DataType

Kiểu dữ liệu enum cuối cùng công khai

Biểu thị loại phần tử trong Tensor dưới dạng enum.

Phương pháp kế thừa

Giá trị liệt kê

cuối cùng tĩnh công khai DataType BOOL

Boolean.

cuối cùng tĩnh công khai Kiểu dữ liệu NHÂN ĐÔI

Điểm nổi chính xác kép 64-bit.

cuối cùng kiểu dữ liệu tĩnh công khai FLOAT

Điểm nổi chính xác đơn 32 bit.

cuối cùng tĩnh công khai DataType INT32

Số nguyên có dấu 32 bit.

cuối cùng tĩnh công khai DataType INT64

Số nguyên có dấu 64-bit.

cuối cùng tĩnh công khai Kiểu dữ liệu STRING

Một chuỗi byte.

TensorFlow sử dụng loại STRING cho một chuỗi byte tùy ý.

cuối cùng tĩnh công khai DataType UINT8

Số nguyên không dấu 8 bit.