צור פנים מלאכותיות עם מודל GAN פרוגרסיבי של CelebA

הצג באתר TensorFlow.org הפעל בגוגל קולאב הצג ב-GitHub הורד מחברת ראה דגם TF Hub

Colab זה מדגים שימוש במודול TF Hub המבוסס על רשת יריבתית (GAN). המודול ממפה מוקטורים N-ממדיים, הנקראים מרחב סמוי, לתמונות RGB.

שתי דוגמאות מובאות:

 • מיפוי מחלל סמוי לתמונות, ו
 • בהינתן תמונת יעד, באמצעות ממוצא שיפוע למצוא וקטור סמוי שיוצר תמונה דומה תמונת היעד.

תנאים מוקדמים אופציונליים

עוד דגמים

כאן תוכלו למצוא את כל הדגמים מתארח כעת tfhub.dev כי ניתן להפיק תמונות.

להכין

# Install imageio for creating animations.
pip -q install imageio
pip -q install scikit-image
pip install git+https://github.com/tensorflow/docs

יבוא והגדרות פונקציות

from absl import logging

import imageio
import PIL.Image
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

import tensorflow as tf
tf.random.set_seed(0)

import tensorflow_hub as hub
from tensorflow_docs.vis import embed
import time

try:
 from google.colab import files
except ImportError:
 pass

from IPython import display
from skimage import transform

# We could retrieve this value from module.get_input_shapes() if we didn't know
# beforehand which module we will be using.
latent_dim = 512


# Interpolates between two vectors that are non-zero and don't both lie on a
# line going through origin. First normalizes v2 to have the same norm as v1. 
# Then interpolates between the two vectors on the hypersphere.
def interpolate_hypersphere(v1, v2, num_steps):
 v1_norm = tf.norm(v1)
 v2_norm = tf.norm(v2)
 v2_normalized = v2 * (v1_norm / v2_norm)

 vectors = []
 for step in range(num_steps):
  interpolated = v1 + (v2_normalized - v1) * step / (num_steps - 1)
  interpolated_norm = tf.norm(interpolated)
  interpolated_normalized = interpolated * (v1_norm / interpolated_norm)
  vectors.append(interpolated_normalized)
 return tf.stack(vectors)

# Simple way to display an image.
def display_image(image):
 image = tf.constant(image)
 image = tf.image.convert_image_dtype(image, tf.uint8)
 return PIL.Image.fromarray(image.numpy())

# Given a set of images, show an animation.
def animate(images):
 images = np.array(images)
 converted_images = np.clip(images * 255, 0, 255).astype(np.uint8)
 imageio.mimsave('./animation.gif', converted_images)
 return embed.embed_file('./animation.gif')

logging.set_verbosity(logging.ERROR)

אינטרפולציה של חלל סמוי

וקטורים אקראיים

אינטרפולציה של מרחב סמוי בין שני וקטורים מאותחלים באופן אקראי. נשתמש מודול Hub TF progan-128 המכילות גן מתקדם מאומן מראש.

progan = hub.load("https://tfhub.dev/google/progan-128/1").signatures['default']
def interpolate_between_vectors():
 v1 = tf.random.normal([latent_dim])
 v2 = tf.random.normal([latent_dim])

 # Creates a tensor with 25 steps of interpolation between v1 and v2.
 vectors = interpolate_hypersphere(v1, v2, 50)

 # Uses module to generate images from the latent space.
 interpolated_images = progan(vectors)['default']

 return interpolated_images

interpolated_images = interpolate_between_vectors()
animate(interpolated_images)

gif

מציאת הווקטור הקרוב ביותר במרחב הסמוי

תקן תמונת יעד. כדוגמה השתמש בתמונה שנוצרה מהמודול או העלה תמונה משלך.

image_from_module_space = True # @param { isTemplate:true, type:"boolean" }

def get_module_space_image():
 vector = tf.random.normal([1, latent_dim])
 images = progan(vector)['default'][0]
 return images

def upload_image():
 uploaded = files.upload()
 image = imageio.imread(uploaded[list(uploaded.keys())[0]])
 return transform.resize(image, [128, 128])

if image_from_module_space:
 target_image = get_module_space_image()
else:
 target_image = upload_image()

display_image(target_image)

png

לאחר הגדרת פונקציית אובדן בין תמונת המטרה לתמונה שנוצרת על ידי משתנה מרחב סמוי, נוכל להשתמש בירידה בשיפוע כדי למצוא ערכי משתנים הממזערים את האובדן.

tf.random.set_seed(42)
initial_vector = tf.random.normal([1, latent_dim])
display_image(progan(initial_vector)['default'][0])

png

def find_closest_latent_vector(initial_vector, num_optimization_steps,
                steps_per_image):
 images = []
 losses = []

 vector = tf.Variable(initial_vector) 
 optimizer = tf.optimizers.Adam(learning_rate=0.01)
 loss_fn = tf.losses.MeanAbsoluteError(reduction="sum")

 for step in range(num_optimization_steps):
  if (step % 100)==0:
   print()
  print('.', end='')
  with tf.GradientTape() as tape:
   image = progan(vector.read_value())['default'][0]
   if (step % steps_per_image) == 0:
    images.append(image.numpy())
   target_image_difference = loss_fn(image, target_image[:,:,:3])
   # The latent vectors were sampled from a normal distribution. We can get
   # more realistic images if we regularize the length of the latent vector to 
   # the average length of vector from this distribution.
   regularizer = tf.abs(tf.norm(vector) - np.sqrt(latent_dim))

   loss = target_image_difference + regularizer
   losses.append(loss.numpy())
  grads = tape.gradient(loss, [vector])
  optimizer.apply_gradients(zip(grads, [vector]))

 return images, losses


num_optimization_steps=200
steps_per_image=5
images, loss = find_closest_latent_vector(initial_vector, num_optimization_steps, steps_per_image)
....................................................................................................
....................................................................................................
plt.plot(loss)
plt.ylim([0,max(plt.ylim())])
(0.0, 6696.301751708985)

png

animate(np.stack(images))

gif

השווה את התוצאה ליעד:

display_image(np.concatenate([images[-1], target_image], axis=1))

png

משחק עם הדוגמה שלמעלה

אם התמונה היא ממרחב המודול, הירידה מהירה ומתכנסת לדגימה סבירה. נסו יורד לתמונה כי הוא לא מחלל מודול. הירידה תתכנס רק אם התמונה קרובה במידה סבירה למרחב של תמונות האימון.

איך לגרום לזה לרדת מהר יותר ולתמונה מציאותית יותר? אפשר לנסות:

 • שימוש בהפסד שונה בהפרש התמונה, למשל ריבועי,
 • באמצעות מסדר שונה על הווקטור הסמוי,
 • אתחול מוקטור אקראי בריצות מרובות,
 • וכו '