InterpreterApi.Options

کلاس استاتیک عمومی InterpreterApi.Options
زیر کلاس های مستقیم شناخته شده

یک کلاس گزینه برای کنترل رفتار مفسر زمان اجرا.

کلاس های تو در تو

enum InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime Enum برای نشان دادن محل اجرای زمان اجرا TensorFlow Lite.

سازندگان عمومی

روش های عمومی

InterpreterApi.Options
addDelegate ( نماینده نماینده )
یک Delegate اضافه می کند تا در حین ایجاد مترجم اعمال شود.
InterpreterApi.Options
addDelegateFactory ( DelegateFactory delegateFactory)
یک DelegateFactory اضافه می کند که برای اعمال Delegate ایجاد شده آن در حین ایجاد مترجم فراخوانی می شود.
Validated AccelerationConfig
getAccelerationConfig ()
پیکربندی شتاب را برگردانید.
فهرست < DelegateFactory >
getDelegateFactories ()
لیست کارخانه های نمایندگی که از طریق addDelegateFactory ثبت شده اند را برمی گرداند.
فهرست < نماینده >
دریافت نمایندگان ()
فهرست نمایندگانی را که در حین ایجاد مترجم اعمال می‌شوند و از طریق addDelegate ثبت شده‌اند، برمی‌گرداند.
بین المللی
getNumThreads ()
تعداد رشته‌هایی را که باید برای عملیات‌هایی که از چند رشته پشتیبانی می‌کنند استفاده شود، برمی‌گرداند.
InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime
getRuntime ()
محل اجرای زمان اجرا TF Lite را از کجا دریافت کنید.
بولی
getUseNNAPI ()
استفاده از NN API (در صورت وجود) را برای اجرای عملیات برمی‌گرداند.
بولی
بولی
قابل لغو است ()
Advanced: نشان می دهد که آیا مترجم می تواند لغو شود یا خیر.
InterpreterApi.Options
setAccelerationConfig (پیکربندی ValidatedAccelerationConfig )
پیکربندی شتاب را مشخص کنید.
InterpreterApi.Options
setCancellable (اجازه بولی)
پیشرفته: تنظیم کنید که آیا مترجم می تواند لغو شود.
InterpreterApi.Options
setNumThreads (int numThreads)
تعداد رشته‌هایی را که برای عملیات‌هایی که از multi-threading پشتیبانی می‌کنند استفاده می‌شود، تنظیم می‌کند.
InterpreterApi.Options
setRuntime ( InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime runtime)
مشخص کنید که پیاده سازی زمان اجرا TF Lite را از کجا دریافت کنید.
InterpreterApi.Options
setUseNNAPI (استفاده بولین NNAPI)
تنظیم می کند که آیا از NN API (در صورت وجود) برای اجرای عملیات استفاده شود.
InterpreterApi.Options
setUseXNNPACK (استفاده بولیXNNPACK)
یک مجموعه بهینه شده از هسته های CPU (ارائه شده توسط XNNPACK) را فعال یا غیرفعال کنید.

روش های ارثی

سازندگان عمومی

گزینه های عمومی ()

گزینه های عمومی ( InterpreterApi.Options other)

مولفه های
دیگر

روش های عمومی

public InterpreterApi.Options addDelegate ( نماینده نماینده )

یک Delegate اضافه می کند تا در حین ایجاد مترجم اعمال شود.

نمایندگان اضافه شده در اینجا قبل از هر نماینده ایجاد شده از یک DelegateFactory که با addDelegateFactory(DelegateFactory) اضافه شده است اعمال می شود.

توجه داشته باشید که TF Lite در سرویس‌های Google Play (به setRuntime(InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime) مراجعه کنید) از نمایندگان خارجی (تامین شده توسط برنامه‌نویس) پشتیبانی نمی‌کند، و افزودن یک Delegate غیر از ERROR(/NnApiDelegate) در اینجا مجاز نیست هنگام استفاده از TF Lite در خدمات گوگل پلی

مولفه های
نماینده

عمومی InterpreterApi.Options addDelegateFactory ( DelegateFactory delegateFactory)

یک DelegateFactory اضافه می کند که برای اعمال Delegate ایجاد شده آن در حین ایجاد مترجم فراخوانی می شود.

نمایندگان یک کارخانه واگذار شده که در اینجا اضافه شده است، پس از افزودن هر نماینده با addDelegate(Delegate) اعمال می شوند.

