GraphOperation

lớp cuối cùng công khai GraphOperation

Việc triển khai một Operation được thêm dưới dạng nút vào Graph .

Các phiên bản GraphOperation chỉ hợp lệ miễn là Graph mà chúng là một phần trong đó hợp lệ. Do đó, nếu Graph.close() đã được gọi thì các phương thức trên phiên bản GraphOperation có thể bị lỗi với IllegalStateException .

Các phiên bản GraphOperation là bất biến và an toàn theo luồng.

Phương pháp công khai

boolean
bằng (Đối tượng o)
int
int
inputListLength (Tên chuỗi)
Trả về kích thước của danh sách đầu vào đã cho của Tensors cho thao tác này.
Sợi dây
tên ()
Trả về tên đầy đủ của Operation.
int
numOutputs ()
Trả về số tensor được tạo ra bởi thao tác này.
<T> Đầu ra <T>
đầu ra (int idx)
Trả về một điều khiển tượng trưng cho một trong các tensor được tạo ra bởi thao tác này.
Đầu ra[] <?>
Danh sách đầu ra (int idx, int length)
Trả về các điều khiển tượng trưng cho danh sách các tensor được tạo bởi thao tác này.
int
đầu raListLength (Tên chuỗi)
Trả về kích thước của danh sách Tensors được tạo ra bởi thao tác này.
Sợi dây
Sợi dây
kiểu ()
Trả về loại thao tác, tức là tên của phép tính được thực hiện bởi thao tác đó.

Phương pháp kế thừa

Phương pháp công khai

boolean công khai bằng (Đối tượng o)

Thông số

mã băm int công khai ()

public int inputListLength (Tên chuỗi)

Trả về kích thước của danh sách đầu vào đã cho của Tensors cho thao tác này.

Một Phép toán có nhiều đầu vào được đặt tên, mỗi đầu vào chứa một tensor đơn hoặc một danh sách các tensor. Phương thức này trả về kích thước của danh sách các tensor cho một đầu vào được đặt tên cụ thể của thao tác.

Thông số
tên mã định danh danh sách các tensor (trong đó có thể có nhiều) đầu vào cho thao tác này.
Trả lại
  • kích thước của danh sách Tensors được tạo bởi đầu vào có tên này.

tên chuỗi công khai ()

Trả về tên đầy đủ của Operation.

công khai int numOutputs ()

Trả về số tensor được tạo ra bởi thao tác này.

Đầu ra công khai đầu ra <T> (int idx)

Trả về một điều khiển tượng trưng cho một trong các tensor được tạo ra bởi thao tác này.

Cảnh báo: Không kiểm tra xem loại tensor có khớp với T hay không. Bạn nên gọi phương thức này với tham số loại rõ ràng thay vì để nó được suy ra, ví dụ như operation.&lt;Integer&gt;output(0)

Thông số
idx Chỉ số đầu ra trong số các đầu ra được tạo ra bởi hoạt động này.

public Output[] <?> list list (int idx, int length)

Trả về các điều khiển tượng trưng cho danh sách các tensor được tạo bởi thao tác này.

Thông số
idx chỉ số của tensor đầu tiên của danh sách
chiều dài số tensor trong danh sách
Trả lại
  • mảng Output

public int outListLength (Tên chuỗi)

Trả về kích thước của danh sách Tensors được tạo ra bởi thao tác này.

Một Operation có nhiều đầu ra được đặt tên, mỗi đầu ra tạo ra một tensor đơn hoặc một danh sách các tensor. Phương thức này trả về kích thước của danh sách các tensor cho một đầu ra được đặt tên cụ thể của thao tác.

Thông số
tên mã định danh danh sách các tensor (trong đó có thể có nhiều) được tạo ra bởi thao tác này.
Trả lại
  • kích thước của danh sách Tensors được tạo ra bởi đầu ra được đặt tên này.

Chuỗi công khai toString ()

kiểu chuỗi công khai ()

Trả về loại thao tác, tức là tên của phép tính được thực hiện bởi thao tác đó.