Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Delegat GPU TensorFlow Lite

TensorFlow Lite obsługuje kilka akceleratorów sprzętowych. W tym dokumencie opisano sposób korzystania z zaplecza procesora GPU przy użyciu interfejsów API delegatów TensorFlow Lite w systemach Android i iOS.

Procesory GPU zaprojektowano tak, aby zapewniały wysoką przepustowość w przypadku obciążeń z możliwością masowej zrównoleglania. W związku z tym dobrze nadają się do głębokich sieci neuronowych, które składają się z ogromnej liczby operatorów, z których każdy pracuje na jakimś tensorze wejściowym, który można łatwo podzielić na mniejsze obciążenia i wykonywać równolegle, co zwykle skutkuje mniejszym opóźnieniem. W najlepszym scenariuszu wnioskowanie na GPU może teraz działać wystarczająco szybko dla wcześniej niedostępnych aplikacji czasu rzeczywistego.

W przeciwieństwie do procesorów, procesory graficzne obliczają 16- lub 32-bitowe liczby zmiennoprzecinkowe i nie wymagają kwantyzacji w celu uzyskania optymalnej wydajności. Delegat akceptuje 8-bitowe skwantowane modele, ale obliczenia będą wykonywane w liczbach zmiennoprzecinkowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w zaawansowanej dokumentacji .

Inną korzyścią wynikającą z wnioskowania GPU jest wydajność energetyczna. Procesory graficzne wykonują obliczenia w bardzo wydajny i zoptymalizowany sposób, dzięki czemu zużywają mniej energii i generują mniej ciepła niż w przypadku wykonywania tego samego zadania na procesorach.

Samouczki aplikacji demonstracyjnej

Najłatwiejszym sposobem wypróbowania delegata GPU jest skorzystanie z poniższych samouczków, które obejmują tworzenie naszych aplikacji demonstracyjnych klasyfikacji z obsługą GPU. Kod GPU jest na razie tylko binarny; wkrótce będzie dostępny na zasadach open source. Kiedy już zrozumiesz, jak uruchomić nasze wersje demonstracyjne, możesz wypróbować to na swoich własnych modelach niestandardowych.

Android (z Android Studio)

Aby zapoznać się z samouczkiem krok po kroku, obejrzyj wideo Delegat GPU dla systemu Android .

Krok 1. Sklonuj kod źródłowy TensorFlow i otwórz go w Android Studio

git clone https://github.com/tensorflow/tensorflow

Krok 2. Edytuj app/build.gradle aby używać nocnego AAR GPU

Dodaj tensorflow-lite-gpu obok istniejącego pakietu tensorflow-lite w istniejącym bloku dependencies .

dependencies {
  ...
  implementation 'org.tensorflow:tensorflow-lite:2.3.0'
  implementation 'org.tensorflow:tensorflow-lite-gpu:2.3.0'
}

Krok 3. Zbuduj i uruchom

Uruchom → Uruchom „aplikację”. Po uruchomieniu aplikacji zobaczysz przycisk umożliwiający włączenie GPU. Zmień model kwantowany na model zmiennoprzecinkowy, a następnie kliknij GPU, aby uruchomić na GPU.

z systemem Android GPU i przełącz się na GPU

iOS (z XCode)

Aby zapoznać się z samouczkiem krok po kroku, obejrzyj wideo Delegat GPU dla systemu iOS .

Krok 1. Pobierz demo kod źródłowy i upewnij się, że się kompiluje.

Postępuj zgodnie z naszym samouczkiem dotyczącym aplikacji demonstracyjnej na iOS. To doprowadzi Cię do punktu, w którym niezmodyfikowana wersja demonstracyjna aparatu iOS działa na Twoim telefonie.

Krok 2. Zmodyfikuj plik Podfile, aby używał TensorFlow Lite GPU CocoaPod

Od wersji 2.3.0 delegat GPU jest domyślnie wykluczony z poda, aby zmniejszyć rozmiar binarny. Możesz je dołączyć, określając podgatunek. Dla TensorFlowLiteSwift :

pod 'TensorFlowLiteSwift/Metal', '~> 0.0.1-nightly',

LUB

pod 'TensorFlowLiteSwift', '~> 0.0.1-nightly', :subspecs => ['Metal']

Możesz zrobić podobnie dla TensorFlowLiteObjC lub TensorFlowLitC jeśli chcesz użyć Objective-C (z wersji 2.4.0) lub C API.

