Wykresy regularyzacji klasyfikacji dokumentów za pomocą wykresów naturalnych

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło w serwisie GitHub

Przegląd

Regularyzacja wykresów jest specyficzną techniką w ramach szerszego paradygmatu uczenia się za pomocą grafów neuronowych ( Bui et al., 2018 ). Podstawową ideą jest szkolenie modeli sieci neuronowych z celem regularyzowanym grafem, wykorzystując zarówno dane oznaczone, jak i nieoznaczone.

W tym samouczku zbadamy zastosowanie regularyzacji wykresów do klasyfikowania dokumentów, które tworzą wykres naturalny (organiczny).

Ogólna recepta na tworzenie modelu regularyzowanego grafem przy użyciu struktury uczenia się neuronowego (NSL) jest następująca:

 1. Generuj dane treningowe z wykresu wejściowego i przykładowych funkcji. Węzły na wykresie odpowiadają próbkom, a krawędzie na wykresie odpowiadają podobieństwu między parami próbek. Wynikowe dane uczące będą zawierały sąsiadujące elementy oprócz oryginalnych funkcji węzła.
 2. Utwórz sieć neuronową jako model podstawowy za pomocą sekwencyjnego, funkcjonalnego lub podklasowego interfejsu API Keras .
 3. Zawiń model podstawowy GraphRegularization otoki GraphRegularization , która jest udostępniana przez strukturę NSL, aby utworzyć nowy model wykresu Keras . Ten nowy model będzie zawierał wykres utraty regularyzacji jako termin regularyzacji w celu szkoleniowym.
 4. Wytrenuj i oceń model wykresu Keras .

Ustawiać

Zainstaluj pakiet Neural Structured Learning.

pip install --quiet neural-structured-learning

Zależności i import

import neural_structured_learning as nsl

import tensorflow as tf

# Resets notebook state
tf.keras.backend.clear_session()

print("Version: ", tf.__version__)
print("Eager mode: ", tf.executing_eagerly())
print(
  "GPU is",
  "available" if tf.config.list_physical_devices("GPU") else "NOT AVAILABLE")
Version: 2.2.0
Eager mode: True
GPU is NOT AVAILABLE

Zbiór danych Cora

Zbiór danych Cora to wykres cytowań, w którym węzły reprezentują artykuły dotyczące uczenia maszynowego, a krawędzie reprezentują cytowania między parami artykułów. Zadanie to klasyfikacja dokumentów, której celem jest podzielenie każdego artykułu na jedną z 7 kategorii. Innymi słowy, jest to problem klasyfikacji wieloklasowej z 7 klasami.

Wykres

Oryginalny wykres jest skierowany. Jednak na potrzeby tego przykładu rozważymy niekierunkową wersję tego wykresu. Tak więc, jeśli artykuł A cytuje artykuł B, uważamy również, że artykuł B zacytował A. Chociaż niekoniecznie jest to prawdą, w tym przykładzie rozważamy cytowania jako zastępstwo podobieństwa, które jest zwykle własnością przemienną.

funkcje

Każdy papier w wejściu zawiera 2 funkcje:

 1. Słowa : Gęsta, wieloskładnikowa reprezentacja tekstu w artykule. Słownik zbioru danych Cora zawiera 1433 unikalnych słów. Tak więc długość tego elementu wynosi 1433, a wartość na pozycji „i” to 0/1, wskazując, czy słowo „i” w słowniku istnieje w danym artykule, czy nie.

 2. Etykieta : pojedyncza liczba całkowita reprezentująca identyfikator klasy (kategorię) papieru.

Pobierz zestaw danych Cora

wget --quiet -P /tmp https://linqs-data.soe.ucsc.edu/public/lbc/cora.tgz
tar -C /tmp -xvzf /tmp/cora.tgz
cora/
cora/README
cora/cora.cites
cora/cora.content

Przekonwertuj dane Cora na format NSL

Aby wstępnie przetworzyć zbiór danych Cora i przekonwertować go na format wymagany przez Neural Structured Learning, uruchomimy skrypt „preprocess_cora_dataset.py” , który znajduje się w repozytorium github NSL. Ten skrypt wykonuje następujące czynności:

