EagerSession.DevicePlacementPolicy

فهرست نهایی استاتیک عمومی EagerSession.DevicePlacementPolicy

وقتی می‌خواهیم عملیاتی را روی یک دستگاه خاص اجرا کنیم، اما برخی از تانسورهای ورودی روی آن دستگاه نیستند، چگونه عمل کنیم.

روش های ارثی

مقادیر Enum

عمومی ثابت نهایی EagerSession.DevicePlacementPolicy EXPLICIT

اجرای عملیات با تانسورهای ورودی در دستگاه اشتباه با شکست مواجه می شود.

عمومی استاتیک نهایی EagerSession.DevicePlacementPolicy SILENT

بی‌صدا تانسور را کپی کنید، که هزینه عملکردی دارد زیرا تا زمانی که کپی کامل شود، عملیات مسدود می‌شود. این خط مشی پیش فرض قرار دادن است.

EagerSession.DevicePlacementPolicy نهایی استاتیک عمومی SILENT_FOR_INT32

خط‌مشی قرارگیری که به‌طور بی‌صدا تانسورهای int32 را کپی می‌کند، اما سایر نوع‌های d را کپی نمی‌کند.

هشدار عمومی EagerSession.DevicePlacementPolicy نهایی استاتیک

تانسور را در دستگاه سمت راست کپی کنید اما یک هشدار ثبت کنید.