InterpreterApi.Options

publiczna klasa statyczna InterpreterApi.Options
Znane bezpośrednie podklasy

Klasa opcji do kontrolowania zachowania interpretera w czasie wykonywania.

Klasy zagnieżdżone

wyliczenie InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime Enum reprezentujące miejsce, z którego można pobrać implementację środowiska uruchomieniowego TensorFlow Lite.

Konstruktory publiczne

Opcje ()

Metody publiczne

InterpreterApi.Opcje
addDelegate ( Delegat delegowany)
Dodaje Delegate do zastosowania podczas tworzenia interpretera.
InterpreterApi.Opcje
addDelegateFactory ( DelegateFactory DelegatFactory)
Dodaje obiekt DelegateFactory , który zostanie wywołany w celu zastosowania utworzonego Delegate podczas tworzenia interpretera.
ValidatedAccelerationConfig
getAccelerationConfig ()
Zwróć konfigurację przyspieszenia.
Lista < fabryka delegatów >
getDelegateFactories ()
Zwraca listę fabryk delegatów, które zostały zarejestrowane przez addDelegateFactory ).
Lista < Delegat >
pobierz Delegatów ()
Zwraca listę delegatów, które mają być zastosowane podczas tworzenia interpretera, które zostały zarejestrowane przez addDelegate .
int
getNumThreads ()
Zwraca liczbę wątków, które mają być użyte dla operacji obsługujących wielowątkowość.
InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime
getRuntime ()
Wróć skąd pobrać implementację środowiska uruchomieniowego TF Lite.
logiczna
getUseNNAPI ()
Zwraca pytanie, czy użyć interfejsu API NN (jeśli jest dostępny) do wykonania operacji.
logiczna
logiczna
można anulować ()
Zaawansowane: Zwraca informację, czy interpreter można anulować.
InterpreterApi.Opcje
setAccelerationConfig (konfiguracja ValidatedAccelerationConfig )
Określ konfigurację przyspieszenia.
InterpreterApi.Opcje
setCancellable (zezwala na wartość logiczną)
Zaawansowane: Ustaw, czy tłumacz może zostać anulowany.
InterpreterApi.Opcje
setNumThreads (int numThreads)
Ustawia liczbę wątków, które mają być używane dla operacji obsługujących wielowątkowość.
InterpreterApi.Opcje
setRuntime ( Środowisko wykonawcze InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime )
Określ, skąd pobrać implementację środowiska uruchomieniowego TF Lite.
InterpreterApi.Opcje
setUseNNAPI (logiczna wartość useNNAPI)
Ustawia, czy używać interfejsu API NN (jeśli jest dostępny) do wykonywania operacji.
InterpreterApi.Opcje
setUseXNNPACK (logiczne użycieXNNPACK)
Włącz lub wyłącz zoptymalizowany zestaw jąder procesora (dostarczony przez XNNPACK).

Metody odziedziczone

Konstruktory publiczne

opcje publiczne ()

opcje publiczne ( InterpreterApi.Opcje inne)

Parametry
Inny

Metody publiczne

public InterpreterApi.Options addDelegate ( Delegat delegowany)

Dodaje Delegate do zastosowania podczas tworzenia interpretera.

Dodane tutaj delegaty są stosowane przed wszystkimi delegatami utworzonymi na podstawie DelegateFactory , który został dodany za pomocą addDelegateFactory(DelegateFactory) .

Pamiętaj, że TF Lite w Usługach Google Play (patrz setRuntime(InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime) ) nie obsługuje delegatów zewnętrznych (dostarczonych przez programistę), a dodanie Delegate innego niż ERROR(/NnApiDelegate) tutaj jest niedozwolone, gdy używasz TF Lite w Usługi Google Play.

Parametry
delegat

public InterpreterApi.Options addDelegateFactory ( DelegateFactory delegateFactory)

Dodaje obiekt DelegateFactory , który zostanie wywołany w celu zastosowania utworzonego Delegate podczas tworzenia interpretera.

