Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Định nghĩa phương ngữ 'tf'

Phương ngữ TensorFlow.

Phương ngữ này ánh xạ tới các hoạt động TensorFlow.

Bất biến:

 • Tất cả các giá trị đều thuộc loại Tensor (đặc biệt, các đại lượng vô hướng được biểu diễn bằng cách sử dụng tensor không chiều);

VIỆC CẦN LÀM: Tạo các biến bất biến có cấu trúc hơn để chúng tôi có thể tham chiếu chúng trong các hoạt động.

Định nghĩa hoạt động

tf.Abs (TF :: AbsOp)

Tính giá trị tuyệt đối của một tensor.

Sự miêu tả:

Cho một tensor x , phép toán này trả về tensor chứa giá trị tuyệt đối của mỗi phần tử trong x . Ví dụ: nếu x là phần tử đầu vào và y là phần tử đầu ra, thì phép toán này sẽ tính \(y = |x|\).

Toán hạng:

 1. x : tensor của loại bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc số nguyên 16 bit hoặc số nguyên 32 bit hoặc số nguyên 64 bit hoặc giá trị số nguyên 8 bit

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. y : tensor của loại bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc số nguyên 16 bit hoặc số nguyên 32 bit hoặc số nguyên 64 bit hoặc giá trị số nguyên 8 bit

tf.AddN (TF :: AddNOp)

Thêm tất cả phần tử tensors đầu vào khôn ngoan.

Sự miêu tả:

Đầu vào phải có cùng kích thước và hình dạng.

x = [9, 7, 10]
tf.math.add_n(x) ==> 26

Toán hạng:

 1. inputs : tensor thuộc loại bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc số nguyên 16 bit hoặc số nguyên 32 bit hoặc số nguyên 64 bit hoặc số nguyên 8 bit hoặc kiểu phức hợp với các phần tử float 64 bit hoặc loại phức tạp với các phần tử float 32 bit hoặc loại TensorFlow qint32 hoặc loại TensorFlow qint8 hoặc loại TensorFlow tạ8 hoặc loại TensorFlow uint16 hoặc loại TensorFlow uint32 hoặc loại TensorFlow uint64 hoặc loại TensorFlow uint8 hoặc các giá trị loại biến thể TensorFlow

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính
N Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. sum : tensor của loại bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc số nguyên 16 bit hoặc số nguyên 32 bit hoặc số nguyên 64 bit hoặc số nguyên 8 bit hoặc kiểu phức với các phần tử float 64 bit hoặc loại phức tạp với các phần tử float 32 bit hoặc loại TensorFlow qint32 hoặc loại TensorFlow qint8 hoặc loại TensorFlow tạ8 hoặc loại TensorFlow uint16 hoặc loại TensorFlow uint32 hoặc loại TensorFlow uint64 hoặc loại TensorFlow uint8 hoặc các giá trị loại biến thể TensorFlow

tf.Add (TF :: AddOp)

Trả về x + y phần tử khôn ngoan.

Sự miêu tả:

LƯU Ý : Add hỗ trợ phát sóng. AddN không. Thông tin thêm về phát sóng tại đây

Toán hạng:

 1. x : tensor của dấu phẩy động hoặc số nguyên 8/16/32/64-bit hoặc loại phức 64/128-bit hoặc loại TensorFlow uint8 hoặc các giá trị kiểu chuỗi TensorFlow
 2. y : tensor của dấu phẩy động hoặc số nguyên 8/16/32/64-bit hoặc kiểu phức 64/128-bit hoặc kiểu TensorFlow uint8 hoặc các giá trị kiểu chuỗi TensorFlow

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. z : tensor của dấu phẩy động hoặc số nguyên 8/16/32/64-bit hoặc loại phức 64/128-bit hoặc loại TensorFlow uint8 hoặc các giá trị kiểu chuỗi TensorFlow

tf.AddV2 (TF :: AddV2Op)

Trả về x + y phần tử khôn ngoan.

Sự miêu tả:

LƯU Ý : Add hỗ trợ phát sóng. AddN không. Thông tin thêm về phát sóng tại đây

Toán hạng:

 1. x : tensor của loại bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc số nguyên 16 bit hoặc số nguyên 32 bit hoặc số nguyên 64 bit hoặc số nguyên 8 bit hoặc kiểu phức với các phần tử float 64 bit hoặc kiểu phức tạp với các phần tử float 32 bit hoặc các giá trị kiểu TensorFlow uint8
 2. y : tensor của loại bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc số nguyên 16 bit hoặc số nguyên 32 bit hoặc số nguyên 64 bit hoặc số nguyên 8 bit hoặc kiểu phức với các phần tử float 64 bit hoặc kiểu phức tạp với các phần tử float 32 bit hoặc các giá trị kiểu TensorFlow uint8

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. z : tensor của loại bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc số nguyên 16 bit hoặc số nguyên 32 bit hoặc số nguyên 64 bit hoặc số nguyên 8 bit hoặc kiểu phức với các phần tử float 64 bit hoặc kiểu phức tạp với các phần tử float 32 bit hoặc các giá trị kiểu TensorFlow uint8

tf.All (TF :: AllOp)

Tính toán "logic và" của các phần tử trên các kích thước của một tensor.

Sự miêu tả:

Giảm input dọc theo các kích thước được cho trong axis . Trừ khi keep_dims là true, thứ hạng của tensor được giảm đi 1 cho mỗi mục nhập trong axis . Nếu keep_dims là true, các kích thước đã giảm được giữ lại với độ dài 1.

Toán hạng:

 1. input : hàng chục giá trị số nguyên 1 bit
 2. reduction_indices : tensor của các giá trị số nguyên 32/64-bit

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
keep_dims BoolAttr thuộc tính bool
Tidx Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. output : hàng chục giá trị số nguyên 1 bit

tf.Any (TF :: AnyOp)

Tính toán "logic hoặc" của các phần tử trên các kích thước của một tensor.

Sự miêu tả:

Giảm input dọc theo các kích thước được cho trong axis . Trừ khi keep_dims là true, thứ hạng của tensor bị giảm đi 1 cho mỗi mục nhập trong axis . Nếu keep_dims là true, các kích thước đã giảm được giữ lại với độ dài 1.

Toán hạng:

 1. input : hàng chục giá trị số nguyên 1 bit
 2. reduction_indices : tensor của các giá trị số nguyên 32/64-bit

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
keep_dims BoolAttr thuộc tính bool
Tidx Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. output : hàng chục giá trị số nguyên 1 bit

tf.ArgMax (TF :: ArgMaxOp)

Trả về chỉ số có giá trị lớn nhất trên các kích thước của tensor.

Sự miêu tả:

Lưu ý rằng trong trường hợp ràng buộc, danh tính của giá trị trả về không được đảm bảo.

Sử dụng:

import tensorflow as tf
a = [1, 10, 26.9, 2.8, 166.32, 62.3]
b = tf.math.argmax(input = a)
c = tf.keras.backend.eval(b)
# c = 4
# here a[4] = 166.32 which is the largest element of a across axis 0

Toán hạng:

 1. input : tensor kiểu bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc số nguyên 16 bit hoặc số nguyên 32 bit hoặc số nguyên 64 bit hoặc số nguyên 8 bit hoặc kiểu phức với các phần tử float 64 bit hoặc loại phức tạp với các phần tử float 32 bit hoặc loại TensorFlow qint32 hoặc loại TensorFlow qint8 hoặc loại TensorFlow tạ8 hoặc loại TensorFlow uint16 hoặc loại TensorFlow uint32 hoặc loại TensorFlow uint64 hoặc các giá trị loại TensorFlow uint8
 2. dimension : hàng chục của giá trị số nguyên 32/64 bit

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
output_type Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính
Tidx Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. output : hàng chục giá trị số nguyên 32/64 bit

tf.ArgMin (TF :: ArgMinOp)

Trả về chỉ số có giá trị nhỏ nhất trên các kích thước của tensor.

Sự miêu tả:

Lưu ý rằng trong trường hợp ràng buộc, danh tính của giá trị trả về không được đảm bảo.

Sử dụng:

import tensorflow as tf
a = [1, 10, 26.9, 2.8, 166.32, 62.3]
b = tf.math.argmin(input = a)
c = tf.keras.backend.eval(b)
# c = 0
# here a[0] = 1 which is the smallest element of a across axis 0

Toán hạng:

 1. input : tensor kiểu bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc số nguyên 16 bit hoặc số nguyên 32 bit hoặc số nguyên 64 bit hoặc số nguyên 8 bit hoặc kiểu phức với các phần tử float 64 bit hoặc loại phức tạp với các phần tử float 32 bit hoặc loại TensorFlow qint32 hoặc loại TensorFlow qint8 hoặc loại TensorFlow tạ8 hoặc loại TensorFlow uint16 hoặc loại TensorFlow uint32 hoặc loại TensorFlow uint64 hoặc các giá trị loại TensorFlow uint8
 2. dimension : hàng chục của giá trị số nguyên 32/64 bit

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
output_type Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính
Tidx Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. output : hàng chục giá trị số nguyên 32/64 bit

tf.Assert (TF :: AssertOp)

Khẳng định rằng điều kiện đã cho là đúng.

Sự miêu tả:

Nếu condition là false, hãy in danh sách các tenxơ trong data . summarize xác định có bao nhiêu mục nhập của hàng chục cần in.

Toán hạng:

 1. condition : hàng chục giá trị số nguyên 1 bit
 2. data : hàng chục giá trị tf.dtype

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
summarize IntegerAttr Thuộc tính số nguyên 64 bit
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

tf.AssignAddVariableOp (TF :: AssignAddVariableOp)

Thêm giá trị vào giá trị hiện tại của một biến.

Sự miêu tả:

Bất kỳ ReadVariableOp nào có phụ thuộc điều khiển vào op này đều được đảm bảo sẽ thấy giá trị gia tăng hoặc giá trị mới hơn tiếp theo.

Toán hạng:

 1. resource : hàng chục giá trị kiểu tài nguyên TensorFlow
 2. value : tensor của các giá trị tf.dtype

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
dtype Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

tf.AssignSubVariableOp (TF :: AssignSubVariableOp)

Trừ một giá trị khỏi giá trị hiện tại của một biến.

Sự miêu tả:

Bất kỳ ReadVariableOp nào có phụ thuộc điều khiển vào op này đều được đảm bảo sẽ thấy giá trị giảm dần hoặc giá trị mới hơn tiếp theo.

Toán hạng:

 1. resource : hàng chục giá trị kiểu tài nguyên TensorFlow
 2. value : tensor của các giá trị tf.dtype

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
dtype Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

tf.AssignVariableOp (TF :: AssignVariableOp)

Gán một giá trị mới cho một biến.

Sự miêu tả:

Bất kỳ ReadVariableOp nào có phụ thuộc điều khiển vào op này đều được đảm bảo trả về giá trị này hoặc giá trị mới hơn tiếp theo của biến.

Toán hạng:

 1. resource : hàng chục giá trị kiểu tài nguyên TensorFlow
 2. value : tensor của các giá trị tf.dtype

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
dtype Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

tf.AvgPool (TF :: AvgPoolOp)

Thực hiện tổng hợp trung bình trên đầu vào.

Sự miêu tả:

Mỗi mục trong output là giá trị trung bình của tương ứng kích thước ksize cửa sổ trong value .

Toán hạng:

 1. value : hàng chục value dấu phẩy động

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
ksize ArrayAttr Thuộc tính mảng số nguyên 64 bit với thuộc tính ít nhất 4 phần tử
strides ArrayAttr Thuộc tính mảng số nguyên 64 bit với thuộc tính ít nhất 4 phần tử
padding StringAttr thuộc tính chuỗi có giá trị là SAME hoặc thuộc tính VALID
data_format StringAttr Thuộc tính định dạng dữ liệu chuyển đổi 'NHWC' hoặc 'NCHW'
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. output : hàng chục giá trị dấu phẩy động

tf.BatchMatMul (TF :: BatchMatMulOp)

Nhân các lát của hai tenxơ theo lô.

Sự miêu tả:

Nhân tất cả các lát của Tensor xy (mỗi lát có thể được xem như một phần tử của lô), và sắp xếp các kết quả riêng lẻ trong một tensor đầu ra duy nhất có cùng kích thước lô. Mỗi phòng trong số lát cá nhân có thể tùy chọn được adjointed (để liên hợp là một phương tiện ma trận để transpose và liên hợp nó) trước khi nhân bằng cách thiết lập adj_x hoặc adj_y cờ để True , mà là theo mặc định False .

Các hàng chục đầu vào xy là 2-D hoặc cao hơn với hình dạng [..., r_x, c_x][..., r_y, c_y] .

Bộ căng đầu ra là 2-D hoặc cao hơn với hình dạng [..., r_o, c_o] , trong đó:

r_o = c_x if adj_x else r_x
c_o = r_y if adj_y else c_y

Nó được tính là:

output[..., :, :] = matrix(x[..., :, :]) * matrix(y[..., :, :])

Toán hạng:

 1. x : tensor kiểu bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc số nguyên 32 bit hoặc số nguyên 64 bit hoặc kiểu phức với các phần tử float 64 bit hoặc kiểu phức hợp với các giá trị phần tử float 32 bit
 2. y : tensor của loại bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc số nguyên 32 bit hoặc số nguyên 64 bit hoặc kiểu phức với các phần tử float 64 bit hoặc kiểu phức hợp với các giá trị phần tử float 32 bit

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
adj_x BoolAttr thuộc tính bool
adj_y BoolAttr thuộc tính bool
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. output : tensor kiểu bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc số nguyên 32 bit hoặc số nguyên 64 bit hoặc kiểu phức hợp với các phần tử float 64 bit hoặc kiểu phức hợp với các giá trị phần tử float 32 bit

tf.BatchMatMulV2 (TF :: BatchMatMulV2Op)

Nhân các lát của hai tenxơ theo lô.

Sự miêu tả:

Nhân tất cả các lát của Tensor xy (mỗi lát có thể được xem như một phần tử của lô), và sắp xếp các kết quả riêng lẻ trong một tensor đầu ra duy nhất có cùng kích thước lô. Mỗi phòng trong số lát cá nhân có thể tùy chọn được adjointed (để liên hợp là một phương tiện ma trận để transpose và liên hợp nó) trước khi nhân bằng cách thiết lập adj_x hoặc adj_y cờ để True , mà là theo mặc định False .

Các hàng chục đầu vào xy là 2-D hoặc cao hơn với hình dạng [..., r_x, c_x][..., r_y, c_y] .

Bộ căng đầu ra là 2-D hoặc cao hơn với hình dạng [..., r_o, c_o] , trong đó:

r_o = c_x if adj_x else r_x
c_o = r_y if adj_y else c_y

Nó được tính là:

output[..., :, :] = matrix(x[..., :, :]) * matrix(y[..., :, :])

LƯU Ý : BatchMatMulV2 hỗ trợ phát sóng trong các kích thước hàng loạt. Thông tin thêm về phát sóng tại đây .

Toán hạng:

 1. x : tensor kiểu bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc số nguyên 32 bit hoặc số nguyên 64 bit hoặc kiểu phức với các phần tử float 64 bit hoặc kiểu phức hợp với các giá trị phần tử float 32 bit
 2. y : tensor của loại bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc số nguyên 32 bit hoặc số nguyên 64 bit hoặc kiểu phức với các phần tử float 64 bit hoặc kiểu phức hợp với các giá trị phần tử float 32 bit

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
adj_x BoolAttr thuộc tính bool
adj_y BoolAttr thuộc tính bool
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. output : tensor kiểu bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc số nguyên 32 bit hoặc số nguyên 64 bit hoặc kiểu phức hợp với các phần tử float 64 bit hoặc kiểu phức hợp với các giá trị phần tử float 32 bit

tf.BatchNormWithGlobalNormalization (TF :: BatchNormWithGlobalNormalizationOp)

Chuẩn hóa hàng loạt.

Sự miêu tả:

Op này không được dùng nữa. Thích tf.nn.batch_normalization .

Toán hạng:

 1. t : tensor của loại bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc số nguyên 16 bit hoặc số nguyên 32 bit hoặc số nguyên 64 bit hoặc số nguyên 8 bit hoặc kiểu phức với các phần tử float 64 bit hoặc loại phức tạp với các phần tử float 32 bit hoặc loại TensorFlow qint32 hoặc loại TensorFlow qint8 hoặc loại TensorFlow tạ8 hoặc loại TensorFlow uint16 hoặc loại TensorFlow uint32 hoặc loại TensorFlow uint64 hoặc các giá trị loại TensorFlow uint8
 2. m : tensor của loại bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc số nguyên 16 bit hoặc số nguyên 32 bit hoặc số nguyên 64 bit hoặc số nguyên 8 bit hoặc kiểu phức với các phần tử float 64 bit hoặc loại phức tạp với các phần tử float 32 bit hoặc loại TensorFlow qint32 hoặc loại TensorFlow qint8 hoặc loại TensorFlow tạ8 hoặc loại TensorFlow uint16 hoặc loại TensorFlow uint32 hoặc loại TensorFlow uint64 hoặc các giá trị loại TensorFlow uint8
 3. v : tensor kiểu bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc số nguyên 16 bit hoặc số nguyên 32 bit hoặc số nguyên 64 bit hoặc số nguyên 8 bit hoặc kiểu phức với các phần tử float 64 bit hoặc loại phức tạp với các phần tử float 32 bit hoặc loại TensorFlow qint32 hoặc loại TensorFlow qint8 hoặc loại TensorFlow tạ8 hoặc loại TensorFlow uint16 hoặc loại TensorFlow uint32 hoặc loại TensorFlow uint64 hoặc các giá trị loại TensorFlow uint8
 4. beta : tensor của loại bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc số nguyên 16 bit hoặc số nguyên 32 bit hoặc số nguyên 64 bit hoặc số nguyên 8 bit hoặc kiểu phức với các phần tử float 64 bit hoặc loại phức tạp với các phần tử float 32 bit hoặc loại TensorFlow qint32 hoặc loại TensorFlow qint8 hoặc loại TensorFlow tạ8 hoặc loại TensorFlow uint16 hoặc loại TensorFlow uint32 hoặc loại TensorFlow uint64 hoặc các giá trị loại TensorFlow uint8
 5. gamma : tensor của loại bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc số nguyên 16 bit hoặc số nguyên 32 bit hoặc số nguyên 64 bit hoặc số nguyên 8 bit hoặc kiểu phức với các phần tử float 64 bit hoặc loại phức tạp với các phần tử float 32 bit hoặc loại TensorFlow qint32 hoặc loại TensorFlow qint8 hoặc loại TensorFlow tạ8 hoặc loại TensorFlow uint16 hoặc loại TensorFlow uint32 hoặc loại TensorFlow uint64 hoặc các giá trị loại TensorFlow uint8

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
variance_epsilon FloatAttr Thuộc tính float 32-bit
scale_after_normalization BoolAttr thuộc tính bool
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. result : tensor của loại bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc số nguyên 16 bit hoặc số nguyên 32 bit hoặc số nguyên 64 bit hoặc số nguyên 8 bit hoặc kiểu phức hợp với các phần tử float 64 bit hoặc loại phức tạp với các phần tử float 32 bit hoặc loại TensorFlow qint32 hoặc loại TensorFlow qint8 hoặc loại TensorFlow tạ8 hoặc loại TensorFlow uint16 hoặc loại TensorFlow uint32 hoặc loại TensorFlow uint64 hoặc các giá trị loại TensorFlow uint8

tf.BatchToSpaceND (TF :: BatchToSpaceNDOp)

BatchToSpace cho bộ căng ND kiểu T.

Sự miêu tả:

Thao tác này định dạng lại kích thước "lô" 0 thành kích thước M + 1 của hình block_shape + [batch] , xen kẽ các khối này trở lại lưới được xác định bởi các kích thước không gian [1, ..., M] , để thu được kết quả với cùng thứ hạng với đầu vào. Kích thước không gian của kết quả trung gian này sau đó được tùy chọn cắt theo crops để tạo ra đầu ra. Đây là mặt trái của SpaceToBatch. Xem bên dưới để biết mô tả chính xác.

Toán hạng:

 1. input : hàng chục của giá trị tf.dtype
 2. block_shape : hàng block_shape giá trị số nguyên 32/64 bit
 3. crops : hàng chục giá trị số nguyên 32/64 bit

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính
Tcrops Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính
Tblock_shape Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. output : hàng chục giá trị tf.dtype

tf.BiasAddGrad (TF :: BiasAddGradOp)

Thao tác lùi cho "BiasAdd" trên tensor "thiên vị".

Sự miêu tả:

Nó tích lũy tất cả các giá trị từ out_backprop vào thứ nguyên tính năng. Đối với định dạng dữ liệu NHWC, kích thước tính năng là thứ nguyên cuối cùng. Đối với định dạng dữ liệu NCHW, thứ nguyên tính năng là thứ ba đến cuối cùng.

Toán hạng:

 1. out_backprop : tensor kiểu bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc số nguyên 16 bit hoặc số nguyên 32 bit hoặc số nguyên 64 bit hoặc số nguyên 8 bit hoặc kiểu phức hợp với các phần tử float 64 bit hoặc loại phức tạp với các phần tử float 32 bit hoặc loại TensorFlow qint32 hoặc loại TensorFlow qint8 hoặc loại TensorFlow tạ8 hoặc loại TensorFlow uint16 hoặc loại TensorFlow uint32 hoặc loại TensorFlow uint64 hoặc các giá trị loại TensorFlow uint8

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
data_format StringAttr Thuộc tính định dạng dữ liệu chuyển đổi 'NHWC' hoặc 'NCHW'
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. output : tensor kiểu bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc số nguyên 16 bit hoặc số nguyên 32 bit hoặc số nguyên 64 bit hoặc số nguyên 8 bit hoặc kiểu phức hợp với các phần tử float 64 bit hoặc loại phức tạp với các phần tử float 32 bit hoặc loại TensorFlow qint32 hoặc loại TensorFlow qint8 hoặc loại TensorFlow tạ8 hoặc loại TensorFlow uint16 hoặc loại TensorFlow uint32 hoặc loại TensorFlow uint64 hoặc các giá trị loại TensorFlow uint8

tf.BiasAdd (TF :: BiasAddOp)

Thêm bias vào value .

Sự miêu tả:

Đây là một trường hợp đặc biệt của tf.add trong đó bias bị hạn chế là 1-D. Truyền phát được hỗ trợ, vì vậy value có thể có bất kỳ số thứ nguyên nào.

Toán hạng:

 1. value : tensor của loại bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc số nguyên 16 bit hoặc số nguyên 32 bit hoặc số nguyên 64 bit hoặc số nguyên 8 bit hoặc kiểu phức với các phần tử float 64 bit hoặc loại phức tạp với các phần tử float 32 bit hoặc loại TensorFlow qint32 hoặc loại TensorFlow qint8 hoặc loại TensorFlow tạ8 hoặc loại TensorFlow uint16 hoặc loại TensorFlow uint32 hoặc loại TensorFlow uint64 hoặc các giá trị loại TensorFlow uint8
 2. bias : tensor của loại bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc số nguyên 16 bit hoặc số nguyên 32 bit hoặc số nguyên 64 bit hoặc số nguyên 8 bit hoặc kiểu phức với các phần tử float 64 bit hoặc loại phức tạp với các phần tử float 32 bit hoặc loại TensorFlow qint32 hoặc loại TensorFlow qint8 hoặc loại TensorFlow tạ8 hoặc loại TensorFlow uint16 hoặc loại TensorFlow uint32 hoặc loại TensorFlow uint64 hoặc các giá trị loại TensorFlow uint8

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
data_format StringAttr Thuộc tính định dạng dữ liệu chuyển đổi 'NHWC' hoặc 'NCHW'
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. output : tensor kiểu bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc số nguyên 16 bit hoặc số nguyên 32 bit hoặc số nguyên 64 bit hoặc số nguyên 8 bit hoặc kiểu phức hợp với các phần tử float 64 bit hoặc loại phức tạp với các phần tử float 32 bit hoặc loại TensorFlow qint32 hoặc loại TensorFlow qint8 hoặc loại TensorFlow tạ8 hoặc loại TensorFlow uint16 hoặc loại TensorFlow uint32 hoặc loại TensorFlow uint64 hoặc các giá trị loại TensorFlow uint8

tf.Bitcast (TF :: BitcastOp)

Cung cấp một tensor từ loại này sang loại khác mà không cần sao chép dữ liệu.

Sự miêu tả:

Cho một tensor input , hoạt động này trả về một tensor có dữ liệu đệm giống như input với datatype type .

Nếu datatype đầu vào T là lớn hơn so với sản lượng datatype type sau đó thay đổi hình dạng từ [...] để [..., sizeof ( T ) / sizeof ( type )].

