Interpreter.Options

publiczna klasa statyczna Interpreter.Options

Klasa opcji służąca do kontrolowania zachowania interpretera środowiska wykonawczego.

Konstruktorzy publiczni

Opcje ()

Metody publiczne

Opcje tłumacza
addDelegate ( Delegat delegowany)
Dodaje Delegate do zastosowania podczas tworzenia interpretera.
Opcje tłumacza
addDelegateFactory ( DelegateFactory delegatFactory)
Dodaje DelegateFactory , która zostanie wywołana w celu zastosowania utworzonego Delegate podczas tworzenia interpretera.
Opcje tłumacza
setAllowBufferHandleOutput (zezwolenie logiczne)
Zaawansowane: Ustaw, czy dozwolone jest wyjście z uchwytem bufora.
Opcje tłumacza
setAllowFp16PrecisionForFp32 (zezwolenie logiczne)
Ta metoda jest przestarzała. Preferuj użycie NnApiDelegate.Options#setAllowFp16(włącz wartość logiczną) .
Opcje tłumacza
setCancellable (zezwolenie logiczne)
Zaawansowane: Ustaw, czy tłumacz może zostać anulowany.
Opcje tłumacza
setNumThreads (int numThreads)
Ustawia liczbę wątków używanych w operacjach obsługujących wielowątkowość.
Opcje tłumacza
setRuntime (Środowisko wykonawcze InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime )
Określ, skąd pobrać implementację środowiska wykonawczego TF Lite.
Opcje tłumacza
setUseNNAPI (wartość logiczna useNNAPI)
Ustawia, czy używać interfejsu API NN (jeśli jest dostępny) do wykonywania operacji.
Opcje tłumacza
setUseXNNPACK (wartość logiczna useXNNPACK)
Włącz lub wyłącz zoptymalizowany zestaw jąder procesora (dostarczany przez XNNPACK).

Metody dziedziczone

Konstruktorzy publiczni

Opcje publiczne ()

Opcje publiczne (opcje InterpreterApi.Options )

Parametry
opcje

Metody publiczne

public Interpreter.Options addDelegate ( Delegat delegowany )

Dodaje Delegate do zastosowania podczas tworzenia interpretera.

Delegaty dodane tutaj są stosowane przed wszystkimi delegatami utworzonymi z DelegateFactory , która została dodana za pomocą addDelegateFactory(DelegateFactory) .

Należy pamiętać, że TF Lite w Usługach Google Play (zobacz setRuntime(InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime) ) nie obsługuje delegatów zewnętrznych (dostarczonych przez programistę), a dodanie tutaj Delegate innego niż ERROR(/NnApiDelegate) nie jest dozwolone podczas korzystania z TF Lite w Usługi Google Play.

Parametry
delegat

public Interpreter.Options addDelegateFactory ( DelegateFactory delegatFactory)

Dodaje DelegateFactory , która zostanie wywołana w celu zastosowania utworzonego Delegate podczas tworzenia interpretera.

Delegaty z delegowanej fabryki, która została tutaj dodana, są stosowane po wszystkich delegatach dodanych za pomocą addDelegate(Delegate) .

Parametry
delegatFabryka

public Interpreter.Options setAllowBufferHandleOutput (zezwolenie logiczne)

Zaawansowane: Ustaw, czy dozwolone jest wyjście z uchwytem bufora.

Gdy Delegate obsługuje przyspieszanie sprzętowe, interpreter domyślnie udostępni dane tensorów wyjściowych w buforach tensorowych przydzielonych przez procesor. Jeśli klient może bezpośrednio wykorzystać uchwyt bufora (np. odczytać dane wyjściowe z tekstury OpenGL), może ustawić tę flagę na wartość false, unikając kopiowania danych do bufora procesora. Dokumentacja delegata powinna wskazywać, czy jest to obsługiwane i jak można z niego korzystać.

OSTRZEŻENIE: jest to interfejs eksperymentalny, który może ulec zmianom.

Parametry
umożliwić

public Interpreter.Options setAllowFp16PrecisionForFp32 (zezwolenie logiczne)

Ta metoda jest przestarzała .
Preferuj użycie NnApiDelegate.Options#setAllowFp16(włącz wartość logiczną) .

Ustawia, czy zezwolić na precyzję float16 przy obliczaniu FP32, jeśli to możliwe. Domyślnie ustawiona jest wartość false (nie zezwalaj).

Parametry
umożliwić

public Interpreter.Options setCancellable (zezwolenie logiczne)

Zaawansowane: Ustaw, czy tłumacz może zostać anulowany.

Tłumacze mogą mieć eksperymentalny zestaw API setCancelled(boolean) . Jeśli ten interpreter można anulować i zostanie wywołana taka metoda, flaga anulowania zostanie ustawiona na wartość true. Interpreter sprawdzi flagę pomiędzy wywołaniami Op i jeśli jest true , interpreter zatrzyma wykonanie. Interpreter pozostanie w stanie anulowanym, dopóki nie zostanie jawnie „nieanulowany” przez setCancelled(false) .

Parametry
umożliwić

publiczny Interpreter.Options setNumThreads (int numThreads)

Ustawia liczbę wątków używanych w operacjach obsługujących wielowątkowość.

numThreads powinno wynosić >= -1 . Ustawienie numThreads na 0 powoduje wyłączenie wielowątkowości, co jest równoznaczne z ustawieniem numThreads na 1. Jeśli nie określono lub ustawiono wartość -1, liczba używanych wątków będzie zdefiniowana przez implementację i zależna od platformy.

Parametry
liczba wątków

publiczny Interpreter.Options setRuntime ( środowisko wykonawcze InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime )

Określ, skąd pobrać implementację środowiska wykonawczego TF Lite.

Parametry
czas wykonania

publiczny Interpreter.Options setUseNNAPI (wartość logiczna useNNAPI)

Ustawia, czy używać interfejsu API NN (jeśli jest dostępny) do wykonywania operacji. Domyślnie ustawiona jest wartość false (wyłączona).

Parametry
użyjNNAPI

publiczny interpreter.Options setUseXNNPACK (wartość logiczna useXNNPACK)

Włącz lub wyłącz zoptymalizowany zestaw jąder procesora (dostarczany przez XNNPACK). Domyślnie włączone.

Parametry
użyjXNNPACK