Uniwersalny koder zdań

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Zobacz na GitHub Pobierz notatnik Zobacz modele piasty TF

Ten notatnik ilustruje, jak uzyskać dostęp do Universal Sentence Encoder i używać go do zadań związanych z podobieństwem zdań i klasyfikacją zdań.

Universal Sentence Encoder sprawia, że ​​uzyskiwanie osadzeń na poziomie zdań jest tak łatwe, jak dawniej wyszukiwanie osadzeń dla poszczególnych słów. Osadzania zdań można następnie w trywialny sposób wykorzystać do obliczenia podobieństwa na poziomie zdań, a także w celu umożliwienia lepszej wydajności w dalszych zadaniach klasyfikacyjnych przy użyciu mniej nadzorowanych danych treningowych.

Ustawiać

Ta sekcja konfiguruje środowisko dostępu do Universal Sentence Encoder w TF Hub i zawiera przykłady zastosowania kodera do słów, zdań i akapitów.

%%capture
!pip3 install seaborn

Więcej szczegółowych informacji na temat instalowania Tensorflow można znaleźć na https://www.tensorflow.org/install/ .

Załaduj moduł TF Hub Universal Sentence Encoder

module https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder/4 loaded

Oblicz reprezentację dla każdej wiadomości, pokazując różne obsługiwane długości.

Message: Elephant
Embedding size: 512
Embedding: [0.008344474248588085, 0.00048079612315632403, 0.06595245748758316, ...]

Message: I am a sentence for which I would like to get its embedding.
Embedding size: 512
Embedding: [0.05080860108137131, -0.016524313017725945, 0.015737781301140785, ...]

Message: Universal Sentence Encoder embeddings also support short paragraphs. There is no hard limit on how long the paragraph is. Roughly, the longer the more 'diluted' the embedding will be.
Embedding size: 512
Embedding: [-0.028332678601145744, -0.05586216226220131, -0.012941479682922363, ...]

Przykład zadania semantycznego podobieństwa tekstu

Osadzenia tworzone przez Universal Sentence Encoder są w przybliżeniu znormalizowane. Podobieństwo semantyczne dwóch zdań można w trywialny sposób obliczyć jako produkt wewnętrzny kodowań.

def plot_similarity(labels, features, rotation):
 corr = np.inner(features, features)
 sns.set(font_scale=1.2)
 g = sns.heatmap(
   corr,
   xticklabels=labels,
   yticklabels=labels,
   vmin=0,
   vmax=1,
   cmap="YlOrRd")
 g.set_xticklabels(labels, rotation=rotation)
 g.set_title("Semantic Textual Similarity")

def run_and_plot(messages_):
 message_embeddings_ = embed(messages_)
 plot_similarity(messages_, message_embeddings_, 90)

Wizualizacja podobieństwa

Tutaj pokazujemy podobieństwo na mapie cieplnej. Końcowa wykres jest macierz 9x9, gdzie każdy wpis [i, j] jest zabarwiona na podstawie wewnętrznego produktu z kodowaniem dla zdaniu i i j .

messages = [
  # Smartphones
  "I like my phone",
  "My phone is not good.",
  "Your cellphone looks great.",

  # Weather
  "Will it snow tomorrow?",
  "Recently a lot of hurricanes have hit the US",
  "Global warming is real",

  # Food and health
  "An apple a day, keeps the doctors away",
  "Eating strawberries is healthy",
  "Is paleo better than keto?",

  # Asking about age
  "How old are you?",
  "what is your age?",
]

run_and_plot(messages)

png

Ocena: test porównawczy STS (Semantyczne podobieństwo tekstu)

Benchmark STS zapewnia wewnętrzną ocenę, w jakim stopniu wyniki obliczone z wykorzystaniem podobieństwa zdanie zanurzeń align z orzeczeń człowieka. Benchmark wymaga, aby systemy zwracały wyniki podobieństwa dla zróżnicowanego doboru par zdań. Pearson korelacji są następnie wykorzystywane do oceny jakości wyników maszyna podobieństwa wobec orzeczeń człowieka.

Pobierz dane

import pandas
import scipy
import math
import csv

sts_dataset = tf.keras.utils.get_file(
  fname="Stsbenchmark.tar.gz",
  origin="http://ixa2.si.ehu.es/stswiki/images/4/48/Stsbenchmark.tar.gz",
  extract=True)
sts_dev = pandas.read_table(
  os.path.join(os.path.dirname(sts_dataset), "stsbenchmark", "sts-dev.csv"),
  error_bad_lines=False,
  skip_blank_lines=True,
  usecols=[4, 5, 6],
  names=["sim", "sent_1", "sent_2"])
sts_test = pandas.read_table(
  os.path.join(
    os.path.dirname(sts_dataset), "stsbenchmark", "sts-test.csv"),
  error_bad_lines=False,
  quoting=csv.QUOTE_NONE,
  skip_blank_lines=True,
  usecols=[4, 5, 6],
  names=["sim", "sent_1", "sent_2"])
# cleanup some NaN values in sts_dev
sts_dev = sts_dev[[isinstance(s, str) for s in sts_dev['sent_2']]]
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/IPython/core/interactiveshell.py:3444: FutureWarning: The error_bad_lines argument has been deprecated and will be removed in a future version.


 exec(code_obj, self.user_global_ns, self.user_ns)

Oceń osadzania zdań

sts_data = sts_dev

def run_sts_benchmark(batch):
 sts_encode1 = tf.nn.l2_normalize(embed(tf.constant(batch['sent_1'].tolist())), axis=1)
 sts_encode2 = tf.nn.l2_normalize(embed(tf.constant(batch['sent_2'].tolist())), axis=1)
 cosine_similarities = tf.reduce_sum(tf.multiply(sts_encode1, sts_encode2), axis=1)
 clip_cosine_similarities = tf.clip_by_value(cosine_similarities, -1.0, 1.0)
 scores = 1.0 - tf.acos(clip_cosine_similarities) / math.pi
 """Returns the similarity scores"""
 return scores

dev_scores = sts_data['sim'].tolist()
scores = []
for batch in np.array_split(sts_data, 10):
 scores.extend(run_sts_benchmark(batch))

pearson_correlation = scipy.stats.pearsonr(scores, dev_scores)
print('Pearson correlation coefficient = {0}\np-value = {1}'.format(
  pearson_correlation[0], pearson_correlation[1]))
Pearson correlation coefficient = 0.8036394630692778
p-value = 0.0