Quy trình xuất bản

Cảm ơn bạn đã xem xét xuất bản mô hình của mình!

Vui lòng tham gia Xuất bản mô hình truy cập sớm (EAP) trên Mô hình Kaggle :

  • Gửi email đến kaggle-models@google.com và cung cấp thông tin sau để có quyền truy cập vào EAP:
    • (1) Tên người dùng Kaggle của bạn
    • (2) Sên tổ chức mong muốn của bạn
    • (3) URL tới hình ảnh hồ sơ hình vuông (cần thiết cho việc tạo tổ chức)
  • Làm theo hướng dẫn tài liệu để tạo và xuất bản mô hình của bạn
  • Vui lòng nêu bất kỳ câu hỏi nào và nhận hỗ trợ từ kênh Kaggle Discord