Wykrywanie Pitch za pomocą SPICE

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Zobacz na GitHub Pobierz notatnik Zobacz model piasty TF

Ta współpraca pokaże Ci, jak korzystać z modelu SPICE pobranego z TensorFlow Hub.

sudo apt-get install -q -y timidity libsndfile1
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following packages were automatically installed and are no longer required:
 linux-gcp-5.4-headers-5.4.0-1040 linux-gcp-5.4-headers-5.4.0-1043
 linux-gcp-5.4-headers-5.4.0-1044 linux-gcp-5.4-headers-5.4.0-1049
 linux-headers-5.4.0-1049-gcp linux-image-5.4.0-1049-gcp
 linux-modules-5.4.0-1049-gcp linux-modules-extra-5.4.0-1049-gcp
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
 freepats libaudio2 libflac8 libjack-jackd2-0 libogg0 libsamplerate0
 libvorbis0a libvorbisenc2 timidity-daemon
Suggested packages:
 nas jackd2 fluid-soundfont-gm fluid-soundfont-gs pmidi
The following NEW packages will be installed:
 freepats libaudio2 libflac8 libjack-jackd2-0 libogg0 libsamplerate0
 libsndfile1 libvorbis0a libvorbisenc2 timidity timidity-daemon
0 upgraded, 11 newly installed, 0 to remove and 143 not upgraded.
Need to get 31.4 MB of archives.
After this operation, 40.4 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://asia-east1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libogg0 amd64 1.3.2-1 [17.2 kB]
Get:2 http://asia-east1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 freepats all 20060219-1 [29.0 MB]
Get:3 http://asia-east1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libaudio2 amd64 1.9.4-6 [50.3 kB]
Get:4 http://asia-east1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libflac8 amd64 1.3.2-1 [213 kB]
Get:5 http://asia-east1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libsamplerate0 amd64 0.1.9-1 [938 kB]
Get:6 http://asia-east1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libjack-jackd2-0 amd64 1.9.12~dfsg-2 [263 kB]
Get:7 http://asia-east1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libvorbis0a amd64 1.3.5-4.2 [86.4 kB]
Get:8 http://asia-east1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libvorbisenc2 amd64 1.3.5-4.2 [70.7 kB]
Get:9 http://asia-east1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 libsndfile1 amd64 1.0.28-4ubuntu0.18.04.2 [170 kB]
Get:10 http://asia-east1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 timidity amd64 2.13.2-41 [585 kB]
Get:11 http://asia-east1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 timidity-daemon all 2.13.2-41 [5984 B]
Fetched 31.4 MB in 2s (14.5 MB/s)
Selecting previously unselected package libogg0:amd64.
(Reading database ... 281949 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../00-libogg0_1.3.2-1_amd64.deb ...
Unpacking libogg0:amd64 (1.3.2-1) ...
Selecting previously unselected package freepats.
Preparing to unpack .../01-freepats_20060219-1_all.deb ...
Unpacking freepats (20060219-1) ...
Selecting previously unselected package libaudio2:amd64.
Preparing to unpack .../02-libaudio2_1.9.4-6_amd64.deb ...
Unpacking libaudio2:amd64 (1.9.4-6) ...
Selecting previously unselected package libflac8:amd64.
Preparing to unpack .../03-libflac8_1.3.2-1_amd64.deb ...
Unpacking libflac8:amd64 (1.3.2-1) ...
Selecting previously unselected package libsamplerate0:amd64.
Preparing to unpack .../04-libsamplerate0_0.1.9-1_amd64.deb ...
Unpacking libsamplerate0:amd64 (0.1.9-1) ...
Selecting previously unselected package libjack-jackd2-0:amd64.
Preparing to unpack .../05-libjack-jackd2-0_1.9.12~dfsg-2_amd64.deb ...
Unpacking libjack-jackd2-0:amd64 (1.9.12~dfsg-2) ...
Selecting previously unselected package libvorbis0a:amd64.
Preparing to unpack .../06-libvorbis0a_1.3.5-4.2_amd64.deb ...
Unpacking libvorbis0a:amd64 (1.3.5-4.2) ...
Selecting previously unselected package libvorbisenc2:amd64.
Preparing to unpack .../07-libvorbisenc2_1.3.5-4.2_amd64.deb ...
Unpacking libvorbisenc2:amd64 (1.3.5-4.2) ...
Selecting previously unselected package libsndfile1:amd64.
Preparing to unpack .../08-libsndfile1_1.0.28-4ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Unpacking libsndfile1:amd64 (1.0.28-4ubuntu0.18.04.2) ...
Selecting previously unselected package timidity.
Preparing to unpack .../09-timidity_2.13.2-41_amd64.deb ...
Unpacking timidity (2.13.2-41) ...
Selecting previously unselected package timidity-daemon.
Preparing to unpack .../10-timidity-daemon_2.13.2-41_all.deb ...
Unpacking timidity-daemon (2.13.2-41) ...
Setting up libogg0:amd64 (1.3.2-1) ...
Setting up libsamplerate0:amd64 (0.1.9-1) ...
Setting up freepats (20060219-1) ...
Setting up libvorbis0a:amd64 (1.3.5-4.2) ...
Setting up libaudio2:amd64 (1.9.4-6) ...
Setting up libflac8:amd64 (1.3.2-1) ...
Setting up libjack-jackd2-0:amd64 (1.9.12~dfsg-2) ...
Setting up libvorbisenc2:amd64 (1.3.5-4.2) ...
Setting up timidity (2.13.2-41) ...
Setting up libsndfile1:amd64 (1.0.28-4ubuntu0.18.04.2) ...
Setting up timidity-daemon (2.13.2-41) ...
Adding group timidity....done
Adding system user timidity....done
Adding user `timidity' to group `audio' ...
Adding user timidity to group audio
Done.
Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-21) ...
Processing triggers for libc-bin (2.27-3ubuntu1.2) ...
Processing triggers for systemd (237-3ubuntu10.50) ...
# All the imports to deal with sound data
pip install pydub numba==0.48 librosa music21
import tensorflow as tf
import tensorflow_hub as hub

