تنسورفلو هاب

TensorFlow Hub یک مخزن و کتابخانه باز برای یادگیری ماشینی قابل استفاده مجدد است. مخزن tfhub.dev بسیاری از مدل های از پیش آموزش دیده را ارائه می دهد: جاسازی متن، مدل های طبقه بندی تصویر، مدل های TF.js/TFLite و بسیاری موارد دیگر. این مخزن برای مشارکت کنندگان جامعه باز است.

کتابخانه tensorflow_hub به شما امکان می دهد با حداقل مقدار کد، آنها را در برنامه TensorFlow خود بارگیری و استفاده مجدد کنید.

import tensorflow_hub as hub

model = hub.KerasLayer("https://tfhub.dev/google/nnlm-en-dim128/2")
embeddings = model(["The rain in Spain.", "falls",
          "mainly", "In the plain!"])

print(embeddings.shape) #(4,128)

مراحل بعدی