MLIR מאחדת את התשתית לדגמי ML עם ביצועים גבוהים ב- TensorFlow.

MLIR הפרויקט מגדיר ייצוג ביניים משותף (IR), המאחד את התשתית הנדרשת כדי לבצע מודלים של למידה חישובית ביצועים גבוהים TensorFlow ומסגרות ML דומות. פרויקט זה יכלול יישום של טכניקות HPC, יחד עם שילוב של אלגוריתמי חיפוש כמו למידת חיזוק. MLIR שואפת להפחית את העלות להעלאת חומרה חדשה ולשפר את השימושיות למשתמשי TensorFlow קיימים.
// Syntactically similar to LLVM:
func @testFunction(%arg0: i32) {
  %x = call @thingToCall(%arg0) : (i32) -> i32
  br ^bb1
^bb1:
  %y = arith.addi %x, %x : i32
  return %y : i32
}