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import librosa
from librosa import display as librosadisplay

import logging
import math
import statistics
import sys

from IPython.display import Audio, Javascript
from scipy.io import wavfile

from base64 import b64decode

import music21
from pydub import AudioSegment

logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.ERROR)

print("tensorflow: %s" % tf.__version__)
#print("librosa: %s" % librosa.__version__)
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/numba/errors.py:137: UserWarning: Insufficiently recent colorama version found. Numba requires colorama >= 0.3.9
 warnings.warn(msg)
tensorflow: 2.7.0
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/pydub/utils.py:170: RuntimeWarning: Couldn't find ffmpeg or avconv - defaulting to ffmpeg, but may not work
 warn("Couldn't find ffmpeg or avconv - defaulting to ffmpeg, but may not work", RuntimeWarning)

Plik wejściowy audio

Teraz najtrudniejsza część: nagraj swój śpiew! :)

Udostępniamy cztery metody uzyskania pliku audio:

 1. Nagrywaj dźwięk bezpośrednio w colab
 2. Prześlij ze swojego komputera
 3. Użyj pliku zapisanego na Dysku Google
 4. Pobierz plik z sieci

Wybierz jedną z czterech poniższych metod.

[Uruchom to] Definicja kodu JS do nagrywania dźwięku bezpośrednio z przeglądarki

Wybierz sposób wprowadzania dźwięku

INPUT_SOURCE = 'https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/c-scale-metronome.wav'

print('You selected', INPUT_SOURCE)