Przed wydaniem 2.3.0

Do wersji TensorFlow Lite 2.0.0

Zbudowaliśmy binarny CocoaPod, który zawiera delegata GPU. Aby przełączyć projekt na jego użycie, zmodyfikuj plik `tensorflow / tensorflow / lite / examples / ios / camera / Podfile` tak, aby używał poda` TensorFlowLiteGpuExperimental` zamiast `TensorFlowLite`.


  target 'YourProjectName'
   # pod 'TensorFlowLite', '1.12.0'
   pod 'TensorFlowLiteGpuExperimental'
  

Do wersji TensorFlow Lite 2.2.0

Od TensorFlow Lite 2.1.0 do 2.2.0 delegat GPU jest zawarty w module `TensorFlowLiteC`. W zależności od języka można wybrać pomiędzy `TensorFlowLiteC` i` TensorFlowLiteSwift`.

Krok 3. Włącz delegata GPU

Aby włączyć kod, który będzie korzystał z delegata GPU, musisz zmienić TFLITE_USE_GPU_DELEGATE z 0 na 1 w CameraExampleViewController.h .

#define TFLITE_USE_GPU_DELEGATE 1

Krok 4. Zbuduj i uruchom aplikację demonstracyjną

Po wykonaniu poprzedniego kroku powinno być możliwe uruchomienie aplikacji.

Krok 5. Tryb zwolnienia

Podczas gdy w kroku 4 działałeś w trybie debugowania, aby uzyskać lepszą wydajność, powinieneś zmienić wersję na wydanie z odpowiednimi optymalnymi ustawieniami metalu. W szczególności w celu edycji tych ustawień przejdź do Product > Scheme > Edit Scheme... Wybierz Run . Na karcie Info zmień Build Configuration z Debug na Release , odznacz opcję Debug executable .

konfigurowanie wydania

Następnie kliknij kartę Options i zmień GPU Frame Capture na Disabled a Metal API Validation na Disabled .

konfigurowanie opcji metalowych

Na koniec upewnij się, że wybrałeś kompilacje tylko do wydania w architekturze 64-bitowej. W Project navigator -> tflite_camera_example -> PROJECT -> tflite_camera_example -> Build Settings ustaw Build Active Architecture Only > Release na Yes.

konfigurowanie opcji wydania

Wypróbowanie delegata GPU na własnym modelu

Android

Istnieją dwa sposoby wywołania akceleracji modelu w zależności od tego, czy używasz powiązania modelu Android Studio ML czy interpretera TensorFlow Lite.

Tłumacz TensorFlow Lite

Obejrzyj prezentację, aby zobaczyć, jak dodać pełnomocnika. W swojej aplikacji dodaj AAR jak powyżej, zaimportuj moduł org.tensorflow.lite.gpu.GpuDelegate i użyj funkcji addDelegate aby zarejestrować delegata GPU do interpretera:

Kotlin

  import org.tensorflow.lite.Interpreter
  import org.tensorflow.lite.gpu.CompatibilityList
  import org.tensorflow.lite.gpu.GpuDelegate

  val compatList = CompatibilityList()

  val options = Interpreter.Options().apply{
    if(compatList.isDelegateSupportedOnThisDevice){
      // if the device has a supported GPU, add the GPU delegate
      val delegateOptions = compatList.bestOptionsForThisDevice
      this.addDelegate(GpuDelegate(delegateOptions))
    } else {
      // if the GPU is not supported, run on 4 threads
      this.setNumThreads(4)
    }
  }

  val interpreter = Interpreter(model, options)

  // Run inference
  writeToInput(input)
  interpreter.run(input, output)
  readFromOutput(output)
   

Jawa

  import org.tensorflow.lite.Interpreter;
  import org.tensorflow.lite.gpu.CompatibilityList;
  import org.tensorflow.lite.gpu.GpuDelegate;

  // Initialize interpreter with GPU delegate
  Interpreter.Options options = new Interpreter.Options();
  CompatibilityList compatList = CompatibilityList();

  if(compatList.isDelegateSupportedOnThisDevice()){
    // if the device has a supported GPU, add the GPU delegate
    GpuDelegate.Options delegateOptions = compatList.getBestOptionsForThisDevice();
    GpuDelegate gpuDelegate = new GpuDelegate(delegateOptions);
    options.addDelegate(gpuDelegate);
  } else {
    // if the GPU is not supported, run on 4 threads
    options.setNumThreads(4);
  }

  Interpreter interpreter = new Interpreter(model, options);

  // Run inference
  writeToInput(input);
  interpreter.run(input, output);
  readFromOutput(output);
   

iOS

Szybki

  import TensorFlowLite

  // Load model ...

