هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

EagerSession.DevicePlacementPolicy

فهرست نهایی استاتیک عمومی EagerSession.DevicePlacementPolicy

نحوه عملکرد را کنترل می کند وقتی که می خواهیم عملیاتی را روی دستگاه معینی اجرا کنیم اما برخی از سنسورهای ورودی روی آن دستگاه نیستند.

روشهای ارثی

Enum Values

عمومی استاتیک EagerSession.DevicePlacementPolicy نهایی EXPLICIT

اجرای عملیات با سنسورهای ورودی روی دستگاه اشتباه انجام نمی شود.

عمومی ساکن نهایی EagerSession.DevicePlacementPolicy SILENT

بی صدا از سنسور کپی کنید ، که دارای یک هزینه عملکرد است زیرا عملیات تا زمان کامل شدن نسخه مسدود شده است. این سیاست قرار دادن پیش فرض است.

عمومی نهایی استاتیک EagerSession.DevicePlacementPOLICE SILENT_FOR_INT32

خط مشی جایگذاری که بی صدا سنجشگرهای int32 را کپی می کند اما انواع مختلف دیگری را نمی توان کپی کرد.

عمومی استاتیک نهایی EagerSession.DevicePlacementPolicy هشدار

سنسور را در دستگاه مناسب کپی کنید اما یک هشدار وارد کنید.