if INPUT_SOURCE == 'RECORD':
 uploaded_file_name = record(5)
elif INPUT_SOURCE == 'UPLOAD':
 try:
  from google.colab import files
 except ImportError:
  print("ImportError: files from google.colab seems to not be available")
 else:
  uploaded = files.upload()
  for fn in uploaded.keys():
   print('User uploaded file "{name}" with length {length} bytes'.format(
     name=fn, length=len(uploaded[fn])))
  uploaded_file_name = next(iter(uploaded))
  print('Uploaded file: ' + uploaded_file_name)
elif INPUT_SOURCE.startswith('./drive/'):
 try:
  from google.colab import drive
 except ImportError:
  print("ImportError: files from google.colab seems to not be available")
 else:
  drive.mount('/content/drive')
  # don't forget to change the name of the file you
  # will you here!
  gdrive_audio_file = 'YOUR_MUSIC_FILE.wav'
  uploaded_file_name = INPUT_SOURCE
elif INPUT_SOURCE.startswith('http'):
 !wget --no-check-certificate 'https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/c-scale-metronome.wav' -O c-scale.wav
 uploaded_file_name = 'c-scale.wav'
else:
 print('Unrecognized input format!')
 print('Please select "RECORD", "UPLOAD", or specify a file hosted on Google Drive or a file from the web to download file to download')
You selected https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/c-scale-metronome.wav
--2021-11-05 11:10:55-- https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/c-scale-metronome.wav
Resolving storage.googleapis.com (storage.googleapis.com)... 108.177.97.128, 64.233.189.128, 74.125.203.128, ...
Connecting to storage.googleapis.com (storage.googleapis.com)|108.177.97.128|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 384728 (376K) [audio/wav]
Saving to: ‘c-scale.wav’

c-scale.wav     100%[===================>] 375.71K --.-KB/s  in 0.006s 

2021-11-05 11:10:56 (65.4 MB/s) - ‘c-scale.wav’ saved [384728/384728]

Przygotowywanie danych dźwiękowych

Teraz mamy dźwięk, przekonwertujmy go do oczekiwanego formatu, a potem go posłuchajmy!

Model SPICE jako wejście wymaga pliku audio z częstotliwością próbkowania 16 kHz i tylko z jednym kanałem (mono).

Aby pomóc w tej części, stworzyliśmy funkcję ( convert_audio_for_model ) przekonwertować dowolny plik wav trzeba oczekiwanego formatu modelki:

# Function that converts the user-created audio to the format that the model 
# expects: bitrate 16kHz and only one channel (mono).

EXPECTED_SAMPLE_RATE = 16000

def convert_audio_for_model(user_file, output_file='converted_audio_file.wav'):
 audio = AudioSegment.from_file(user_file)
 audio = audio.set_frame_rate(EXPECTED_SAMPLE_RATE).set_channels(1)
 audio.export(output_file, format="wav")
 return output_file
# Converting to the expected format for the model
# in all the input 4 input method before, the uploaded file name is at
# the variable uploaded_file_name
converted_audio_file = convert_audio_for_model(uploaded_file_name)
# Loading audio samples from the wav file:
sample_rate, audio_samples = wavfile.read(converted_audio_file, 'rb')

# Show some basic information about the audio.
duration = len(audio_samples)/sample_rate
print(f'Sample rate: {sample_rate} Hz')
print(f'Total duration: {duration:.2f}s')
print(f'Size of the input: {len(audio_samples)}')

# Let's listen to the wav file.
Audio(audio_samples, rate=sample_rate)
Sample rate: 16000 Hz
Total duration: 11.89s
Size of the input: 190316

Najpierw spójrzmy na przebieg naszego śpiewu.

# We can visualize the audio as a waveform.
_ = plt.plot(audio_samples)

png

Bardziej informacyjny wizualizacja jest spektrogram , który pokazuje przedstawienie częstotliwości w czasie.

Tutaj używamy logarytmicznej skali częstotliwości, aby śpiew był wyraźniej widoczny.

MAX_ABS_INT16 = 32768.0

def plot_stft(x, sample_rate, show_black_and_white=False):
 x_stft = np.abs(librosa.stft(x, n_fft=2048))
 fig, ax = plt.subplots()
 fig.set_size_inches(20, 10)
 x_stft_db = librosa.amplitude_to_db(x_stft, ref=np.max)
 if(show_black_and_white):
  librosadisplay.specshow(data=x_stft_db, y_axis='log', 
               sr=sample_rate, cmap='gray_r')
 else:
  librosadisplay.specshow(data=x_stft_db, y_axis='log', sr=sample_rate)

 plt.colorbar(format='%+2.0f dB')

plot_stft(audio_samples / MAX_ABS_INT16 , sample_rate=EXPECTED_SAMPLE_RATE)
plt.show()

png

Potrzebujemy tutaj ostatniej konwersji. Próbki audio są w formacie int16. Muszą być znormalizowane, aby unosić się między -1 a 1.