 1. Generuj sąsiednie elementy, używając oryginalnych elementów węzła i wykresu.
 2. Wygeneruj podziały danych pociągu i danych testowych zawierające tf.train.Example instances.
 3. Utrwal wynikowy pociąg i dane testowe w formacie TFRecord .
!wget https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/neural-structured-learning/master/neural_structured_learning/examples/preprocess/cora/preprocess_cora_dataset.py

!python preprocess_cora_dataset.py \
--input_cora_content=/tmp/cora/cora.content \
--input_cora_graph=/tmp/cora/cora.cites \
--max_nbrs=5 \
--output_train_data=/tmp/cora/train_merged_examples.tfr \
--output_test_data=/tmp/cora/test_examples.tfr
--2020-07-01 11:15:33-- https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/neural-structured-learning/master/neural_structured_learning/examples/preprocess/cora/preprocess_cora_dataset.py
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.192.133, 151.101.128.133, 151.101.64.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.192.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 11640 (11K) [text/plain]
Saving to: ‘preprocess_cora_dataset.py’

preprocess_cora_dat 100%[===================>] 11.37K --.-KB/s  in 0s   

2020-07-01 11:15:33 (84.9 MB/s) - ‘preprocess_cora_dataset.py’ saved [11640/11640]

Reading graph file: /tmp/cora/cora.cites...
Done reading 5429 edges from: /tmp/cora/cora.cites (0.01 seconds).
Making all edges bi-directional...
Done (0.06 seconds). Total graph nodes: 2708
Joining seed and neighbor tf.train.Examples with graph edges...
Done creating and writing 2155 merged tf.train.Examples (1.38 seconds).
Out-degree histogram: [(1, 386), (2, 468), (3, 452), (4, 309), (5, 540)]
Output training data written to TFRecord file: /tmp/cora/train_merged_examples.tfr.
Output test data written to TFRecord file: /tmp/cora/test_examples.tfr.
Total running time: 0.04 minutes.

Zmienne globalne

Ścieżki plików do pociągu i danych testowych są oparte na wartościach flag wiersza poleceń używanych do wywołania powyższego skryptu „preprocess_cora_dataset.py” .

### Experiment dataset
TRAIN_DATA_PATH = '/tmp/cora/train_merged_examples.tfr'
TEST_DATA_PATH = '/tmp/cora/test_examples.tfr'

### Constants used to identify neighbor features in the input.
NBR_FEATURE_PREFIX = 'NL_nbr_'
NBR_WEIGHT_SUFFIX = '_weight'

Hiperparametry

Użyjemy instancji HParams aby uwzględnić różne hiperparametry i stałe używane do szkolenia i oceny. Poniżej krótko opisujemy każdy z nich:

 • num_classes : w sumie jest 7 różnych klas

 • max_seq_length : Jest to rozmiar słownika i wszystkie wystąpienia w wejściu mają gęstą reprezentację wielu gorących słów. Innymi słowy, wartość 1 dla słowa oznacza, że ​​słowo jest obecne na wejściu, a wartość 0 oznacza, że ​​tak nie jest.

 • distance_type : Jest to metryka odległości używana do regulowania próbki względem sąsiadów.

 • graph_regularization_multiplier : Kontroluje względną wagę składnika regularyzacji wykresu w ogólnej funkcji straty.

 • num_neighbors : liczba sąsiadów użytych do regularyzacji wykresu. Ta wartość musi być mniejsza lub równa argumentowi wiersza polecenia max_nbrs powyżej podczas uruchamiania preprocess_cora_dataset.py .

 • num_fc_units : liczba w pełni połączonych warstw w naszej sieci neuronowej.

 • train_epochs : liczba okresów szkoleniowych.

 • batch_size : rozmiar partii używany do szkolenia i oceny.