Nếu T nhỏ hơn type , toán tử yêu cầu kích thước ngoài cùng bên phải bằng sizeof ( type ) / sizeof ( T ). Sau đó, hình dạng đi từ [..., sizeof ( type ) / sizeof ( T )] đến [...].

tf.bitcast () và tf.cast () hoạt động khác nhau khi loại thực được truyền dưới dạng loại phức tạp (ví dụ: tf.complex64 hoặc tf.complex128) khi tf.cast () tạo phần ảo 0 trong khi tf.bitcast () cung cấp mô-đun lỗi. Ví dụ,

Ví dụ 1:

a = [1., 2., 3.] Equal_bitcast = tf.bitcast (a, tf.complex128) Traceback (lần gọi gần đây nhất): ... InvalidArgumentError: Không thể phát bitcast từ 1 đến 18 [Op: Bitcast] equal_cast = tf.cast (a, tf.complex128) print (Equal_cast) tf.Tensor ([1. + 0.j 2. + 0.j 3. + 0.j], shape = (3,), dtype = complex128)

Ví dụ 2:

tf.bitcast (tf.constant (0xffffffff, dtype = tf.uint32), tf.uint8)

Ví dụ 3:

x = [1., 2., 3.] y = [0., 2., 3.] Equal = tf.equal (x, y) Equal_cast = tf.cast (Equity, tf.float32) Equal_bitcast = tf. bitcoin shape = (3,), dtype = float32) print (equal_bitcast) tf.Tensor ([[0 0 0 0] [0 0 128 63] [0 0 128 63]], shape = (3, 4), dtype = uint8)

LƯU Ý : Bitcast được thực hiện dưới dạng ép kiểu cấp thấp, vì vậy các máy có kết quả cuối khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau.

Toán hạng:

 1. input : hàng chục giá trị số

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
type Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. output : hàng chục giá trị số

tf.BitwiseAnd (TF :: BitwiseAndOp)

Elementwise tính toán bit theo chiều kim loại AND của xy .

Sự miêu tả:

Kết quả sẽ có các bit đó được đặt, được đặt bằng cả xy . Việc tính toán được thực hiện trên các biểu diễn cơ bản của xy .

Ví dụ:

import tensorflow as tf
from tensorflow.python.ops import bitwise_ops
dtype_list = [tf.int8, tf.int16, tf.int32, tf.int64,
       tf.uint8, tf.uint16, tf.uint32, tf.uint64]

for dtype in dtype_list:
 lhs = tf.constant([0, 5, 3, 14], dtype=dtype)
 rhs = tf.constant([5, 0, 7, 11], dtype=dtype)
 exp = tf.constant([0, 0, 3, 10], dtype=tf.float32)

 res = bitwise_ops.bitwise_and(lhs, rhs)
 tf.assert_equal(tf.cast(res, tf.float32), exp) # TRUE

Toán hạng:

 1. x : tensor của số nguyên 8/16/32/64 bit hoặc loại TensorFlow uint8 hoặc loại TensorFlow uint16 hoặc loại TensorFlow uint32 hoặc các giá trị loại TensorFlow uint64
 2. y : tensor của số nguyên 8/16/32/64 bit hoặc loại TensorFlow uint8 hoặc loại TensorFlow uint16 hoặc loại TensorFlow uint32 hoặc các giá trị loại TensorFlow uint64

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. z : tensor của số nguyên 8/16/32/64 bit hoặc loại TensorFlow uint8 hoặc loại TensorFlow uint16 hoặc loại TensorFlow uint32 hoặc các giá trị loại TensorFlow uint64

tf.BitwiseOr (TF :: BitwiseOrOp)

Elementwise tính OR theo từng bit của xy .

Sự miêu tả:

Kết quả sẽ có các bit đó được đặt, được đặt theo x , y hoặc cả hai. Việc tính toán được thực hiện trên các biểu diễn cơ bản của xy .

Ví dụ:

import tensorflow as tf
from tensorflow.python.ops import bitwise_ops
dtype_list = [tf.int8, tf.int16, tf.int32, tf.int64,
       tf.uint8, tf.uint16, tf.uint32, tf.uint64]

for dtype in dtype_list:
 lhs = tf.constant([0, 5, 3, 14], dtype=dtype)
 rhs = tf.constant([5, 0, 7, 11], dtype=dtype)
 exp = tf.constant([5, 5, 7, 15], dtype=tf.float32)

 res = bitwise_ops.bitwise_or(lhs, rhs)
 tf.assert_equal(tf.cast(res, tf.float32), exp) # TRUE

Toán hạng:

 1. x : tensor của số nguyên 8/16/32/64 bit hoặc loại TensorFlow uint8 hoặc loại TensorFlow uint16 hoặc loại TensorFlow uint32 hoặc các giá trị loại TensorFlow uint64
 2. y : tensor của số nguyên 8/16/32/64 bit hoặc loại TensorFlow uint8 hoặc loại TensorFlow uint16 hoặc loại TensorFlow uint32 hoặc các giá trị loại TensorFlow uint64

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. z : tensor của số nguyên 8/16/32/64 bit hoặc loại TensorFlow uint8 hoặc loại TensorFlow uint16 hoặc loại TensorFlow uint32 hoặc các giá trị loại TensorFlow uint64

tf.BroadcastGradientArgs (TF :: BroadcastGradientArgsOp)

Trả về các chỉ số giảm cho các gradient tính toán của s0 op s1 với quảng bá.

Sự miêu tả:

Điều này thường được sử dụng bởi các tính toán gradient cho một hoạt động phát sóng.

Toán hạng:

 1. s0 : hàng chục giá trị số nguyên 32/64 bit
 2. s1 : hàng chục giá trị số nguyên 32/64 bit

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. r0 : hàng chục giá trị số nguyên 32/64 bit
 2. r1 : hàng chục giá trị số nguyên 32/64 bit

tf.BroadcastTo (TF :: BroadcastToOp)

Phát một mảng cho một hình dạng tương thích.

Sự miêu tả:

Phát sóng là quá trình tạo mảng để có hình dạng tương thích cho các phép toán số học. Hai hình dạng tương thích nếu đối với mỗi cặp kích thước, chúng bằng nhau hoặc một trong số chúng là một. Khi cố gắng truyền một Tensor đến một hình dạng, nó bắt đầu với các kích thước theo sau và hoạt động về phía trước.

Ví dụ,

x = tf.constant ([1, 2, 3]) y = tf.broadcast_to (x, [3, 3]) print (y) tf.Tensor ([[1 2 3] [1 2 3] [1 2 3]], shape = (3, 3), dtype = int32)

Trong ví dụ trên, Tensor đầu vào có hình dạng [1, 3] được phát sóng để đầu ra Tensor có hình dạng [3, 3] .

Toán hạng:

 1. input : hàng chục của giá trị tf.dtype
 2. shape : tensor của các giá trị số nguyên 32/64 bit

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính
Tidx Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. output : tensor của các giá trị tf.dtype

tf.Cast (TF :: CastOp)

Truyền x kiểu SrcT sang y của DstT.

Sự miêu tả:

Toán hạng:

 1. x : tensor của các giá trị tf.dtype

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
Truncate BoolAttr thuộc tính bool
SrcT Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính
DstT Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. y : tensor của giá trị tf.dtype

tf.Ceil (TF :: CeilOp)

Trả về số nguyên nhỏ nhất không nhỏ hơn x.

Sự miêu tả:

Toán hạng:

 1. x : hàng chục giá trị dấu phẩy động

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. y : tensor của các giá trị dấu phẩy động

tf.CheckNumerics (TF :: CheckNumericsOp)

Kiểm tra một tensor cho các giá trị NaN và Inf.

Sự miêu tả:

Khi chạy, báo cáo một InvalidArgument lỗi nếu tensor có bất kỳ giá trị mà không phải là một con số (NaN) hoặc vô cực (Inf). Nếu không, vượt qua tensor .

Toán hạng:

 1. tensor : tensor của các giá trị dấu phẩy động

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
message StringAttr thuộc tính thuộc tính chuỗi
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. output : hàng chục giá trị dấu phẩy động

tf.ComplexAbs (TF :: ComplexAbsOp)

Tính toán giá trị tuyệt đối phức tạp của một tensor.

Sự miêu tả:

Cho một tensor x của số phức, phép toán này trả về tensor kiểu float hoặc double là giá trị tuyệt đối của mỗi phần tử trong x . Tất cả các phần tử trong x phải là số phức có dạng \(a + bj\). Giá trị tuyệt đối được tính là \( \sqrt{a^2 + b^2}\).

Toán hạng:

 1. x : tensor của loại phức tạp với các phần tử float 64 bit hoặc loại phức tạp với các giá trị phần tử float 32 bit

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính
Tout Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. y : tensor của các giá trị float 32/64 bit

tf.Complex (TF :: ComplexOp)

Chuyển hai số thực thành một số phức.

Sự miêu tả:

Cho một tensor real đại diện cho phần thực của một số phức tạp, và một tensor imag đại diện cho phần ảo của một số phức tạp, điều này trở lại hoạt động số phức elementwise dạng \(a + bj\), nơi một đại diện cho real một phần và b đại diện cho imag phần.

Các căng đầu vào realimag phải có cùng hình dạng.

Ví dụ:

# tensor 'real' is [2.25, 3.25]
# tensor `imag` is [4.75, 5.75]
tf.complex(real, imag) ==> [[2.25 + 4.75j], [3.25 + 5.75j]]

Toán hạng:

 1. real : tensor của các giá trị float 32/64-bit
 2. imag : hàng chục của các giá trị float 32/64 bit

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính
Tout Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. out : tensor của loại phức tạp với các phần tử float 64 bit hoặc loại phức tạp với các giá trị phần tử float 32 bit

tf.ConcatOffset (TF :: ConcatOffsetOp)

Tính toán hiệu số của đầu vào kết hợp trong đầu ra của nó.

Sự miêu tả:

Ví dụ:

# 'x' is [2, 2, 7]
# 'y' is [2, 3, 7]
# 'z' is [2, 5, 7]
concat_offset(2, [x, y, z]) => [0, 0, 0], [0, 2, 0], [0, 5, 0]

Điều này thường được sử dụng bởi các tính toán gradient cho một hoạt động kết hợp.

Toán hạng:

 1. concat_dim : hàng concat_dim giá trị số nguyên 32 bit
 2. shape : tensor của các giá trị số nguyên 32 bit

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
N Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. offset : hàng chục giá trị số nguyên 32 bit

tf.Concat (TF :: ConcatOp)

Nối các tenxơ dọc theo một chiều.

Sự miêu tả:

Toán hạng:

 1. concat_dim : hàng concat_dim giá trị số nguyên 32 bit
 2. values : hàng chục của giá trị tf.dtype

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính
N Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. output : tensor của giá trị tf.dtype

tf.ConcatV2 (TF :: ConcatV2Op)

Nối các tenxơ dọc theo một chiều.

Sự miêu tả:

Toán hạng:

 1. values : hàng chục của giá trị tf.dtype
 2. axis : tensor của các giá trị số nguyên 32/64 bit

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính
Tidx Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính
N Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. output : tensor của các giá trị tf.dtype

tf.Conj (TF :: ConjOp)

Trả về liên hợp phức của một số phức.

Sự miêu tả:

Đưa ra input tensor của số phức, phép toán này trả về tensor của số phức là liên hợp phức của mỗi phần tử trong input . Các số phức input phải có dạng \(a + bj\), trong đó a là phần thực và b là phần ảo.

Liên hợp phức được trả về bởi phép toán này có dạng \(a - bj\).

Ví dụ:

# tensor 'input' is [-2.25 + 4.75j, 3.25 + 5.75j]
tf.conj(input) ==> [-2.25 - 4.75j, 3.25 - 5.75j]

Toán hạng:

 1. input : tensor thuộc loại phức tạp với các phần tử float 64 bit hoặc loại phức tạp với các phần tử float 32 bit hoặc các giá trị kiểu biến thể TensorFlow

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. output : tensor loại phức tạp với các phần tử float 64 bit hoặc loại phức tạp với các phần tử float 32 bit hoặc các giá trị kiểu biến thể TensorFlow

tf.Const (TF :: ConstOp)

Op tensor không đổi

Sự miêu tả:

Toán hạng:

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
value ElementsAttr thuộc tính vectơ / tensor hằng số
dtype Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. output : tensor của các giá trị tf.dtype

tf.Conv2DBackpropFilter (TF :: Conv2DBackpropFilterOp)

Tính toán độ dốc của tích chập đối với bộ lọc.

Sự miêu tả:

Toán hạng:

 1. input : hàng chục giá trị dấu phẩy động
 2. filter_sizes : hàng filter_sizes giá trị số nguyên 32 bit
 3. out_backprop : hàng out_backprop giá trị dấu phẩy động

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
strides ArrayAttr Thuộc tính mảng số nguyên 64 bit
use_cudnn_on_gpu BoolAttr thuộc tính bool
padding StringAttr thuộc tính chuỗi có giá trị là SAME hoặc VALID hoặc thuộc tính EXPLICIT
explicit_paddings ArrayAttr Thuộc tính mảng số nguyên 64 bit
data_format StringAttr Thuộc tính định dạng dữ liệu chuyển đổi 'NHWC' hoặc 'NCHW'
dilations ArrayAttr Thuộc tính mảng số nguyên 64 bit
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. output : hàng chục giá trị dấu phẩy động

tf.Conv2DBackpropInput (TF :: Conv2DBackpropInputOp)

Tính toán độ dốc của tích chập đối với đầu vào.

Sự miêu tả:

Toán hạng:

 1. input_sizes : hàng input_sizes giá trị số nguyên 32 bit
 2. filter : tensor loại bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc các giá trị số nguyên 32 bit
 3. out_backprop : tensor kiểu bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc các giá trị số nguyên 32 bit

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
strides ArrayAttr Thuộc tính mảng số nguyên 64 bit
use_cudnn_on_gpu BoolAttr thuộc tính bool
padding StringAttr thuộc tính chuỗi có giá trị là SAME hoặc VALID hoặc thuộc tính EXPLICIT
explicit_paddings ArrayAttr Thuộc tính mảng số nguyên 64 bit
data_format StringAttr Thuộc tính định dạng dữ liệu chuyển đổi 'NHWC' hoặc 'NCHW'
dilations ArrayAttr Thuộc tính mảng số nguyên 64 bit thuộc tính
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. output : tensor loại bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc các giá trị số nguyên 32 bit

tf.Conv2D (TF :: Conv2DOp)

Tính toán tích chập 2-D cho input 4-D và filter căng.

Sự miêu tả:

Đưa ra một tensor đầu vào của shape [batch, in_height, in_width, in_channels] và một tensor bộ lọc / nhân có hình dạng [filter_height, filter_width, in_channels, out_channels] , op này thực hiện như sau:

 1. Làm phẳng bộ lọc thành ma trận 2-D với hình dạng [filter_height * filter_width * in_channels, output_channels] .
 2. Trích xuất các bản vá hình ảnh từ tensor đầu vào để tạo thành tensor ảo của hình dạng [batch, out_height, out_width, filter_height * filter_width * in_channels] .
 3. Đối với mỗi bản vá, nhân phải ma trận bộ lọc và vectơ bản vá hình ảnh.

Cụ thể, với định dạng NHWC mặc định,

output[b, i, j, k] =
  sum_{di, dj, q} input[b, strides[1] * i + di, strides[2] * j + dj, q] *
          filter[di, dj, q, k]

Phải có strides[0] = strides[3] = 1 . Đối với trường hợp phổ biến nhất của sải bước ngang và cùng đỉnh, strides = [1, stride, stride, 1] .

Toán hạng:

 1. input : tensor kiểu bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc các giá trị số nguyên 32 bit
 2. filter : tensor loại bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc các giá trị số nguyên 32 bit

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
strides ArrayAttr Thuộc tính mảng số nguyên 64 bit
use_cudnn_on_gpu BoolAttr thuộc tính bool
padding StringAttr thuộc tính chuỗi có giá trị là SAME, hoặc VALID hoặc thuộc tính EXPLICIT
explicit_paddings ArrayAttr Thuộc tính mảng số nguyên 64 bit
data_format StringAttr Thuộc tính định dạng dữ liệu chuyển đổi 'NHWC' hoặc 'NCHW'
dilations ArrayAttr Thuộc tính mảng số nguyên 64 bit
T Attribute thuộc tính dẫn xuất thuộc tính

Các kết quả:

 1. output : tensor loại bfloat16 hoặc float 16 bit hoặc float 32 bit hoặc float 64 bit hoặc các giá trị số nguyên 32 bit

tf.Conv3D (TF :: Conv3DOp)

Tính toán tích chập 3-D cho input 5-D và filter căng.

Sự miêu tả:

Trong xử lý tín hiệu, tương quan chéo là thước đo mức độ giống nhau của hai dạng sóng như một hàm của độ trễ thời gian áp dụng cho một trong số chúng. Đây còn được gọi là sản phẩm chấm trượt hoặc sản phẩm trượt bên trong.

Conv3D của chúng tôi triển khai một dạng tương quan chéo.

Toán hạng:

 1. input : hàng chục giá trị dấu phẩy động
 2. filter : hàng chục giá trị dấu phẩy động

Thuộc tính:

Thuộc tính Loại MLIR Sự miêu tả
strides ArrayAttr Thuộc tính mảng số nguyên 64 bit với thuộc tính ít nhất 5 phần tử
padding StringAttr thuộc tính chuỗi có giá trị là SAME hoặc thuộc tính HỢP LỆ
data_format StringAttr string attribute whose value is NDHWC, or NCDHW attribute
dilations ArrayAttr 64-bit integer array attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of floating-point values

tf.Cos (TF::CosOp)

Computes cos of x element-wise.

Description:

Given an input tensor, this function computes cosine of every element in the tensor. Input range is (-inf, inf) and output range is [-1,1] . If input lies outside the boundary, nan is returned.

x = tf.constant([-float("inf"), -9, -0.5, 1, 1.2, 200, 10000, float("inf")])
tf.math.cos(x) ==> [nan -0.91113025 0.87758255 0.5403023 0.36235774 0.48718765 -0.95215535 nan]

Operands:

 1. x : tensor of floating-point or 64/128-bit complex type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. y : tensor of floating-point or 64/128-bit complex type values

tf.CrossReplicaSum (TF::CrossReplicaSumOp)

An Op to sum inputs across replicated TPU instances.

Description:

Each instance supplies its own input.

For example, suppose there are 8 TPU instances: [A, B, C, D, E, F, G, H] . Passing group_assignment= [[0,2,4,6],[1,3,5,7]] sets A, C, E, G as group 0, and B, D, F, H as group 1. Thus we get the outputs: [A+C+E+G, B+D+F+H, A+C+E+G, B+D+F+H, A+C+E+G, B+D+F+H, A+C+E+G, B+D+F+H] .

Operands:

 1. input : tensor of bfloat16 type or 32-bit float or 32-bit integer or TensorFlow uint32 type values
 2. group_assignment : tensor of 32-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of bfloat16 type or 32-bit float or 32-bit integer or TensorFlow uint32 type values

tf.DepthToSpace (TF::DepthToSpaceOp)

DepthToSpace for tensors of type T.

Description:

Rearranges data from depth into blocks of spatial data. This is the reverse transformation of SpaceToDepth. More specifically, this op outputs a copy of the input tensor where values from the depth dimension are moved in spatial blocks to the height and width dimensions. The attr block_size indicates the input block size and how the data is moved.

 • Chunks of data of size block_size * block_size from depth are rearranged into non-overlapping blocks of size block_size x block_size
 • The width the output tensor is input_depth * block_size , whereas the height is input_height * block_size .
 • The Y, X coordinates within each block of the output image are determined by the high order component of the input channel index.
 • The depth of the input tensor must be divisible by block_size * block_size .

The data_format attr specifies the layout of the input and output tensors with the following options: "NHWC": [ batch, height, width, channels ] "NCHW": [ batch, channels, height, width ] "NCHW_VECT_C": qint8 [ batch, channels / 4, height, width, 4 ]

It is useful to consider the operation as transforming a 6-D Tensor. eg for data_format = NHWC, Each element in the input tensor can be specified via 6 coordinates, ordered by decreasing memory layout significance as: n,iY,iX,bY,bX,oC (where n=batch index, iX, iY means X or Y coordinates within the input image, bX, bY means coordinates within the output block, oC means output channels). The output would be the input transposed to the following layout: n,iY,bY,iX,bX,oC

This operation is useful for resizing the activations between convolutions (but keeping all data), eg instead of pooling. It is also useful for training purely convolutional models.

For example, given an input of shape [1, 1, 1, 4] , data_format = "NHWC" and block_size = 2:

x = [[[[1, 2, 3, 4]]]]

This operation will output a tensor of shape [1, 2, 2, 1] :

  [[[[1], [2]],
   [[3], [4]]]]

Here, the input has a batch of 1 and each batch element has shape [1, 1, 4] , the corresponding output will have 2x2 elements and will have a depth of 1 channel (1 = 4 / (block_size * block_size) ). The output element shape is [2, 2, 1] .

For an input tensor with larger depth, here of shape [1, 1, 1, 12] , eg

x = [[[[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]]]]

This operation, for block size of 2, will return the following tensor of shape [1, 2, 2, 3]

  [[[[1, 2, 3], [4, 5, 6]],
   [[7, 8, 9], [10, 11, 12]]]]

Similarly, for the following input of shape [1 2 2 4] , and a block size of 2:

x = [[[[1, 2, 3, 4],
    [5, 6, 7, 8]],
   [[9, 10, 11, 12],
    [13, 14, 15, 16]]]]

the operator will return the following tensor of shape [1 4 4 1] :

x = [[[ [1],  [2], [5], [6]],
   [ [3],  [4], [7], [8]],
   [ [9], [10], [13], [14]],
   [ [11], [12], [15], [16]]]]

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
block_size IntegerAttr 64-bit integer attribute whose minimum value is 2 attribute
data_format StringAttr string attribute whose value is NHWC, or NCHW, or NCHW_VECT_C attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.DepthwiseConv2dNative (TF::DepthwiseConv2dNativeOp)

Computes a 2-D depthwise convolution given 4-D input and filter tensors.

Description:

Given an input tensor of shape [batch, in_height, in_width, in_channels] and a filter / kernel tensor of shape [filter_height, filter_width, in_channels, channel_multiplier] , containing in_channels convolutional filters of depth 1, depthwise_conv2d applies a different filter to each input channel (expanding from 1 channel to channel_multiplier channels for each), then concatenates the results together. Thus, the output has in_channels * channel_multiplier channels.

for k in 0..in_channels-1
 for q in 0..channel_multiplier-1
  output[b, i, j, k * channel_multiplier + q] =
   sum_{di, dj} input[b, strides[1] * i + di, strides[2] * j + dj, k] *
            filter[di, dj, k, q]

Must have strides[0] = strides[3] = 1 . For the most common case of the same horizontal and vertices strides, strides = [1, stride, stride, 1] .

Operands:

 1. input : tensor of floating-point values
 2. filter : tensor of floating-point values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
strides ArrayAttr 64-bit integer array attribute attribute
padding StringAttr string attribute whose value is SAME, or VALID attribute
data_format StringAttr 'NHWC' or 'NCHW' convnet data format attribute
dilations ArrayAttr 64-bit integer array attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of floating-point values

tf.DivNoNan (TF::DivNoNanOp)

Returns 0 if the denominator is zero.

Description:

NOTE : DivNoNan supports broadcasting. More about broadcasting here

Operands:

 1. x : tensor of 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values
 2. y : tensor of 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. z : tensor of 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values

tf.Div (TF::DivOp)

Returns x / y element-wise.

Description:

NOTE : Div supports broadcasting. More about broadcasting here

Operands:

 1. x : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint8 type values
 2. y : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint8 type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. z : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint8 type values

tf.DynamicStitch (TF::DynamicStitchOp)

Interleave the values from the data tensors into a single tensor.

Description:

Builds a merged tensor such that

  merged[indices[m][i, ..., j], ...] = data[m][i, ..., j, ...]

For example, if each indices[m] is scalar or vector, we have

  # Scalar indices:
  merged[indices[m], ...] = data[m][...]

  # Vector indices:
  merged[indices[m][i], ...] = data[m][i, ...]

Each data[i].shape must start with the corresponding indices[i].shape , and the rest of data[i].shape must be constant wrt i . That is, we must have data[i].shape = indices[i].shape + constant . In terms of this constant , the output shape is

merged.shape = [max(indices)] + constant

Values are merged in order, so if an index appears in both indices[m][i] and indices[n][j] for (m,i) < (n,j) the slice data[n][j] will appear in the merged result. If you do not need this guarantee, ParallelDynamicStitch might perform better on some devices.