audio_samples = audio_samples / float(MAX_ABS_INT16)

Wykonanie modelu

Teraz jest łatwe, niech załadować model z TensorFlow Hub i karmić audio do niego. SPICE da nam dwa wyjścia: wysokość i niepewność

TensorFlow Hub jest biblioteką do publikacji, odkrycia i konsumpcji wielokrotnego użytku części modeli uczenia maszynowego. Ułatwia korzystanie z uczenia maszynowego, aby sprostać wyzwaniom.

Aby załadować model, potrzebujesz tylko modułu Hub i adresu URL wskazującego na model:

# Loading the SPICE model is easy:
model = hub.load("https://tfhub.dev/google/spice/2")
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'global_step:0' shape=() dtype=int64_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'global_step:0' shape=() dtype=int64_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/conv2d/kernel:0' shape=(1, 3, 1, 64) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/conv2d/kernel:0' shape=(1, 3, 1, 64) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/batch_normalization/gamma:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/batch_normalization/gamma:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/batch_normalization/beta:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/batch_normalization/beta:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/batch_normalization/moving_mean:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/batch_normalization/moving_mean:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'global_step:0' shape=() dtype=int64_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'global_step:0' shape=() dtype=int64_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/conv2d/kernel:0' shape=(1, 3, 1, 64) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/conv2d/kernel:0' shape=(1, 3, 1, 64) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/batch_normalization/gamma:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/batch_normalization/gamma:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/batch_normalization/beta:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/batch_normalization/beta:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/batch_normalization/moving_mean:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/batch_normalization/moving_mean:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'global_step:0' shape=() dtype=int64_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'global_step:0' shape=() dtype=int64_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/conv2d/kernel:0' shape=(1, 3, 1, 64) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/conv2d/kernel:0' shape=(1, 3, 1, 64) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/batch_normalization/gamma:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/batch_normalization/gamma:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/batch_normalization/beta:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/batch_normalization/beta:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/batch_normalization/moving_mean:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/batch_normalization/moving_mean:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'global_step:0' shape=() dtype=int64_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'global_step:0' shape=() dtype=int64_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/conv2d/kernel:0' shape=(1, 3, 1, 64) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/conv2d/kernel:0' shape=(1, 3, 1, 64) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/batch_normalization/gamma:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/batch_normalization/gamma:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/batch_normalization/beta:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/batch_normalization/beta:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/batch_normalization/moving_mean:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'encoder/batch_normalization/moving_mean:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().

Po załadowaniu modelu i przygotowanych danych potrzebujemy 3 wierszy, aby uzyskać wynik:

# We now feed the audio to the SPICE tf.hub model to obtain pitch and uncertainty outputs as tensors.
model_output = model.signatures["serving_default"](tf.constant(audio_samples, tf.float32))

pitch_outputs = model_output["pitch"]
uncertainty_outputs = model_output["uncertainty"]

# 'Uncertainty' basically means the inverse of confidence.
confidence_outputs = 1.0 - uncertainty_outputs

fig, ax = plt.subplots()
fig.set_size_inches(20, 10)
plt.plot(pitch_outputs, label='pitch')
plt.plot(confidence_outputs, label='confidence')
plt.legend(loc="lower right")
plt.show()

png

Sprawmy, aby wyniki były łatwiejsze do zrozumienia, usuwając wszystkie szacunki wysokości dźwięku z niskim poziomem ufności (pewność < 0,9) i wykreślaj pozostałe.