 • dropout_rate : Kontroluje tempo porzucania każdej w pełni połączonej warstwy

 • eval_steps : liczba partii do przetworzenia przed uznaniem, że ocena została zakończona. Jeśli jest ustawiona na None , oceniane są wszystkie wystąpienia w zestawie testowym.

class HParams(object):
 """Hyperparameters used for training."""
 def __init__(self):
  ### dataset parameters
  self.num_classes = 7
  self.max_seq_length = 1433
  ### neural graph learning parameters
  self.distance_type = nsl.configs.DistanceType.L2
  self.graph_regularization_multiplier = 0.1
  self.num_neighbors = 1
  ### model architecture
  self.num_fc_units = [50, 50]
  ### training parameters
  self.train_epochs = 100
  self.batch_size = 128
  self.dropout_rate = 0.5
  ### eval parameters
  self.eval_steps = None # All instances in the test set are evaluated.

HPARAMS = HParams()

Ładowanie danych pociągu i testowanie

Jak opisano wcześniej w tym notatniku, dane wejściowe, uczące i testowe, zostały utworzone przez „preprocess_cora_dataset.py” .tf.data.Dataset je do dwóch obiektówtf.data.Dataset - jednego dla pociągu i jednego dla testu.

W warstwie wejściowej naszego modelu wyodrębnimy nie tylko „słowa” i „etykiety” z każdej próbki, ale także odpowiadające im elementy sąsiadujące na podstawie wartości hparams.num_neighbors . Instancjom z mniejszą liczbą sąsiadów niż hparams.num_neighbors zostaną przypisane fikcyjne wartości dla tych nieistniejących funkcji sąsiadów.

def make_dataset(file_path, training=False):
 """Creates a `tf.data.TFRecordDataset`.

 Args:
  file_path: Name of the file in the `.tfrecord` format containing
   `tf.train.Example` objects.
  training: Boolean indicating if we are in training mode.

 Returns:
  An instance of `tf.data.TFRecordDataset` containing the `tf.train.Example`
  objects.
 """

 def parse_example(example_proto):
  """Extracts relevant fields from the `example_proto`.

  Args:
   example_proto: An instance of `tf.train.Example`.

  Returns:
   A pair whose first value is a dictionary containing relevant features
   and whose second value contains the ground truth label.
  """
  # The 'words' feature is a multi-hot, bag-of-words representation of the
  # original raw text. A default value is required for examples that don't
  # have the feature.
  feature_spec = {
    'words':
      tf.io.FixedLenFeature([HPARAMS.max_seq_length],
                 tf.int64,
                 default_value=tf.constant(
                   0,
                   dtype=tf.int64,
                   shape=[HPARAMS.max_seq_length])),
    'label':
      tf.io.FixedLenFeature((), tf.int64, default_value=-1),
  }
  # We also extract corresponding neighbor features in a similar manner to
  # the features above during training.
  if training:
   for i in range(HPARAMS.num_neighbors):
    nbr_feature_key = '{}{}_{}'.format(NBR_FEATURE_PREFIX, i, 'words')
    nbr_weight_key = '{}{}{}'.format(NBR_FEATURE_PREFIX, i,
                     NBR_WEIGHT_SUFFIX)
    feature_spec[nbr_feature_key] = tf.io.FixedLenFeature(
      [HPARAMS.max_seq_length],
      tf.int64,
      default_value=tf.constant(
        0, dtype=tf.int64, shape=[HPARAMS.max_seq_length]))

    # We assign a default value of 0.0 for the neighbor weight so that
    # graph regularization is done on samples based on their exact number
    # of neighbors. In other words, non-existent neighbors are discounted.
    feature_spec[nbr_weight_key] = tf.io.FixedLenFeature(
      [1], tf.float32, default_value=tf.constant([0.0]))

  features = tf.io.parse_single_example(example_proto, feature_spec)

  label = features.pop('label')
  return features, label

 dataset = tf.data.TFRecordDataset([file_path])
 if training:
  dataset = dataset.shuffle(10000)
 dataset = dataset.map(parse_example)
 dataset = dataset.batch(HPARAMS.batch_size)
 return dataset


train_dataset = make_dataset(TRAIN_DATA_PATH, training=True)
test_dataset = make_dataset(TEST_DATA_PATH)

Zajrzyjmy do zbioru danych pociągu, aby spojrzeć na jego zawartość.