  // Initialize TensorFlow Lite interpreter with the GPU delegate.
  let delegate = MetalDelegate()
  if let interpreter = try Interpreter(modelPath: modelPath,
                     delegates: [delegate]) {
   // Run inference ...
  }
   

Cel C

  // Import module when using CocoaPods with module support
  @import TFLTensorFlowLite;

  // Or import following headers manually
  #import "tensorflow/lite/objc/apis/TFLMetalDelegate.h"
  #import "tensorflow/lite/objc/apis/TFLTensorFlowLite.h"

  // Initialize GPU delegate
  TFLMetalDelegate* metalDelegate = [[TFLMetalDelegate alloc] init];

  // Initialize interpreter with model path and GPU delegate
  TFLInterpreterOptions* options = [[TFLInterpreterOptions alloc] init];
  NSError* error = nil;
  TFLInterpreter* interpreter = [[TFLInterpreter alloc]
                  initWithModelPath:modelPath
                       options:options
                      delegates:@[ metalDelegate ]
                        error:&error];
  if (error != nil) { /* Error handling... */ }

  if (![interpreter allocateTensorsWithError:&error]) { /* Error handling... */ }
  if (error != nil) { /* Error handling... */ }

  // Run inference ...

  ```
   

C (do 2.3.0)

  #include "tensorflow/lite/c/c_api.h"
  #include "tensorflow/lite/delegates/gpu/metal_delegate.h"

  // Initialize model
  TfLiteModel* model = TfLiteModelCreateFromFile(model_path);

  // Initialize interpreter with GPU delegate
  TfLiteInterpreterOptions* options = TfLiteInterpreterOptionsCreate();
  TfLiteDelegate* delegate = TFLGPUDelegateCreate(nil); // default config
  TfLiteInterpreterOptionsAddDelegate(options, metal_delegate);
  TfLiteInterpreter* interpreter = TfLiteInterpreterCreate(model, options);
  TfLiteInterpreterOptionsDelete(options);

  TfLiteInterpreterAllocateTensors(interpreter);

  NSMutableData *input_data = [NSMutableData dataWithLength:input_size * sizeof(float)];
  NSMutableData *output_data = [NSMutableData dataWithLength:output_size * sizeof(float)];
  TfLiteTensor* input = TfLiteInterpreterGetInputTensor(interpreter, 0);
  const TfLiteTensor* output = TfLiteInterpreterGetOutputTensor(interpreter, 0);

  // Run inference
  TfLiteTensorCopyFromBuffer(input, inputData.bytes, inputData.length);
  TfLiteInterpreterInvoke(interpreter);
  TfLiteTensorCopyToBuffer(output, outputData.mutableBytes, outputData.length);

  // Clean up
  TfLiteInterpreterDelete(interpreter);
  TFLGpuDelegateDelete(metal_delegate);
  TfLiteModelDelete(model);
   

Obsługiwane modele i operacje

Wraz z wydaniem delegata GPU dołączyliśmy kilka modeli, które można uruchomić na zapleczu:

Aby zobaczyć pełną listę obsługiwanych operacji, zapoznaj się z zaawansowaną dokumentacją .

Nieobsługiwane modele i operacje

Jeśli niektóre operacje nie są obsługiwane przez delegata GPU, platforma uruchomi tylko część wykresu na GPU, a pozostałą część na procesorze. Ze względu na wysoki koszt synchronizacji CPU / GPU, tryb podzielonego wykonania, taki jak ten, często skutkuje wolniejszą wydajnością niż wtedy, gdy cała sieć jest uruchamiana na samym CPU. W takim przypadku użytkownik otrzyma ostrzeżenie takie jak:

WARNING: op code #42 cannot be handled by this delegate.

Nie udostępniliśmy wywołania zwrotnego dla tego niepowodzenia, ponieważ nie jest to prawdziwa awaria w czasie wykonywania, ale coś, co deweloper może zaobserwować, próbując uruchomić sieć na delegacie.

Wskazówki dotyczące optymalizacji

Niektóre operacje, które są trywialne na CPU, mogą wiązać się z wysokimi kosztami dla GPU. Jedną z klas takich operacji są różne formy operacji zmiany kształtu, w tym BATCH_TO_SPACE , SPACE_TO_BATCH , SPACE_TO_DEPTH i tak dalej. Jeśli te operacje są wstawiane do sieci tylko ze względu na logiczne myślenie architekta sieci, warto je usunąć w celu zwiększenia wydajności.

Na GPU dane tensora są dzielone na 4 kanały. Zatem obliczenie na tensorze kształtu [B,H,W,5] będzie działać mniej więcej tak samo na tensorze kształtu [B,H,W,8] ale znacznie gorzej niż [B,H,W,4] .

W tym sensie, jeśli sprzęt kamery obsługuje ramki obrazu w RGBA, podawanie tego 4-kanałowego wejścia jest znacznie szybsze, ponieważ można uniknąć kopiowania pamięci (z 3-kanałowego RGB do 4-kanałowego RGBX).

Aby uzyskać najlepszą wydajność, nie wahaj się przekwalifikować swojego klasyfikatora za pomocą architektury sieci zoptymalizowanej pod kątem urządzeń mobilnych. To ważna część optymalizacji pod kątem wnioskowania na urządzeniu.