confidence_outputs = list(confidence_outputs)
pitch_outputs = [ float(x) for x in pitch_outputs]

indices = range(len (pitch_outputs))
confident_pitch_outputs = [ (i,p) 
 for i, p, c in zip(indices, pitch_outputs, confidence_outputs) if c >= 0.9 ]
confident_pitch_outputs_x, confident_pitch_outputs_y = zip(*confident_pitch_outputs)

fig, ax = plt.subplots()
fig.set_size_inches(20, 10)
ax.set_ylim([0, 1])
plt.scatter(confident_pitch_outputs_x, confident_pitch_outputs_y, )
plt.scatter(confident_pitch_outputs_x, confident_pitch_outputs_y, c="r")

plt.show()

png

Wartości wysokości dźwięku zwracane przez SPICE mieszczą się w zakresie od 0 do 1. Przekształćmy je na wartości bezwzględne wysokości dźwięku w Hz.

def output2hz(pitch_output):
 # Constants taken from https://tfhub.dev/google/spice/2
 PT_OFFSET = 25.58
 PT_SLOPE = 63.07
 FMIN = 10.0;
 BINS_PER_OCTAVE = 12.0;
 cqt_bin = pitch_output * PT_SLOPE + PT_OFFSET;
 return FMIN * 2.0 ** (1.0 * cqt_bin / BINS_PER_OCTAVE)

confident_pitch_values_hz = [ output2hz(p) for p in confident_pitch_outputs_y ]

Zobaczmy teraz, jak dobre jest przewidywanie: nałożymy przewidywane wysokości tonu na oryginalny spektrogram. Aby przewidywania wysokości dźwięku były bardziej widoczne, zmieniliśmy spektrogram na czarno-biały.

plot_stft(audio_samples / MAX_ABS_INT16 , 
     sample_rate=EXPECTED_SAMPLE_RATE, show_black_and_white=True)
# Note: conveniently, since the plot is in log scale, the pitch outputs 
# also get converted to the log scale automatically by matplotlib.
plt.scatter(confident_pitch_outputs_x, confident_pitch_values_hz, c="r")

plt.show()

png

Konwersja na nuty

Teraz, gdy mamy już wartości tonu, przekonwertujmy je na nuty! Ta część sama w sobie stanowi wyzwanie. Musimy wziąć pod uwagę dwie rzeczy:

 1. reszta (gdy nie ma śpiewu)
 2. wielkość każdej nuty (przesunięcia)

1: Dodawanie zer do wyjścia, aby wskazać, kiedy nie ma śpiewu

pitch_outputs_and_rests = [
  output2hz(p) if c >= 0.9 else 0
  for i, p, c in zip(indices, pitch_outputs, confidence_outputs)
]

2: Dodawanie przesunięć nut

Kiedy osoba śpiewa swobodnie, melodia może mieć przesunięcie w stosunku do wartości bezwzględnej wysokości dźwięku, które mogą reprezentować nuty. Dlatego, aby przekonwertować przewidywania na notatki, należy skorygować to możliwe przesunięcie. Tak właśnie oblicza poniższy kod.

A4 = 440
C0 = A4 * pow(2, -4.75)
note_names = ["C", "C#", "D", "D#", "E", "F", "F#", "G", "G#", "A", "A#", "B"]

def hz2offset(freq):
 # This measures the quantization error for a single note.
 if freq == 0: # Rests always have zero error.
  return None
 # Quantized note.
 h = round(12 * math.log2(freq / C0))
 return 12 * math.log2(freq / C0) - h


# The ideal offset is the mean quantization error for all the notes
# (excluding rests):
offsets = [hz2offset(p) for p in pitch_outputs_and_rests if p != 0]
print("offsets: ", offsets)