for feature_batch, label_batch in train_dataset.take(1):
 print('Feature list:', list(feature_batch.keys()))
 print('Batch of inputs:', feature_batch['words'])
 nbr_feature_key = '{}{}_{}'.format(NBR_FEATURE_PREFIX, 0, 'words')
 nbr_weight_key = '{}{}{}'.format(NBR_FEATURE_PREFIX, 0, NBR_WEIGHT_SUFFIX)
 print('Batch of neighbor inputs:', feature_batch[nbr_feature_key])
 print('Batch of neighbor weights:',
    tf.reshape(feature_batch[nbr_weight_key], [-1]))
 print('Batch of labels:', label_batch)
Feature list: ['NL_nbr_0_weight', 'NL_nbr_0_words', 'words']
Batch of inputs: tf.Tensor(
[[0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 ...
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]], shape=(128, 1433), dtype=int64)
Batch of neighbor inputs: tf.Tensor(
[[0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 ...
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]], shape=(128, 1433), dtype=int64)
Batch of neighbor weights: tf.Tensor(
[1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.], shape=(128,), dtype=float32)
Batch of labels: tf.Tensor(
[4 3 1 2 1 6 2 5 6 2 2 6 5 0 2 2 1 6 2 2 2 2 5 4 2 0 2 1 1 2 0 5 2 2 2 0 2
 2 0 6 1 1 0 2 1 2 3 2 0 0 0 4 1 3 3 1 2 5 3 3 1 1 6 0 0 4 6 5 6 0 3 4 2 2
 2 3 3 2 4 0 2 3 2 2 3 1 2 2 1 0 6 1 2 1 6 2 1 0 4 3 2 5 2 3 1 0 3 4 3 4 1
 0 5 6 4 2 1 1 2 5 3 4 3 1 3 2 6 3], shape=(128,), dtype=int64)

Zajrzyjmy do testowego zestawu danych, aby przyjrzeć się jego zawartości.

for feature_batch, label_batch in test_dataset.take(1):
 print('Feature list:', list(feature_batch.keys()))
 print('Batch of inputs:', feature_batch['words'])
 print('Batch of labels:', label_batch)
Feature list: ['words']
Batch of inputs: tf.Tensor(
[[0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 ...
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]], shape=(128, 1433), dtype=int64)
Batch of labels: tf.Tensor(
[5 2 2 2 1 2 6 3 2 3 6 1 3 6 4 4 2 3 3 0 2 0 5 2 1 0 6 3 6 4 2 2 3 0 4 2 2
 2 2 3 2 2 2 0 2 2 2 2 4 2 3 4 0 2 6 2 1 4 2 0 0 1 4 2 6 0 5 2 2 3 2 5 2 5
 2 3 2 2 2 2 2 6 6 3 2 4 2 6 3 2 2 6 2 4 2 2 1 3 4 6 0 0 2 4 2 1 3 6 6 2 6
 6 6 1 4 6 4 3 6 6 0 0 2 6 2 4 0 0], shape=(128,), dtype=int64)

Definicja modelu

Aby zademonstrować zastosowanie regularyzacji grafów, najpierw budujemy model bazowy dla tego problemu. Użyjemy prostej sieci neuronowej typu feed-forward z 2 ukrytymi warstwami i przerwami pomiędzy nimi. Ilustrujemy tworzenie modelu bazowego przy użyciu wszystkich typów modeli obsługiwanych przez framework tf.Keras - sekwencyjnego, funkcjonalnego i tf.Keras .

Sekwencyjny model podstawowy

def make_mlp_sequential_model(hparams):
 """Creates a sequential multi-layer perceptron model."""
 model = tf.keras.Sequential()
 model.add(
   tf.keras.layers.InputLayer(
     input_shape=(hparams.max_seq_length,), name='words'))
 # Input is already one-hot encoded in the integer format. We cast it to
 # floating point format here.
 model.add(
   tf.keras.layers.Lambda(lambda x: tf.keras.backend.cast(x, tf.float32)))
 for num_units in hparams.num_fc_units:
  model.add(tf.keras.layers.Dense(num_units, activation='relu'))
  # For sequential models, by default, Keras ensures that the 'dropout' layer
  # is invoked only during training.
  model.add(tf.keras.layers.Dropout(hparams.dropout_rate))
 model.add(tf.keras.layers.Dense(hparams.num_classes, activation='softmax'))
 return model

