امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

مرجع API TensorFlow Lite

اسناد مرجع API اطلاعات دقیق مربوط به هر یک از کلاس ها و روش ها را در کتابخانه TensorFlow Lite فراهم می کند. سیستم عامل مورد نظر خود را از لیست زیر انتخاب کنید.