ideal_offset = statistics.mean(offsets)
print("ideal offset: ", ideal_offset)
offsets: [0.2851075707500712, 0.3700368844097355, 0.2861639241998972, 0.19609005646164235, 0.17851737247163868, 0.27334483073408933, -0.4475316266590852, -0.24651997073237908, -0.1796558047706398, -0.23060136331860548, -0.3782634107643901, -0.4725100625926686, -0.3457194541269999, -0.2436666886383776, -0.1818906877810207, -0.1348077739650435, -0.24551812662426897, -0.4454903457934165, -0.3126792745167535, -0.12241723670307181, -0.06614479972665066, -0.06702634735648871, -0.1744135098034576, -0.29365551425759406, -0.32520890458170726, -0.056438377636119696, 0.1470525135224534, 0.17167006002122775, 0.16529246704037348, 0.09569531546290477, -0.006323616641203955, -0.11799822075907684, -0.18835098459069144, -0.17934754504506145, -0.17215419157092526, -0.23695828034226452, -0.34594501002376177, -0.39380045278613807, -0.2528674895936689, -0.11009248657768467, -0.07118597401920113, -0.08042248799149121, -0.12799598588293293, -0.16227484329287023, -0.05931985421721464, 0.10667800800259641, 0.21044687793906292, 0.2931939382975841, -0.22329278631751492, -0.12365553720538003, -0.4571117360765271, -0.34864566459005175, -0.35947798653189267, -0.4313175396496476, -0.4818928106004421, 0.44220950977261, 0.45883109973128455, -0.47095522924010425, -0.3674495078498552, -0.3047186536962201, -0.31075979246441676, -0.4501382996017185, 0.3966096259778311, 0.4238116671269694, 0.4982676686471237, -0.45932030423227843, -0.4890504510576079, 0.3836871527260044, 0.4441304941600137, -0.38787359430138935, -0.24855899466817277, -0.20666386647764057, -0.23811575664822726, -0.2760223047310504, -0.3641714288169524, -0.41670903606955534, -0.41009272976462086, -0.3340427999073796, -0.26122959716860805, -0.2232610212141708, -0.19940660549943345, -0.22528914465252825, -0.2780899004513415, -0.2744434134537457, -0.25654931231085953, -0.33068201704567457, -0.4678933079416083, -0.4695135511333177, -0.1648153518015647, -0.24618840082233362, -0.48052406086269883, -0.3771743489677135, -0.32261801643912236, -0.25560347987954657, -0.24629741950576545, -0.14035005553309787, -0.16659160448853783, -0.2442749349648139, -0.236978201704666, -0.20882506652418442, -0.22637331529204374, -0.29836135937516417, -0.39081484182421633, -0.3909877680117404, -0.3650093676025108, -0.2642347521955202, -0.13023199393098395, -0.18214744283501716, -0.3020867909366345, -0.33754229827467697, -0.34391801162306024, -0.31454499496763333, -0.26713502510135356, -0.2910439501578139, -0.11686573876684037, -0.1673094354445226, -0.24345334692542053, -0.30852998240535356, -0.35647376789395935, -0.37154654069487236, -0.3600149954730796, -0.2667062802488047, -0.21902000440899627, -0.2484456507736752, -0.2774107871825038, -0.2941432754570741, -0.31118778272216474, -0.32662896348779213, -0.3053947554403962, -0.2160201109821145, -0.17343703730647775, -0.17792559965198507, -0.19880643679444177, -0.2725068260604502, -0.3152120758468442, -0.28217377586905457, -0.11595223738495974, 0.0541902144377957, 0.11488166735824024, -0.2559698195630773, 0.01930235610660702, -0.002236352401425279, 0.4468796487277231, 0.15514959977323883, 0.4207694853966899, 0.3854474319642236, 0.4373497234409598, -0.4694994504625001, -0.3662719146782649, -0.20354085369650932, -0.015043790774988963, -0.4185651697093675, -0.17896653874461066, -0.032896162706066434, -0.061098168330843805, -0.1953772325689087, -0.2545198683315988, -0.3363741032654488, -0.39191536320988973, -0.36531668408458984, -0.3489657612020167, -0.35455202891175475, -0.38925192399566555, 0.48781635300571935, -0.2820884378129733, -0.241939488189864, -0.24987341685836384, -0.3034880535179809, -0.2910712014014081, -0.2783103765422581, -0.30017802073304267, -0.23735882385318519, -0.15802705569807785, -0.1688725350672513, 0.00533368216211727, -0.2545762573057857, -0.28210347487274845, -0.29791870250051034, -0.3228369901949648, -0.3895802937323367, 0.4323827980583488, 0.17439196334535723, -0.12961039467398905, -0.2236296109730489, -0.04022635205333813, -0.4264043621594098, -0.0019025255615048309, -0.07466309859101727, -0.08665327413623203, -0.08169104440753472, -0.31617519541327965, -0.47420548422877573, 0.1502044753855003, 0.30507923857624064, 0.031032583278971515, -0.17852388186996393, -0.3371347884709195, -0.41780861421172233, -0.2023933346444835, -0.10604901297633518, -0.10771248771493447, -0.16037790997569346, -0.18698410763089868, -0.17355977250879562, -0.008242337244190878, -0.011401999431292609, -0.1876701734835322, -0.3601715640598968, 0.011681766969516616, -0.1931417836124183]
ideal offset: -0.16889341450193418