For example:

  indices[0] = 6
  indices[1] = [4, 1]
  indices[2] = [[5, 2], [0, 3]]
  data[0] = [61, 62]
  data[1] = [[41, 42], [11, 12]]
  data[2] = [[[51, 52], [21, 22]], [[1, 2], [31, 32]]]
  merged = [[1, 2], [11, 12], [21, 22], [31, 32], [41, 42],
       [51, 52], [61, 62]]

This method can be used to merge partitions created by dynamic_partition as illustrated on the following example:

  # Apply function (increments x_i) on elements for which a certain condition
  # apply (x_i != -1 in this example).
  x=tf.constant([0.1, -1., 5.2, 4.3, -1., 7.4])
  condition_mask=tf.not_equal(x,tf.constant(-1.))
  partitioned_data = tf.dynamic_partition(
    x, tf.cast(condition_mask, tf.int32) , 2)
  partitioned_data[1] = partitioned_data[1] + 1.0
  condition_indices = tf.dynamic_partition(
    tf.range(tf.shape(x)[0]), tf.cast(condition_mask, tf.int32) , 2)
  x = tf.dynamic_stitch(condition_indices, partitioned_data)
  # Here x=[1.1, -1., 6.2, 5.3, -1, 8.4], the -1. values remain
  # unchanged.

Operands:

 1. indices : tensor of 32-bit integer values
 2. data : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute
N Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. merged : tensor of tf.dtype values

tf.Einsum (TF::EinsumOp)

Tensor contraction according to Einstein summation convention.

Description:

Implements generalized Tensor contraction and reduction. Each input Tensor must have a corresponding input subscript appearing in the comma-separated left-hand side of the equation. The right-hand side of the equation consists of the output subscript. The input subscripts and the output subscript should consist of zero or more named axis labels and at most one ellipsis ( ... ).

The named axis labels may be any single character other than those having special meaning, namely ,.-> . The behavior of this Op is undefined if it receives an ill-formatted equation; since the validation is done at graph-building time, we omit format validation checks at runtime.

Operations are applied to the input(s) according to the following rules:

(a) Generalized Diagonals: For input dimensions corresponding to axis labels appearing more than once in the same input subscript, we take the generalized ( k -dimensional) diagonal. For example, in the equation iii->i with input shape [3, 3, 3] , the generalized diagonal would consist of 3 elements at indices (0, 0, 0) , (1, 1, 1) and (2, 2, 2) to create a Tensor of shape [3] .

(b) Reduction: Axes corresponding to labels appearing only in one input subscript but not in the output subscript are summed over prior to Tensor contraction. For example, in the equation ab,bc->b , the axis labels a and c are the reduction axis labels.

(c) Batch Dimensions: Axes corresponding to labels appearing in each of the input subscripts and also in the output subscript make up the batch dimensions in Tensor contraction. Unnamed axis labels corresponding to ellipsis ( ... ) also correspond to batch dimensions. For example, for the equation denoting batch matrix multiplication, bij,bjk->bik , the axis label b corresponds to a batch dimension.

(d) Contraction: In case of binary einsum, axes corresponding to labels appearing in two different inputs (and not in the output) are contracted against each other. Considering the batch matrix multiplication equation again ( bij,bjk->bik ), the contracted axis label is j .

(e) Expand Diagonal: If the output subscripts contain repeated (explicit) axis labels, the opposite operation of (a) is applied. For example, in the equation i->iii , and input shape [3] , the output of shape [3, 3, 3] are all zeros, except for the (generalized) diagonal which is populated with values from the input. Note: This operation is not supported by np.einsum or tf.einsum ; it is provided to enable computing the symbolic gradient of tf.einsum .

The output subscripts must contain only labels appearing in at least one of the input subscripts. Furthermore, all dimensions mapping to the same axis label must be equal.

Any of the input and output subscripts may contain at most a single ellipsis ( ... ). These ellipsis are mapped against dimensions not corresponding to any named axis label. If two inputs contain ellipsis, then they are broadcasted according to standard NumPy broadcasting rules .

The broadcasted dimensions are placed in the corresponding location of the ellipsis in the output subscript. If the broadcasted dimensions are non-empty and the output subscripts do not contain ellipsis, then an InvalidArgument error is raised.

@compatibility(numpy) Similar to numpy.einsum .

Comparison with numpy.einsum :

 • This Op only supports unary and binary forms of numpy.einsum .
 • This Op does not support implicit form. (ie equations without -> ).
 • This Op also supports repeated indices in the output subscript, which is not supported by numpy.einsum . @end_compatibility

Operands:

 1. inputs : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
equation StringAttr string attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute
N Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.Elu (TF::EluOp)

Computes exponential linear: exp(features) - 1 if < 0, features otherwise.

Description:

See Fast and Accurate Deep Network Learning by Exponential Linear Units (ELUs)

Operands:

 1. features : tensor of floating-point values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. activations : tensor of floating-point values

tf.EmptyTensorList (TF::EmptyTensorListOp)

Creates and returns an empty tensor list.

Description:

All list elements must be tensors of dtype element_dtype and shape compatible with element_shape.

handle: an empty tensor list. element_dtype: the type of elements in the list. element_shape: a shape compatible with that of elements in the list.

Operands:

 1. element_shape : tensor of 32/64-bit integer values
 2. max_num_elements : tensor of 32-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
shape_type Attribute derived attribute attribute
element_dtype Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. handle : tensor of TensorFlow variant type values

tf.Equal (TF::EqualOp)

Returns the truth value of (x == y) element-wise.

Description:

NOTE : Equal supports broadcasting. More about broadcasting here

x = tf.constant([2, 4])
y = tf.constant(2)
tf.math.equal(x, y) ==> array([True, False])

x = tf.constant([2, 4])
y = tf.constant([2, 4])
tf.math.equal(x, y) ==> array([True, True])

Operands:

 1. x : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 1-bit integer or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow string type or TensorFlow uint8 type values
 2. y : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 1-bit integer or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow string type or TensorFlow uint8 type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
incompatible_shape_error BoolAttr bool attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. z : tensor of 1-bit integer values

tf.Exp (TF::ExpOp)

Computes exponential of x element-wise. \(y = e^x\).

Description:

This function computes the exponential of every element in the input tensor. ie exp(x) or e^(x) , where x is the input tensor. e denotes Euler's number and is approximately equal to 2.718281. Output is positive for any real input.

x = tf.constant(2.0)
tf.math.exp(x) ==> 7.389056

x = tf.constant([2.0, 8.0])
tf.math.exp(x) ==> array([7.389056, 2980.958], dtype=float32)

For complex numbers, the exponential value is calculated as follows:

e^(x+iy) = e^x * e^iy = e^x * (cos y + i sin y)

Let's consider complex number 1+1j as an example. e^1 * (cos 1 + i sin 1) = 2.7182818284590 * (0.54030230586+0.8414709848j)

x = tf.constant(1 + 1j)
tf.math.exp(x) ==> 1.4686939399158851+2.2873552871788423j

Operands:

 1. x : tensor of floating-point or 64/128-bit complex type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. y : tensor of floating-point or 64/128-bit complex type values

tf.ExpandDims (TF::ExpandDimsOp)

Inserts a dimension of 1 into a tensor's shape.

Description:

Given a tensor input , this operation inserts a dimension of 1 at the dimension index axis of input 's shape. The dimension index axis starts at zero; if you specify a negative number for axis it is counted backward from the end.

This operation is useful if you want to add a batch dimension to a single element. For example, if you have a single image of shape [height, width, channels] , you can make it a batch of 1 image with expand_dims(image, 0) , which will make the shape [1, height, width, channels] .

Other examples:

# 't' is a tensor of shape [2]
shape(expand_dims(t, 0)) ==> [1, 2]
shape(expand_dims(t, 1)) ==> [2, 1]
shape(expand_dims(t, -1)) ==> [2, 1]

# 't2' is a tensor of shape [2, 3, 5]
shape(expand_dims(t2, 0)) ==> [1, 2, 3, 5]
shape(expand_dims(t2, 2)) ==> [2, 3, 1, 5]
shape(expand_dims(t2, 3)) ==> [2, 3, 5, 1]

This operation requires that:

-1-input.dims() <= dim <= input.dims()

This operation is related to squeeze() , which removes dimensions of size 1.

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values
 2. dim : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute
Tdim Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.FakeQuantWithMinMaxArgs (TF::FakeQuantWithMinMaxArgsOp)

Fake-quantize the 'inputs' tensor, type float to 'outputs' tensor of same type.

Description:

Attributes [min; max] define the clamping range for the inputs data. inputs values are quantized into the quantization range ( [0; 2^num_bits - 1] when narrow_range is false and [1; 2^num_bits - 1] when it is true) and then de-quantized and output as floats in [min; max] interval. num_bits is the bitwidth of the quantization; between 2 and 16, inclusive.

Before quantization, min and max values are adjusted with the following logic. It is suggested to have min <= 0 <= max . If 0 is not in the range of values, the behavior can be unexpected: If 0 < min < max : min_adj = 0 and max_adj = max - min . If min < max < 0 : min_adj = min - max and max_adj = 0 . If min <= 0 <= max : scale = (max - min) / (2^num_bits - 1) , min_adj = scale * round(min / scale) and max_adj = max + min_adj - min .

Quantization is called fake since the output is still in floating point.

Operands:

 1. inputs : tensor of 32-bit float values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
min FloatAttr 32-bit float attribute attribute
max FloatAttr 32-bit float attribute attribute
num_bits IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
narrow_range BoolAttr bool attribute attribute

Results:

 1. outputs : tensor of 32-bit float values

tf.FakeQuantWithMinMaxVars (TF::FakeQuantWithMinMaxVarsOp)

Fake-quantize the 'inputs' tensor of type float via global float scalars min

Description:

and max to 'outputs' tensor of same shape as inputs .

[min; max] define the clamping range for the inputs data. inputs values are quantized into the quantization range ( [0; 2^num_bits - 1] when narrow_range is false and [1; 2^num_bits - 1] when it is true) and then de-quantized and output as floats in [min; max] interval. num_bits is the bitwidth of the quantization; between 2 and 16, inclusive.

Before quantization, min and max values are adjusted with the following logic. It is suggested to have min <= 0 <= max . If 0 is not in the range of values, the behavior can be unexpected: If 0 < min < max : min_adj = 0 and max_adj = max - min . If min < max < 0 : min_adj = min - max and max_adj = 0 . If min <= 0 <= max : scale = (max - min) / (2^num_bits - 1) , min_adj = scale * round(min / scale) and max_adj = max + min_adj - min .

This operation has a gradient and thus allows for training min and max values.

Operands:

 1. inputs : tensor of 32-bit float values
 2. min : tensor of 32-bit float values
 3. max : tensor of 32-bit float values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
num_bits IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
narrow_range BoolAttr bool attribute attribute

Results:

 1. outputs : tensor of 32-bit float values

tf.FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel (TF::FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelOp)

Fake-quantize the 'inputs' tensor of type float and one of the shapes: [d] ,

Description:

[b, d] [b, h, w, d] via per-channel floats min and max of shape [d] to 'outputs' tensor of same shape as inputs .

[min; max] define the clamping range for the inputs data. inputs values are quantized into the quantization range ( [0; 2^num_bits - 1] when narrow_range is false and [1; 2^num_bits - 1] when it is true) and then de-quantized and output as floats in [min; max] interval. num_bits is the bitwidth of the quantization; between 2 and 16, inclusive.

Before quantization, min and max values are adjusted with the following logic. It is suggested to have min <= 0 <= max . If 0 is not in the range of values, the behavior can be unexpected: If 0 < min < max : min_adj = 0 and max_adj = max - min . If min < max < 0 : min_adj = min - max and max_adj = 0 . If min <= 0 <= max : scale = (max - min) / (2^num_bits - 1) , min_adj = scale * round(min / scale) and max_adj = max + min_adj - min .

This operation has a gradient and thus allows for training min and max values.

Operands:

 1. inputs : tensor of 32-bit float values
 2. min : tensor of 32-bit float values
 3. max : tensor of 32-bit float values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
num_bits IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
narrow_range BoolAttr bool attribute attribute

Results:

 1. outputs : tensor of 32-bit float values

tf.Fill (TF::FillOp)

Creates a tensor filled with a scalar value.

Description:

This operation creates a tensor of shape dims and fills it with value .

For example:

# Output tensor has shape [2, 3].
fill([2, 3], 9) ==> [[9, 9, 9]
           [9, 9, 9]]

tf.fill differs from tf.constant in a few ways:

 • tf.fill only supports scalar contents, whereas tf.constant supports Tensor values.
 • tf.fill creates an Op in the computation graph that constructs the actual Tensor value at runtime. This is in contrast to tf.constant which embeds the entire Tensor into the graph with a Const node.
 • Because tf.fill evaluates at graph runtime, it supports dynamic shapes based on other runtime Tensors, unlike tf.constant .

Operands:

 1. dims : tensor of 32/64-bit integer values
 2. value : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute
index_type Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.FloorDiv (TF::FloorDivOp)

Returns x // y element-wise.

Description:

NOTE : FloorDiv supports broadcasting. More about broadcasting here

Operands:

 1. x : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint8 type values
 2. y : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint8 type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. z : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint8 type values

tf.FloorMod (TF::FloorModOp)

Returns element-wise remainder of division. When x < 0 xor y < 0 is

Description:

true, this follows Python semantics in that the result here is consistent with a flooring divide. Eg floor(x / y) * y + mod(x, y) = x .

NOTE : FloorMod supports broadcasting. More about broadcasting here

Operands:

 1. x : tensor of floating-point or 32/64-bit integer values
 2. y : tensor of floating-point or 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. z : tensor of floating-point or 32/64-bit integer values

tf.Floor (TF::FloorOp)

Returns element-wise largest integer not greater than x.

Description:

Operands:

 1. x : tensor of floating-point values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. y : tensor of floating-point values

tf.FusedBatchNormGrad (TF::FusedBatchNormGradOp)

Gradient for batch normalization.

Description:

Note that the size of 4D Tensors are defined by either "NHWC" or "NCHW". The size of 1D Tensors matches the dimension C of the 4D Tensors.

Operands:

 1. y_backprop : tensor of 32-bit float values
 2. x : tensor of 32-bit float values
 3. scale : tensor of 32-bit float values
 4. reserve_space_1 : tensor of 32-bit float values
 5. reserve_space_2 : tensor of 32-bit float values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
epsilon FloatAttr 32-bit float attribute attribute
data_format StringAttr 'NHWC' or 'NCHW' convnet data format attribute
is_training BoolAttr bool attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. x_backprop : tensor of 32-bit float values
 2. scale_backprop : tensor of 32-bit float values
 3. offset_backprop : tensor of 32-bit float values
 4. reserve_space_3 : tensor of 32-bit float values
 5. reserve_space_4 : tensor of 32-bit float values

tf.FusedBatchNormGradV2 (TF::FusedBatchNormGradV2Op)

Gradient for batch normalization.

Description:

Note that the size of 4D Tensors are defined by either "NHWC" or "NCHW". The size of 1D Tensors matches the dimension C of the 4D Tensors.

Operands:

 1. y_backprop : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float values
 2. x : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float values
 3. scale : tensor of 32-bit float values
 4. reserve_space_1 : tensor of 32-bit float values
 5. reserve_space_2 : tensor of 32-bit float values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
epsilon FloatAttr 32-bit float attribute attribute
data_format StringAttr 'NHWC' or 'NCHW' convnet data format attribute
is_training BoolAttr bool attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute
U Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. x_backprop : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float values
 2. scale_backprop : tensor of 32-bit float values
 3. offset_backprop : tensor of 32-bit float values
 4. reserve_space_3 : tensor of 32-bit float values
 5. reserve_space_4 : tensor of 32-bit float values

tf.FusedBatchNormGradV3 (TF::FusedBatchNormGradV3Op)

Gradient for batch normalization.

Description:

Note that the size of 4D Tensors are defined by either "NHWC" or "NCHW". The size of 1D Tensors matches the dimension C of the 4D Tensors.

Operands:

 1. y_backprop : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float values
 2. x : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float values
 3. scale : tensor of 32-bit float values
 4. reserve_space_1 : tensor of 32-bit float values
 5. reserve_space_2 : tensor of 32-bit float values
 6. reserve_space_3 : tensor of 32-bit float values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
epsilon FloatAttr 32-bit float attribute attribute
data_format StringAttr 'NHWC' or 'NCHW' convnet data format attribute
is_training BoolAttr bool attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute
U Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. x_backprop : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float values
 2. scale_backprop : tensor of 32-bit float values
 3. offset_backprop : tensor of 32-bit float values
 4. reserve_space_4 : tensor of 32-bit float values
 5. reserve_space_5 : tensor of 32-bit float values

tf.FusedBatchNorm (TF::FusedBatchNormOp)

Batch normalization.

Description:

Note that the size of 4D Tensors are defined by either "NHWC" or "NCHW". The size of 1D Tensors matches the dimension C of the 4D Tensors.

Operands:

 1. x : tensor of 32-bit float values
 2. scale : tensor of 32-bit float values
 3. offset : tensor of 32-bit float values
 4. mean : tensor of 32-bit float values
 5. variance : tensor of 32-bit float values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
epsilon FloatAttr 32-bit float attribute attribute
data_format StringAttr 'NHWC' or 'NCHW' convnet data format attribute
is_training BoolAttr bool attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. y : tensor of 32-bit float values
 2. batch_mean : tensor of 32-bit float values
 3. batch_variance : tensor of 32-bit float values
 4. reserve_space_1 : tensor of 32-bit float values
 5. reserve_space_2 : tensor of 32-bit float values

tf.FusedBatchNormV3 (TF::FusedBatchNormV3Op)

Batch normalization.

Description:

Note that the size of 4D Tensors are defined by either "NHWC" or "NCHW". The size of 1D Tensors matches the dimension C of the 4D Tensors.

Operands:

 1. x : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float values
 2. scale : tensor of 32-bit float values
 3. offset : tensor of 32-bit float values
 4. mean : tensor of 32-bit float values
 5. variance : tensor of 32-bit float values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
epsilon FloatAttr 32-bit float attribute attribute
data_format StringAttr 'NHWC' or 'NCHW' convnet data format attribute
is_training BoolAttr bool attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute
U Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. y : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float values
 2. batch_mean : tensor of 32-bit float values
 3. batch_variance : tensor of 32-bit float values
 4. reserve_space_1 : tensor of 32-bit float values
 5. reserve_space_2 : tensor of 32-bit float values
 6. reserve_space_3 : tensor of 32-bit float values

tf.GatherNd (TF::GatherNdOp)

Gather slices from params into a Tensor with shape specified by indices .

Description:

indices is a K-dimensional integer tensor, best thought of as a (K-1)-dimensional tensor of indices into params , where each element defines a slice of params :

output[\\(i_0, ..., i_{K-2}\\)] = params[indices[\\(i_0, ..., i_{K-2}\\)]]

Whereas in tf.gather indices defines slices into the axis dimension of params , in tf.gather_nd , indices defines slices into the first N dimensions of params , where N = indices.shape[-1] .

The last dimension of indices can be at most the rank of params :

indices.shape[-1] <= params.rank

The last dimension of indices corresponds to elements (if indices.shape[-1] == params.rank ) or slices (if indices.shape[-1] < params.rank ) along dimension indices.shape[-1] of params . The output tensor has shape

indices.shape[:-1] + params.shape[indices.shape[-1]:]

Note that on CPU, if an out of bound index is found, an error is returned. On GPU, if an out of bound index is found, a 0 is stored in the corresponding output value.

Some examples below.

Simple indexing into a matrix:

  indices = [[0, 0], [1, 1]]
  params = [['a', 'b'], ['c', 'd']]
  output = ['a', 'd']

Slice indexing into a matrix:

  indices = [[1], [0]]
  params = [['a', 'b'], ['c', 'd']]
  output = [['c', 'd'], ['a', 'b']]

Indexing into a 3-tensor:

  indices = [[1]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = [[['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]


  indices = [[0, 1], [1, 0]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = [['c0', 'd0'], ['a1', 'b1']]


  indices = [[0, 0, 1], [1, 0, 1]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = ['b0', 'b1']

Batched indexing into a matrix:

  indices = [[[0, 0]], [[0, 1]]]
  params = [['a', 'b'], ['c', 'd']]
  output = [['a'], ['b']]

Batched slice indexing into a matrix:

  indices = [[[1]], [[0]]]
  params = [['a', 'b'], ['c', 'd']]
  output = [[['c', 'd']], [['a', 'b']]]

Batched indexing into a 3-tensor:

  indices = [[[1]], [[0]]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = [[[['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]],
       [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']]]]

  indices = [[[0, 1], [1, 0]], [[0, 0], [1, 1]]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = [[['c0', 'd0'], ['a1', 'b1']],
       [['a0', 'b0'], ['c1', 'd1']]]


  indices = [[[0, 0, 1], [1, 0, 1]], [[0, 1, 1], [1, 1, 0]]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = [['b0', 'b1'], ['d0', 'c1']]

See also tf.gather and tf.batch_gather .

Operands:

 1. params : tensor of tf.dtype values
 2. indices : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
Tindices Attribute derived attribute attribute
Tparams Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.Gather (TF::GatherOp)

Gather slices from params according to indices .

Description:

indices must be an integer tensor of any dimension (usually 0-D or 1-D). Produces an output tensor with shape indices.shape + params.shape[1:] where:

  # Scalar indices
  output[:, ..., :] = params[indices, :, ... :]

  # Vector indices
  output[i, :, ..., :] = params[indices[i], :, ... :]

  # Higher rank indices
  output[i, ..., j, :, ... :] = params[indices[i, ..., j], :, ..., :]

If indices is a permutation and len(indices) == params.shape[0] then this operation will permute params accordingly.

validate_indices : DEPRECATED. If this operation is assigned to CPU, values in indices are always validated to be within range. If assigned to GPU, out-of-bound indices result in safe but unspecified behavior, which may include raising an error.

Operands:

 1. params : tensor of tf.dtype values
 2. indices : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
validate_indices BoolAttr bool attribute attribute
Tindices Attribute derived attribute attribute
Tparams Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.GatherV2 (TF::GatherV2Op)

Gather slices from params axis axis according to indices .

Description:

indices must be an integer tensor of any dimension (usually 0-D or 1-D). Produces an output tensor with shape params.shape[:axis] + indices.shape + params.shape[axis + 1:] where:

  # Scalar indices (output is rank(params) - 1).
  output[a_0, ..., a_n, b_0, ..., b_n] =
   params[a_0, ..., a_n, indices, b_0, ..., b_n]

  # Vector indices (output is rank(params)).
  output[a_0, ..., a_n, i, b_0, ..., b_n] =
   params[a_0, ..., a_n, indices[i], b_0, ..., b_n]

  # Higher rank indices (output is rank(params) + rank(indices) - 1).
  output[a_0, ..., a_n, i, ..., j, b_0, ... b_n] =
   params[a_0, ..., a_n, indices[i, ..., j], b_0, ..., b_n]

Note that on CPU, if an out of bound index is found, an error is returned. On GPU, if an out of bound index is found, a 0 is stored in the corresponding output value.

See also tf.batch_gather and tf.gather_nd .

Operands:

 1. params : tensor of tf.dtype values
 2. indices : tensor of 32/64-bit integer values
 3. axis : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
batch_dims IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
Tindices Attribute derived attribute attribute
Tparams Attribute derived attribute attribute
Taxis Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.GreaterEqual (TF::GreaterEqualOp)

Returns the truth value of (x >= y) element-wise.

Description:

NOTE : GreaterEqual supports broadcasting. More about broadcasting here

Example:

x = tf.constant([5, 4, 6, 7])
y = tf.constant([5, 2, 5, 10])
tf.math.greater_equal(x, y) ==> [True, True, True, False]

x = tf.constant([5, 4, 6, 7])
y = tf.constant([5])
tf.math.greater_equal(x, y) ==> [True, False, True, True]

Operands:

 1. x : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or floating-point values
 2. y : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or floating-point values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. z : tensor of 1-bit integer values

tf.Greater (TF::GreaterOp)

Returns the truth value of (x > y) element-wise.

Description:

NOTE : Greater supports broadcasting. More about broadcasting here

Example:

x = tf.constant([5, 4, 6])
y = tf.constant([5, 2, 5])
tf.math.greater(x, y) ==> [False, True, True]

x = tf.constant([5, 4, 6])
y = tf.constant([5])
tf.math.greater(x, y) ==> [False, False, True]

Operands:

 1. x : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or floating-point values
 2. y : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or floating-point values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. z : tensor of 1-bit integer values

tf.HashTableV2 (TF::HashTableV2Op)

Creates a non-initialized hash table.

