Graph

đồ thị lớp cuối cùng công khai

Biểu đồ luồng dữ liệu biểu thị tính toán TensorFlow.

Các phiên bản của Biểu đồ là an toàn theo luồng.

CẢNH BÁO: Tài nguyên mà đối tượng Graph sử dụng phải được giải phóng rõ ràng bằng cách gọi phương thức close() thì đối tượng Graph không còn cần thiết nữa.

Các lớp lồng nhau

giao diện Graph.whileSubgraphBuilder Được sử dụng để khởi tạo một lớp trừu tượng ghi đè phương thức buildSubgraph để xây dựng sơ đồ con có điều kiện hoặc nội dung cho vòng lặp while.

Nhà xây dựng công cộng

Đồ thị ()
Tạo một biểu đồ trống.

Phương pháp công cộng

Đầu ra[] <?>
addGradients (Tiền tố chuỗi, Output[] <?> y, Output[] <?> x, Output[] <?> dx)
Thêm các phép toán tính đạo hàm riêng của tổng y s wrt x s, tức là d(y_1 + y_2 + ...)/dx_1, d(y_1 + y_2 + ...)/dx_2...

dx được sử dụng làm gradient ban đầu (đại diện cho đạo hàm riêng ký hiệu của một số hàm mất mát L wrt

Đầu ra[] <?>
addGradients ( Đầu ra <?> y, Đầu ra [] <?> x)
Thêm các phép toán tính đạo hàm riêng của tổng y s wrt x s, tức là dy/dx_1, dy/dx_2...

Đây là phiên bản đơn giản của addGradients(String, Output[], Output[], Output[]) trong đó y là một đầu ra duy nhất, dx là null và prefix là null.

trống rỗng
đóng ()
Phát hành tài nguyên được liên kết với Biểu đồ.
trống rỗng
importGraphDef (byte[] graphDef, tiền tố chuỗi)
Nhập biểu diễn tuần tự của biểu đồ TensorFlow.
trống rỗng
importGraphDef (byte[] graphDef)
Nhập biểu diễn tuần tự của biểu đồ TensorFlow.
Đồ thịHoạt độngXây dựng
opBuilder (Loại chuỗi, Tên chuỗi)
Trả về một trình tạo để thêm Operation vào Biểu đồ.
Đồ thịHoạt động
hoạt động (Tên chuỗi)
Trả về thao tác (nút trong Biểu đồ) với tên được cung cấp.
Trình vòng lặp < Thao tác >
hoạt động ()
Iterator trên tất cả Operation trong biểu đồ.
byte[]
toGraphDef ()
Tạo một biểu diễn tuần tự của Biểu đồ.
Đầu ra[] <?>
whileLoop ( Output[] <?> đầu vào, Graph. WhileSubgraphBuilder cgBuilder, Graph. WhileSubgraphBuilder bgBuilder, Tên chuỗi)
Xây dựng một vòng lặp while.

Phương pháp kế thừa

Nhà xây dựng công cộng

Đồ thị công khai ()

Tạo một biểu đồ trống.

Phương pháp công cộng

public Output[] <?> addGradients (Tiền tố chuỗi, Output[] <?> y, Output[] <?> x, Output[] <?> dx)

Thêm các phép toán tính đạo hàm riêng của tổng y s wrt x s, tức là d(y_1 + y_2 + ...)/dx_1, d(y_1 + y_2 + ...)/dx_2...

dx được sử dụng làm gradient ban đầu (đại diện cho đạo hàm riêng ký hiệu của một hàm mất mát nào đó L wrt y ). dx phải rỗng hoặc có kích thước y .

Nếu dx là null, việc triển khai sẽ sử dụng dx của OnesLike cho tất cả các hình dạng trong y .

prefix được sử dụng làm tiền tố tên được áp dụng cho tất cả các nút được thêm vào biểu đồ để tính toán độ dốc. Nó phải là duy nhất trong biểu đồ được cung cấp, nếu không thao tác sẽ thất bại.

