GraphOperationBuilder

lớp cuối cùng công khai GraphOperationBuilder

Một OperationBuilder để thêm GraphOperation vào một Graph .

Phương pháp công khai

Đồ thịHoạt độngXây dựng
addControlInput (Kiểm soát hoạt động )
Đảm bảo rằng thao tác không thực thi trước khi thao tác điều khiển thực hiện.
Đồ thịHoạt độngXây dựng
addInput ( Đầu ra <?> đầu vào)
Thêm đầu ra của một thao tác khác làm đầu vào tiếp theo của thao tác đang được xây dựng.
Đồ thịHoạt độngXây dựng
addInputList ( Đầu vào [Đầu ra] <?>)
Thêm đầu ra của một hoạt động khác làm đầu vào tiếp theo của hoạt động đang được xây dựng.
Đồ thịHoạt động
xây dựng ()
Thêm GraphOperation đang được xây dựng vào Graph .
Đồ thịHoạt độngXây dựng
setAttr (Tên chuỗi, giá trị Tensor <?>)
Đặt giá trị tensor của một thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.
Đồ thịHoạt độngXây dựng
setAttr (Tên chuỗi, giá trị Tensor[] <?>)
Đặt các giá trị tensor của một thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.
Đồ thịHoạt độngXây dựng
setAttr (Tên chuỗi, giá trị chuỗi [])
Đặt giá trị chuỗi của thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.
Đồ thịHoạt độngXây dựng
setAttr (Tên chuỗi, giá trị boolean[])
Đặt các giá trị boolean của một thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.
Đồ thịHoạt độngXây dựng
setAttr (Tên chuỗi, giá trị DataType[] )
Đặt giá trị loại của thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.
Đồ thịHoạt độngXây dựng
setAttr (Tên chuỗi, giá trị chuỗi)
Đặt giá trị chuỗi của thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.
Đồ thịHoạt độngXây dựng
setAttr (Tên chuỗi, giá trị float[])
Đặt giá trị float của thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.
Đồ thịHoạt độngXây dựng
setAttr (Tên chuỗi, giá trị dài)
Đặt giá trị dài của thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.
Đồ thịHoạt độngXây dựng
setAttr (Tên chuỗi, giá trị dài[])
Đặt giá trị dài của thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.
Đồ thịHoạt độngXây dựng
setAttr (Tên chuỗi, giá trị boolean)
Đặt giá trị boolean của thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.
Đồ thịHoạt độngXây dựng
setAttr (Tên chuỗi, giá trị Shape[] )
Đặt giá trị hình dạng của một thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.
Đồ thịHoạt độngXây dựng
setAttr (Tên chuỗi, giá trị float)
Đặt giá trị float của thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.
Đồ thịHoạt độngXây dựng
setAttr (Tên chuỗi, giá trị DataType )
Đặt giá trị loại của thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.
Đồ thịHoạt độngXây dựng
setAttr (Tên chuỗi, giá trị byte[])
Đặt giá trị byte của thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.
Đồ thịHoạt độngXây dựng
setAttr (Tên chuỗi, Giá trị hình dạng )
Đặt giá trị hình dạng của một thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.
Đồ thịHoạt độngXây dựng
setDevice (Thiết bị chuỗi)
Đặt thiết bị được yêu cầu để tính toán hoạt động đang được xây dựng.

Phương pháp kế thừa

Phương pháp công khai

public GraphOperationBuilder addControlInput (Kiểm soát hoạt động )

Đảm bảo rằng thao tác không thực thi trước khi thao tác điều khiển thực hiện.

Đầu vào điều khiển là một Thao tác phải được thực thi trước khi chạy thao tác hiện đang được xây dựng.

Ví dụ: một thao tác Xác nhận có thể được thêm làm đầu vào điều khiển cho thao tác này. Assert hiện hoạt động như một điều kiện tiên quyết sẽ luôn tự xác minh trước khi chạy thao tác.

Thông số
điều khiển thao tác phải được thực hiện trước khi chạy thao tác này.
Trả lại
 • phiên bản OperationBuilder để xâu chuỗi.

public GraphOperationBuilder addInput ( Đầu ra <?> đầu vào)

Thêm đầu ra của một thao tác khác làm đầu vào tiếp theo của thao tác đang được xây dựng.

Thông số
đầu vào Output được cho là đầu vào của hoạt động đang được xây dựng.
Trả lại
 • phiên bản OperationBuilder để xâu chuỗi.

công khai GraphOperationBuilder addInputList ( Đầu vào [Đầu ra] <?>)

Thêm đầu ra của một hoạt động khác làm đầu vào tiếp theo của hoạt động đang được xây dựng.

Thông số
đầu vào danh sách Output được cho là đầu vào của hoạt động đang được xây dựng.
Trả lại
 • phiên bản OperationBuilder để xâu chuỗi.

bản dựng GraphOperation công khai ()

Thêm GraphOperation đang được xây dựng vào Graph .