Description:

This op creates a hash table, specifying the type of its keys and values. Before using the table you will have to initialize it. After initialization the table will be immutable.

Operands:

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
container StringAttr string attribute attribute
shared_name StringAttr string attribute attribute
use_node_name_sharing BoolAttr bool attribute attribute
key_dtype TypeAttr any type attribute attribute
value_dtype TypeAttr any type attribute attribute

Results:

 1. table_handle : tensor of TensorFlow resource type values

tf.IdentityN (TF::IdentityNOp)

Returns a list of tensors with the same shapes and contents as the input

Description:

tensors.

This op can be used to override the gradient for complicated functions. For example, suppose y = f(x) and we wish to apply a custom function g for backprop such that dx = g(dy). In Python,

with tf.get_default_graph().gradient_override_map(
  {'IdentityN': 'OverrideGradientWithG'}):
 y, _ = identity_n([f(x), x])

@tf.RegisterGradient('OverrideGradientWithG')
def ApplyG(op, dy, _):
 return [None, g(dy)] # Do not backprop to f(x).

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.Identity (TF::IdentityOp)

Identity op

Description:

Returns a tensor with the same shape and contents as input.

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.If (TF::IfOp)

output = cond ? then_branch(input) : else_branch(input)

Description:

output = cond ? then_branch(input) : else_branch(input)

cond: A Tensor. If the tensor is a scalar of non-boolean type, the scalar is converted to a boolean according to the following rule: if the scalar is a numerical value, non-zero means True and zero means False; if the scalar is a string, non-empty means True and empty means False. If the tensor is not a scalar, being empty means False and being non-empty means True. input: A list of input tensors. then_branch: A function that takes 'inputs' and returns a list of tensors, whose types are the same as what else_branch returns. else_branch: A function that takes 'inputs' and returns a list of tensors. whose types are the same as what then_branch returns.

Operands:

 1. cond : tensor of tf.dtype values
 2. input : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
then_branch FlatSymbolRefAttr flat symbol reference attribute attribute
else_branch FlatSymbolRefAttr flat symbol reference attribute attribute
output_shapes ArrayAttr string array attribute attribute
is_stateless BoolAttr bool attribute attribute
Tcond Attribute derived attribute attribute
Tin Attribute derived attribute attribute
Tout Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.Imag (TF::ImagOp)

Returns the imaginary part of a complex number.

Description:

Given a tensor input of complex numbers, this operation returns a tensor of type float that is the imaginary part of each element in input . All elements in input must be complex numbers of the form \(a + bj\), where a is the real part and b is the imaginary part returned by this operation.

For example:

# tensor 'input' is [-2.25 + 4.75j, 3.25 + 5.75j]
tf.imag(input) ==> [4.75, 5.75]

Operands:

 1. input : tensor of complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute
Tout Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of 32/64-bit float values

tf.InfeedDequeueTuple (TF::InfeedDequeueTupleOp)

Fetches multiple values from infeed as an XLA tuple.

Description:

Operands:

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
shapes Attribute derived attribute attribute
dtypes Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. outputs : tensor of tf.dtype values

tf.Invert (TF::InvertOp)

Invert (flip) each bit of supported types; for example, type uint8 value 01010101 becomes 10101010.

Description:

Flip each bit of supported types. For example, type int8 (decimal 2) binary 00000010 becomes (decimal -3) binary 11111101. This operation is performed on each element of the tensor argument x .

Example:

import tensorflow as tf
from tensorflow.python.ops import bitwise_ops

# flip 2 (00000010) to -3 (11111101)
tf.assert_equal(-3, bitwise_ops.invert(2))

dtype_list = [dtypes.int8, dtypes.int16, dtypes.int32, dtypes.int64,
       dtypes.uint8, dtypes.uint16, dtypes.uint32, dtypes.uint64]

inputs = [0, 5, 3, 14]
for dtype in dtype_list:
 # Because of issues with negative numbers, let's test this indirectly.
 # 1. invert(a) and a = 0
 # 2. invert(a) or a = invert(0)
 input_tensor = tf.constant([0, 5, 3, 14], dtype=dtype)
 not_a_and_a, not_a_or_a, not_0 = [bitwise_ops.bitwise_and(
                   input_tensor, bitwise_ops.invert(input_tensor)),
                  bitwise_ops.bitwise_or(
                   input_tensor, bitwise_ops.invert(input_tensor)),
                  bitwise_ops.invert(
                   tf.constant(0, dtype=dtype))]

 expected = tf.constant([0, 0, 0, 0], dtype=tf.float32)
 tf.assert_equal(tf.cast(not_a_and_a, tf.float32), expected)

 expected = tf.cast([not_0] * 4, tf.float32)
 tf.assert_equal(tf.cast(not_a_or_a, tf.float32), expected)

 # For unsigned dtypes let's also check the result directly.
 if dtype.is_unsigned:
  inverted = bitwise_ops.invert(input_tensor)
  expected = tf.constant([dtype.max - x for x in inputs], dtype=tf.float32)
  tf.assert_equal(tf.cast(inverted, tf.float32), tf.cast(expected, tf.float32))

Operands:

 1. x : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. y : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type values

tf.InvertPermutation (TF::InvertPermutationOp)

Computes the inverse permutation of a tensor.

Description:

This operation computes the inverse of an index permutation. It takes a 1-D integer tensor x , which represents the indices of a zero-based array, and swaps each value with its index position. In other words, for an output tensor y and an input tensor x , this operation computes the following:

y[x[i]] = i for i in [0, 1, ..., len(x) - 1]

The values must include 0. There can be no duplicate values or negative values.

For example:

# tensor `x` is [3, 4, 0, 2, 1]
invert_permutation(x) ==> [2, 4, 3, 0, 1]

Operands:

 1. x : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. y : tensor of 32/64-bit integer values

tf.IsFinite (TF::IsFiniteOp)

Returns which elements of x are finite.

Description:

@compatibility(numpy) Equivalent to np.isfinite @end_compatibility

Example:

x = tf.constant([5.0, 4.8, 6.8, np.inf, np.nan])
tf.math.is_finite(x) ==> [True, True, True, False, False]

Operands:

 1. x : tensor of floating-point values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. y : tensor of 1-bit integer values

tf.IteratorGetNext (TF::IteratorGetNextOp)

Gets the next output from the given iterator .

Description:

Operands:

 1. iterator : tensor of TensorFlow resource type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
output_shapes Attribute derived attribute attribute
output_types Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. components : tensor of tf.dtype values

tf.L2Loss (TF::L2LossOp)

L2 Loss.

Description:

Computes half the L2 norm of a tensor without the sqrt :

output = sum(t ** 2) / 2

Operands:

 1. t : tensor of floating-point values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of floating-point values

tf.LRN (TF::LRNOp)

Local Response Normalization.

Description:

The 4-D input tensor is treated as a 3-D array of 1-D vectors (along the last dimension), and each vector is normalized independently. Within a given vector, each component is divided by the weighted, squared sum of inputs within depth_radius . In detail,

sqr_sum[a, b, c, d] =
  sum(input[a, b, c, d - depth_radius : d + depth_radius + 1] ** 2)
output = input / (bias + alpha * sqr_sum) ** beta

For details, see Krizhevsky et al., ImageNet classification with deep convolutional neural networks (NIPS 2012) .

Operands:

 1. input : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
depth_radius IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
bias FloatAttr 32-bit float attribute attribute
alpha FloatAttr 32-bit float attribute attribute
beta FloatAttr 32-bit float attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float values

tf.LeakyRelu (TF::LeakyReluOp)

Computes rectified linear: max(features, features * alpha) .

Description:

Operands:

 1. features : tensor of floating-point values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
alpha FloatAttr 32-bit float attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. activations : tensor of floating-point values

tf.LeftShift (TF::LeftShiftOp)

Elementwise computes the bitwise left-shift of x and y .

Description:

If y is negative, or greater than or equal to the width of x in bits the result is implementation defined.

Example:

import tensorflow as tf
from tensorflow.python.ops import bitwise_ops
import numpy as np
dtype_list = [tf.int8, tf.int16, tf.int32, tf.int64]

for dtype in dtype_list:
 lhs = tf.constant([-1, -5, -3, -14], dtype=dtype)
 rhs = tf.constant([5, 0, 7, 11], dtype=dtype)

 left_shift_result = bitwise_ops.left_shift(lhs, rhs)

 print(left_shift_result)

# This will print:
# tf.Tensor([ -32  -5 -128  0], shape=(4,), dtype=int8)
# tf.Tensor([  -32   -5  -384 -28672], shape=(4,), dtype=int16)
# tf.Tensor([  -32   -5  -384 -28672], shape=(4,), dtype=int32)
# tf.Tensor([  -32   -5  -384 -28672], shape=(4,), dtype=int64)

lhs = np.array([-2, 64, 101, 32], dtype=np.int8)
rhs = np.array([-1, -5, -3, -14], dtype=np.int8)
bitwise_ops.left_shift(lhs, rhs)
# <tf.Tensor: shape=(4,), dtype=int8, numpy=array([ -2, 64, 101, 32], dtype=int8)>

Operands:

 1. x : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type values
 2. y : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. z : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type values

tf.LegacyCall (TF::LegacyCallOp)

returns f(inputs) , where f is a function.

Description:

The LegacyCall operation represents a direct call to a function that is within the same symbol scope as the call and is mapped to a GraphDef node with the function name as the op name. Unlike a PartitionedCall which represents asynchronously executing a function across multiple devices, a LegacyCall represents a function call with the only attribute _diable_call_shape_inference.

Operands:

 1. args : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
f FlatSymbolRefAttr flat symbol reference attribute attribute
_disable_call_shape_inference BoolAttr bool attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.LessEqual (TF::LessEqualOp)

Returns the truth value of (x <= y) element-wise.

Description:

NOTE : LessEqual supports broadcasting. More about broadcasting here

Example:

x = tf.constant([5, 4, 6])
y = tf.constant([5])
tf.math.less_equal(x, y) ==> [True, True, False]

x = tf.constant([5, 4, 6])
y = tf.constant([5, 6, 6])
tf.math.less_equal(x, y) ==> [True, True, True]

Operands:

 1. x : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or floating-point values
 2. y : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or floating-point values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. z : tensor of 1-bit integer values

tf.Less (TF::LessOp)

Returns the truth value of (x < y) element-wise.

Description:

NOTE : Less supports broadcasting. More about broadcasting here

Example:

x = tf.constant([5, 4, 6])
y = tf.constant([5])
tf.math.less(x, y) ==> [False, True, False]

x = tf.constant([5, 4, 6])
y = tf.constant([5, 6, 7])
tf.math.less(x, y) ==> [False, True, True]

Operands:

 1. x : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or floating-point values
 2. y : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or floating-point values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. z : tensor of 1-bit integer values

tf.LinSpace (TF::LinSpaceOp)

Generates values in an interval.

Description:

A sequence of num evenly-spaced values are generated beginning at start . If num > 1 , the values in the sequence increase by stop - start / num - 1 , so that the last one is exactly stop .

For example:

tf.linspace(10.0, 12.0, 3, name="linspace") => [ 10.0 11.0 12.0]

Operands:

 1. start : tensor of floating-point values
 2. stop : tensor of floating-point values
 3. num : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute
Tidx Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of floating-point values

tf.Log1p (TF::Log1pOp)

Computes natural logarithm of (1 + x) element-wise.

Description:

Ie, \(y = \log_e (1 + x)\).

Example:

x = tf.constant([0, 0.5, 1, 5])
tf.math.log1p(x) ==> [0., 0.4054651, 0.6931472, 1.7917595]

Operands:

 1. x : tensor of floating-point or 64/128-bit complex type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. y : tensor of floating-point or 64/128-bit complex type values

tf.Log (TF::LogOp)

Computes natural logarithm of x element-wise.

Description:

Ie, \(y = \log_e x\).

Example:

x = tf.constant([0, 0.5, 1, 5])
tf.math.log(x) ==> [-inf, -0.6931472, 0. , 1.609438]

Operands:

 1. x : tensor of floating-point or 64/128-bit complex type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. y : tensor of floating-point or 64/128-bit complex type values

tf.LogSoftmax (TF::LogSoftmaxOp)

Computes log softmax activations.

Description:

For each batch i and class j we have

logsoftmax[i, j] = logits[i, j] - log(sum(exp(logits[i])))

Operands:

 1. logits : tensor of floating-point values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. logsoftmax : tensor of floating-point values

tf.LogicalAnd (TF::LogicalAndOp)

Returns the truth value of x AND y element-wise.

Description:

NOTE : LogicalAnd supports broadcasting. More about broadcasting here

Operands:

 1. x : tensor of 1-bit integer values
 2. y : tensor of 1-bit integer values

Attributes:

Results:

 1. z : tensor of 1-bit integer values

tf.LogicalNot (TF::LogicalNotOp)

Returns the truth value of NOT x element-wise.

Description:

Operands:

 1. x : tensor of 1-bit integer values

Attributes:

Results:

 1. y : tensor of 1-bit integer values

tf.LogicalOr (TF::LogicalOrOp)

Returns the truth value of x OR y element-wise.

Description:

NOTE : LogicalOr supports broadcasting. More about broadcasting here

Operands:

 1. x : tensor of 1-bit integer values
 2. y : tensor of 1-bit integer values

Attributes:

Results:

 1. z : tensor of 1-bit integer values

tf.LookupTableFindV2 (TF::LookupTableFindV2Op)

Looks up keys in a table, outputs the corresponding values.

Description:

The tensor keys must of the same type as the keys of the table. The output values is of the type of the table values.

The scalar default_value is the value output for keys not present in the table. It must also be of the same type as the table values.

Operands:

 1. table_handle : tensor of TensorFlow resource type values
 2. keys : tensor of tf.dtype values
 3. default_value : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
Tin Attribute derived attribute attribute
Tout Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. values : tensor of tf.dtype values

tf.LookupTableImportV2 (TF::LookupTableImportV2Op)

Replaces the contents of the table with the specified keys and values.

Description:

The tensor keys must be of the same type as the keys of the table. The tensor values must be of the type of the table values.

Operands:

 1. table_handle : tensor of TensorFlow resource type values
 2. keys : tensor of tf.dtype values
 3. values : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
Tin Attribute derived attribute attribute
Tout Attribute derived attribute attribute

Results:

tf.LookupTableSizeV2 (TF::LookupTableSizeV2Op)

Computes the number of elements in the given table.

Description:

Operands:

 1. table_handle : tensor of TensorFlow resource type values

Attributes:

Results:

 1. size : tensor of 64-bit integer values

tf.MatMul (TF::MatMulOp)

Multiply the matrix "a" by the matrix "b".

Description:

The inputs must be two-dimensional matrices and the inner dimension of "a" (after being transposed if transpose_a is true) must match the outer dimension of "b" (after being transposed if transposed_b is true).

Note : The default kernel implementation for MatMul on GPUs uses cublas.

Operands:

 1. a : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 32-bit integer or 64-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values
 2. b : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 32-bit integer or 64-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
transpose_a BoolAttr bool attribute attribute
transpose_b BoolAttr bool attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. product : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 32-bit integer or 64-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values

tf.MatrixDiag (TF::MatrixDiagOp)

Returns a batched diagonal tensor with a given batched diagonal values.

Description:

Given a diagonal , this operation returns a tensor with the diagonal and everything else padded with zeros. The diagonal is computed as follows:

Assume diagonal has k dimensions [I, J, K, ..., N] , then the output is a tensor of rank k+1 with dimensions [I, J, K, ..., N, N]` where:

output[i, j, k, ..., m, n] = 1{m=n} * diagonal[i, j, k, ..., n] .

For example:

# 'diagonal' is [[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8]]

and diagonal.shape = (2, 4)

tf.matrix_diag(diagonal) ==> [[[1, 0, 0, 0]
                   [0, 2, 0, 0]
                   [0, 0, 3, 0]
                   [0, 0, 0, 4]],
                  [[5, 0, 0, 0]
                   [0, 6, 0, 0]
                   [0, 0, 7, 0]
                   [0, 0, 0, 8]]]

which has shape (2, 4, 4)

Operands:

 1. diagonal : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.MatrixDiagV2 (TF::MatrixDiagV2Op)

Returns a batched diagonal tensor with given batched diagonal values.

Description:

Returns a tensor with the contents in diagonal as k[0] -th to k[1] -th diagonals of a matrix, with everything else padded with padding . num_rows and num_cols specify the dimension of the innermost matrix of the output. If both are not specified, the op assumes the innermost matrix is square and infers its size from k and the innermost dimension of diagonal . If only one of them is specified, the op assumes the unspecified value is the smallest possible based on other criteria.

Let diagonal have r dimensions [I, J, ..., L, M, N] . The output tensor has rank r+1 with shape [I, J, ..., L, M, num_rows, num_cols] when only one diagonal is given ( k is an integer or k[0] == k[1] ). Otherwise, it has rank r with shape [I, J, ..., L, num_rows, num_cols] .

The second innermost dimension of diagonal has double meaning. When k is scalar or k[0] == k[1] , M is part of the batch size [I, J, ..., M], and the output tensor is:

output[i, j, ..., l, m, n]
 = diagonal[i, j, ..., l, n-max(d_upper, 0)] ; if n - m == d_upper
  padding_value               ; otherwise

Otherwise, M is treated as the number of diagonals for the matrix in the same batch ( M = k[1]-k[0]+1 ), and the output tensor is:

output[i, j, ..., l, m, n]
 = diagonal[i, j, ..., l, diag_index, index_in_diag] ; if k[0] <= d <= k[1]
  padding_value                   ; otherwise

where d = n - m , diag_index = k[1] - d , and index_in_diag = n - max(d, 0) .

For example:

# The main diagonal.
diagonal = np.array([[1, 2, 3, 4],      # Input shape: (2, 4)
           [5, 6, 7, 8]])
tf.matrix_diag(diagonal) ==> [[[1, 0, 0, 0], # Output shape: (2, 4, 4)
                [0, 2, 0, 0],
                [0, 0, 3, 0],
                [0, 0, 0, 4]],
               [[5, 0, 0, 0],
                [0, 6, 0, 0],
                [0, 0, 7, 0],
                [0, 0, 0, 8]]]

# A superdiagonal (per batch).
diagonal = np.array([[1, 2, 3], # Input shape: (2, 3)
           [4, 5, 6]])
tf.matrix_diag(diagonal, k = 1)
 ==> [[[0, 1, 0, 0], # Output shape: (2, 4, 4)
    [0, 0, 2, 0],
    [0, 0, 0, 3],
    [0, 0, 0, 0]],
    [[0, 4, 0, 0],
    [0, 0, 5, 0],
    [0, 0, 0, 6],
    [0, 0, 0, 0]]]

# A band of diagonals.
diagonals = np.array([[[1, 2, 3], # Input shape: (2, 2, 3)
            [4, 5, 0]],
           [[6, 7, 9],
            [9, 1, 0]]])
tf.matrix_diag(diagonals, k = (-1, 0))
 ==> [[[1, 0, 0], # Output shape: (2, 3, 3)
    [4, 2, 0],
    [0, 5, 3]],
    [[6, 0, 0],
    [9, 7, 0],
    [0, 1, 9]]]

# Rectangular matrix.
diagonal = np.array([1, 2]) # Input shape: (2)
tf.matrix_diag(diagonal, k = -1, num_rows = 3, num_cols = 4)
 ==> [[0, 0, 0, 0], # Output shape: (3, 4)
    [1, 0, 0, 0],
    [0, 2, 0, 0]]

# Rectangular matrix with inferred num_cols and padding_value = 9.
tf.matrix_diag(diagonal, k = -1, num_rows = 3, padding_value = 9)
 ==> [[9, 9], # Output shape: (3, 2)
    [1, 9],
    [9, 2]]

Operands:

 1. diagonal : tensor of tf.dtype values
 2. k : tensor of 32-bit integer values
 3. num_rows : tensor of 32-bit integer values
 4. num_cols : tensor of 32-bit integer values
 5. padding_value : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.MatrixDiagV3 (TF::MatrixDiagV3Op)

Returns a batched diagonal tensor with given batched diagonal values.

Description:

Returns a tensor with the contents in diagonal as k[0] -th to k[1] -th diagonals of a matrix, with everything else padded with padding . num_rows and num_cols specify the dimension of the innermost matrix of the output. If both are not specified, the op assumes the innermost matrix is square and infers its size from k and the innermost dimension of diagonal . If only one of them is specified, the op assumes the unspecified value is the smallest possible based on other criteria.

Let diagonal have r dimensions [I, J, ..., L, M, N] . The output tensor has rank r+1 with shape [I, J, ..., L, M, num_rows, num_cols] when only one diagonal is given ( k is an integer or k[0] == k[1] ). Otherwise, it has rank r with shape [I, J, ..., L, num_rows, num_cols] .

The second innermost dimension of diagonal has double meaning. When k is scalar or k[0] == k[1] , M is part of the batch size [I, J, ..., M], and the output tensor is:

output[i, j, ..., l, m, n]
 = diagonal[i, j, ..., l, n-max(d_upper, 0)] ; if n - m == d_upper
  padding_value               ; otherwise

Otherwise, M is treated as the number of diagonals for the matrix in the same batch ( M = k[1]-k[0]+1 ), and the output tensor is:

output[i, j, ..., l, m, n]
 = diagonal[i, j, ..., l, diag_index, index_in_diag] ; if k[0] <= d <= k[1]
  padding_value                   ; otherwise

where d = n - m , diag_index = [k] - d , and index_in_diag = n - max(d, 0) + offset .

offset is zero except when the alignment of the diagonal is to the right.

offset = max_diag_len - diag_len(d) ; if (`align` in {RIGHT_LEFT, RIGHT_RIGHT}
                      and `d >= 0`) or
                     (`align` in {LEFT_RIGHT, RIGHT_RIGHT}
                      and `d <= 0`)
     0             ; otherwise

where diag_len(d) = min(cols - max(d, 0), rows + min(d, 0)) .

For example:

# The main diagonal.
diagonal = np.array([[1, 2, 3, 4],      # Input shape: (2, 4)
           [5, 6, 7, 8]])
tf.matrix_diag(diagonal) ==> [[[1, 0, 0, 0], # Output shape: (2, 4, 4)
                [0, 2, 0, 0],
                [0, 0, 3, 0],
                [0, 0, 0, 4]],
               [[5, 0, 0, 0],
                [0, 6, 0, 0],
                [0, 0, 7, 0],
                [0, 0, 0, 8]]]

# A superdiagonal (per batch).
diagonal = np.array([[1, 2, 3], # Input shape: (2, 3)
           [4, 5, 6]])
tf.matrix_diag(diagonal, k = 1)
 ==> [[[0, 1, 0, 0], # Output shape: (2, 4, 4)
    [0, 0, 2, 0],
    [0, 0, 0, 3],
    [0, 0, 0, 0]],
    [[0, 4, 0, 0],
    [0, 0, 5, 0],
    [0, 0, 0, 6],
    [0, 0, 0, 0]]]

# A tridiagonal band (per batch).
diagonals = np.array([[[0, 8, 9], # Input shape: (2, 2, 3)
            [1, 2, 3],
            [4, 5, 0]],
           [[0, 2, 3],
            [6, 7, 9],
            [9, 1, 0]]])
tf.matrix_diag(diagonals, k = (-1, 1))
 ==> [[[1, 8, 0], # Output shape: (2, 3, 3)
    [4, 2, 9],
    [0, 5, 3]],
    [[6, 2, 0],
    [9, 7, 3],
    [0, 1, 9]]]

# LEFT_RIGHT alignment.
diagonals = np.array([[[8, 9, 0], # Input shape: (2, 2, 3)
            [1, 2, 3],
            [0, 4, 5]],
           [[2, 3, 0],
            [6, 7, 9],
            [0, 9, 1]]])
tf.matrix_diag(diagonals, k = (-1, 1), align="LEFT_RIGHT")
 ==> [[[1, 8, 0], # Output shape: (2, 3, 3)
    [4, 2, 9],
    [0, 5, 3]],
    [[6, 2, 0],
    [9, 7, 3],
    [0, 1, 9]]]

# Rectangular matrix.
diagonal = np.array([1, 2]) # Input shape: (2)
tf.matrix_diag(diagonal, k = -1, num_rows = 3, num_cols = 4)
 ==> [[0, 0, 0, 0], # Output shape: (3, 4)
    [1, 0, 0, 0],
    [0, 2, 0, 0]]

# Rectangular matrix with inferred num_cols and padding_value = 9.
tf.matrix_diag(diagonal, k = -1, num_rows = 3, padding_value = 9)
 ==> [[9, 9], # Output shape: (3, 2)
    [1, 9],
    [9, 2]]

Operands:

 1. diagonal : tensor of tf.dtype values
 2. k : tensor of 32-bit integer values
 3. num_rows : tensor of 32-bit integer values
 4. num_cols : tensor of 32-bit integer values
 5. padding_value : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
align StringAttr string attribute whose value is LEFT_RIGHT, or RIGHT_LEFT, or LEFT_LEFT, or RIGHT_RIGHT attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.MatrixSetDiag (TF::MatrixSetDiagOp)

Returns a batched matrix tensor with new batched diagonal values.

