Cảnh báo: API này không được dùng nữa và sẽ bị xóa trong phiên bản tương lai của TensorFlow sau khi thay thế ổn định.

TensorFlowException

công thức lớp TensorFlowException

Đã ném ngoại lệ bỏ chọn khi thực thi Đồ thị TensorFlow.

Phương thức kế thừa