OperationBuilder không thể sử dụng được sau khi trả về build().

public GraphOperationBuilder setAttr (Tên chuỗi, giá trị Tensor <?>)

Đặt giá trị tensor của một thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.

Thông số
tên tên thuộc tính
giá trị giá trị thuộc tính
Trả lại
 • phiên bản OperationBuilder để xâu chuỗi.

public GraphOperationBuilder setAttr (Tên chuỗi, giá trị Tensor[] <?>)

Đặt các giá trị tensor của một thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.

Thông số
tên tên thuộc tính
giá trị giá trị thuộc tính
Trả lại
 • phiên bản OperationBuilder để xâu chuỗi.

public GraphOperationBuilder setAttr (Tên chuỗi, giá trị chuỗi [])

Đặt giá trị chuỗi của thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.

Thông số
tên tên thuộc tính
giá trị giá trị thuộc tính
Trả lại
 • phiên bản OperationBuilder để xâu chuỗi.

public GraphOperationBuilder setAttr (Tên chuỗi, giá trị boolean[])

Đặt các giá trị boolean của một thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.

Thông số
tên tên thuộc tính
giá trị giá trị thuộc tính
Trả lại
 • phiên bản OperationBuilder để xâu chuỗi.

public GraphOperationBuilder setAttr (Tên chuỗi, giá trị DataType[] )

Đặt giá trị loại của thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.

Thông số
tên tên thuộc tính
giá trị giá trị thuộc tính
Trả lại
 • phiên bản OperationBuilder để xâu chuỗi.

public GraphOperationBuilder setAttr (Tên chuỗi, Giá trị chuỗi)

Đặt giá trị chuỗi của thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.

Thông số
tên tên thuộc tính
giá trị giá trị thuộc tính
Trả lại
 • phiên bản OperationBuilder để xâu chuỗi.

public GraphOperationBuilder setAttr (Tên chuỗi, giá trị float[])

Đặt giá trị float của thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.

Thông số
tên tên thuộc tính
giá trị giá trị thuộc tính
Trả lại
 • phiên bản OperationBuilder để xâu chuỗi.

public GraphOperationBuilder setAttr (Tên chuỗi, giá trị dài)

Đặt giá trị dài của thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.

Thông số
tên tên thuộc tính
giá trị giá trị thuộc tính
Trả lại
 • phiên bản OperationBuilder để xâu chuỗi.

public GraphOperationBuilder setAttr (Tên chuỗi, giá trị dài[])

Đặt giá trị dài của thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.

Thông số
tên tên thuộc tính
giá trị giá trị thuộc tính
Trả lại
 • phiên bản OperationBuilder để xâu chuỗi.

public GraphOperationBuilder setAttr (Tên chuỗi, giá trị boolean)

Đặt giá trị boolean của thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.

Thông số
tên tên thuộc tính
giá trị giá trị thuộc tính
Trả lại
 • phiên bản OperationBuilder để xâu chuỗi.

public GraphOperationBuilder setAttr (Tên chuỗi, giá trị Shape[] )

Đặt giá trị hình dạng của một thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.

Thông số
tên tên thuộc tính
giá trị giá trị thuộc tính
Trả lại
 • phiên bản OperationBuilder để xâu chuỗi.

public GraphOperationBuilder setAttr (Tên chuỗi, giá trị float)

Đặt giá trị float của thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.

Thông số
tên tên thuộc tính
giá trị giá trị thuộc tính
Trả lại
 • phiên bản OperationBuilder để xâu chuỗi.

public GraphOperationBuilder setAttr (Tên chuỗi, giá trị DataType )

Đặt giá trị loại của thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.

Thông số
tên tên thuộc tính
giá trị giá trị thuộc tính
Trả lại
 • phiên bản OperationBuilder để xâu chuỗi.

public GraphOperationBuilder setAttr (Tên chuỗi, giá trị byte[])

Đặt giá trị byte của thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.

Thông số
tên tên thuộc tính
giá trị giá trị thuộc tính
Trả lại
 • phiên bản OperationBuilder để xâu chuỗi.

public GraphOperationBuilder setAttr (Tên chuỗi, Giá trị hình dạng )

Đặt giá trị hình dạng của thuộc tính của thao tác đang được xây dựng.

Thông số
tên tên thuộc tính
giá trị giá trị thuộc tính
Trả lại
 • phiên bản OperationBuilder để xâu chuỗi.

public GraphOperationBuilder setDevice (Thiết bị chuỗi)

Đặt thiết bị được yêu cầu để tính toán hoạt động đang được xây dựng.

Thông số
thiết bị thiết bị được yêu cầu, dưới dạng một chuỗi
Trả lại
 • phiên bản OperationBuilder để xâu chuỗi.