Description:

Given input and diagonal , this operation returns a tensor with the same shape and values as input , except for the main diagonal of the innermost matrices. These will be overwritten by the values in diagonal .

The output is computed as follows:

Assume input has k+1 dimensions [I, J, K, ..., M, N] and diagonal has k dimensions [I, J, K, ..., min(M, N)] . Then the output is a tensor of rank k+1 with dimensions [I, J, K, ..., M, N] where:

 • output[i, j, k, ..., m, n] = diagonal[i, j, k, ..., n] for m == n .
 • output[i, j, k, ..., m, n] = input[i, j, k, ..., m, n] for m != n .

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values
 2. diagonal : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.MatrixSetDiagV2 (TF::MatrixSetDiagV2Op)

Returns a batched matrix tensor with new batched diagonal values.

Description:

Given input and diagonal , this operation returns a tensor with the same shape and values as input , except for the specified diagonals of the innermost matrices. These will be overwritten by the values in diagonal .

input has r+1 dimensions [I, J, ..., L, M, N] . When k is scalar or k[0] == k[1] , diagonal has r dimensions [I, J, ..., L, max_diag_len] . Otherwise, it has r+1 dimensions [I, J, ..., L, num_diags, max_diag_len] . num_diags is the number of diagonals, num_diags = k[1] - k[0] + 1 . max_diag_len is the longest diagonal in the range [k[0], k[1]] , max_diag_len = min(M + min(k[1], 0), N + min(-k[0], 0))

The output is a tensor of rank k+1 with dimensions [I, J, ..., L, M, N] . If k is scalar or k[0] == k[1] :

output[i, j, ..., l, m, n]
 = diagonal[i, j, ..., l, n-max(k[1], 0)] ; if n - m == k[1]
  input[i, j, ..., l, m, n]       ; otherwise

Otherwise,

output[i, j, ..., l, m, n]
 = diagonal[i, j, ..., l, diag_index, index_in_diag] ; if k[0] <= d <= k[1]
  input[i, j, ..., l, m, n]             ; otherwise

where d = n - m , diag_index = k[1] - d , and index_in_diag = n - max(d, 0) .

For example:

# The main diagonal.
input = np.array([[[7, 7, 7, 7],       # Input shape: (2, 3, 4)
          [7, 7, 7, 7],
          [7, 7, 7, 7]],
         [[7, 7, 7, 7],
          [7, 7, 7, 7],
          [7, 7, 7, 7]]])
diagonal = np.array([[1, 2, 3],        # Diagonal shape: (2, 3)
           [4, 5, 6]])
tf.matrix_set_diag(diagonal) ==> [[[1, 7, 7, 7], # Output shape: (2, 3, 4)
                  [7, 2, 7, 7],
                  [7, 7, 3, 7]],
                 [[4, 7, 7, 7],
                  [7, 5, 7, 7],
                  [7, 7, 6, 7]]]

# A superdiagonal (per batch).
tf.matrix_set_diag(diagonal, k = 1)
 ==> [[[7, 1, 7, 7], # Output shape: (2, 3, 4)
    [7, 7, 2, 7],
    [7, 7, 7, 3]],
    [[7, 4, 7, 7],
    [7, 7, 5, 7],
    [7, 7, 7, 6]]]

# A band of diagonals.
diagonals = np.array([[[1, 2, 3], # Diagonal shape: (2, 2, 3)
            [4, 5, 0]],
           [[6, 1, 2],
            [3, 4, 0]]])
tf.matrix_set_diag(diagonals, k = (-1, 0))
 ==> [[[1, 7, 7, 7], # Output shape: (2, 3, 4)
    [4, 2, 7, 7],
    [0, 5, 3, 7]],
    [[6, 7, 7, 7],
    [3, 1, 7, 7],
    [7, 4, 2, 7]]]

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values
 2. diagonal : tensor of tf.dtype values
 3. k : tensor of 32-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.MatrixSetDiagV3 (TF::MatrixSetDiagV3Op)

Returns a batched matrix tensor with new batched diagonal values.

Description:

Given input and diagonal , this operation returns a tensor with the same shape and values as input , except for the specified diagonals of the innermost matrices. These will be overwritten by the values in diagonal .

input has r+1 dimensions [I, J, ..., L, M, N] . When k is scalar or k[0] == k[1] , diagonal has r dimensions [I, J, ..., L, max_diag_len] . Otherwise, it has r+1 dimensions [I, J, ..., L, num_diags, max_diag_len] . num_diags is the number of diagonals, num_diags = k[1] - k[0] + 1 . max_diag_len is the longest diagonal in the range [k[0], k[1]] , max_diag_len = min(M + min(k[1], 0), N + min(-k[0], 0))

The output is a tensor of rank k+1 with dimensions [I, J, ..., L, M, N] . If k is scalar or k[0] == k[1] :

output[i, j, ..., l, m, n]
 = diagonal[i, j, ..., l, n-max(k[1], 0)] ; if n - m == k[1]
  input[i, j, ..., l, m, n]       ; otherwise

Otherwise,

output[i, j, ..., l, m, n]
 = diagonal[i, j, ..., l, diag_index, index_in_diag] ; if k[0] <= d <= k[1]
  input[i, j, ..., l, m, n]             ; otherwise

where d = n - m , diag_index = k[1] - d , and index_in_diag = n - max(d, 0) + offset .

offset is zero except when the alignment of the diagonal is to the right.

offset = max_diag_len - diag_len(d) ; if (`align` in {RIGHT_LEFT, RIGHT_RIGHT}
                      and `d >= 0`) or
                     (`align` in {LEFT_RIGHT, RIGHT_RIGHT}
                      and `d <= 0`)
     0             ; otherwise

where diag_len(d) = min(cols - max(d, 0), rows + min(d, 0)) .

For example:

# The main diagonal.
input = np.array([[[7, 7, 7, 7],       # Input shape: (2, 3, 4)
          [7, 7, 7, 7],
          [7, 7, 7, 7]],
         [[7, 7, 7, 7],
          [7, 7, 7, 7],
          [7, 7, 7, 7]]])
diagonal = np.array([[1, 2, 3],        # Diagonal shape: (2, 3)
           [4, 5, 6]])
tf.matrix_set_diag(input, diagonal)
 ==> [[[1, 7, 7, 7], # Output shape: (2, 3, 4)
    [7, 2, 7, 7],
    [7, 7, 3, 7]],
    [[4, 7, 7, 7],
    [7, 5, 7, 7],
    [7, 7, 6, 7]]]

# A superdiagonal (per batch).
tf.matrix_set_diag(input, diagonal, k = 1)
 ==> [[[7, 1, 7, 7], # Output shape: (2, 3, 4)
    [7, 7, 2, 7],
    [7, 7, 7, 3]],
    [[7, 4, 7, 7],
    [7, 7, 5, 7],
    [7, 7, 7, 6]]]

# A band of diagonals.
diagonals = np.array([[[0, 9, 1], # Diagonal shape: (2, 4, 3)
            [6, 5, 8],
            [1, 2, 3],
            [4, 5, 0]],
           [[0, 1, 2],
            [5, 6, 4],
            [6, 1, 2],
            [3, 4, 0]]])
tf.matrix_set_diag(input, diagonals, k = (-1, 2))
 ==> [[[1, 6, 9, 7], # Output shape: (2, 3, 4)
    [4, 2, 5, 1],
    [7, 5, 3, 8]],
    [[6, 5, 1, 7],
    [3, 1, 6, 2],
    [7, 4, 2, 4]]]

# LEFT_RIGHT alignment.
diagonals = np.array([[[9, 1, 0], # Diagonal shape: (2, 4, 3)
            [6, 5, 8],
            [1, 2, 3],
            [0, 4, 5]],
           [[1, 2, 0],
            [5, 6, 4],
            [6, 1, 2],
            [0, 3, 4]]])
tf.matrix_set_diag(input, diagonals, k = (-1, 2), align="LEFT_RIGHT")
 ==> [[[1, 6, 9, 7], # Output shape: (2, 3, 4)
    [4, 2, 5, 1],
    [7, 5, 3, 8]],
    [[6, 5, 1, 7],
    [3, 1, 6, 2],
    [7, 4, 2, 4]]]

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values
 2. diagonal : tensor of tf.dtype values
 3. k : tensor of 32-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
align StringAttr string attribute whose value is LEFT_RIGHT, or RIGHT_LEFT, or LEFT_LEFT, or RIGHT_RIGHT attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.Max (TF::MaxOp)

Computes the maximum of elements across dimensions of a tensor.

Description:

Reduces input along the dimensions given in axis . Unless keep_dims is true, the rank of the tensor is reduced by 1 for each entry in axis . If keep_dims is true, the reduced dimensions are retained with length 1.

Operands:

 1. input : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values
 2. reduction_indices : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
keep_dims BoolAttr bool attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute
Tidx Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values

tf.MaxPoolGrad (TF::MaxPoolGradOp)

Computes gradients of the maxpooling function.

Description:

Operands:

 1. orig_input : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or floating-point values
 2. orig_output : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or floating-point values
 3. grad : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or floating-point values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
ksize ArrayAttr 64-bit integer array attribute with at least 4 elements attribute
strides ArrayAttr 64-bit integer array attribute with at least 4 elements attribute
padding StringAttr string attribute whose value is SAME, or VALID attribute
data_format StringAttr 'NHWC' or 'NCHW' convnet data format attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or floating-point values

tf.MaxPool (TF::MaxPoolOp)

Performs max pooling on the input.

Description:

Operands:

 1. input : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or TensorFlow qint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint8 type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
ksize ArrayAttr 64-bit integer array attribute with at least 4 elements attribute
strides ArrayAttr 64-bit integer array attribute with at least 4 elements attribute
padding StringAttr string attribute whose value is SAME, or VALID attribute
data_format StringAttr string attribute whose value is NHWC, or NCHW, or NCHW_VECT_C attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or TensorFlow qint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint8 type values

tf.Maximum (TF::MaximumOp)

Returns the max of x and y (ie x > y ? x : y) element-wise.

Description:

NOTE : Maximum supports broadcasting. More about broadcasting here

Operands:

 1. x : tensor of floating-point or 32/64-bit integer values
 2. y : tensor of floating-point or 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. z : tensor of floating-point or 32/64-bit integer values

tf.Mean (TF::MeanOp)

Computes the mean of elements across dimensions of a tensor.

Description:

Reduces input along the dimensions given in axis . Unless keep_dims is true, the rank of the tensor is reduced by 1 for each entry in axis . If keep_dims is true, the reduced dimensions are retained with length 1.

Operands:

 1. input : tensor of number values
 2. reduction_indices : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
keep_dims BoolAttr bool attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute
Tidx Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of number values

tf.Min (TF::MinOp)

Computes the minimum of elements across dimensions of a tensor.

Description:

Reduces input along the dimensions given in axis . Unless keep_dims is true, the rank of the tensor is reduced by 1 for each entry in axis . If keep_dims is true, the reduced dimensions are retained with length 1.

Operands:

 1. input : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values
 2. reduction_indices : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
keep_dims BoolAttr bool attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute
Tidx Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values

tf.Minimum (TF::MinimumOp)

Returns the min of x and y (ie x < y ? x : y) element-wise.

Description:

NOTE : Minimum supports broadcasting. More about broadcasting here

Operands:

 1. x : tensor of floating-point or 32/64-bit integer values
 2. y : tensor of floating-point or 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. z : tensor of floating-point or 32/64-bit integer values

tf.MirrorPad (TF::MirrorPadOp)

Pads a tensor with mirrored values.

Description:

This operation pads a input with mirrored values according to the paddings you specify. paddings is an integer tensor with shape [n, 2] , where n is the rank of input . For each dimension D of input , paddings[D, 0] indicates how many values to add before the contents of input in that dimension, and paddings[D, 1] indicates how many values to add after the contents of input in that dimension. Both paddings[D, 0] and paddings[D, 1] must be no greater than input.dim_size(D) (or input.dim_size(D) - 1 ) if copy_border is true (if false, respectively).

The padded size of each dimension D of the output is:

paddings(D, 0) + input.dim_size(D) + paddings(D, 1)

For example:

# 't' is [[1, 2, 3], [4, 5, 6]].
# 'paddings' is [[1, 1]], [2, 2]].
# 'mode' is SYMMETRIC.
# rank of 't' is 2.
pad(t, paddings) ==> [[2, 1, 1, 2, 3, 3, 2]
           [2, 1, 1, 2, 3, 3, 2]
           [5, 4, 4, 5, 6, 6, 5]
           [5, 4, 4, 5, 6, 6, 5]]

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values
 2. paddings : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
mode StringAttr string attribute whose value is REFLECT, or SYMMETRIC attribute
T Attribute derived attribute attribute
Tpaddings Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.MlirPassthroughOp (TF::MlirPassthroughOp)

Wraps an arbitrary MLIR computation expressed as a module with a main() function.

Description:

This operation does not have an associated kernel and is not intended to be executed in a regular TensorFlow session. Instead it is intended to be used for testing or for special case where a user intends to pass custom MLIR computation through a TensorFlow graph with the intent of having custom tooling processing it downstream (when targeting a different environment, like TensorFlow lite for example). The MLIR module is expected to have a main() function that will be used as an entry point. The inputs to the operations will be passed as argument to the main() function and the returned values of the main function mapped to the outputs. Example usage:

import tensorflow as tf
from tensorflow.compiler.mlir.tensorflow.gen_mlir_passthrough_op import mlir_passthrough_op

mlir_module = '''python
func @main(%arg0 : tensor<10xf32>, %arg1 : tensor<10xf32>) -> tensor<10x10xf32> {
  %add = "magic.op"(%arg0, %arg1) : (tensor<10xf32>, tensor<10xf32>) -> tensor<10x10xf32>
  return %ret : tensor<10x10xf32>
}
'''

@tf.function
def foo(x, y):
 return = mlir_passthrough_op([x, y], mlir_module, Toutputs=[tf.float32])

graph_def = foo.get_concrete_function(tf.TensorSpec([10], tf.float32), tf.TensorSpec([10], tf.float32)).graph.as_graph_def()

Operands:

 1. inputs : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
mlir_module StringAttr string attribute attribute
Tinputs Attribute derived attribute attribute
Toutputs Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. outputs : tensor of tf.dtype values

tf.MulNoNan (TF::MulNoNanOp)

Returns x * y element-wise. Returns zero if y is zero, even if x if infinite or NaN.

Description:

NOTE : MulNoNan supports broadcasting. More about broadcasting here

Operands:

 1. x : tensor of 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values
 2. y : tensor of 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. z : tensor of 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values

tf.Mul (TF::MulOp)

Returns x * y element-wise.

Description:

NOTE : Multiply supports broadcasting. More about broadcasting here

Operands:

 1. x : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint8 type values
 2. y : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint8 type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. z : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint8 type values

tf.Neg (TF::NegOp)

Computes numerical negative value element-wise.

Description:

Ie, \(y = -x\).

Operands:

 1. x : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 32-bit integer or 64-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. y : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 32-bit integer or 64-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values

tf.NoOp (TF::NoOp)

Does nothing. Only useful as a placeholder for control edges.

Description:

Operands:

Attributes:

Results:

tf.NonMaxSuppressionV4 (TF::NonMaxSuppressionV4Op)

Greedily selects a subset of bounding boxes in descending order of score,

Description:

pruning away boxes that have high intersection-over-union (IOU) overlap with previously selected boxes. Bounding boxes with score less than score_threshold are removed. Bounding boxes are supplied as [y1, x1, y2, x2], where (y1, x1) and (y2, x2) are the coordinates of any diagonal pair of box corners and the coordinates can be provided as normalized (ie, lying in the interval [0, 1]) or absolute. Note that this algorithm is agnostic to where the origin is in the coordinate system and more generally is invariant to orthogonal transformations and translations of the coordinate system; thus translating or reflections of the coordinate system result in the same boxes being selected by the algorithm. The output of this operation is a set of integers indexing into the input collection of bounding boxes representing the selected boxes. The bounding box coordinates corresponding to the selected indices can then be obtained using the tf.gather operation . For example: selected_indices = tf.image.non_max_suppression_v2( boxes, scores, max_output_size, iou_threshold, score_threshold) selected_boxes = tf.gather(boxes, selected_indices)

Operands:

 1. boxes : tensor of 16-bit float or 32-bit float values
 2. scores : tensor of 16-bit float or 32-bit float values
 3. max_output_size : tensor of 32-bit integer values
 4. iou_threshold : tensor of 16-bit float or 32-bit float values
 5. score_threshold : tensor of 16-bit float or 32-bit float values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
pad_to_max_output_size BoolAttr bool attribute attribute
T_threshold Attribute derived attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. selected_indices : tensor of 32-bit integer values
 2. valid_outputs : tensor of 32-bit integer values

tf.NonMaxSuppressionV5 (TF::NonMaxSuppressionV5Op)

Greedily selects a subset of bounding boxes in descending order of score,

Description:

pruning away boxes that have high intersection-over-union (IOU) overlap with previously selected boxes. Bounding boxes with score less than score_threshold are removed. Bounding boxes are supplied as [y1, x1, y2, x2], where (y1, x1) and (y2, x2) are the coordinates of any diagonal pair of box corners and the coordinates can be provided as normalized (ie, lying in the interval [0, 1]) or absolute. Note that this algorithm is agnostic to where the origin is in the coordinate system and more generally is invariant to orthogonal transformations and translations of the coordinate system; thus translating or reflections of the coordinate system result in the same boxes being selected by the algorithm. The output of this operation is a set of integers indexing into the input collection of bounding boxes representing the selected boxes. The bounding box coordinates corresponding to the selected indices can then be obtained using the tf.gather operation . For example: selected_indices = tf.image.non_max_suppression_v2( boxes, scores, max_output_size, iou_threshold, score_threshold) selected_boxes = tf.gather(boxes, selected_indices) This op also supports a Soft-NMS (with Gaussian weighting) mode (cf Bodla et al, https://arxiv.org/abs/1704.04503) where boxes reduce the score of other overlapping boxes instead of directly causing them to be pruned. To enable this Soft-NMS mode, set the soft_nms_sigma parameter to be larger than 0.

Operands:

 1. boxes : tensor of 16-bit float or 32-bit float values
 2. scores : tensor of 16-bit float or 32-bit float values
 3. max_output_size : tensor of 32-bit integer values
 4. iou_threshold : tensor of 16-bit float or 32-bit float values
 5. score_threshold : tensor of 16-bit float or 32-bit float values
 6. soft_nms_sigma : tensor of 16-bit float or 32-bit float values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
pad_to_max_output_size BoolAttr bool attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. selected_indices : tensor of 32-bit integer values
 2. selected_scores : tensor of 16-bit float or 32-bit float values
 3. valid_outputs : tensor of 32-bit integer values

tf.NotEqual (TF::NotEqualOp)

Returns the truth value of (x != y) element-wise.

Description:

NOTE : NotEqual supports broadcasting. More about broadcasting here

Operands:

 1. x : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 1-bit integer or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow string type or TensorFlow uint8 type values
 2. y : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 1-bit integer or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow string type or TensorFlow uint8 type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
incompatible_shape_error BoolAttr bool attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. z : tensor of 1-bit integer values

tf.OneHot (TF::OneHotOp)

Returns a one-hot tensor.

Description:

The locations represented by indices in indices take value on_value , while all other locations take value off_value .

If the input indices is rank N , the output will have rank N+1 , The new axis is created at dimension axis (default: the new axis is appended at the end).

If indices is a scalar the output shape will be a vector of length depth .

If indices is a vector of length features , the output shape will be:

 features x depth if axis == -1
 depth x features if axis == 0

If indices is a matrix (batch) with shape [batch, features] , the output shape will be:

 batch x features x depth if axis == -1
 batch x depth x features if axis == 1
 depth x batch x features if axis == 0

Examples

Suppose that

 indices = [0, 2, -1, 1]
 depth = 3
 on_value = 5.0
 off_value = 0.0
 axis = -1

Then output is [4 x 3] :

output =
 [5.0 0.0 0.0] // one_hot(0)
 [0.0 0.0 5.0] // one_hot(2)
 [0.0 0.0 0.0] // one_hot(-1)
 [0.0 5.0 0.0] // one_hot(1)

Suppose that

 indices = [0, 2, -1, 1]
 depth = 3
 on_value = 0.0
 off_value = 3.0
 axis = 0

Then output is [3 x 4] :

output =
 [0.0 3.0 3.0 3.0]
 [3.0 3.0 3.0 0.0]
 [3.0 3.0 3.0 3.0]
 [3.0 0.0 3.0 3.0]
// ^        one_hot(0)
//   ^      one_hot(2)
//     ^    one_hot(-1)
//       ^  one_hot(1)

Suppose that

 indices = [[0, 2], [1, -1]]
 depth = 3
 on_value = 1.0
 off_value = 0.0
 axis = -1

Then output is [2 x 2 x 3] :

output =
 [
  [1.0, 0.0, 0.0] // one_hot(0)
  [0.0, 0.0, 1.0] // one_hot(2)
 ][
  [0.0, 1.0, 0.0] // one_hot(1)
  [0.0, 0.0, 0.0] // one_hot(-1)
 ]

Operands:

 1. indices : tensor of 32-bit integer or 64-bit integer or TensorFlow uint8 type values
 2. depth : tensor of 32-bit integer values
 3. on_value : tensor of tf.dtype values
 4. off_value : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
axis IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute
TI Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.OutfeedEnqueueTuple (TF::OutfeedEnqueueTupleOp)

Enqueue multiple Tensor values on the computation outfeed.

Description:

Operands:

 1. inputs : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
dtypes Attribute derived attribute attribute

Results:

tf.Pack (TF::PackOp)

Packs a list of N rank- R tensors into one rank- (R+1) tensor.

Description:

Packs the N tensors in values into a tensor with rank one higher than each tensor in values , by packing them along the axis dimension. Given a list of tensors of shape (A, B, C) ;

if axis == 0 then the output tensor will have the shape (N, A, B, C) . if axis == 1 then the output tensor will have the shape (A, N, B, C) . Etc.

For example:

# 'x' is [1, 4]
# 'y' is [2, 5]
# 'z' is [3, 6]
pack([x, y, z]) => [[1, 4], [2, 5], [3, 6]] # Pack along first dim.
pack([x, y, z], axis=1) => [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]

This is the opposite of unpack .

Operands:

 1. values : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
axis IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute
N Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.Pad (TF::PadOp)

Pads a tensor with zeros.

Description:

This operation pads a input with zeros according to the paddings you specify. paddings is an integer tensor with shape [Dn, 2] , where n is the rank of input . For each dimension D of input , paddings[D, 0] indicates how many zeros to add before the contents of input in that dimension, and paddings[D, 1] indicates how many zeros to add after the contents of input in that dimension.

The padded size of each dimension D of the output is:

paddings(D, 0) + input.dim_size(D) + paddings(D, 1)

For example:

# 't' is [[1, 1], [2, 2]]
# 'paddings' is [[1, 1], [2, 2]]
# rank of 't' is 2
pad(t, paddings) ==> [[0, 0, 0, 0, 0, 0]
           [0, 0, 1, 1, 0, 0]
           [0, 0, 2, 2, 0, 0]
           [0, 0, 0, 0, 0, 0]]

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values
 2. paddings : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute
Tpaddings Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.PadV2 (TF::PadV2Op)

Pads a tensor.

Description:

This operation pads input according to the paddings and constant_values you specify. paddings is an integer tensor with shape [Dn, 2] , where n is the rank of input . For each dimension D of input , paddings[D, 0] indicates how many padding values to add before the contents of input in that dimension, and paddings[D, 1] indicates how many padding values to add after the contents of input in that dimension. constant_values is a scalar tensor of the same type as input that indicates the value to use for padding input .

The padded size of each dimension D of the output is:

paddings(D, 0) + input.dim_size(D) + paddings(D, 1)

For example:

# 't' is [[1, 1], [2, 2]]
# 'paddings' is [[1, 1], [2, 2]]
# 'constant_values' is 0
# rank of 't' is 2
pad(t, paddings) ==> [[0, 0, 0, 0, 0, 0]
           [0, 0, 1, 1, 0, 0]
           [0, 0, 2, 2, 0, 0]
           [0, 0, 0, 0, 0, 0]]

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values
 2. paddings : tensor of 32/64-bit integer values
 3. constant_values : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute
Tpaddings Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.ParseExampleV2 (TF::ParseExampleV2Op)

Transforms a vector of tf.Example protos (as strings) into typed tensors.

