Operation

giao diện công cộng
Các lớp con gián tiếp đã biết

Thực hiện tính toán trên Tensors.

Một Operation lấy 0 hoặc nhiều Tensor s (do các Operation khác tạo ra) làm đầu vào và tạo ra 0 hoặc nhiều Tensor s làm đầu ra.

Phương pháp công khai

int trừu tượng
inputListLength (Tên chuỗi)
Trả về kích thước của danh sách đầu vào đã cho của Tensors cho thao tác này.
chuỗi trừu tượng
tên ()
Trả về tên đầy đủ của Operation.
int trừu tượng
numOutputs ()
Trả về số tensor được tạo ra bởi thao tác này.
trừu tượng <T> Đầu ra <T>
đầu ra (int idx)
Trả về một điều khiển tượng trưng cho một trong các tensor được tạo ra bởi thao tác này.
Đầu ra trừu tượng[] <?>
Danh sách đầu ra (int idx, int length)
Trả về các điều khiển tượng trưng cho danh sách các tensor được tạo bởi thao tác này.
int trừu tượng
đầu raListLength (Tên chuỗi)
Trả về kích thước của danh sách Tensors được tạo ra bởi thao tác này.
chuỗi trừu tượng
kiểu ()
Trả về loại thao tác, tức là tên của phép tính được thực hiện bởi thao tác đó.

Phương pháp công khai

tóm tắt công khai int inputListLength (Tên chuỗi)

Trả về kích thước của danh sách đầu vào đã cho của Tensors cho thao tác này.

Một Phép toán có nhiều đầu vào được đặt tên, mỗi đầu vào chứa một tensor đơn hoặc một danh sách các tensor. Phương thức này trả về kích thước của danh sách các tensor cho một đầu vào được đặt tên cụ thể của thao tác.

Thông số
tên mã định danh danh sách các tensor (trong đó có thể có nhiều) đầu vào cho thao tác này.
Trả lại
  • kích thước của danh sách Tensors được tạo bởi đầu vào có tên này.
Ném
Ngoại lệ Đối số bất hợp pháp nếu thao tác này không có đầu vào với tên được cung cấp.

Tên chuỗi trừu tượng công khai ()

Trả về tên đầy đủ của Operation.

tóm tắt công khai int numOutputs ()

Trả về số tensor được tạo ra bởi thao tác này.

tóm tắt công khai Đầu ra <T> đầu ra (int idx)

Trả về một điều khiển tượng trưng cho một trong các tensor được tạo ra bởi thao tác này.

Cảnh báo: Không kiểm tra xem loại tensor có khớp với T hay không. Bạn nên gọi phương thức này với tham số loại rõ ràng thay vì để nó được suy ra, ví dụ như operation.&lt;Integer&gt;output(0)

Thông số
idx Chỉ số đầu ra trong số các đầu ra được tạo ra bởi hoạt động này.

tóm tắt công khai Đầu ra [] <?> Danh sách đầu ra (int idx, int length)

Trả về các điều khiển tượng trưng cho danh sách các tensor được tạo bởi thao tác này.

Thông số
idx chỉ số của tensor đầu tiên của danh sách
chiều dài số tensor trong danh sách
Trả lại
  • mảng Output

public abstract int listLength (Tên chuỗi)

Trả về kích thước của danh sách Tensors được tạo ra bởi thao tác này.

Một Operation có nhiều đầu ra được đặt tên, mỗi đầu ra tạo ra một tensor đơn hoặc một danh sách các tensor. Phương thức này trả về kích thước của danh sách các tensor cho một đầu ra được đặt tên cụ thể của thao tác.

Thông số
tên mã định danh danh sách các tensor (trong đó có thể có nhiều) được tạo ra bởi thao tác này.
Trả lại
  • kích thước của danh sách Tensors được tạo ra bởi đầu ra được đặt tên này.
Ném
Ngoại lệ Đối số bất hợp pháp nếu thao tác này không có đầu ra với tên được cung cấp.

kiểu chuỗi trừu tượng công khai ()

Trả về loại thao tác, tức là tên của phép tính được thực hiện bởi thao tác đó.