Funkcjonalny model podstawowy

def make_mlp_functional_model(hparams):
 """Creates a functional API-based multi-layer perceptron model."""
 inputs = tf.keras.Input(
   shape=(hparams.max_seq_length,), dtype='int64', name='words')

 # Input is already one-hot encoded in the integer format. We cast it to
 # floating point format here.
 cur_layer = tf.keras.layers.Lambda(
   lambda x: tf.keras.backend.cast(x, tf.float32))(
     inputs)

 for num_units in hparams.num_fc_units:
  cur_layer = tf.keras.layers.Dense(num_units, activation='relu')(cur_layer)
  # For functional models, by default, Keras ensures that the 'dropout' layer
  # is invoked only during training.
  cur_layer = tf.keras.layers.Dropout(hparams.dropout_rate)(cur_layer)

 outputs = tf.keras.layers.Dense(
   hparams.num_classes, activation='softmax')(
     cur_layer)

 model = tf.keras.Model(inputs, outputs=outputs)
 return model

Podstawowy model podklasy

def make_mlp_subclass_model(hparams):
 """Creates a multi-layer perceptron subclass model in Keras."""

 class MLP(tf.keras.Model):
  """Subclass model defining a multi-layer perceptron."""

  def __init__(self):
   super(MLP, self).__init__()
   # Input is already one-hot encoded in the integer format. We create a
   # layer to cast it to floating point format here.
   self.cast_to_float_layer = tf.keras.layers.Lambda(
     lambda x: tf.keras.backend.cast(x, tf.float32))
   self.dense_layers = [
     tf.keras.layers.Dense(num_units, activation='relu')
     for num_units in hparams.num_fc_units
   ]
   self.dropout_layer = tf.keras.layers.Dropout(hparams.dropout_rate)
   self.output_layer = tf.keras.layers.Dense(
     hparams.num_classes, activation='softmax')

  def call(self, inputs, training=False):
   cur_layer = self.cast_to_float_layer(inputs['words'])
   for dense_layer in self.dense_layers:
    cur_layer = dense_layer(cur_layer)
    cur_layer = self.dropout_layer(cur_layer, training=training)

   outputs = self.output_layer(cur_layer)

   return outputs

 return MLP()

Utwórz modele podstawowe

# Create a base MLP model using the functional API.
# Alternatively, you can also create a sequential or subclass base model using
# the make_mlp_sequential_model() or make_mlp_subclass_model() functions
# respectively, defined above. Note that if a subclass model is used, its
# summary cannot be generated until it is built.
base_model_tag, base_model = 'FUNCTIONAL', make_mlp_functional_model(HPARAMS)
base_model.summary()
Model: "model"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
words (InputLayer)      [(None, 1433)]      0     
_________________________________________________________________
lambda (Lambda)       (None, 1433)       0     
_________________________________________________________________
dense (Dense)        (None, 50)        71700   
_________________________________________________________________
dropout (Dropout)      (None, 50)        0     
_________________________________________________________________
dense_1 (Dense)       (None, 50)        2550   
_________________________________________________________________
dropout_1 (Dropout)     (None, 50)        0     
_________________________________________________________________
dense_2 (Dense)       (None, 7)         357    
=================================================================
Total params: 74,607
Trainable params: 74,607
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________