Description:

Operands:

 1. serialized : tensor of TensorFlow string type values
 2. names : tensor of TensorFlow string type values
 3. sparse_keys : tensor of TensorFlow string type values
 4. dense_keys : tensor of TensorFlow string type values
 5. ragged_keys : tensor of TensorFlow string type values
 6. dense_defaults : tensor of 32-bit float or 64-bit integer or TensorFlow string type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
num_sparse IntegerAttr 64-bit integer attribute whose minimum value is 0 attribute
result_segment_sizes DenseIntElementsAttr 32-bit integer elements attribute attribute
Tdense Attribute derived attribute attribute
sparse_types Attribute derived attribute attribute
ragged_value_types Attribute derived attribute attribute
ragged_split_types Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. sparse_indices : tensor of 64-bit integer values
 2. sparse_values : tensor of 32-bit float or 64-bit integer or TensorFlow string type values
 3. sparse_shapes : tensor of 64-bit integer values
 4. dense_values : tensor of 32-bit float or 64-bit integer or TensorFlow string type values
 5. ragged_values : tensor of 32-bit float or 64-bit integer or TensorFlow string type values
 6. ragged_row_splits : tensor of 32-bit integer or 64-bit integer values

tf.PartitionedCall (TF::PartitionedCallOp)

returns f(inputs) , where f 's body is placed and partitioned.

Description:

Asynchronously executes a function, potentially across multiple devices but within a single process. The kernel places and partitions a given function's underlying graph, and executes each of the partitioned subgraphs as a function.

Operands:

 1. args : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
f SymbolRefAttr symbol reference attribute attribute
config StringAttr string attribute attribute
config_proto StringAttr string attribute attribute
executor_type StringAttr string attribute attribute
Tin Attribute derived attribute attribute
Tout Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.Placeholder (TF::PlaceholderOp)

Placeholder op

Description:

Inserts a placeholder for a tensor that will be always fed.

Operands:

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
dtype Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.PlaceholderWithDefault (TF::PlaceholderWithDefaultOp)

Placeholder op

Description:

A placeholder op that passes through input when its output is not fed.

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
dtype Attribute derived attribute attribute
shape Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.Pow (TF::PowOp)

Computes the power of one value to another.

Description:

Given a tensor x and a tensor y , this operation computes \(x^y\) for corresponding elements in x and y . For example:

# tensor 'x' is [[2, 2]], [3, 3]]
# tensor 'y' is [[8, 16], [2, 3]]
tf.pow(x, y) ==> [[256, 65536], [9, 27]]

Operands:

 1. x : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 32-bit integer or 64-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values
 2. y : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 32-bit integer or 64-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. z : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 32-bit integer or 64-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values

tf.PreventGradient (TF::PreventGradientOp)

An identity op that triggers an error if a gradient is requested.

Description:

When executed in a graph, this op outputs its input tensor as-is.

When building ops to compute gradients, the TensorFlow gradient system will return an error when trying to lookup the gradient of this op, because no gradient must ever be registered for this function. This op exists to prevent subtle bugs from silently returning unimplemented gradients in some corner cases.

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
message StringAttr string attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.Prod (TF::ProdOp)

Computes the product of elements across dimensions of a tensor.

Description:

Reduces input along the dimensions given in axis . Unless keep_dims is true, the rank of the tensor is reduced by 1 for each entry in axis . If keep_dims is true, the reduced dimensions are retained with length 1.

Operands:

 1. input : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values
 2. reduction_indices : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
keep_dims BoolAttr bool attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute
Tidx Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values

tf.QuantizeAndDequantize (TF::QuantizeAndDequantizeOp)

Use QuantizeAndDequantizeV2 instead.

Description:

Operands:

 1. input : tensor of floating-point values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
signed_input BoolAttr bool attribute attribute
num_bits IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
range_given BoolAttr bool attribute attribute
input_min FloatAttr 32-bit float attribute attribute
input_max FloatAttr 32-bit float attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of floating-point values

tf.QuantizeAndDequantizeV2 (TF::QuantizeAndDequantizeV2Op)

Quantizes then dequantizes a tensor.

Description:

This op simulates the precision loss from the quantized forward pass by:

 1. Quantizing the tensor to fixed point numbers, which should match the target quantization method when it is used in inference.
 2. Dequantizing it back to floating point numbers for the following ops, most likely matmul.

There are different ways to quantize. This version uses only scaling, so 0.0 maps to 0.

From the specified 'num_bits' in the quantized output type, it determines minimum and maximum representable quantized values.

eg

 • [-128, 127] for signed, num_bits = 8, or
 • [0, 255] for unsigned, num_bits = 8.

If range_given == False, the initial input_min, input_max will be determined automatically as the minimum and maximum values in the input tensor, otherwise the specified values of input_min, input_max are used.

This op determines the maximum scale_factor that would map the initial [input_min, input_max] range to a range that lies within the representable quantized range.

It determines the scale from one of input_min and input_max, then updates the other one to maximize the representable range.

eg

 • if the output is signed, num_bits = 8, [input_min, input_max] = [-10.0, 5.0]: it would use a scale_factor of -128 / -10.0 = 12.8 In this case, it would update input_max to be 127 / 12.8 = 9.921875
 • if the output is signed, num_bits = 8, [input_min, input_max] = [-10.0, 10.0]: it would use a scale_factor of 127 / 10.0 = 12.7 In this case, it would update input_min to be 128.0 / 12.7 = -10.07874
 • if the output is unsigned, input_min is forced to be 0, and only the specified input_max is used.

After determining the scale_factor and updating the input range, it applies the following to each value in the 'input' tensor.

output = round(clamp(value, input_min, input_max) * scale_factor) / scale_factor.

The above round function rounds the value based on the given round_mode.

Operands:

 1. input : tensor of floating-point values
 2. input_min : tensor of floating-point values
 3. input_max : tensor of floating-point values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
signed_input BoolAttr bool attribute attribute
num_bits IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
range_given BoolAttr bool attribute attribute
round_mode StringAttr string attribute whose value is HALF_TO_EVEN, or HALF_UP attribute
narrow_range BoolAttr bool attribute attribute
axis IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of floating-point values

tf.QuantizeAndDequantizeV3 (TF::QuantizeAndDequantizeV3Op)

Quantizes then dequantizes a tensor.

Description:

This is almost identical to QuantizeAndDequantizeV2, except that num_bits is a tensor, so its value can change during training.

Operands:

 1. input : tensor of floating-point values
 2. input_min : tensor of floating-point values
 3. input_max : tensor of floating-point values
 4. num_bits : tensor of 32-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
signed_input BoolAttr bool attribute attribute
range_given BoolAttr bool attribute attribute
narrow_range BoolAttr bool attribute attribute
axis IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of floating-point values

tf.RFFT (TF::RFFTOp)

Real-valued fast Fourier transform.

Description:

Computes the 1-dimensional discrete Fourier transform of a real-valued signal over the inner-most dimension of input .

Since the DFT of a real signal is Hermitian-symmetric, RFFT only returns the fft_length / 2 + 1 unique components of the FFT: the zero-frequency term, followed by the fft_length / 2 positive-frequency terms.

Along the axis RFFT is computed on, if fft_length is smaller than the corresponding dimension of input , the dimension is cropped. If it is larger, the dimension is padded with zeros.

Operands:

 1. input : tensor of 32/64-bit float values
 2. fft_length : tensor of 32-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
Treal Attribute derived attribute attribute
Tcomplex Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values

tf.RandomShuffle (TF::RandomShuffleOp)

Randomly shuffles a tensor along its first dimension.

Description:

The tensor is shuffled along dimension 0, such that each value[j] is mapped to one and only one output[i] . For example, a mapping that might occur for a 3x2 tensor is:

[[1, 2],    [[5, 6],
 [3, 4], ==>  [1, 2],
 [5, 6]]    [3, 4]]

Operands:

 1. value : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
seed IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
seed2 IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.RandomStandardNormal (TF::RandomStandardNormalOp)

Outputs random values from a normal distribution.

Description:

The generated values will have mean 0 and standard deviation 1.

Operands:

 1. shape : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
seed IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
seed2 IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute
dtype Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of floating-point values

tf.RandomUniform (TF::RandomUniformOp)

Outputs random values from a uniform distribution.

Description:

The generated values follow a uniform distribution in the range [0, 1) . The lower bound 0 is included in the range, while the upper bound 1 is excluded.

Operands:

 1. shape : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
seed IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
seed2 IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute
dtype Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of floating-point values

tf.Range (TF::RangeOp)

Creates a sequence of numbers.

Description:

This operation creates a sequence of numbers that begins at start and extends by increments of delta up to but not including limit .

For example:

# 'start' is 3
# 'limit' is 18
# 'delta' is 3
tf.range(start, limit, delta) ==> [3, 6, 9, 12, 15]

Operands:

 1. start : tensor of floating-point or 32/64-bit integer values
 2. limit : tensor of floating-point or 32/64-bit integer values
 3. delta : tensor of floating-point or 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
Tidx Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of floating-point or 32/64-bit integer values

tf.Rank (TF::RankOp)

Returns the rank of a tensor.

Description:

This operation returns an integer representing the rank of input .

For example:

# 't' is [[[1, 1, 1], [2, 2, 2]], [[3, 3, 3], [4, 4, 4]]]
# shape of tensor 't' is [2, 2, 3]
rank(t) ==> 3

Note : The rank of a tensor is not the same as the rank of a matrix. The rank of a tensor is the number of indices required to uniquely select each element of the tensor. Rank is also known as "order", "degree", or "ndims."

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of 32-bit integer values

tf.ReadVariableOp (TF::ReadVariableOp)

Reads the value of a variable.

Description:

The tensor returned by this operation is immutable.

The value returned by this operation is guaranteed to be influenced by all the writes on which this operation depends directly or indirectly, and to not be influenced by any of the writes which depend directly or indirectly on this operation.

Operands:

 1. resource : tensor of TensorFlow resource type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
dtype Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. value : tensor of tf.dtype values

tf.RealDiv (TF::RealDivOp)

Returns x / y element-wise for real types.

Description:

If x and y are reals, this will return the floating-point division.

NOTE : Div supports broadcasting. More about broadcasting here

Operands:

 1. x : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint8 type values
 2. y : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint8 type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. z : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint8 type values

tf.Real (TF::RealOp)

Returns the real part of a complex number.

Description:

Given a tensor input of complex numbers, this operation returns a tensor of type float that is the real part of each element in input . All elements in input must be complex numbers of the form \(a + bj\), where a is the real part returned by this operation and b is the imaginary part.

For example:

# tensor 'input' is [-2.25 + 4.75j, 3.25 + 5.75j]
tf.real(input) ==> [-2.25, 3.25]

Operands:

 1. input : tensor of complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute
Tout Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of 32/64-bit float values

tf.Reciprocal (TF::ReciprocalOp)

Computes the reciprocal of x element-wise.

Description:

Ie, \(y = 1 / x\).

Operands:

 1. x : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 32-bit integer or 64-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. y : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 32-bit integer or 64-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values

tf.Relu6 (TF::Relu6Op)

Computes rectified linear 6: min(max(features, 0), 6) .

Description:

Operands:

 1. features : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or floating-point values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. activations : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or floating-point values

tf.ReluGrad (TF::ReluGradOp)

Computes rectified linear gradients for a Relu operation.

Description:

Operands:

 1. gradients : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or floating-point values
 2. features : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or floating-point values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. backprops : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or floating-point values

tf.Relu (TF::ReluOp)

Computes rectified linear: max(features, 0) .

Description:

See: https://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier_(neural_networks) Example usage:

tf.nn.relu([-2., 0., -0., 3.]).numpy() array([ 0., 0., -0., 3.], dtype=float32)

Operands:

 1. features : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or TensorFlow qint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. activations : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or TensorFlow qint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values

tf.Reshape (TF::ReshapeOp)

Reshapes a tensor.

Description:

Given tensor , this operation returns a tensor that has the same values as tensor with shape shape .

If one component of 1-D tensor shape is the special value -1, the size of that dimension is computed so that the total size remains constant. In particular, a shape of [-1] flattens into 1-D. At most one component of shape may be unknown.

The shape must be 1-D and the operation returns a tensor with shape shape filled with the values of tensor . In this case, the number of elements implied by shape must be the same as the number of elements in tensor .

It is an error if shape is not 1-D.

For example:

# tensor 't' is [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
# tensor 't' has shape [9]
reshape(t, [3, 3]) ==> [[1, 2, 3],
            [4, 5, 6],
            [7, 8, 9]]

# tensor 't' is [[[1, 1], [2, 2]],
#        [[3, 3], [4, 4]]]
# tensor 't' has shape [2, 2, 2]
reshape(t, [2, 4]) ==> [[1, 1, 2, 2],
            [3, 3, 4, 4]]

# tensor 't' is [[[1, 1, 1],
#         [2, 2, 2]],
#        [[3, 3, 3],
#         [4, 4, 4]],
#        [[5, 5, 5],
#         [6, 6, 6]]]
# tensor 't' has shape [3, 2, 3]
# pass '[-1]' to flatten 't'
reshape(t, [-1]) ==> [1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6]

# -1 can also be used to infer the shape

# -1 is inferred to be 9:
reshape(t, [2, -1]) ==> [[1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3],
             [4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6]]
# -1 is inferred to be 2:
reshape(t, [-1, 9]) ==> [[1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3],
             [4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6]]
# -1 is inferred to be 3:
reshape(t, [ 2, -1, 3]) ==> [[[1, 1, 1],
               [2, 2, 2],
               [3, 3, 3]],
               [[4, 4, 4],
               [5, 5, 5],
               [6, 6, 6]]]

# tensor 't' is [7]
# shape `[]` reshapes to a scalar
reshape(t, []) ==> 7

Operands:

 1. tensor : tensor of tf.dtype values
 2. shape : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute
Tshape Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.ResizeBilinear (TF::ResizeBilinearOp)

Resize images to size using bilinear interpolation.

Description:

Input images can be of different types but output images are always float.

Operands:

 1. images : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint8 type values
 2. size : tensor of 32-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
align_corners BoolAttr bool attribute attribute
half_pixel_centers BoolAttr bool attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. resized_images : tensor of 32-bit float values

tf.ResizeNearestNeighbor (TF::ResizeNearestNeighborOp)

Resize images to size using nearest neighbor interpolation.

Description:

Operands:

 1. images : tensor of 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint8 type values
 2. size : tensor of 32-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
align_corners BoolAttr bool attribute attribute
half_pixel_centers BoolAttr bool attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. resized_images : tensor of 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint8 type values

tf.ResourceApplyAdam (TF::ResourceApplyAdamOp)

Update '*var' according to the Adam algorithm.

Description:

$$\text{lr}_t := \mathrm{learning_rate} * \sqrt{1 - \beta_2^t} / (1 - \beta_1^t)$$
$$m_t := \beta_1 * m_{t-1} + (1 - \beta_1) * g$$
$$v_t := \beta_2 * v_{t-1} + (1 - \beta_2) * g * g$$
$$\text{variable} := \text{variable} - \text{lr}_t * m_t / (\sqrt{v_t} + \epsilon)$$

Operands:

 1. var : tensor of TensorFlow resource type values
 2. m : tensor of TensorFlow resource type values
 3. v : tensor of TensorFlow resource type values
 4. beta1_power : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values
 5. beta2_power : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values
 6. lr : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values
 7. beta1 : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values
 8. beta2 : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values
 9. epsilon : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values
 10. grad : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
use_locking BoolAttr bool attribute attribute
use_nesterov BoolAttr bool attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

tf.ResourceApplyGradientDescent (TF::ResourceApplyGradientDescentOp)

Update '*var' by subtracting 'alpha' * 'delta' from it.

Description:

Operands:

 1. var : tensor of TensorFlow resource type values
 2. alpha : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values
 3. delta : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
use_locking BoolAttr bool attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

tf.ResourceApplyKerasMomentum (TF::ResourceApplyKerasMomentumOp)

Update '*var' according to the momentum scheme.

Description:

Set use_nesterov = True if you want to use Nesterov momentum.

accum = accum * momentum - lr * grad var += accum

Operands:

 1. var : tensor of TensorFlow resource type values
 2. accum : tensor of TensorFlow resource type values
 3. lr : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values
 4. grad : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values
 5. momentum : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
use_locking BoolAttr bool attribute attribute
use_nesterov BoolAttr bool attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

tf.ResourceGather (TF::ResourceGatherOp)

Gather slices from the variable pointed to by resource according to indices .

Description:

indices must be an integer tensor of any dimension (usually 0-D or 1-D). Produces an output tensor with shape indices.shape + params.shape[1:] where:

  # Scalar indices
  output[:, ..., :] = params[indices, :, ... :]

  # Vector indices
  output[i, :, ..., :] = params[indices[i], :, ... :]

  # Higher rank indices
  output[i, ..., j, :, ... :] = params[indices[i, ..., j], :, ..., :]

Operands:

 1. resource : tensor of TensorFlow resource type values
 2. indices : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
batch_dims IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
validate_indices BoolAttr bool attribute attribute
Tindices Attribute derived attribute attribute
dtype Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.ResourceScatterUpdate (TF::ResourceScatterUpdateOp)

Assigns sparse updates to the variable referenced by resource .

Description:

This operation computes

# Scalar indices
ref[indices, ...] = updates[...]

# Vector indices (for each i)
ref[indices[i], ...] = updates[i, ...]

# High rank indices (for each i, ..., j)
ref[indices[i, ..., j], ...] = updates[i, ..., j, ...]

Operands:

 1. resource : tensor of TensorFlow resource type values
 2. indices : tensor of 32/64-bit integer values
 3. updates : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
Tindices Attribute derived attribute attribute
dtype Attribute derived attribute attribute

Results:

tf.ReverseSequence (TF::ReverseSequenceOp)

Reverses variable length slices.

Description:

This op first slices input along the dimension batch_dim , and for each slice i , reverses the first seq_lengths[i] elements along the dimension seq_dim .

The elements of seq_lengths must obey seq_lengths[i] <= input.dims[seq_dim] , and seq_lengths must be a vector of length input.dims[batch_dim] .

The output slice i along dimension batch_dim is then given by input slice i , with the first seq_lengths[i] slices along dimension seq_dim reversed.

For example:

# Given this:
batch_dim = 0
seq_dim = 1
input.dims = (4, 8, ...)
seq_lengths = [7, 2, 3, 5]

# then slices of input are reversed on seq_dim, but only up to seq_lengths:
output[0, 0:7, :, ...] = input[0, 7:0:-1, :, ...]
output[1, 0:2, :, ...] = input[1, 2:0:-1, :, ...]
output[2, 0:3, :, ...] = input[2, 3:0:-1, :, ...]
output[3, 0:5, :, ...] = input[3, 5:0:-1, :, ...]

# while entries past seq_lens are copied through:
output[0, 7:, :, ...] = input[0, 7:, :, ...]
output[1, 2:, :, ...] = input[1, 2:, :, ...]
output[2, 3:, :, ...] = input[2, 3:, :, ...]
output[3, 2:, :, ...] = input[3, 2:, :, ...]

In contrast, if:

# Given this:
batch_dim = 2
seq_dim = 0
input.dims = (8, ?, 4, ...)
seq_lengths = [7, 2, 3, 5]

# then slices of input are reversed on seq_dim, but only up to seq_lengths:
output[0:7, :, 0, :, ...] = input[7:0:-1, :, 0, :, ...]
output[0:2, :, 1, :, ...] = input[2:0:-1, :, 1, :, ...]
output[0:3, :, 2, :, ...] = input[3:0:-1, :, 2, :, ...]
output[0:5, :, 3, :, ...] = input[5:0:-1, :, 3, :, ...]

# while entries past seq_lens are copied through:
output[7:, :, 0, :, ...] = input[7:, :, 0, :, ...]
output[2:, :, 1, :, ...] = input[2:, :, 1, :, ...]
output[3:, :, 2, :, ...] = input[3:, :, 2, :, ...]
output[2:, :, 3, :, ...] = input[2:, :, 3, :, ...]

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values
 2. seq_lengths : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
seq_dim IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
batch_dim IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
Tlen Attribute derived attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.ReverseV2 (TF::ReverseV2Op)

Reverses specific dimensions of a tensor.

Description:

NOTE tf.reverse has now changed behavior in preparation for 1.0. tf.reverse_v2 is currently an alias that will be deprecated before TF 1.0.

Given a tensor , and a int32 tensor axis representing the set of dimensions of tensor to reverse. This operation reverses each dimension i for which there exists j st axis[j] == i .

tensor can have up to 8 dimensions. The number of dimensions specified in axis may be 0 or more entries. If an index is specified more than once, a InvalidArgument error is raised.

For example:

# tensor 't' is [[[[ 0, 1, 2, 3],
#         [ 4, 5, 6, 7],
#         [ 8, 9, 10, 11]],
#         [[12, 13, 14, 15],
#         [16, 17, 18, 19],
#         [20, 21, 22, 23]]]]
# tensor 't' shape is [1, 2, 3, 4]

# 'dims' is [3] or 'dims' is [-1]
reverse(t, dims) ==> [[[[ 3, 2, 1, 0],
            [ 7, 6, 5, 4],
            [ 11, 10, 9, 8]],
            [[15, 14, 13, 12],
            [19, 18, 17, 16],
            [23, 22, 21, 20]]]]

# 'dims' is '[1]' (or 'dims' is '[-3]')
reverse(t, dims) ==> [[[[12, 13, 14, 15],
            [16, 17, 18, 19],
            [20, 21, 22, 23]
            [[ 0, 1, 2, 3],
            [ 4, 5, 6, 7],
            [ 8, 9, 10, 11]]]]

# 'dims' is '[2]' (or 'dims' is '[-2]')
reverse(t, dims) ==> [[[[8, 9, 10, 11],
            [4, 5, 6, 7],
            [0, 1, 2, 3]]
            [[20, 21, 22, 23],
            [16, 17, 18, 19],
            [12, 13, 14, 15]]]]

Operands:

 1. tensor : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 1-bit integer or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow string type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint8 type values
 2. axis : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute
Tidx Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 1-bit integer or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow string type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint8 type values

tf.RightShift (TF::RightShiftOp)

Elementwise computes the bitwise right-shift of x and y .

Description:

Performs a logical shift for unsigned integer types, and an arithmetic shift for signed integer types.

If y is negative, or greater than or equal to than the width of x in bits the result is implementation defined.

Example:

import tensorflow as tf
from tensorflow.python.ops import bitwise_ops
import numpy as np
dtype_list = [tf.int8, tf.int16, tf.int32, tf.int64]

for dtype in dtype_list:
 lhs = tf.constant([-1, -5, -3, -14], dtype=dtype)
 rhs = tf.constant([5, 0, 7, 11], dtype=dtype)

 right_shift_result = bitwise_ops.right_shift(lhs, rhs)

 print(right_shift_result)

# This will print:
# tf.Tensor([-1 -5 -1 -1], shape=(4,), dtype=int8)
# tf.Tensor([-1 -5 -1 -1], shape=(4,), dtype=int16)
# tf.Tensor([-1 -5 -1 -1], shape=(4,), dtype=int32)
# tf.Tensor([-1 -5 -1 -1], shape=(4,), dtype=int64)

lhs = np.array([-2, 64, 101, 32], dtype=np.int8)
rhs = np.array([-1, -5, -3, -14], dtype=np.int8)
bitwise_ops.right_shift(lhs, rhs)
# <tf.Tensor: shape=(4,), dtype=int8, numpy=array([ -2, 64, 101, 32], dtype=int8)>

Operands:

 1. x : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type values
 2. y : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. z : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type values

tf.Round (TF::RoundOp)

Rounds the values of a tensor to the nearest integer, element-wise.

Description:

Rounds half to even. Also known as bankers rounding. If you want to round according to the current system rounding mode use std::cint.

Operands:

 1. x : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 32-bit integer or 64-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. y : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 32-bit integer or 64-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values

tf.RsqrtGrad (TF::RsqrtGradOp)

Computes the gradient for the rsqrt of x wrt its input.

Description:

Specifically, grad = dy * -0.5 * y^3 , where y = rsqrt(x) , and dy is the corresponding input gradient.

Operands:

 1. y : tensor of floating-point or 64/128-bit complex type values
 2. dy : tensor of floating-point or 64/128-bit complex type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. z : tensor of floating-point or 64/128-bit complex type values

tf.Rsqrt (TF::RsqrtOp)

Computes reciprocal of square root of x element-wise.

Description:

Ie, \(y = 1 / \sqrt{x}\).

