نصب و راه اندازی

نصب tensorflow_hub

کتابخانه tensorflow_hub را می توان در کنار TensorFlow 1 و TensorFlow 2 نصب کرد. توصیه می کنیم کاربران جدید فوراً با TensorFlow 2 شروع کنند و کاربران فعلی آن را ارتقا دهند.

با TensorFlow 2 استفاده کنید

طبق معمول از pip برای نصب TensorFlow 2 استفاده کنید. (برای دستورالعمل های اضافی در مورد پشتیبانی GPU به آنجا مراجعه کنید.) سپس یک نسخه فعلی tensorflow-hub در کنار آن نصب کنید (باید 0.5.0 یا جدیدتر باشد).

$ pip install "tensorflow>=2.0.0"
$ pip install --upgrade tensorflow-hub

API به سبک TF1 TensorFlow Hub با حالت سازگاری v1 TensorFlow 2 کار می کند.

استفاده قدیمی با TensorFlow 1

TensorFlow 1.15 تنها نسخه TensorFlow 1.x است که هنوز توسط کتابخانه tensorflow_hub (در نسخه 0.11.0) پشتیبانی می شود. TensorFlow 1.15 رفتار سازگار با TF1 را پیش‌فرض نشان می‌دهد، اما دارای بسیاری از ویژگی‌های TF2 در زیر هود است تا امکان استفاده از APIهای سبک TF2 TensorFlow Hub را فراهم کند.

$ pip install "tensorflow>=1.15,<2.0"
$ pip install --upgrade tensorflow-hub

استفاده از نسخه های پیش از انتشار

بسته‌های پیپ tf-nightly و tf-hub-nightly به طور خودکار از کد منبع در github ساخته می‌شوند، بدون آزمایش انتشار. این به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا آخرین کد را بدون ساختن از منبع امتحان کنند.

$ pip install tf-nightly
$ pip install --upgrade tf-hub-nightly

مراحل بعدی