این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

مدل های بهینه شده برای موارد استفاده معمول از تلفن همراه و لبه

از مدلهای پیشرفته بهینه شده تحقیق استفاده کنید و آنها را به راحتی در دستگاههای همراه و لبه مستقر کنید.

طبقه بندی تصویر

صدها شی objects از جمله افراد ، فعالیت ها ، حیوانات ، گیاهان و مکان ها را شناسایی کنید.

تشخیص اشیا

چندین اشیا with را با جعبه های مرزی تشخیص دهید. بله ، سگها و گربه ها نیز

برآورد ژست

موقعیت ها را برای افراد مجرد یا چند نفره تخمین بزنید. احتمالات ، از جمله مهمانی های رقص شکل شکل را تصور کنید.

وضوح فوق العاده

یک تصویر با وضوح فوق العاده از یک تصویر با وضوح پایین ایجاد کنید.

پاسخ هوشمندانه

برای ورود پیام های گپ محاوره ای ، پیشنهادهای پاسخ ایجاد کنید.

تقسیم بندی

شکل اشیا را با دقت دقیق محلی سازی و برچسب های معنایی مشخص کنید. با افراد ، مکان ها ، حیوانات و موارد دیگر آموزش دیده است.

انتقال سبک

برای ایجاد یک تصویر هنری جدید ، هر سبک را روی یک تصویر ورودی اعمال کنید.

طبقه بندی متن

متن آزاد را در گروه های از پیش تعریف شده طبقه بندی کنید. برنامه های بالقوه شامل تعدیل محتوای سوus استفاده کننده ، تشخیص صدا و موارد دیگر هستند.

پاسخ به س languageال زبان طبیعی

به سوالات براساس محتوای متن مشخصی از متن با BERT پاسخ دهید.

توصیه در دستگاه

بر اساس رویدادهای انتخاب شده توسط کاربران ، توصیه های شخصی روی دستگاه را ارائه دهید.