Możemy teraz użyć kilku heurystyk, aby spróbować oszacować najbardziej prawdopodobną sekwencję śpiewanych nut. Obliczone powyżej idealne przesunięcie jest jednym ze składników - ale musimy również znać prędkość (ile przewidywań daje, powiedzmy, ósemkę?) i przesunięcie czasowe, aby rozpocząć kwantyzację. Aby to uprościć, po prostu wypróbujemy różne prędkości i przesunięcia czasowe i zmierzymy błąd kwantyzacji, używając na końcu wartości, które minimalizują ten błąd.

def quantize_predictions(group, ideal_offset):
 # Group values are either 0, or a pitch in Hz.
 non_zero_values = [v for v in group if v != 0]
 zero_values_count = len(group) - len(non_zero_values)

 # Create a rest if 80% is silent, otherwise create a note.
 if zero_values_count > 0.8 * len(group):
  # Interpret as a rest. Count each dropped note as an error, weighted a bit
  # worse than a badly sung note (which would 'cost' 0.5).
  return 0.51 * len(non_zero_values), "Rest"
 else:
  # Interpret as note, estimating as mean of non-rest predictions.
  h = round(
    statistics.mean([
      12 * math.log2(freq / C0) - ideal_offset for freq in non_zero_values
    ]))
  octave = h // 12
  n = h % 12
  note = note_names[n] + str(octave)
  # Quantization error is the total difference from the quantized note.
  error = sum([
    abs(12 * math.log2(freq / C0) - ideal_offset - h)
    for freq in non_zero_values
  ])
  return error, note


def get_quantization_and_error(pitch_outputs_and_rests, predictions_per_eighth,
                prediction_start_offset, ideal_offset):
 # Apply the start offset - we can just add the offset as rests.
 pitch_outputs_and_rests = [0] * prediction_start_offset + \
              pitch_outputs_and_rests
 # Collect the predictions for each note (or rest).
 groups = [
   pitch_outputs_and_rests[i:i + predictions_per_eighth]
   for i in range(0, len(pitch_outputs_and_rests), predictions_per_eighth)
 ]

 quantization_error = 0

 notes_and_rests = []
 for group in groups:
  error, note_or_rest = quantize_predictions(group, ideal_offset)
  quantization_error += error
  notes_and_rests.append(note_or_rest)

 return quantization_error, notes_and_rests


best_error = float("inf")
best_notes_and_rests = None
best_predictions_per_note = None

for predictions_per_note in range(20, 65, 1):
 for prediction_start_offset in range(predictions_per_note):

  error, notes_and_rests = get_quantization_and_error(
    pitch_outputs_and_rests, predictions_per_note,
    prediction_start_offset, ideal_offset)

  if error < best_error:   
   best_error = error
   best_notes_and_rests = notes_and_rests
   best_predictions_per_note = predictions_per_note

# At this point, best_notes_and_rests contains the best quantization.
# Since we don't need to have rests at the beginning, let's remove these:
while best_notes_and_rests[0] == 'Rest':
 best_notes_and_rests = best_notes_and_rests[1:]
# Also remove silence at the end.
while best_notes_and_rests[-1] == 'Rest':
 best_notes_and_rests = best_notes_and_rests[:-1]

Zapiszmy teraz skwantowane nuty jako partyturę nutową!

