تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

برنامه های مثال TensorFlow Lite

در مدلهای TensorFlow Lite از قبل آموزش دیده کاوش کنید و بیاموزید که چگونه از آنها در برنامه های نمونه برای انواع برنامه های ML استفاده کنید.

طبقه بندی تصویر

صدها مورد را از جمله افراد ، فعالیتها ، حیوانات ، گیاهان و مکانها شناسایی کنید.

برآورد ژست

موقعیت ها را برای افراد مجرد یا چند نفره تخمین بزنید. احتمالات ، از جمله مهمانی های رقص شکل شکل را تصور کنید.

تشخیص گفتار

با شناسایی کلمات کلیدی ، دستورات گفتاری را شناسایی کنید.

تشخیص حرکت

حرکات را با استفاده از وب کم خود تشخیص دهید.

تقسیم بندی

شکل اشیا را با دقت دقیق محلی سازی و برچسب های معنایی مشخص کنید. با افراد ، مکان ها ، حیوانات و موارد دیگر آموزش دیده است.

طبقه بندی متن

متن رایگان را در گروه های از پیش تعریف شده طبقه بندی کنید. برنامه های بالقوه شامل تعدیل محتوای سوus استفاده کننده ، تشخیص صدا و موارد دیگر هستند.

توصیه در دستگاه

بر اساس رویدادهای انتخاب شده توسط کاربران ، توصیه های شخصی روی دستگاه را ارائه دهید.

انتقال سبک

برای ایجاد یک تصویر هنری جدید ، هر سبک را روی یک تصویر ورودی اعمال کنید.

پاسخ هوشمندانه

برای ورود پیام های گپ محاوره ای ، پیشنهادهای پاسخ ایجاد کنید.

وضوح فوق العاده

یک تصویر با وضوح فوق العاده از یک تصویر با وضوح پایین ایجاد کنید.

طبقه بندی صدا

صداها را با استفاده از میکروفن خود طبقه بندی کنید.