Delegaty z delegowanej fabryki, która została dodana w tym miejscu, są stosowane po wszystkich delegatach dodanych za pomocą addDelegate(Delegate) .

Parametry
Fabryka delegatów

publiczny ValidatedAccelerationConfig getAccelerationConfig ()

Zwróć konfigurację przyspieszenia.

lista publiczna < DelegateFactory > getDelegateFactories ()

Zwraca listę fabryk delegatów, które zostały zarejestrowane przez addDelegateFactory ).

lista publiczna < Delegat > getDelegates ()

Zwraca listę delegatów, które mają być zastosowane podczas tworzenia interpretera, które zostały zarejestrowane przez addDelegate .

public int getNumThreads ()

Zwraca liczbę wątków, które mają być użyte dla operacji obsługujących wielowątkowość.

numThreads powinno być &gt;= -1 . Wartości 0 (lub 1) wyłączają wielowątkowość. Wartość domyślna to -1: liczba używanych wątków będzie zdefiniowana przez implementację i zależna od platformy.

public InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime getRuntime ()

Wróć skąd pobrać implementację środowiska uruchomieniowego TF Lite.

publiczna wartość logiczna getUseNNAPI ()

Zwraca pytanie, czy użyć interfejsu API NN (jeśli jest dostępny) do wykonania operacji. Wartość domyślna to false (wyłączone).

publiczna wartość logiczna getUseXNNPACK ()

publiczna wartość logiczna isCancellable ()

Zaawansowane: Zwraca informację, czy interpreter można anulować.

Tłumacze mogą mieć eksperymentalny interfejs API setCancelled(boolean) . Jeśli ten interpreter można anulować i taka metoda zostanie wywołana, flaga anulowania zostanie ustawiona na wartość true. Interpreter będzie sprawdzał flagę między wywołaniami Op, a jeśli to true , interpreter zatrzyma wykonywanie. Interpreter pozostanie anulowanym stanem, dopóki nie zostanie wyraźnie „uncancelled” przez setCancelled(false) .

public InterpreterApi.Options setAccelerationConfig (konfiguracja ValidatedAccelerationConfig )

Określ konfigurację przyspieszenia.

Parametry
konfiguracja

public InterpreterApi.Options setCancellable (zezwala na wartość logiczną)

Zaawansowane: Ustaw, czy tłumacz może zostać anulowany.

Tłumacze mogą mieć eksperymentalny interfejs API setCancelled(boolean) . Jeśli ten interpreter można anulować i taka metoda zostanie wywołana, flaga anulowania zostanie ustawiona na wartość true. Interpreter będzie sprawdzał flagę między wywołaniami Op, a jeśli to true , interpreter zatrzyma wykonywanie. Interpreter pozostanie anulowanym stanem, dopóki nie zostanie wyraźnie „uncancelled” przez setCancelled(false) .

Parametry
umożliwić

public InterpreterApi.Options setNumThreads (int numThreads)

Ustawia liczbę wątków, które mają być używane dla operacji obsługujących wielowątkowość.

numThreads powinno być &gt;= -1 . Ustawienie numThreads na 0 skutkuje wyłączeniem wielowątkowości, co jest równoznaczne z ustawieniem numThreads na 1. Jeśli nie zostanie określony lub ustawiony na wartość -1, liczba używanych wątków będzie zdefiniowana przez implementację i zależna od platformy.

Parametry
liczba wątków

public InterpreterApi.Options setRuntime ( Środowisko wykonawcze InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime )

Określ, skąd pobrać implementację środowiska uruchomieniowego TF Lite.

Parametry
czas działania

public InterpreterApi.Options setUseNNAPI (boolean useNNAPI)

Ustawia, czy używać interfejsu API NN (jeśli jest dostępny) do wykonywania operacji. Domyślnie false (wyłączone).

Parametry
użyjNNAPI

public InterpreterApi.Options setUseXNNPACK (boolean useXNNPACK)

Włącz lub wyłącz zoptymalizowany zestaw jąder procesora (dostarczony przez XNNPACK). Domyślnie włączone.

Parametry
użyjXNNPACK