این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

برنامه های مثال TensorFlow Lite

مجموعه ای از برنامه های TensorFlow Lite.

طبقه بندی تصویر

یک راه حل طبقه بندی تصویر را با یک مدل از قبل آموزش دیده امتحان کنید که می تواند 1000 نوع مورد مختلف را از فریم های ورودی بر روی دوربین تلفن همراه تشخیص دهد.

تشخیص اشیا

با استفاده از یک مدل از قبل آموزش دیده شده ، جعبه هایی را که حدود 1000 شی مختلف قابل شناسایی را از قاب های ورودی دوربین موبایل ترسیم و برچسب می زند ، یک برنامه را کاوش کنید.

برآورد ژست

برنامه ای را بررسی کنید که موقعیت افراد موجود در تصویر را تخمین می زند.

وضوح فوق العاده

برای تولید یک تصویر با وضوح فوق العاده از یک تصویر با وضوح پایین ، از یک مدل TensorFlow Lite استفاده کنید.

تشخیص گفتار

برنامه ای را جستجو کنید که با استفاده از میکروفون کلمات کلیدی را ردیابی می کند و نمره احتمال کلمات گفته شده را باز می گرداند.

تشخیص حرکت

یک شبکه عصبی را آموزش دهید تا حرکات گرفته شده در وب کم شما را با استفاده از TensorFlow.js شناسایی کند ، سپس از TensorFlow Lite برای تبدیل مدل برای اجرای استنباط در دستگاه خود استفاده کنید.

پاسخ هوشمندانه

برای ورود پیام های گپ محاوره ای ، پیشنهادهای پاسخ ایجاد کنید.

تقسیم تصویر

پیش بینی کنید که آیا هر پیکسل یک تصویر با یک کلاس خاص در ارتباط است. با افراد ، مکان ها ، حیوانات و موارد دیگر آموزش دیده است.

انتقال سبک

برای ایجاد یک تصویر هنری جدید ، هر سبک را روی یک تصویر ورودی اعمال کنید.

طبقه بندی رقمی

برای طبقه بندی ارقام دست نویس خود از یک مدل TensorFlow Lite استفاده کنید.

طبقه بندی متن

متن آزاد را در گروه های از پیش تعریف شده طبقه بندی کنید. برنامه های بالقوه شامل تعدیل محتوای سوus استفاده کننده ، تشخیص صدا و موارد دیگر هستند.

پاسخ به س languageال زبان طبیعی

برای پاسخ به س questionsالات براساس محتوای متن مشخص داده شده با BERT ، از الگوی زبان طبیعی پیشرفته استفاده کنید.

توصیه در دستگاه

برنامه ای را جستجو کنید که توصیه های شخصی شده بر روی دستگاه را براساس رویدادهای انتخاب شده توسط کاربران ارائه می دهد.