Interpreter.Options

publiczna klasa statyczna Interpreter.Opcje

Klasa opcji do kontrolowania zachowania interpretera w czasie wykonywania.

Konstruktory publiczne

Opcje ()

Metody publiczne

Tłumacz.Opcje
addDelegate ( Delegat delegowany)
Dodaje Delegate do zastosowania podczas tworzenia interpretera.
Tłumacz.Opcje
addDelegateFactory ( DelegateFactory DelegatFactory)
Dodaje obiekt DelegateFactory , który zostanie wywołany w celu zastosowania utworzonego Delegate podczas tworzenia interpretera.
Tłumacz.Opcje
setAllowBufferHandleOutput (zezwalanie na wartości logiczne)
Zaawansowane: Ustaw, czy wyjście uchwytu bufora jest dozwolone.
Tłumacz.Opcje
setAllowFp16PrecisionForFp32 (wartość logiczna zezwalająca)
Ta metoda jest przestarzała. Preferuj używanie NnApiDelegate.Options#setAllowFp16(boolean enable) .
Tłumacz.Opcje
setCancellable (zezwala na wartość logiczną)
Zaawansowane: Ustaw, czy tłumacz może zostać anulowany.
Tłumacz.Opcje
setNumThreads (int numThreads)
Ustawia liczbę wątków, które mają być używane dla operacji obsługujących wielowątkowość.
Tłumacz.Opcje
setRuntime ( Środowisko wykonawcze InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime )
Określ, skąd pobrać implementację środowiska uruchomieniowego TF Lite.
Tłumacz.Opcje
setUseNNAPI (logiczna wartość useNNAPI)
Ustawia, czy używać interfejsu API NN (jeśli jest dostępny) do wykonywania operacji.
Tłumacz.Opcje
setUseXNNPACK (logiczne użycieXNNPACK)
Włącz lub wyłącz zoptymalizowany zestaw jąder procesora (dostarczony przez XNNPACK).

Metody odziedziczone

Konstruktory publiczne

opcje publiczne ()

opcje publiczne ( opcje InterpreterApi.Options )

Parametry
opcje

Metody publiczne

public Interpreter.Options addDelegate ( Delegat delegat)

Dodaje Delegate do zastosowania podczas tworzenia interpretera.

Dodane tutaj delegaty są stosowane przed wszystkimi delegatami utworzonymi na podstawie DelegateFactory , który został dodany za pomocą addDelegateFactory(DelegateFactory) .

Pamiętaj, że TF Lite w Usługach Google Play (zobacz setRuntime(InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime) ) nie obsługuje delegatów zewnętrznych (dostarczonych przez programistę), a dodanie Delegate innego niż ERROR(/NnApiDelegate) tutaj jest niedozwolone, gdy używasz TF Lite w Usługi Google Play.

Parametry
delegat

public Interpreter.Options addDelegateFactory ( DelegateFactory delegateFactory)

Dodaje obiekt DelegateFactory , który zostanie wywołany w celu zastosowania utworzonego Delegate podczas tworzenia interpretera.

Delegaty z delegowanej fabryki, która została dodana w tym miejscu, są stosowane po wszystkich delegatach dodanych za pomocą addDelegate(Delegate) .

Parametry
Fabryka delegatów

public Interpreter.Options setAllowBufferHandleOutput (wartość logiczna zezwalająca)

Zaawansowane: Ustaw, czy wyjście uchwytu bufora jest dozwolone.

Gdy Delegate obsługuje akcelerację sprzętową, interpreter domyślnie udostępni dane tensorów wyjściowych w przydzielonych przez procesor buforach tensorowych. Jeśli klient może bezpośrednio korzystać z uchwytu bufora (np. odczytywać wyjście z tekstury OpenGL), może ustawić tę flagę na fałsz, unikając kopiowania danych do bufora procesora. Dokumentacja delegata powinna wskazywać, czy jest to obsługiwane i jak można z niego korzystać.

OSTRZEŻENIE: Jest to eksperymentalny interfejs, który może ulec zmianie.

Parametry
umożliwić

public Interpreter.Options setAllowFp16PrecisionForFp32 (zezwalanie na boolean)

Ta metoda jest przestarzała .
Preferuj używanie NnApiDelegate.Options#setAllowFp16(boolean enable) .

Ustawia, czy zezwolić na precyzję float16 dla obliczeń FP32, jeśli to możliwe. Domyślnie false (nie zezwalaj).

Parametry
umożliwić

public Interpreter.Options setCancellable (zezwalanie na boolean)

Zaawansowane: Ustaw, czy tłumacz może zostać anulowany.

Tłumacze mogą mieć eksperymentalny interfejs API setCancelled(boolean) . Jeśli ten interpreter można anulować i taka metoda zostanie wywołana, flaga anulowania zostanie ustawiona na wartość true. Interpreter będzie sprawdzał flagę między wywołaniami Op, a jeśli to true , interpreter zatrzyma wykonywanie. Interpreter pozostanie anulowanym stanem, dopóki nie zostanie wyraźnie „uncancelled” przez setCancelled(false) .

Parametry
umożliwić

public Interpreter.Options setNumThreads (int numThreads)

Ustawia liczbę wątków, które mają być używane dla operacji obsługujących wielowątkowość.

numThreads powinno być >= -1 . Ustawienie numThreads na 0 skutkuje wyłączeniem wielowątkowości, co jest równoznaczne z ustawieniem numThreads na 1. Jeśli nie zostanie określony lub ustawiony na wartość -1, liczba używanych wątków będzie zdefiniowana przez implementację i zależna od platformy.

Parametry
liczba wątków

public Interpreter.Options setRuntime ( Środowisko wykonawcze InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime )

Określ, skąd pobrać implementację środowiska uruchomieniowego TF Lite.

Parametry
czas działania

public Interpreter.Opcje setUseNNAPI (boolean useNNAPI)

Ustawia, czy używać interfejsu API NN (jeśli jest dostępny) do wykonywania operacji. Domyślnie false (wyłączone).

Parametry
użyjNNAPI

public Interpreter.Options setUseXNNPACK (boolean useXNNPACK)

Włącz lub wyłącz zoptymalizowany zestaw jąder procesora (dostarczony przez XNNPACK). Domyślnie włączone.

Parametry
użyjXNNPACK