مولفه های
delegateFactory

عمومی ValidatedAccelerationConfig getAccelerationConfig ()

پیکربندی شتاب را برگردانید.

فهرست عمومی < DelegateFactory > getDelegateFactories ()

لیست کارخانه های نمایندگی که از طریق addDelegateFactory ثبت شده اند را برمی گرداند.

فهرست عمومی < نماینده > getDelegates ()

فهرست نمایندگانی را که در حین ایجاد مترجم اعمال می‌شوند و از طریق addDelegate ثبت شده‌اند، برمی‌گرداند.

عمومی int getNumThreads ()

تعداد رشته‌هایی را که باید برای عملیات‌هایی که از چند رشته پشتیبانی می‌کنند استفاده شود، برمی‌گرداند.

numThreads باید &gt;= -1 باشند. مقادیر 0 (یا 1) چند رشته ای را غیرفعال می کند. مقدار پیش‌فرض 1- است: تعداد رشته‌های استفاده‌شده توسط پیاده‌سازی تعریف شده و وابسته به پلتفرم خواهد بود.

public InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime getRuntime ()

محل اجرای زمان اجرا TF Lite را از کجا دریافت کنید.

getUseNNAPI بولی عمومی ()

استفاده از NN API (در صورت وجود) را برای اجرای عملیات برمی‌گرداند. مقدار پیش فرض نادرست است (غیرفعال).

بولی عمومی getUseXNNPACK ()

بولین عمومی قابل لغو است ()

Advanced: نشان می دهد که آیا مترجم می تواند لغو شود یا خیر.

مترجمان ممکن است یک مجموعه API آزمایشی لغو شده (بولی) داشته باشند. اگر این مفسر قابل لغو باشد و از چنین روشی استفاده شود، یک پرچم لغو روی true تنظیم می شود. مفسر پرچم بین فراخوان‌های Op را بررسی می‌کند و اگر true باشد، مفسر اجرا را متوقف می‌کند. مفسر تا زمانی که به صراحت توسط setCancelled(false) "لغو نشده" شود، در حالت لغو باقی می ماند.

عمومی InterpreterApi.Options setAccelerationConfig (پیکربندی ValidatedAccelerationConfig )

پیکربندی شتاب را مشخص کنید.

مولفه های
پیکربندی

public InterpreterApi.Options setCancellable (اجازه بولی)

پیشرفته: تنظیم کنید که آیا مترجم می تواند لغو شود.

مترجمان ممکن است یک مجموعه API آزمایشی لغو شده (بولی) داشته باشند. اگر این مفسر قابل لغو باشد و از چنین روشی استفاده شود، یک پرچم لغو روی true تنظیم می شود. مفسر پرچم بین فراخوان‌های Op را بررسی می‌کند و اگر true باشد، مفسر اجرا را متوقف می‌کند. مفسر تا زمانی که به صراحت توسط setCancelled(false) "لغو نشده" شود، در حالت لغو باقی می ماند.

مولفه های
اجازه

public InterpreterApi.Options setNumThreads (int numThreads)

تعداد رشته‌هایی را که برای عملیات‌هایی که از multi-threading پشتیبانی می‌کنند استفاده می‌شود، تنظیم می‌کند.

numThreads باید &gt;= -1 باشند. تنظیم numThreads روی 0 اثر غیرفعال کردن multithreading را دارد که معادل تنظیم numThreads روی 1 است. اگر مشخص نشده باشد، یا روی مقدار -1 تنظیم شود، تعداد رشته‌های استفاده‌شده توسط پیاده‌سازی تعریف شده و وابسته به پلتفرم خواهد بود.

مولفه های
numThreads

عمومی InterpreterApi.Options setRuntime ( InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime runtime)

مشخص کنید که پیاده سازی زمان اجرا TF Lite را از کجا دریافت کنید.

مولفه های
زمان اجرا

عمومی InterpreterApi.Options setUseNNAPI (استفاده بولین NNAPI)

تنظیم می کند که آیا از NN API (در صورت وجود) برای اجرای عملیات استفاده شود. پیش‌فرض به false (غیرفعال)

مولفه های
استفاده ازNNAPI

عمومی InterpreterApi.Options setUseXNNPACK (استفاده از بولیXNNPACK)

یک مجموعه بهینه شده از هسته های CPU (ارائه شده توسط XNNPACK) را فعال یا غیرفعال کنید. به طور پیش فرض فعال است.

مولفه های
از XNNPACK استفاده کنید