Trenuj podstawowy model MLP

# Compile and train the base MLP model
base_model.compile(
  optimizer='adam',
  loss='sparse_categorical_crossentropy',
  metrics=['accuracy'])
base_model.fit(train_dataset, epochs=HPARAMS.train_epochs, verbose=1)
Epoch 1/100
17/17 [==============================] - 0s 11ms/step - loss: 1.9256 - accuracy: 0.1870
Epoch 2/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 1.8410 - accuracy: 0.2835
Epoch 3/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 1.7479 - accuracy: 0.3374
Epoch 4/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 1.6384 - accuracy: 0.3884
Epoch 5/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 1.5086 - accuracy: 0.4390
Epoch 6/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 1.3606 - accuracy: 0.5016
Epoch 7/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 1.2165 - accuracy: 0.5791
Epoch 8/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 1.0783 - accuracy: 0.6311
Epoch 9/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.9552 - accuracy: 0.6947
Epoch 10/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.8680 - accuracy: 0.7090
Epoch 11/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.7915 - accuracy: 0.7425
Epoch 12/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.7124 - accuracy: 0.7773
Epoch 13/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.6582 - accuracy: 0.7907
Epoch 14/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.6021 - accuracy: 0.8065
Epoch 15/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.5416 - accuracy: 0.8325
Epoch 16/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.5042 - accuracy: 0.8473
Epoch 17/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.4433 - accuracy: 0.8761
Epoch 18/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.4310 - accuracy: 0.8640
Epoch 19/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.3894 - accuracy: 0.8840
Epoch 20/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.3676 - accuracy: 0.8891
Epoch 21/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.3576 - accuracy: 0.8812
Epoch 22/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.3132 - accuracy: 0.9067
Epoch 23/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.3058 - accuracy: 0.9142
Epoch 24/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.2924 - accuracy: 0.9155
Epoch 25/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.2769 - accuracy: 0.9197
Epoch 26/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.2636 - accuracy: 0.9244
Epoch 27/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.2429 - accuracy: 0.9313
Epoch 28/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.2324 - accuracy: 0.9323
Epoch 29/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.2285 - accuracy: 0.9346
Epoch 30/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.2039 - accuracy: 0.9374
Epoch 31/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1943 - accuracy: 0.9471
Epoch 32/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1898 - accuracy: 0.9439
Epoch 33/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1879 - accuracy: 0.9425
Epoch 34/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1828 - accuracy: 0.9443
Epoch 35/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1635 - accuracy: 0.9541
Epoch 36/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1648 - accuracy: 0.9476
Epoch 37/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1603 - accuracy: 0.9499
Epoch 38/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1428 - accuracy: 0.9624
Epoch 39/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1483 - accuracy: 0.9601
Epoch 40/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1352 - accuracy: 0.9582
Epoch 41/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1379 - accuracy: 0.9555
Epoch 42/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1410 - accuracy: 0.9582
Epoch 43/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1198 - accuracy: 0.9684
Epoch 44/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1148 - accuracy: 0.9731
Epoch 45/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1228 - accuracy: 0.9657
Epoch 46/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1135 - accuracy: 0.9703
Epoch 47/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1134 - accuracy: 0.9661
Epoch 48/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1175 - accuracy: 0.9619
Epoch 49/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1002 - accuracy: 0.9703
Epoch 50/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1143 - accuracy: 0.9671
Epoch 51/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0923 - accuracy: 0.9777
Epoch 52/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1068 - accuracy: 0.9731
Epoch 53/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0972 - accuracy: 0.9712
Epoch 54/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0828 - accuracy: 0.9796
Epoch 55/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1036 - accuracy: 0.9703
Epoch 56/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0954 - accuracy: 0.9745
Epoch 57/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0883 - accuracy: 0.9768
Epoch 58/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0859 - accuracy: 0.9777
Epoch 59/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0856 - accuracy: 0.9759
Epoch 60/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0858 - accuracy: 0.9754
Epoch 61/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0848 - accuracy: 0.9726
Epoch 62/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0840 - accuracy: 0.9763
Epoch 63/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0770 - accuracy: 0.9805
Epoch 64/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0823 - accuracy: 0.9745
Epoch 65/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0665 - accuracy: 0.9828
Epoch 66/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0788 - accuracy: 0.9777
Epoch 67/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0690 - accuracy: 0.9800
Epoch 68/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0683 - accuracy: 0.9805
Epoch 69/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0615 - accuracy: 0.9838
Epoch 70/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0618 - accuracy: 0.9833
Epoch 71/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0659 - accuracy: 0.9810
Epoch 72/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0704 - accuracy: 0.9800
Epoch 73/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0645 - accuracy: 0.9814
Epoch 74/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0645 - accuracy: 0.9791
Epoch 75/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0638 - accuracy: 0.9791
Epoch 76/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0648 - accuracy: 0.9814
Epoch 77/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0591 - accuracy: 0.9838
Epoch 78/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0606 - accuracy: 0.9861
Epoch 79/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0699 - accuracy: 0.9814
Epoch 80/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0603 - accuracy: 0.9828
Epoch 81/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0629 - accuracy: 0.9828
Epoch 82/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0596 - accuracy: 0.9828
Epoch 83/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0542 - accuracy: 0.9828
Epoch 84/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0452 - accuracy: 0.9893
Epoch 85/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0551 - accuracy: 0.9838
Epoch 86/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0555 - accuracy: 0.9842
Epoch 87/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0514 - accuracy: 0.9824
Epoch 88/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0553 - accuracy: 0.9847
Epoch 89/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0475 - accuracy: 0.9884
Epoch 90/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0476 - accuracy: 0.9893
Epoch 91/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0427 - accuracy: 0.9903
Epoch 92/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0475 - accuracy: 0.9847
Epoch 93/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0423 - accuracy: 0.9893
Epoch 94/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0473 - accuracy: 0.9865
Epoch 95/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0560 - accuracy: 0.9819
Epoch 96/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0547 - accuracy: 0.9810
Epoch 97/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0576 - accuracy: 0.9814
Epoch 98/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0429 - accuracy: 0.9893
Epoch 99/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0440 - accuracy: 0.9875
Epoch 100/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0513 - accuracy: 0.9838
<tensorflow.python.keras.callbacks.History at 0x7fc47a3c78d0>

