سوالی دارید؟ در انجمن بازدید از انجمن TensorFlow با انجمن ارتباط برقرار کنید

برنامه های مثال TensorFlow Lite

در مدلهای TensorFlow Lite از قبل آموزش دیده کاوش کنید و بیاموزید که چگونه از آنها در برنامه های نمونه برای انواع برنامه های ML استفاده کنید.

طبقه بندی تصویر

صدها مورد را از جمله افراد ، فعالیتها ، حیوانات ، گیاهان و مکانها شناسایی کنید.

تشخیص اشیا

چندین اشیا with را با جعبه های محدود کننده تشخیص دهید. بله ، سگها و گربه ها هم.

برآورد ژست

موقعیت ها را برای افراد مجرد یا چند نفره تخمین بزنید. احتمالات ، از جمله مهمانی های رقص شکل شکل را تصور کنید.

تشخیص گفتار

با شناسایی کلمات کلیدی ، دستورات گفتاری را شناسایی کنید.

تشخیص حرکت

حرکات را با استفاده از وب کم خود تشخیص دهید.

تقسیم بندی

شکل اشیا را با دقت دقیق محلی سازی و برچسب های معنایی مشخص کنید. با افراد ، مکان ها ، حیوانات و موارد دیگر آموزش دیده است.

طبقه بندی متن

متن آزاد را در گروه های از پیش تعریف شده طبقه بندی کنید. برنامه های بالقوه شامل تعدیل محتوای سوus استفاده کننده ، تشخیص صدا و موارد دیگر هستند.

توصیه در دستگاه

توصیه های شخصی روی دستگاه را براساس رویدادهای انتخاب شده توسط کاربران ارائه دهید.

انتقال سبک

برای ایجاد یک تصویر هنری جدید ، هر سبک را روی یک تصویر ورودی اعمال کنید.

پاسخ هوشمندانه

برای وارد کردن پیام های گفتگوی گفتگوی ، پیشنهادهای پاسخ ایجاد کنید.

وضوح فوق العاده

یک تصویر با وضوح فوق العاده از یک تصویر با وضوح پایین ایجاد کنید.