Aby to zrobić użyjemy dwóch bibliotek: music21 i Otwarte Nuty Wyświetlacz

# Creating the sheet music score.
sc = music21.stream.Score()
# Adjust the speed to match the actual singing.
bpm = 60 * 60 / best_predictions_per_note
print ('bpm: ', bpm)
a = music21.tempo.MetronomeMark(number=bpm)
sc.insert(0,a)

for snote in best_notes_and_rests:  
  d = 'half'
  if snote == 'Rest':   
   sc.append(music21.note.Rest(type=d))
  else:
   sc.append(music21.note.Note(snote, type=d))
bpm: 78.26086956521739

[Uruchom to] Funkcja pomocnika, aby użyć Open Sheet Music Display (kod JS) do wyświetlenia zapisu nutowego

from IPython.core.display import display, HTML, Javascript
import json, random

def showScore(score):
  xml = open(score.write('musicxml')).read()
  showMusicXML(xml)

def showMusicXML(xml):
  DIV_ID = "OSMD_div"
  display(HTML('<div id="'+DIV_ID+'">loading OpenSheetMusicDisplay</div>'))
  script = """
  var div_id = { {DIV_ID} };
  function loadOSMD() { 
    return new Promise(function(resolve, reject){
      if (window.opensheetmusicdisplay) {
        return resolve(window.opensheetmusicdisplay)
      }
      // OSMD script has a 'define' call which conflicts with requirejs
      var _define = window.define // save the define object 
      window.define = undefined // now the loaded script will ignore requirejs
      var s = document.createElement( 'script' );
      s.setAttribute( 'src', "https://cdn.jsdelivr.net/npm/opensheetmusicdisplay@0.7.6/build/opensheetmusicdisplay.min.js" );
      //s.setAttribute( 'src', "/custom/opensheetmusicdisplay.js" );
      s.onload=function(){
        window.define = _define
        resolve(opensheetmusicdisplay);
      };
      document.body.appendChild( s ); // browser will try to load the new script tag
    }) 
  }
  loadOSMD().then((OSMD)=>{
    window.openSheetMusicDisplay = new OSMD.OpenSheetMusicDisplay(div_id, {
     drawingParameters: "compacttight"
    });
    openSheetMusicDisplay
      .load({ {data} })
      .then(
       function() {
        openSheetMusicDisplay.render();
       }
      );
  })
  """.replace('{ {DIV_ID} }',DIV_ID).replace('{ {data} }',json.dumps(xml))
  display(Javascript(script))
  return
# rendering the music score
showScore(sc)
print(best_notes_and_rests)
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/music21/musicxml/m21ToXml.py:465: MusicXMLWarning: <music21.stream.Score 0x7f276c652190> is not well-formed; see isWellFormedNotation()
 category=MusicXMLWarning)
<IPython.core.display.Javascript object>
['C3', 'D3', 'E3', 'F3', 'G3', 'A3', 'B3', 'C4']

Skonwertujmy nuty do pliku MIDI i posłuchajmy.

Aby utworzyć ten plik, możemy użyć strumienia, który stworzyliśmy wcześniej.

# Saving the recognized musical notes as a MIDI file
converted_audio_file_as_midi = converted_audio_file[:-4] + '.mid'
fp = sc.write('midi', fp=converted_audio_file_as_midi)
wav_from_created_midi = converted_audio_file_as_midi.replace(' ', '_') + "_midioutput.wav"
print(wav_from_created_midi)
converted_audio_file.mid_midioutput.wav

Aby posłuchać tego w colab, musimy przekonwertować go z powrotem na wav. Prostym sposobem na zrobienie tego jest użycie Nieśmiałości.

timidity $converted_audio_file_as_midi -Ow -o $wav_from_created_midi
Playing converted_audio_file.mid
MIDI file: converted_audio_file.mid
Format: 1 Tracks: 2 Divisions: 1024
Track name: 
Playing time: ~16 seconds
Notes cut: 0
Notes lost totally: 0

I na koniec posłuchaj dźwięku utworzonego z nut, utworzonego przez MIDI z przewidywanych wysokości tonów wywnioskowanych przez model!

Audio(wav_from_created_midi)