Operands:

 1. x : tensor of floating-point or 64/128-bit complex type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. y : tensor of floating-point or 64/128-bit complex type values

tf.SegmentMax (TF::SegmentMaxOp)

Computes the maximum along segments of a tensor.

Description:

Read the section on segmentation for an explanation of segments.

Computes a tensor such that \(output_i = \max_j(data_j)\) where max is over j such that segment_ids[j] == i .

If the max is empty for a given segment ID i , output[i] = 0 .

For example:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [4, 3, 2, 1], [5,6,7,8]])
tf.segment_max(c, tf.constant([0, 0, 1]))
# ==> [[4, 3, 3, 4],
#   [5, 6, 7, 8]]

Operands:

 1. data : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or floating-point values
 2. segment_ids : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
Tindices Attribute derived attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or floating-point values

tf.SegmentMean (TF::SegmentMeanOp)

Computes the mean along segments of a tensor.

Description:

Read the section on segmentation for an explanation of segments.

Computes a tensor such that \(output_i = \frac{\sum_j data_j}{N}\) where mean is over j such that segment_ids[j] == i and N is the total number of values summed.

If the mean is empty for a given segment ID i , output[i] = 0 .

For example:

c = tf.constant([[1.0,2,3,4], [4, 3, 2, 1], [5,6,7,8]])
tf.segment_mean(c, tf.constant([0, 0, 1]))
# ==> [[2.5, 2.5, 2.5, 2.5],
#   [5, 6, 7, 8]]

Operands:

 1. data : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values
 2. segment_ids : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
Tindices Attribute derived attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values

tf.SegmentMin (TF::SegmentMinOp)

Computes the minimum along segments of a tensor.

Description:

Read the section on segmentation for an explanation of segments.

Computes a tensor such that \(output_i = \min_j(data_j)\) where min is over j such that segment_ids[j] == i .

If the min is empty for a given segment ID i , output[i] = 0 .

For example:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [4, 3, 2, 1], [5,6,7,8]])
tf.segment_min(c, tf.constant([0, 0, 1]))
# ==> [[1, 2, 2, 1],
#   [5, 6, 7, 8]]

Operands:

 1. data : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or floating-point values
 2. segment_ids : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
Tindices Attribute derived attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or floating-point values

tf.SegmentProd (TF::SegmentProdOp)

Computes the product along segments of a tensor.

Description:

Read the section on segmentation for an explanation of segments.

Computes a tensor such that \(output_i = \prod_j data_j\) where the product is over j such that segment_ids[j] == i .

If the product is empty for a given segment ID i , output[i] = 1 .

For example:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [4, 3, 2, 1], [5,6,7,8]])
tf.segment_prod(c, tf.constant([0, 0, 1]))
# ==> [[4, 6, 6, 4],
#   [5, 6, 7, 8]]

Operands:

 1. data : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values
 2. segment_ids : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
Tindices Attribute derived attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values

tf.SegmentSum (TF::SegmentSumOp)

Computes the sum along segments of a tensor.

Description:

Read the section on segmentation for an explanation of segments.

Computes a tensor such that \(output_i = \sum_j data_j\) where sum is over j such that segment_ids[j] == i .

If the sum is empty for a given segment ID i , output[i] = 0 .

For example:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [4, 3, 2, 1], [5,6,7,8]])
tf.segment_sum(c, tf.constant([0, 0, 1]))
# ==> [[5, 5, 5, 5],
#   [5, 6, 7, 8]]

Operands:

 1. data : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values
 2. segment_ids : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
Tindices Attribute derived attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values

tf.Select (TF::SelectOp)

Selects elements from x or y , depending on condition .

Description:

The x , and y tensors must all have the same shape, and the output will also have that shape.

The condition tensor must be a scalar if x and y are scalars. If x and y are vectors or higher rank, then condition must be either a scalar, a vector with size matching the first dimension of x , or must have the same shape as x .

The condition tensor acts as a mask that chooses, based on the value at each element, whether the corresponding element / row in the output should be taken from x (if true) or y (if false).

If condition is a vector and x and y are higher rank matrices, then it chooses which row (outer dimension) to copy from x and y . If condition has the same shape as x and y , then it chooses which element to copy from x and y .

For example:

# 'condition' tensor is [[True, False]
#            [False, True]]
# 't' is [[1, 2],
#     [3, 4]]
# 'e' is [[5, 6],
#     [7, 8]]
select(condition, t, e) # => [[1, 6], [7, 4]]


# 'condition' tensor is [True, False]
# 't' is [[1, 2],
#     [3, 4]]
# 'e' is [[5, 6],
#     [7, 8]]
select(condition, t, e) ==> [[1, 2],
               [7, 8]]

Operands:

 1. condition : tensor of 1-bit integer values
 2. t : tensor of tf.dtype values
 3. e : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.SelectV2 (TF::SelectV2Op)

Description:

Operands:

 1. condition : tensor of 1-bit integer values
 2. t : tensor of tf.dtype values
 3. e : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.ShapeN (TF::ShapeNOp)

Returns shape of tensors.

Description:

This operation returns N 1-D integer tensors representing shape of input[i]s .

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute
out_type Attribute derived attribute attribute
N Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of 32/64-bit integer values

tf.Shape (TF::ShapeOp)

Returns the shape of a tensor.

Description:

This operation returns a 1-D integer tensor representing the shape of input .

For example:

# 't' is [[[1, 1, 1], [2, 2, 2]], [[3, 3, 3], [4, 4, 4]]]
shape(t) ==> [2, 2, 3]

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute
out_type Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of 32/64-bit integer values

tf.Sigmoid (TF::SigmoidOp)

Computes sigmoid of x element-wise.

Description:

Specifically, y = 1 / (1 + exp(-x)) .

Operands:

 1. x : tensor of floating-point or 64/128-bit complex type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. y : tensor of floating-point or 64/128-bit complex type values

tf.Sign (TF::SignOp)

Returns an element-wise indication of the sign of a number.

Description:

y = sign(x) = -1 if x < 0 ; 0 if x == 0 ; 1 if x > 0 .

For complex numbers, y = sign(x) = x / |x| if x != 0 , otherwise y = 0 .

Example usage:

tf.math.sign([0., 2., -3.])

Operands:

 1. x : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 32-bit integer or 64-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. y : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 32-bit integer or 64-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values

tf.Sin (TF::SinOp)

Computes sine of x element-wise.

Description:

Given an input tensor, this function computes sine of every element in the tensor. Input range is (-inf, inf) and output range is [-1,1] .

x = tf.constant([-float("inf"), -9, -0.5, 1, 1.2, 200, 10, float("inf")])
tf.math.sin(x) ==> [nan -0.4121185 -0.47942555 0.84147096 0.9320391 -0.87329733 -0.54402107 nan]

Operands:

 1. x : tensor of floating-point or 64/128-bit complex type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. y : tensor of floating-point or 64/128-bit complex type values

tf.Size (TF::SizeOp)

Returns the size of a tensor.

Description:

This operation returns an integer representing the number of elements in input .

For example:

# 't' is [[[1, 1,, 1], [2, 2, 2]], [[3, 3, 3], [4, 4, 4]]]]
size(t) ==> 12

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute
out_type Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of 32/64-bit integer values

tf.Slice (TF::SliceOp)

Return a slice from 'input'.

Description:

The output tensor is a tensor with dimensions described by 'size' whose values are extracted from 'input' starting at the offsets in 'begin'.

Requirements : 0 <= begin[i] <= begin[i] + size[i] <= Di for i in [0, n)

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values
 2. begin : tensor of 32/64-bit integer values
 3. size : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute
Index Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.Snapshot (TF::SnapshotOp)

Returns a copy of the input tensor.

Description:

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.SoftmaxCrossEntropyWithLogits (TF::SoftmaxCrossEntropyWithLogitsOp)

Computes softmax cross entropy cost and gradients to backpropagate.

Description:

Inputs are the logits, not probabilities.

Operands:

 1. features : tensor of floating-point values
 2. labels : tensor of floating-point values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. loss : tensor of floating-point values
 2. backprop : tensor of floating-point values

tf.Softmax (TF::SoftmaxOp)

Computes softmax activations.

Description:

For each batch i and class j we have

<div> $$softmax[i, j] = exp(logits[i, j]) / sum_j(exp(logits[i, j]))$$ </div>

Operands:

 1. logits : tensor of floating-point values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. softmax : tensor of floating-point values

tf.Softplus (TF::SoftplusOp)

Computes softplus: log(exp(features) + 1) .

Description:

Operands:

 1. features : tensor of floating-point values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. activations : tensor of floating-point values

tf.SpaceToBatchND (TF::SpaceToBatchNDOp)

SpaceToBatch for ND tensors of type T.

Description:

This operation divides "spatial" dimensions [1, ..., M] of the input into a grid of blocks of shape block_shape , and interleaves these blocks with the "batch" dimension (0) such that in the output, the spatial dimensions [1, ..., M] correspond to the position within the grid, and the batch dimension combines both the position within a spatial block and the original batch position. Prior to division into blocks, the spatial dimensions of the input are optionally zero padded according to paddings . See below for a precise description.

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values
 2. block_shape : tensor of 32/64-bit integer values
 3. paddings : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute
Tpaddings Attribute derived attribute attribute
Tblock_shape Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.SpaceToDepth (TF::SpaceToDepthOp)

SpaceToDepth for tensors of type T.

Description:

Rearranges blocks of spatial data, into depth. More specifically, this op outputs a copy of the input tensor where values from the height and width dimensions are moved to the depth dimension. The attr block_size indicates the input block size.

 • Non-overlapping blocks of size block_size x block size are rearranged into depth at each location.
 • The depth of the output tensor is block_size * block_size * input_depth .
 • The Y, X coordinates within each block of the input become the high order component of the output channel index.
 • The input tensor's height and width must be divisible by block_size.

The data_format attr specifies the layout of the input and output tensors with the following options: "NHWC": [ batch, height, width, channels ] "NCHW": [ batch, channels, height, width ] "NCHW_VECT_C": qint8 [ batch, channels / 4, height, width, 4 ]

It is useful to consider the operation as transforming a 6-D Tensor. eg for data_format = NHWC, Each element in the input tensor can be specified via 6 coordinates, ordered by decreasing memory layout significance as: n,oY,bY,oX,bX,iC (where n=batch index, oX, oY means X or Y coordinates within the output image, bX, bY means coordinates within the input block, iC means input channels). The output would be a transpose to the following layout: n,oY,oX,bY,bX,iC

This operation is useful for resizing the activations between convolutions (but keeping all data), eg instead of pooling. It is also useful for training purely convolutional models.

For example, given an input of shape [1, 2, 2, 1] , data_format = "NHWC" and block_size = 2:

x = [[[[1], [2]],
   [[3], [4]]]]

This operation will output a tensor of shape [1, 1, 1, 4] :

[[[[1, 2, 3, 4]]]]

Here, the input has a batch of 1 and each batch element has shape [2, 2, 1] , the corresponding output will have a single element (ie width and height are both 1) and will have a depth of 4 channels (1 * block_size * block_size). The output element shape is [1, 1, 4] .

For an input tensor with larger depth, here of shape [1, 2, 2, 3] , eg

x = [[[[1, 2, 3], [4, 5, 6]],
   [[7, 8, 9], [10, 11, 12]]]]

This operation, for block_size of 2, will return the following tensor of shape [1, 1, 1, 12]

[[[[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]]]]

Similarly, for the following input of shape [1 4 4 1] , and a block size of 2:

x = [[[[1],  [2], [5], [6]],
   [[3],  [4], [7], [8]],
   [[9], [10], [13], [14]],
   [[11], [12], [15], [16]]]]

the operator will return the following tensor of shape [1 2 2 4] :

x = [[[[1, 2, 3, 4],
    [5, 6, 7, 8]],
   [[9, 10, 11, 12],
    [13, 14, 15, 16]]]]

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
block_size IntegerAttr 64-bit integer attribute whose minimum value is 2 attribute
data_format StringAttr string attribute whose value is NHWC, or NCHW, or NCHW_VECT_C attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.SparseMatMul (TF::SparseMatMulOp)

SparseMatMul is MatMul with hints on the sparseness of the matrices.

Description:

Similar to MatMul, with a_is_sparse and b_is_sparse indicating whether a and b are sparse matrices.

Operands:

 1. a : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 32-bit integer or 64-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values
 2. b : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 32-bit integer or 64-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
a_is_sparse BoolAttr bool attribute attribute
b_is_sparse BoolAttr bool attribute attribute
transpose_a BoolAttr bool attribute attribute
transpose_b BoolAttr bool attribute attribute
Ta Attribute derived attribute attribute
Tb Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. product : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 32-bit integer or 64-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values

tf.SparseSoftmaxCrossEntropyWithLogits (TF::SparseSoftmaxCrossEntropyWithLogitsOp)

Computes softmax cross entropy cost and gradients to backpropagate.

Description:

Unlike SoftmaxCrossEntropyWithLogits , this operation does not accept a matrix of label probabilities, but rather a single label per row of features. This label is considered to have probability 1.0 for the given row.

Inputs are the logits, not probabilities.

Operands:

 1. features : tensor of floating-point values
 2. labels : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute
Tlabels Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. loss : tensor of floating-point values
 2. backprop : tensor of floating-point values

tf.SparseToDense (TF::SparseToDenseOp)

Converts a sparse representation into a dense tensor.

Description:

Builds an array dense with shape output_shape such that

# If sparse_indices is scalar
dense[i] = (i == sparse_indices ? sparse_values : default_value)

# If sparse_indices is a vector, then for each i
dense[sparse_indices[i]] = sparse_values[i]

# If sparse_indices is an n by d matrix, then for each i in [0, n)
dense[sparse_indices[i][0], ..., sparse_indices[i][d-1]] = sparse_values[i]

All other values in dense are set to default_value . If sparse_values is a scalar, all sparse indices are set to this single value.

Indices should be sorted in lexicographic order, and indices must not contain any repeats. If validate_indices is true, these properties are checked during execution.

Operands:

 1. sparse_indices : tensor of 32/64-bit integer values
 2. output_shape : tensor of 32/64-bit integer values
 3. sparse_values : tensor of tf.dtype values
 4. default_value : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
validate_indices BoolAttr bool attribute attribute
Tindices Attribute derived attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. dense : tensor of tf.dtype values

tf.Split (TF::SplitOp)

Splits a tensor into num_split tensors along one dimension.

Description:

Operands:

 1. split_dim : tensor of 32-bit integer values
 2. value : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute
num_split Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.SplitV (TF::SplitVOp)

Splits a tensor into num_split tensors along one dimension.

Description:

Operands:

 1. value : tensor of tf.dtype values
 2. size_splits : tensor of 32/64-bit integer values
 3. split_dim : tensor of 32-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
Tlen Attribute derived attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute
num_split Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.Sqrt (TF::SqrtOp)

Computes square root of x element-wise.

Description:

Ie, \(y = \sqrt{x} = x^{1/2}\).

Operands:

 1. x : tensor of floating-point or 64/128-bit complex type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. y : tensor of floating-point or 64/128-bit complex type values

tf.Square (TF::SquareOp)

Computes square of x element-wise.

Description:

Ie, \(y = x * x = x^2\).

Operands:

 1. x : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 32-bit integer or 64-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. y : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 32-bit integer or 64-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values

tf.SquaredDifference (TF::SquaredDifferenceOp)

Returns (x - y)(x - y) element-wise.

Description:

NOTE : SquaredDifference supports broadcasting. More about broadcasting here

Operands:

 1. x : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 32-bit integer or 64-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values
 2. y : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 32-bit integer or 64-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. z : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 32-bit integer or 64-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values

tf.Squeeze (TF::SqueezeOp)

Removes dimensions of size 1 from the shape of a tensor.

Description:

Given a tensor input , this operation returns a tensor of the same type with all dimensions of size 1 removed. If you don't want to remove all size 1 dimensions, you can remove specific size 1 dimensions by specifying axis .

For example:

# 't' is a tensor of shape [1, 2, 1, 3, 1, 1]
shape(squeeze(t)) ==> [2, 3]

Or, to remove specific size 1 dimensions:

# 't' is a tensor of shape [1, 2, 1, 3, 1, 1]
shape(squeeze(t, [2, 4])) ==> [1, 2, 3, 1]

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
squeeze_dims ArrayAttr 64-bit integer array attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.StatefulPartitionedCall (TF::StatefulPartitionedCallOp)

returns f(inputs) , where f 's body is placed and partitioned.

Description:

Asynchronously executes a function, potentially across multiple devices but within a single process. The kernel places and partitions a given function's underlying graph, and executes each of the partitioned subgraphs as a function.

Operands:

 1. args : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
f FlatSymbolRefAttr flat symbol reference attribute attribute
config StringAttr string attribute attribute
config_proto StringAttr string attribute attribute
executor_type StringAttr string attribute attribute
Tin Attribute derived attribute attribute
Tout Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.StopGradient (TF::StopGradientOp)

Stops gradient computation.

Description:

When executed in a graph, this op outputs its input tensor as-is.

When building ops to compute gradients, this op prevents the contribution of its inputs to be taken into account. Normally, the gradient generator adds ops to a graph to compute the derivatives of a specified 'loss' by recursively finding out inputs that contributed to its computation. If you insert this op in the graph it inputs are masked from the gradient generator. They are not taken into account for computing gradients.

This is useful any time you want to compute a value with TensorFlow but need to pretend that the value was a constant. Some examples include:

 • The EM algorithm where the M-step should not involve backpropagation through the output of the E-step .
 • Contrastive divergence training of Boltzmann machines where, when differentiating the energy function, the training must not backpropagate through the graph that generated the samples from the model.
 • Adversarial training, where no backprop should happen through the adversarial example generation process.

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.StridedSliceGrad (TF::StridedSliceGradOp)

Returns the gradient of StridedSlice .

Description:

Since StridedSlice cuts out pieces of its input which is size shape , its gradient will have the same shape (which is passed here as shape ). The gradient will be zero in any element that the slice does not select.

Arguments are the same as StridedSliceGrad with the exception that dy is the input gradient to be propagated and shape is the shape of StridedSlice 's input .

Operands:

 1. shape : tensor of 32/64-bit integer values
 2. begin : tensor of 32/64-bit integer values
 3. end : tensor of 32/64-bit integer values
 4. strides : tensor of 32/64-bit integer values
 5. dy : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
begin_mask IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
end_mask IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
ellipsis_mask IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
new_axis_mask IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
shrink_axis_mask IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute
Index Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.StridedSlice (TF::StridedSliceOp)

Return a strided slice from input .

Description:

Note, most python users will want to use the Python Tensor. getitem or Variable. getitem rather than this op directly.

The goal of this op is to produce a new tensor with a subset of the elements from the n dimensional input tensor. The subset is chosen using a sequence of m sparse range specifications encoded into the arguments of this function. Note, in some cases m could be equal to n , but this need not be the case. Each range specification entry can be one of the following:

 • An ellipsis (...). Ellipses are used to imply zero or more dimensions of full-dimension selection and are produced using ellipsis_mask . For example, foo[...] is the identity slice.

 • A new axis. This is used to insert a new shape=1 dimension and is produced using new_axis_mask . For example, foo[:, ...] where foo is shape (3, 4) produces a (1, 3, 4) tensor.

 • A range begin:end:stride . This is used to specify how much to choose from a given dimension. stride can be any integer but 0. begin is an integer which represents the index of the first value to select while end represents the index of the last value to select. The number of values selected in each dimension is end - begin if stride > 0 and begin - end if stride < 0 . begin and end can be negative where -1 is the last element, -2 is the second to last. begin_mask controls whether to replace the explicitly given begin with an implicit effective value of 0 if stride > 0 and -1 if stride < 0 . end_mask is analogous but produces the number required to create the largest open interval. For example, given a shape (3,) tensor foo[:] , the effective begin and end are 0 and 3 . Do not assume this is equivalent to foo[0:-1] which has an effective begin and end of 0 and 2 . Another example is foo[-2::-1] which reverses the first dimension of a tensor while dropping the last two (in the original order elements). For example foo = [1,2,3,4]; foo[-2::-1] is [4,3] .

 • A single index. This is used to keep only elements that have a given index. For example ( foo[2, :] on a shape (5,6) tensor produces a shape (6,) tensor. This is encoded in begin and end and shrink_axis_mask .

Each conceptual range specification is encoded in the op's argument. This encoding is best understand by considering a non-trivial example. In particular, foo[1, 2:4, None, ..., :-3:-1, :] will be encoded as

begin = [1, 2, x, x, 0, x] # x denotes don't care (usually 0)
end = [2, 4, x, x, -3, x]
strides = [1, 1, x, x, -1, 1]
begin_mask = 1<<4 | 1 << 5 = 48
end_mask = 1<<5 = 32
ellipsis_mask = 1<<3 = 8
new_axis_mask = 1<<2 4
shrink_axis_mask = 1<<0

In this case if foo.shape is (5, 5, 5, 5, 5, 5) the final shape of the slice becomes (2, 1, 5, 5, 2, 5). Let us walk step by step through each argument specification.

 1. The first argument in the example slice is turned into begin = 1 and end = begin + 1 = 2 . To disambiguate from the original spec 2:4 we also set the appropriate bit in shrink_axis_mask .

 2. 2:4 is contributes 2, 4, 1 to begin, end, and stride. All masks have zero bits contributed.

 3. None is a synonym for tf.newaxis . This means insert a dimension of size 1 dimension in the final shape. Dummy values are contributed to begin, end and stride, while the new_axis_mask bit is set.

 4. ... grab the full ranges from as many dimensions as needed to fully specify a slice for every dimension of the input shape.

 5. :-3:-1 shows the use of negative indices. A negative index i associated with a dimension that has shape s is converted to a positive index s + i . So -1 becomes s-1 (ie the last element). This conversion is done internally so begin, end and strides receive x, -3, and -1. The appropriate begin_mask bit is set to indicate the start range is the full range (ignoring the x).

 6. : indicates that the entire contents of the corresponding dimension is selected. This is equivalent to :: or 0::1 . begin, end, and strides receive 0, 0, and 1, respectively. The appropriate bits in begin_mask and end_mask are also set.

Requirements : 0 != strides[i] for i in [0, m) ellipsis_mask must be a power of two (only one ellipsis)

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values
 2. begin : tensor of 32/64-bit integer values
 3. end : tensor of 32/64-bit integer values
 4. strides : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
begin_mask IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
end_mask IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
ellipsis_mask IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
new_axis_mask IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
shrink_axis_mask IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute
Index Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.Sub (TF::SubOp)

Returns x - y element-wise.

Description:

NOTE : Subtract supports broadcasting. More about broadcasting here

Operands:

 1. x : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint8 type values
 2. y : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint8 type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. z : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint8 type values

tf.Sum (TF::SumOp)

Computes the sum of elements across dimensions of a tensor.

Description:

Reduces input along the dimensions given in axis . Unless keep_dims is true, the rank of the tensor is reduced by 1 for each entry in axis . If keep_dims is true, the reduced dimensions are retained with length 1.

Operands:

 1. input : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values
 2. reduction_indices : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
keep_dims BoolAttr bool attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute
Tidx Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values

tf.TPUCompilationResult (TF::TPUCompilationResultOp)

Returns the result of a TPU compilation.

Description:

This operation returns the result of a TPU compilation as a serialized CompilationResultProto, which holds a status and an error message if an error occurred during compilation.

Operands:

Attributes:

Results:

 1. output : tensor of TensorFlow string type values

tf.TPUCopyWithLayout (TF::TPUCopyWithLayoutOp)

Op that copies host tensor to device with specified layout.

Description:

For internal use only.

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values
 2. layout : tensor of 64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.TPUExecuteAndUpdateVariables (TF::TPUExecuteAndUpdateVariablesOp)

Op that executes a program with optional in-place variable updates.

Description:

It (optionally) reads device variables, loads and executes a TPU program on a TPU device, and then (optionally) in-place updates variables using the program outputs, as specified in attributes device_var_reads_indices (program input indices from directly reading variables) and device_var_updates_indices (program output indices used to update variables, -1 means no-update/read-only). Such program outputs are consumed by these variables will not appear in the op output. For the internal use of the distributed TPU compiler.

Operands:

 1. args : tensor of tf.dtype values
 2. key : tensor of TensorFlow string type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
device_var_reads_indices ArrayAttr 64-bit integer array attribute attribute
device_var_updates_indices ArrayAttr 64-bit integer array attribute attribute
Targs Attribute derived attribute attribute
Tresults Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. results : tensor of tf.dtype values

tf.TPUExecute (TF::TPUExecuteOp)

Op that loads and executes a TPU program on a TPU device.

Description:

For the internal use of the distributed TPU compiler.

