Google I/O returns May 18-20! Reserve space and build your schedule Register now

Danh sách mail

Là một cộng đồng, chúng tôi thực hiện phần lớn sự cộng tác của mình trên các danh sách gửi thư chung. Xin lưu ý rằng nếu bạn đang tìm kiếm trợ giúp khi sử dụng TensorFlow, các vấn đề về Stack OverflowGitHub là những nơi tốt nhất để xem xét ban đầu.

Danh sách TensorFlow chung

Danh sách dự án cụ thể

Các dự án này bên trong tổ chức TensorFlow GitHub có danh sách dành riêng cho cộng đồng của họ:

 • hub - Thảo luận và cộng tác xung quanh TensorFlow Hub .
 • magenta-thảo luận - Thảo luận chung về sự phát triển và hướng đi của Magenta .
 • tensor2tensor - Thảo luận và hỗ trợ ngang hàng cho Tensor2Tensor.
 • tfjs-notification - Thông báo về các bản phát hành TensorFlow.js mới.
 • tfjs - Thảo luận và hỗ trợ ngang hàng cho TensorFlow.js.
 • tflite - Thảo luận và hỗ trợ ngang hàng cho TensorFlow Lite.
 • tfprobability - Thảo luận và hỗ trợ ngang hàng cho TensorFlow Probability.
 • tfx - Thảo luận và cộng tác xung quanh TensorFlow Extended (TFX) .
 • tpu-users - Cộng đồng thảo luận và hỗ trợ người dùng TPU.
 • xla-dev - Thảo luận dành cho các nhà phát triển đóng góp vào trình biên dịch XLA .

Nhóm sở thích đặc biệt

Các Nhóm Sở thích Đặc biệt (SIG) của TensorFlow hỗ trợ cộng đồng cộng tác về các trọng tâm của dự án cụ thể. Thành viên của các nhóm này làm việc cùng nhau để xây dựng và hỗ trợ các dự án liên quan đến TensorFlow. Trong khi kho lưu trữ của họ là công khai, các SIG khác nhau có chính sách thành viên riêng của họ.

 • addons - Hỗ trợ Addons SIG, dành cho các phần mở rộng cho TensorFlow xác nhận với API ổn định.
 • xây dựng - Hỗ trợ SIG Build, để xây dựng, phân phối và đóng gói TensorFlow.
 • io - Hỗ trợ SIG IO, cho các hệ thống tệp và định dạng không có sẵn trong TensorFlow cốt lõi.
 • jvm - Hỗ trợ SIG JVM, hỗ trợ Java và JVM cho TensorFlow.
 • keras - Danh sách gửi thư của người dùng Keras, để đánh giá thiết kế và thảo luận liên quan đến SIG Keras.
 • micro - Hỗ trợ SIG Micro, tập trung vào việc triển khai TF Lite công suất thấp.
 • mlir - Hỗ trợ SIG MLIR, hợp tác xung quanh MLIR, Đại diện trung gian đa cấp.
 • mạng - Hỗ trợ mạng SIG, để thêm các giao thức mạng khác ngoài gRPC.
 • gỉ - Hỗ trợ SIG Rust, cho các ràng buộc ngôn ngữ Rust.
 • swift - Hỗ trợ SIG Swift, phát triển Swift cho TensorFlow.
 • tensorboard - Hỗ trợ SIG TensorBoard, để phát triển plugin và đóng góp khác.