TensorFlowException

lớp cuối cùng công khai TensorFlowException

Ngoại lệ không được kiểm tra được đưa ra khi thực thi Đồ thị TensorFlow.

Phương pháp kế thừa