InterpreterApi.Options

publiczna klasa statyczna InterpreterApi.Options
Znane podklasy bezpośrednie

Klasa opcji służąca do kontrolowania zachowania interpretera środowiska wykonawczego.

Klasy zagnieżdżone

wyliczenie InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime Wyliczenie reprezentujące miejsce, z którego można pobrać implementację środowiska wykonawczego TensorFlow Lite.

Konstruktorzy publiczni

Opcje ()

Metody publiczne

InterpreterApi.Opcje
addDelegate ( Delegat delegowany)
Dodaje Delegate do zastosowania podczas tworzenia interpretera.
InterpreterApi.Opcje
addDelegateFactory ( DelegateFactory delegatFactory)
Dodaje DelegateFactory , która zostanie wywołana w celu zastosowania utworzonego Delegate podczas tworzenia interpretera.
Zatwierdzona konfiguracja przyspieszenia
getAccelerationConfig ()
Zwróć konfigurację przyspieszenia.
Lista < DelegatFactory >
getDelegateFactories ()
Zwraca listę fabryk delegatów, które zostały zarejestrowane za pośrednictwem addDelegateFactory ).
Lista < Delegat >
pobierz Delegatów ()
Zwraca listę delegatów, które mają zostać zastosowane podczas tworzenia interpretera i które zostały zarejestrowane za pośrednictwem addDelegate .
wew
pobierzNumThreads ()
Zwraca liczbę wątków, które mają być używane w operacjach obsługujących wielowątkowość.
InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime
pobierz czas wykonania ()
Wróć, skąd pobrać implementację środowiska wykonawczego TF Lite.
wartość logiczna
pobierzUżyjNNAPI ()
Zwraca, czy używać interfejsu API NN (jeśli jest dostępny) do wykonywania operacji.
wartość logiczna
wartość logiczna
można anulować ()
Zaawansowane: Zwraca informację, czy interpreter może zostać anulowany.
InterpreterApi.Opcje
setAccelerationConfig (konfiguracja ValidatedAccelerationConfig )
Określ konfigurację przyspieszenia.
InterpreterApi.Opcje
setCancellable (zezwolenie logiczne)
Zaawansowane: Ustaw, czy tłumacz może zostać anulowany.
InterpreterApi.Opcje
setNumThreads (int numThreads)
Ustawia liczbę wątków używanych w operacjach obsługujących wielowątkowość.
InterpreterApi.Opcje
setRuntime (Środowisko wykonawcze InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime )
Określ, skąd pobrać implementację środowiska wykonawczego TF Lite.
InterpreterApi.Opcje
setUseNNAPI (wartość logiczna useNNAPI)
Ustawia, czy używać interfejsu API NN (jeśli jest dostępny) do wykonywania operacji.
InterpreterApi.Opcje
setUseXNNPACK (wartość logiczna useXNNPACK)
Włącz lub wyłącz zoptymalizowany zestaw jąder procesora (dostarczany przez XNNPACK).

Metody dziedziczone

Konstruktorzy publiczni

Opcje publiczne ()

Opcje publiczne (Inne InterpreterApi.Options )

Parametry
Inny

Metody publiczne

public InterpreterApi.Options addDelegate ( Delegat )

Dodaje Delegate do zastosowania podczas tworzenia interpretera.

Delegaty dodane tutaj są stosowane przed wszystkimi delegatami utworzonymi z DelegateFactory , która została dodana za pomocą addDelegateFactory(DelegateFactory) .

Należy pamiętać, że TF Lite w Usługach Google Play (zobacz setRuntime(InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime) ) nie obsługuje delegatów zewnętrznych (dostarczonych przez programistę), a dodanie tutaj Delegate innego niż ERROR(/NnApiDelegate) nie jest dozwolone podczas korzystania z TF Lite w Usługi Google Play.

Parametry
delegat

public InterpreterApi.Options addDelegateFactory ( DelegateFactory delegatFactory)

Dodaje DelegateFactory , która zostanie wywołana w celu zastosowania utworzonego Delegate podczas tworzenia interpretera.

