نسخه های TensorFlow API

نسخه‌های زیر از Api-docs TensorFlow در حال حاضر در دسترس هستند:

TensorFlow 2

TensorFlow 1

شاخه های قبلی اسناد را می توان در GitHub یافت.