Operands:

 1. args : tensor of tf.dtype values
 2. key : tensor of TensorFlow string type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
Targs Attribute derived attribute attribute
Tresults Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. results : tensor of tf.dtype values

tf.TPUGetLayoutOp (TF::TPUGetLayoutOp)

Op that retrieves the layout of an input or output determined by TPUCompile.

Description:

For internal use only.

Operands:

 1. cache_key : tensor of TensorFlow string type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
index IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
is_output BoolAttr bool attribute attribute

Results:

 1. layout : tensor of 64-bit integer values

tf.TPUReplicateMetadata (TF::TPUReplicateMetadataOp)

Metadata indicating how the TPU computation should be replicated.

Description:

This operation holds the metadata common to operations of a tpu.replicate() computation subgraph.

Operands:

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
num_replicas IntegerAttr 64-bit integer attribute whose minimum value is 0 attribute
num_cores_per_replica IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
topology StringAttr string attribute attribute
use_tpu BoolAttr bool attribute attribute
device_assignment ArrayAttr 64-bit integer array attribute attribute
computation_shape ArrayAttr 64-bit integer array attribute attribute
host_compute_core ArrayAttr string array attribute attribute
padding_map ArrayAttr string array attribute attribute
step_marker_location StringAttr string attribute attribute
allow_soft_placement BoolAttr bool attribute attribute

Results:

tf.TPUReplicatedInput (TF::TPUReplicatedInputOp)

Connects N inputs to an N-way replicated TPU computation.

Description:

This operation holds a replicated input to a tpu.replicate() computation subgraph. Each replicated input has the same shape and type alongside the output.

For example:

%a = "tf.opA"()
%b = "tf.opB"()
%replicated_input = "tf.TPUReplicatedInput"(%a, %b)
%computation = "tf.Computation"(%replicated_input)

The above computation has a replicated input of two replicas.

Operands:

 1. inputs : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
is_mirrored_variable BoolAttr bool attribute attribute
index IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute
N Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.TPUReplicatedOutput (TF::TPUReplicatedOutputOp)

Connects N outputs from an N-way replicated TPU computation.

Description:

This operation holds a replicated output from a tpu.replicate() computation subgraph. Each replicated output has the same shape and type alongside the input.

For example:

%computation = "tf.Computation"()
%replicated_output:2 = "tf.TPUReplicatedOutput"(%computation)

The above computation has a replicated output of two replicas.

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
num_replicas Attribute derived attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. outputs : tensor of tf.dtype values

tf.TPUReshardVariables (TF::TPUReshardVariablesOp)

Op that reshards on-device TPU variables to specified state. Internal use only.

Description:

The sharding state is represented as the key of the compilation that generated the sharding/unsharding programs along with the main program. new_format_key specifies the desired state, and format_state_var is the current state of the variables.

Operands:

 1. vars : tensor of TensorFlow resource type values
 2. new_format_key : tensor of TensorFlow string type values
 3. format_state_var : tensor of TensorFlow resource type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
N Attribute derived attribute attribute

Results:

tf.TanhGrad (TF::TanhGradOp)

Computes the gradient for the tanh of x wrt its input.

Description:

Specifically, grad = dy * (1 - y*y) , where y = tanh(x) , and dy is the corresponding input gradient.

Operands:

 1. y : tensor of floating-point or 64/128-bit complex type values
 2. dy : tensor of floating-point or 64/128-bit complex type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. z : tensor of floating-point or 64/128-bit complex type values

tf.Tanh (TF::TanhOp)

Computes hyperbolic tangent of x element-wise.

Description:

Given an input tensor, this function computes hyperbolic tangent of every element in the tensor. Input range is [-inf, inf] and output range is [-1,1] .

x = tf.constant([-float("inf"), -5, -0.5, 1, 1.2, 2, 3, float("inf")])
tf.math.tanh(x) ==> [-1. -0.99990916 -0.46211717 0.7615942 0.8336547 0.9640276 0.9950547 1.]

Operands:

 1. x : tensor of floating-point or 64/128-bit complex type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. y : tensor of floating-point or 64/128-bit complex type values

tf.TensorListFromTensor (TF::TensorListFromTensorOp)

Creates a TensorList which, when stacked, has the value of tensor .

Description:

Each tensor in the result list corresponds to one row of the input tensor.

tensor: The input tensor. output_handle: The list.

Operands:

 1. tensor : tensor of tf.dtype values
 2. element_shape : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
shape_type Attribute derived attribute attribute
element_dtype Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output_handle : tensor of TensorFlow variant type values

tf.TensorListGetItem (TF::TensorListGetItemOp)

Description:

Operands:

 1. input_handle : tensor of TensorFlow variant type values
 2. index : tensor of 32-bit integer values
 3. element_shape : tensor of 32-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
element_dtype Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. item : tensor of tf.dtype values

tf.TensorListLength (TF::TensorListLengthOp)

Returns the number of tensors in the input tensor list.

Description:

input_handle: the input list length: the number of tensors in the list

Operands:

 1. input_handle : tensor of TensorFlow variant type values

Attributes:

Results:

 1. length : tensor of 32-bit integer values

tf.TensorListPushBack (TF::TensorListPushBackOp)

Returns a list which has the passed-in Tensor as last element and the other elements of the given list in input_handle .

Description:

tensor: The tensor to put on the list. input_handle: The old list. output_handle: A list with the elements of the old list followed by tensor. element_dtype: the type of elements in the list. element_shape: a shape compatible with that of elements in the list.

Operands:

 1. input_handle : tensor of TensorFlow variant type values
 2. tensor : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
element_dtype Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output_handle : tensor of TensorFlow variant type values

tf.TensorListReserve (TF::TensorListReserveOp)

List of the given size with empty elements.

Description:

element_shape: the shape of the future elements of the list num_elements: the number of elements to reserve handle: the output list element_dtype: the desired type of elements in the list.

Operands:

 1. element_shape : tensor of 32/64-bit integer values
 2. num_elements : tensor of 32-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
shape_type Attribute derived attribute attribute
element_dtype Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. handle : tensor of TensorFlow variant type values

tf.TensorListResize (TF::TensorListResizeOp)

Resizes the list.

Description:

input_handle: the input list size: size of the output list

Operands:

 1. input_handle : tensor of TensorFlow variant type values
 2. size : tensor of 32-bit integer values

Attributes:

Results:

 1. output_handle : tensor of TensorFlow variant type values

tf.TensorListSetItem (TF::TensorListSetItemOp)

Description:

Operands:

 1. input_handle : tensor of TensorFlow variant type values
 2. index : tensor of 32-bit integer values
 3. item : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
element_dtype Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output_handle : tensor of TensorFlow variant type values

tf.TensorListStack (TF::TensorListStackOp)

Stacks all tensors in the list.

Description:

Requires that all tensors have the same shape.

input_handle: the input list tensor: the gathered result num_elements: optional. If not -1, the number of elements in the list.

Operands:

 1. input_handle : tensor of TensorFlow variant type values
 2. element_shape : tensor of 32-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
num_elements IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
element_dtype Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. tensor : tensor of tf.dtype values

tf.TensorScatterUpdate (TF::TensorScatterUpdateOp)

Scatter updates into an existing tensor according to indices .

Description:

This operation creates a new tensor by applying sparse updates to the passed in tensor . This operation is very similar to tf.scatter_nd , except that the updates are scattered onto an existing tensor (as opposed to a zero-tensor). If the memory for the existing tensor cannot be re-used, a copy is made and updated.

If indices contains duplicates, then their updates are accumulated (summed).

WARNING : The order in which updates are applied is nondeterministic, so the output will be nondeterministic if indices contains duplicates -- because of some numerical approximation issues, numbers summed in different order may yield different results.

indices is an integer tensor containing indices into a new tensor of shape shape . The last dimension of indices can be at most the rank of shape :

indices.shape[-1] <= shape.rank

The last dimension of indices corresponds to indices into elements (if indices.shape[-1] = shape.rank ) or slices (if indices.shape[-1] < shape.rank ) along dimension indices.shape[-1] of shape . updates is a tensor with shape

indices.shape[:-1] + shape[indices.shape[-1]:]

The simplest form of scatter is to insert individual elements in a tensor by index. For example, say we want to insert 4 scattered elements in a rank-1 tensor with 8 elements.

In Python, this scatter operation would look like this:

>>> indices = tf.constant([[4], [3], [1], [7]])
>>> updates = tf.constant([9, 10, 11, 12])
>>> tensor = tf.ones([8], dtype=tf.int32)
>>> print(tf.tensor_scatter_nd_update(tensor, indices, updates))
tf.Tensor([ 1 11 1 10 9 1 1 12], shape=(8,), dtype=int32)

We can also, insert entire slices of a higher rank tensor all at once. For example, if we wanted to insert two slices in the first dimension of a rank-3 tensor with two matrices of new values.

In Python, this scatter operation would look like this:

>>> indices = tf.constant([[0], [2]])
>>> updates = tf.constant([[[5, 5, 5, 5], [6, 6, 6, 6],
...             [7, 7, 7, 7], [8, 8, 8, 8]],
...            [[5, 5, 5, 5], [6, 6, 6, 6],
...             [7, 7, 7, 7], [8, 8, 8, 8]]])
>>> tensor = tf.ones([4, 4, 4], dtype=tf.int32)
>>> print(tf.tensor_scatter_nd_update(tensor, indices, updates).numpy())
[[[5 5 5 5]
 [6 6 6 6]
 [7 7 7 7]
 [8 8 8 8]]
 [[1 1 1 1]
 [1 1 1 1]
 [1 1 1 1]
 [1 1 1 1]]
 [[5 5 5 5]
 [6 6 6 6]
 [7 7 7 7]
 [8 8 8 8]]
 [[1 1 1 1]
 [1 1 1 1]
 [1 1 1 1]
 [1 1 1 1]]]

Note that on CPU, if an out of bound index is found, an error is returned. On GPU, if an out of bound index is found, the index is ignored.

Operands:

 1. tensor : tensor of tf.dtype values
 2. indices : tensor of 32/64-bit integer values
 3. updates : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
Tindices Attribute derived attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.Tile (TF::TileOp)

Constructs a tensor by tiling a given tensor.

Description:

This operation creates a new tensor by replicating input multiples times. The output tensor's i'th dimension has input.dims(i) * multiples[i] elements, and the values of input are replicated multiples[i] times along the 'i'th dimension. For example, tiling [abcd] by [2] produces [abcdabcd] .

a = tf.constant([[1,2,3],[4,5,6]], tf.int32) b = tf.constant([1,2], tf.int32) tf.tile(a, b) c = tf.constant([2,1], tf.int32) tf.tile(a, c) d = tf.constant([2,2], tf.int32) tf.tile(a, d)

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values
 2. multiples : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
Tmultiples Attribute derived attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.ToBool (TF::ToBoolOp)

Converts a tensor to a scalar predicate.

Description:

Converts a tensor to a scalar predicate with the following rules:

 • For 0D tensors, truthiness is determined by comparing against a "zero" value. For numerical types it is the obvious zero. For strings it is the empty string.

 • For >0D tensors, truthiness is determined by looking at the number of elements. If has zero elements, then the result is false. Otherwise the result is true.

This matches the behavior of If and While for determining if a tensor counts as true/false for a branch condition.

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of 1-bit integer values

tf.TopKV2 (TF::TopKV2Op)

Finds values and indices of the k largest elements for the last dimension.

Description:

If the input is a vector (rank-1), finds the k largest entries in the vector and outputs their values and indices as vectors. Thus values[j] is the j -th largest entry in input , and its index is indices[j] .

For matrices (resp. higher rank input), computes the top k entries in each row (resp. vector along the last dimension). Thus,

values.shape = indices.shape = input.shape[:-1] + [k]

If two elements are equal, the lower-index element appears first.

Operands:

 1. input : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or floating-point values
 2. k : tensor of 32-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
sorted BoolAttr bool attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. values : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or floating-point values
 2. indices : tensor of 32-bit integer values

tf.Transpose (TF::TransposeOp)

Shuffle dimensions of x according to a permutation.

Description:

The output y has the same rank as x . The shapes of x and y satisfy: y.shape[i] == x.shape[perm[i]] for i in [0, 1, ..., rank(x) - 1]

Operands:

 1. x : tensor of tf.dtype values
 2. perm : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute
Tperm Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. y : tensor of tf.dtype values

tf.TruncateDiv (TF::TruncateDivOp)

Returns x / y element-wise for integer types.

Description:

Truncation designates that negative numbers will round fractional quantities toward zero. Ie -7 / 5 = -1. This matches C semantics but it is different than Python semantics. See FloorDiv for a division function that matches Python Semantics.

NOTE : TruncateDiv supports broadcasting. More about broadcasting here

Operands:

 1. x : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint8 type values
 2. y : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint8 type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. z : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint8 type values

tf.Unique (TF::UniqueOp)

Finds unique elements in a 1-D tensor.

Description:

This operation returns a tensor y containing all of the unique elements of x sorted in the same order that they occur in x ; x does not need to be sorted. This operation also returns a tensor idx the same size as x that contains the index of each value of x in the unique output y . In other words:

y[idx[i]] = x[i] for i in [0, 1,...,rank(x) - 1]

Examples:

# tensor 'x' is [1, 1, 2, 4, 4, 4, 7, 8, 8]
y, idx = unique(x)
y ==> [1, 2, 4, 7, 8]
idx ==> [0, 0, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4]
# tensor 'x' is [4, 5, 1, 2, 3, 3, 4, 5]
y, idx = unique(x)
y ==> [4, 5, 1, 2, 3]
idx ==> [0, 1, 2, 3, 4, 4, 0, 1]

Operands:

 1. x : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute
out_idx Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. y : tensor of tf.dtype values
 2. idx : tensor of 32/64-bit integer values

tf.Unpack (TF::UnpackOp)

Unpacks a given dimension of a rank- R tensor into num rank- (R-1) tensors.

Description:

Unpacks num tensors from value by chipping it along the axis dimension. For example, given a tensor of shape (A, B, C, D) ;

If axis == 0 then the i'th tensor in output is the slice value[i, :, :, :] and each tensor in output will have shape (B, C, D) . (Note that the dimension unpacked along is gone, unlike split ).

If axis == 1 then the i'th tensor in output is the slice value[:, i, :, :] and each tensor in output will have shape (A, C, D) . Etc.

This is the opposite of pack .

Operands:

 1. value : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
axis IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
num Attribute derived attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.UnsortedSegmentMax (TF::UnsortedSegmentMaxOp)

Computes the maximum along segments of a tensor.

Description:

Read the section on segmentation for an explanation of segments.

This operator is similar to the unsorted segment sum operator found (here) . Instead of computing the sum over segments, it computes the maximum such that:

\(output_i = \max_{j...} data[j...]\) where max is over tuples j... such that segment_ids[j...] == i .

If the maximum is empty for a given segment ID i , it outputs the smallest possible value for the specific numeric type, output[i] = numeric_limits<T>::lowest() .

If the given segment ID i is negative, then the corresponding value is dropped, and will not be included in the result.

For example:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [5,6,7,8], [4,3,2,1]])
tf.unsorted_segment_max(c, tf.constant([0, 1, 0]), num_segments=2)
# ==> [[ 4, 3, 3, 4],
#    [5, 6, 7, 8]]

Operands:

 1. data : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or floating-point values
 2. segment_ids : tensor of 32/64-bit integer values
 3. num_segments : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
Tindices Attribute derived attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute
Tnumsegments Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or floating-point values

tf.UnsortedSegmentMin (TF::UnsortedSegmentMinOp)

Computes the minimum along segments of a tensor.

Description:

Read the section on segmentation for an explanation of segments.

This operator is similar to the unsorted segment sum operator found (here) . Instead of computing the sum over segments, it computes the minimum such that:

\(output_i = \min_{j...} data_[j...]\) where min is over tuples j... such that segment_ids[j...] == i .

If the minimum is empty for a given segment ID i , it outputs the largest possible value for the specific numeric type, output[i] = numeric_limits<T>::max() .

For example:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [5,6,7,8], [4,3,2,1]])
tf.unsorted_segment_min(c, tf.constant([0, 1, 0]), num_segments=2)
# ==> [[ 1, 2, 2, 1],
#    [5, 6, 7, 8]]

If the given segment ID i is negative, then the corresponding value is dropped, and will not be included in the result.

Operands:

 1. data : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or floating-point values
 2. segment_ids : tensor of 32/64-bit integer values
 3. num_segments : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
Tindices Attribute derived attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute
Tnumsegments Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of 8/16/32/64-bit integer or TensorFlow uint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or floating-point values

tf.UnsortedSegmentProd (TF::UnsortedSegmentProdOp)

Computes the product along segments of a tensor.

Description:

Read the section on segmentation for an explanation of segments.

This operator is similar to the unsorted segment sum operator found (here) . Instead of computing the sum over segments, it computes the product of all entries belonging to a segment such that:

\(output_i = \prod_{j...} data[j...]\) where the product is over tuples j... such that segment_ids[j...] == i .

For example:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [5,6,7,8], [4,3,2,1]])
tf.unsorted_segment_prod(c, tf.constant([0, 1, 0]), num_segments=2)
# ==> [[ 4, 6, 6, 4],
#    [5, 6, 7, 8]]

If there is no entry for a given segment ID i , it outputs 1.

If the given segment ID i is negative, then the corresponding value is dropped, and will not be included in the result.

Operands:

 1. data : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values
 2. segment_ids : tensor of 32/64-bit integer values
 3. num_segments : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
Tindices Attribute derived attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute
Tnumsegments Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values

tf.UnsortedSegmentSum (TF::UnsortedSegmentSumOp)

Computes the sum along segments of a tensor.

Description:

Read the section on segmentation for an explanation of segments.

Computes a tensor such that \(output[i] = \sum_{j...} data[j...]\) where the sum is over tuples j... such that segment_ids[j...] == i . Unlike SegmentSum , segment_ids need not be sorted and need not cover all values in the full range of valid values.

If the sum is empty for a given segment ID i , output[i] = 0 . If the given segment ID i is negative, the value is dropped and will not be added to the sum of the segment.

num_segments should equal the number of distinct segment IDs.

c = tf.constant([[1,2,3,4], [5,6,7,8], [4,3,2,1]])
tf.unsorted_segment_sum(c, tf.constant([0, 1, 0]), num_segments=2)
# ==> [[ 5, 5, 5, 5],
#    [5, 6, 7, 8]]

Operands:

 1. data : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values
 2. segment_ids : tensor of 32/64-bit integer values
 3. num_segments : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
Tindices Attribute derived attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute
Tnumsegments Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values

tf.VarHandleOp (TF::VarHandleOp)

Creates a handle to a Variable resource from its name.

Description:

container: the container this variable is placed in. shared_name: the name by which this variable is referred to. dtype and shape: attributes representing the data type and shape held in the variable.

Example: resource_variable_ops.var_handle_op( dtype=dtypes.int32, shape=[8, 16], container="foo", shared_name="bar") returns a handle for a variable with name "bar" in container "foo", and the variable holds a tensor of shape [8, 16] and dtype int32.

Operands:

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
container StringAttr string attribute attribute
shared_name StringAttr string attribute attribute
dtype Attribute derived attribute attribute
shape Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. resource : tensor of TensorFlow resource type values

tf.VariableShape (TF::VariableShapeOp)

Returns the shape of the variable pointed to by resource .

Description:

This operation returns a 1-D integer tensor representing the shape of input .

For example:

# 't' is [[[1, 1, 1], [2, 2, 2]], [[3, 3, 3], [4, 4, 4]]]
shape(t) ==> [2, 2, 3]

Operands:

 1. input : tensor of TensorFlow resource type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
out_type Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of 32/64-bit integer values

tf.Where (TF::WhereOp)

Returns locations of nonzero / true values in a tensor.

Description:

This operation returns the coordinates of true elements in condition . The coordinates are returned in a 2-D tensor where the first dimension (rows) represents the number of true elements, and the second dimension (columns) represents the coordinates of the true elements. Keep in mind, the shape of the output tensor can vary depending on how many true values there are in condition . Indices are output in row-major order.

For example:

# 'input' tensor is [[True, False]
#          [True, False]]
# 'input' has two true values, so output has two coordinates.
# 'input' has rank of 2, so coordinates have two indices.
where(input) ==> [[0, 0],
         [1, 0]]

# `condition` tensor is [[[True, False]
#           [True, False]]
#          [[False, True]
#           [False, True]]
#          [[False, False]
#           [False, True]]]
# 'input' has 5 true values, so output has 5 coordinates.
# 'input' has rank of 3, so coordinates have three indices.
where(input) ==> [[0, 0, 0],
         [0, 1, 0],
         [1, 0, 1],
         [1, 1, 1],
         [2, 1, 1]]

# `condition` tensor is [[[1.5, 0.0]
#           [-0.5, 0.0]]
#          [[0.0, 0.25]
#           [0.0, 0.75]]
#          [[0.0, 0.0]
#           [0.0, 0.01]]]
# 'input' has 5 nonzero values, so output has 5 coordinates.
# 'input' has rank of 3, so coordinates have three indices.
where(input) ==> [[0, 0, 0],
         [0, 1, 0],
         [1, 0, 1],
         [1, 1, 1],
         [2, 1, 1]]

# `condition` tensor is [[[1.5 + 0.0j, 0.0 + 0.0j]
#           [0.0 + 0.5j, 0.0 + 0.0j]]
#          [[0.0 + 0.0j, 0.25 + 1.5j]
#           [0.0 + 0.0j, 0.75 + 0.0j]]
#          [[0.0 + 0.0j, 0.0 + 0.0j]
#           [0.0 + 0.0j, 0.01 + 0.0j]]]
# 'input' has 5 nonzero magnitude values, so output has 5 coordinates.
# 'input' has rank of 3, so coordinates have three indices.
where(input) ==> [[0, 0, 0],
         [0, 1, 0],
         [1, 0, 1],
         [1, 1, 1],
         [2, 1, 1]]

Operands:

 1. input : tensor of bfloat16 type or 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or 1-bit integer or 16-bit integer or 32-bit integer or 64-bit integer or 8-bit integer or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements or TensorFlow qint32 type or TensorFlow qint8 type or TensorFlow quint8 type or TensorFlow uint16 type or TensorFlow uint32 type or TensorFlow uint64 type or TensorFlow uint8 type values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. index : tensor of 64-bit integer values

tf.While (TF::WhileOp)

output = input; While (Cond(output)) { output = Body(output) }

Description:

output = input; While (Cond(output)) { output = Body(output) }

input: A list of input tensors whose types are T. output: A list of output tensors whose types are T. cond: A function takes 'input' and returns a tensor. If the tensor is a scalar of non-boolean, the scalar is converted to a boolean according to the following rule: if the scalar is a numerical value, non-zero means True and zero means False; if the scalar is a string, non-empty means True and empty means False. If the tensor is not a scalar, non-emptiness means True and False otherwise. body: A function that takes a list of tensors and returns another list of tensors. Both lists have the same types as specified by T.

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
cond FlatSymbolRefAttr flat symbol reference attribute attribute
body FlatSymbolRefAttr flat symbol reference attribute attribute
output_shapes ArrayAttr string array attribute attribute
parallel_iterations IntegerAttr 64-bit integer attribute attribute
is_stateless BoolAttr bool attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.Xdivy (TF::XdivyOp)

Returns 0 if x == 0, and x / y otherwise, elementwise.

Description:

Operands:

 1. x : tensor of 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values
 2. y : tensor of 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. z : tensor of 16-bit float or 32-bit float or 64-bit float or complex type with 64-bit float elements or complex type with 32-bit float elements values

tf.XlaDynamicUpdateSlice (TF::XlaDynamicUpdateSliceOp)

Wraps the XLA DynamicUpdateSlice operator, documented at

Description:

https://www.tensorflow.org/performance/xla/operation_semantics#dynamicupdateslice .

XlaDynamicUpdateSlice generates a result which is the value of the input operand, with a slice update overwritten at indices . The shape of update determines the shape of the sub-array of the result which is updated. The shape of indices must be rank == 1, with dimension size equal to the rank of input .

Handling of out-of-bounds slice indices is implementation-defined.

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values
 2. update : tensor of tf.dtype values
 3. indices : tensor of 32/64-bit integer values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
Tindices Attribute derived attribute attribute
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.XlaSharding (TF::XlaShardingOp)

An op which shards the input based on the given sharding attribute.

Description:

Operands:

 1. input : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. output : tensor of tf.dtype values

tf.ZerosLike (TF::ZerosLikeOp)

Returns a tensor of zeros with the same shape and type as x.

Description:

Operands:

 1. x : tensor of tf.dtype values

Attributes:

Attribute MLIR Type Description
T Attribute derived attribute attribute

Results:

 1. y : tensor of tf.dtype values