Delegaty z delegowanej fabryki, która została tutaj dodana, są stosowane po wszystkich delegatach dodanych za pomocą addDelegate(Delegate) .

Parametry
delegatFabryka

public ValidatedAccelerationConfig getAccelerationConfig ()

Zwróć konfigurację przyspieszenia.

lista publiczna < DelegateFactory > getDelegateFactories ()

Zwraca listę fabryk delegatów, które zostały zarejestrowane za pośrednictwem addDelegateFactory ).

lista publiczna < Delegat > getDelegates ()

Zwraca listę delegatów, które mają zostać zastosowane podczas tworzenia interpretera i które zostały zarejestrowane za pośrednictwem addDelegate .

publiczny int getNumThreads ()

Zwraca liczbę wątków, które mają być używane w operacjach obsługujących wielowątkowość.

numThreads powinno wynosić &gt;= -1 . Wartości 0 (lub 1) wyłączają wielowątkowość. Wartość domyślna to -1: liczba używanych wątków będzie zdefiniowana w implementacji i zależna od platformy.

public InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime getRuntime ()

Wróć, skąd pobrać implementację środowiska wykonawczego TF Lite.

publiczna wartość logiczna getUseNNAPI ()

Zwraca, czy używać interfejsu API NN (jeśli jest dostępny) do wykonywania operacji. Wartość domyślna to false (wyłączona).

publiczna wartość logiczna getUseXNNPACK ()

publiczna wartość logiczna isCancellable ()

Zaawansowane: Zwraca informację, czy interpreter może zostać anulowany.

Tłumacze mogą mieć eksperymentalny zestaw API setCancelled(boolean) . Jeśli ten interpreter można anulować i zostanie wywołana taka metoda, flaga anulowania zostanie ustawiona na wartość true. Interpreter sprawdzi flagę pomiędzy wywołaniami Op i jeśli jest true , interpreter zatrzyma wykonanie. Interpreter pozostanie w stanie anulowanym, dopóki nie zostanie jawnie „nieanulowany” przez setCancelled(false) .

public InterpreterApi.Options setAccelerationConfig (konfiguracja ValidatedAccelerationConfig )

Określ konfigurację przyspieszenia.

Parametry
konfiguracja

public InterpreterApi.Options setCancellable (zezwolenie logiczne)

Zaawansowane: Ustaw, czy tłumacz może zostać anulowany.

Tłumacze mogą mieć eksperymentalny zestaw API setCancelled(boolean) . Jeśli ten interpreter można anulować i zostanie wywołana taka metoda, flaga anulowania zostanie ustawiona na wartość true. Interpreter sprawdzi flagę pomiędzy wywołaniami Op i jeśli jest true , interpreter zatrzyma wykonanie. Interpreter pozostanie w stanie anulowanym, dopóki nie zostanie jawnie „nieanulowany” przez setCancelled(false) .

Parametry
umożliwić

public InterpreterApi.Options setNumThreads (int numThreads)

Ustawia liczbę wątków używanych w operacjach obsługujących wielowątkowość.

numThreads powinno wynosić &gt;= -1 . Ustawienie numThreads na 0 powoduje wyłączenie wielowątkowości, co jest równoznaczne z ustawieniem numThreads na 1. Jeśli nie określono lub ustawiono wartość -1, liczba używanych wątków będzie zdefiniowana przez implementację i zależna od platformy.

Parametry
liczba wątków

public InterpreterApi.Options setRuntime ( środowisko wykonawcze InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime )

Określ, skąd pobrać implementację środowiska wykonawczego TF Lite.

Parametry
czas wykonania

public InterpreterApi.Options setUseNNAPI (wartość logiczna useNNAPI)

Ustawia, czy używać interfejsu API NN (jeśli jest dostępny) do wykonywania operacji. Domyślnie ustawiona jest wartość false (wyłączona).

Parametry
użyjNNAPI

public InterpreterApi.Options setUseXNNPACK (wartość logiczna useXNNPACK)

Włącz lub wyłącz zoptymalizowany zestaw jąder procesora (dostarczany przez XNNPACK). Domyślnie włączone.

Parametry
użyjXNNPACK