فرآیند انتشار

از اینکه در نظر دارید مدل های خود را منتشر کنید متشکرم!

لطفاً به انتشارات مدل دسترسی زودهنگام (EAP) در Kaggle Models بپیوندید:

  • به kaggle-models@google.com ایمیل بزنید و موارد زیر را برای دسترسی به EAP ارائه دهید:
    • (1) نام کاربری Kaggle شما
    • (2) حلزون سازمانی مورد نظر شما
    • (3) URL به یک تصویر نمایه مربع شکل (که برای ایجاد سازمان مورد نیاز است)
  • دستورالعمل های مستندات را برای ایجاد و انتشار مدل خود دنبال کنید
  • هر گونه سوالی را مطرح کنید و از کانال Kaggle Discord پشتیبانی دریافت کنید