Nếu prefix là null thì một tiền tố sẽ được chọn tự động.

Thông số
tiếp đầu ngữ tiền tố chuỗi duy nhất được áp dụng trước tên của các nút được thêm vào biểu đồ để tính toán độ dốc. Nếu null, một giá trị mặc định sẽ được chọn.
y đầu ra của hàm để rút ra
x đầu vào của hàm tính đạo hàm riêng
dx nếu không null thì đạo hàm riêng của hàm mất mát nào đó L wrt y
Trả lại
  • đạo hàm riêng dy có kích thước bằng x

public Output[] <?> addGradients ( Output <?> y, Output[] <?> x)

Thêm các phép toán tính đạo hàm riêng của tổng y s wrt x s, tức là dy/dx_1, dy/dx_2...

Đây là phiên bản đơn giản của addGradients(String, Output[], Output[], Output[]) trong đó y là một đầu ra duy nhất, dx là null và prefix là null.

Thông số
y đầu ra của hàm để rút ra
x đầu vào của hàm tính đạo hàm riêng
Trả lại
  • đạo hàm riêng dy có kích thước bằng x

đóng khoảng trống công khai ()

Phát hành tài nguyên được liên kết với Biểu đồ.

Chặn cho đến khi không có phiên bản Session hoạt động nào đề cập đến Biểu đồ này. Biểu đồ không thể sử dụng được sau khi đóng lại.

public void importGraphDef (byte[] graphDef, tiền tố chuỗi)

Nhập biểu diễn tuần tự của biểu đồ TensorFlow.

Thông số
đồ thịDef biểu diễn tuần tự của biểu đồ TensorFlow.
tiếp đầu ngữ tiền tố sẽ được thêm vào trước tên trong graphDef
Ném
Ngoại lệ Đối số bất hợp pháp nếu graphDef không phải là sự tuần tự hóa được công nhận của biểu đồ.

public void importGraphDef (byte[] graphDef)

Nhập biểu diễn tuần tự của biểu đồ TensorFlow.

Biểu diễn tuần tự của biểu đồ, thường được gọi là GraphDef , có thể được tạo bởi toGraphDef() và các giá trị tương đương trong các API ngôn ngữ khác.

Thông số
đồ thịDef
Ném
Ngoại lệ Đối số bất hợp pháp nếu graphDef không phải là sự tuần tự hóa được công nhận của biểu đồ.

public GraphOperationBuilder opBuilder (Loại chuỗi, Tên chuỗi)

Trả về một trình tạo để thêm Operation vào Biểu đồ.

Thông số
kiểu của Hoạt động (nghĩa là xác định tính toán sẽ được thực hiện)
tên để chỉ Hoạt động được tạo trong biểu đồ.
Trả lại

Hoạt động GraphOperation công khai (Tên chuỗi)

Trả về thao tác (nút trong Biểu đồ) với tên được cung cấp.

Hoặc null nếu không có thao tác nào như vậy tồn tại trong Biểu đồ.

Thông số
tên

public Iterator< Operation > các hoạt động ()

Iterator trên tất cả Operation trong biểu đồ.

Thứ tự lặp lại không xác định. Người tiêu dùng của trình vòng lặp sẽ không nhận được thông báo nếu biểu đồ cơ bản thay đổi trong quá trình lặp.

byte công khai[] toGraphDef ()

Tạo một biểu diễn tuần tự của Biểu đồ.

public Output[] <?> whileLoop ( Output[] <?> đầu vào, Graph.whileSubgraphBuilder cgBuilder, Graph.whileSubgraphBuilder bgBuilder, Tên chuỗi)

Xây dựng một vòng lặp while.

Thông số
đầu vào đầu vào vòng lặp
cgBuilder WhileSubgraphBuilder để xây dựng sơ đồ con có điều kiện
bgBuilder WhileSubgraphBuilder để xây dựng sơ đồ con nội dung
tên tên cho vòng lặp
Trả lại
  • danh sách các đầu ra vòng lặp, có cùng độ dài với inputs