Wielojęzyczny uniwersalny koder zdań — wyszukiwanie pytań i odpowiedzi

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Zobacz na GitHub Pobierz notatnik Zobacz modele piasty TF

To demo za korzystanie Uniwersalny Encoder Multilingual Q & A modelu do pobierania pytanie-odpowiedź tekstu, ilustrujący wykorzystanie question_encoder i response_encoder modelu. Używamy zdań z radiowozu ust zbiorze jako demo, każde zdanie i jego kontekstu (tekst otaczający zdanie) jest kodowana w wysokich zanurzeń wymiarowych z response_encoder. Te zanurzeń są przechowywane w indeksie zbudowany przy użyciu simpleneighbors bibliotekę pobierania pytanie-odpowiedź.

Przy pobieraniu losowy pytanie jest wybrany z Skład zestawu danych i zakodowane w wysokim wymiarze osadzania z question_encoder i zapytania indeksu simpleneighbors powracającego listę przybliżonych najbliższych sąsiadów w przestrzeni semantycznej.

Więcej modeli

Można znaleźć wszystkie aktualnie obsługiwanego tekstu osadzania modele tutaj i wszystkie modele, które zostały przeszkolone w kadrze, a także tutaj .

Ustawiać

Środowisko konfiguracji

%%capture
# Install the latest Tensorflow version.
!pip install -q tensorflow_text
!pip install -q simpleneighbors[annoy]
!pip install -q nltk
!pip install -q tqdm

Skonfiguruj wspólne importy i funkcje

[nltk_data] Downloading package punkt to /home/kbuilder/nltk_data...
[nltk_data]   Unzipping tokenizers/punkt.zip.

Uruchom następujący blok kodu, aby pobrać i wyodrębnić zestaw danych SQuAD do:

  • zdania jest lista (tekst, kontekstu) - krotki każdego akapitu z oddziału zestawu danych są podzielone na zdania z użyciem biblioteki NLTK a zdanie i akapitów formy tekst (tekst, kontekst) krotka.
  • pytania znajduje się lista pytań, odpowiedzi (krotek).

Pobierz i wyodrębnij dane SQuAD

squad_url = 'https://rajpurkar.github.io/SQuAD-explorer/dataset/dev-v1.1.json'

squad_json = download_squad(squad_url)
sentences = extract_sentences_from_squad_json(squad_json)
questions = extract_questions_from_squad_json(squad_json)
print("%s sentences, %s questions extracted from SQuAD %s" % (len(sentences), len(questions), squad_url))

print("\nExample sentence and context:\n")
sentence = random.choice(sentences)
print("sentence:\n")
pprint.pprint(sentence[0])
print("\ncontext:\n")
pprint.pprint(sentence[1])
print()
10455 sentences, 10552 questions extracted from SQuAD https://rajpurkar.github.io/SQuAD-explorer/dataset/dev-v1.1.json

Example sentence and context:

sentence:

('The Mongol Emperors had built large palaces and pavilions, but some still '
 'continued to live as nomads at times.')

context:

("Since its invention in 1269, the 'Phags-pa script, a unified script for "
 'spelling Mongolian, Tibetan, and Chinese languages, was preserved in the '
 'court until the end of the dynasty. Most of the Emperors could not master '
 'written Chinese, but they could generally converse well in the language. The '
 'Mongol custom of long standing quda/marriage alliance with Mongol clans, the '
 'Onggirat, and the Ikeres, kept the imperial blood purely Mongol until the '
 'reign of Tugh Temur, whose mother was a Tangut concubine. The Mongol '
 'Emperors had built large palaces and pavilions, but some still continued to '
 'live as nomads at times. Nevertheless, a few other Yuan emperors actively '
 'sponsored cultural activities; an example is Tugh Temur (Emperor Wenzong), '
 'who wrote poetry, painted, read Chinese classical texts, and ordered the '
 'compilation of books.')

Poniższe ustawienia bloku zakodować tensorflow wykres gi sesję z Uniwersalnego KODER Wielojęzyczny q wzór A „s question_encoder i response_encoder podpisów.

Załaduj model z koncentratora tensorflow

Poniższy blok kodu obliczyć zanurzeń dla wszystkich krotek tekstu, kontekst i przechowywać je w simpleneighbors indeksu pomocą response_encoder.

Oblicz osadzenia i zbuduj indeks simpleneighbors

Computing embeddings for 10455 sentences
0%|          | 0/104 [00:00<?, ?it/s]
simpleneighbors index for 10455 sentences built.

Przy pobieraniu, pytanie jest kodowany za pomocą question_encoder i osadzanie pytanie służy do kwerendy indeksu simpleneighbors.

Znajdź najbliższych sąsiadów na losowe pytanie od SQuAD

num_results = 25

query = random.choice(questions)
display_nearest_neighbors(query[0], query[1])