chạy các thao tác với tensor đầu vào trên sai thiết bị sẽ không thành công.

công khai tĩnh cuối cùng EagerSession.DevicePlacementPolicy SILENT

Sao chép âm thầm tensor, vốn có chi phí hiệu năng vì thao tác sẽ bị chặn cho đến khi quá trình sao chép hoàn tất. Đây là chính sách vị trí mặc định.

công khai tĩnh cuối cùng EagerSession.DevicePlacementPolicy SILENT_FOR_INT32

Chính sách vị trí sao chép âm thầm các tensor int32 chứ không sao chép các dtype khác.

công khai tĩnh cuối cùng EagerSession.DevicePlacementPolicy CẢNH BÁO

Sao chép tensor vào đúng thiết bị nhưng ghi lại cảnh báo.