امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

نسخه های API TensorFlow

نسخه های زیر api-Docs TensorFlow در حال حاضر موجود است:

TensorFlow 2

TensorFlow 1

شاخه های اولیه اسناد را می توان در GitHub یافت.