לשמור את התאריך! קלט / פלט של Google חוזר 18-20 במאי הירשם עכשיו
דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

מערכי נתונים של TensorFlow: אוסף של מערכי נתונים מוכנים לשימוש.

מערכי נתונים של TensorFlow הם אוסף של מערכי נתונים מוכנים לשימוש, עם TensorFlow או מסגרות אחרות של Python ML, כגון Jax. כל מערכי הנתונים נחשפים כ-tf.data.Datasets , המאפשרים צינורות קלט קלים לשימוש וביצועים גבוהים. כדי להתחיל עיין במדריך וברשימת מערכי הנתונים שלנו.
import tensorflow.compat.v2 as tf
import tensorflow_datasets as tfds

# Construct a tf.data.Dataset
ds = tfds.load('mnist', split='train', shuffle_files=True)

# Build your input pipeline
ds = ds.shuffle(1024).batch(32).prefetch(tf.data.experimental.AUTOTUNE)
for example in ds.take(1):
  image, label = example["image"], example["label"]
הפעל במחברת