Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Mô hình & bộ dữ liệu

Khám phá kho lưu trữ và các tài nguyên khác để tìm các mô hình, mô-đun và bộ dữ liệu có sẵn được tạo bởi cộng đồng TensorFlow.

Trung tâm TensorFlow

Một kho lưu trữ toàn diện các mô hình được đào tạo sẵn sàng để tinh chỉnh và có thể triển khai ở bất kỳ đâu.

Vườn mô hình

Các mô hình và ví dụ về máy học được xây dựng bằng các API cấp cao của TensorFlow.

Mô hình TensorFlow.js

Các mô hình học máy được đào tạo trước sẵn sàng sử dụng trong trình duyệt web ở phía máy khách hoặc bất kỳ nơi nào mà JavaScript có thể chạy, chẳng hạn như Node.js.

Bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu chính thức của TensorFlow

Tập hợp các bộ dữ liệu đã sẵn sàng để sử dụng với TensorFlow.

Bộ dữ liệu nghiên cứu của Google

Khám phá bộ dữ liệu quy mô lớn do các nhóm nghiên cứu của Google phát hành trong nhiều lĩnh vực khoa học máy tính.