مرجع API TensorFlow Lite

اسناد مرجع API اطلاعات دقیق مربوط به هر یک از کلاس ها و روش ها را در کتابخانه TensorFlow Lite فراهم می کند. سیستم عامل مورد نظر خود را از لیست زیر انتخاب کنید.

ما همچنین ابزارهای دیگر مربوط به TensorFlow Lite را ارائه می دهیم.