Oceń podstawowy model MLP

# Helper function to print evaluation metrics.
def print_metrics(model_desc, eval_metrics):
 """Prints evaluation metrics.

 Args:
  model_desc: A description of the model.
  eval_metrics: A dictionary mapping metric names to corresponding values. It
   must contain the loss and accuracy metrics.
 """
 print('\n')
 print('Eval accuracy for ', model_desc, ': ', eval_metrics['accuracy'])
 print('Eval loss for ', model_desc, ': ', eval_metrics['loss'])
 if 'graph_loss' in eval_metrics:
  print('Eval graph loss for ', model_desc, ': ', eval_metrics['graph_loss'])
eval_results = dict(
  zip(base_model.metrics_names,
    base_model.evaluate(test_dataset, steps=HPARAMS.eval_steps)))
print_metrics('Base MLP model', eval_results)
5/5 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 1.3380 - accuracy: 0.7740


Eval accuracy for Base MLP model : 0.7739602327346802
Eval loss for Base MLP model : 1.3379606008529663

Trenuj model MLP z regularyzacją wykresu

Włączenie regularyzacji grafów do okresu utraty istniejącego tf.Keras.Model wymaga zaledwie kilku wierszy kodu. Model podstawowy jest tf.Keras celu utworzenia nowego modelu podklasy tf.Keras , którego utrata obejmuje regularyzację wykresu.

Aby ocenić przyrostowe korzyści regularyzacji wykresów, utworzymy nową instancję modelu podstawowego. Dzieje się tak, ponieważ base_model został już przeszkolony dla kilku iteracji, a ponowne użycie tego wytrenowanego modelu do utworzenia modelu regularyzowanego wykresem nie będzie sprawiedliwym porównaniem dla base_model .

# Build a new base MLP model.
base_reg_model_tag, base_reg_model = 'FUNCTIONAL', make_mlp_functional_model(
  HPARAMS)
# Wrap the base MLP model with graph regularization.
graph_reg_config = nsl.configs.make_graph_reg_config(
  max_neighbors=HPARAMS.num_neighbors,
  multiplier=HPARAMS.graph_regularization_multiplier,
  distance_type=HPARAMS.distance_type,
  sum_over_axis=-1)
graph_reg_model = nsl.keras.GraphRegularization(base_reg_model,
                        graph_reg_config)
graph_reg_model.compile(
  optimizer='adam',
  loss='sparse_categorical_crossentropy',
  metrics=['accuracy'])
graph_reg_model.fit(train_dataset, epochs=HPARAMS.train_epochs, verbose=1)
Epoch 1/100
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/framework/indexed_slices.py:434: UserWarning: Converting sparse IndexedSlices to a dense Tensor of unknown shape. This may consume a large amount of memory.
 "Converting sparse IndexedSlices to a dense Tensor of unknown shape. "
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 1.9454 - accuracy: 0.1652 - graph_loss: 0.0076
Epoch 2/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 1.8517 - accuracy: 0.2956 - graph_loss: 0.0117
Epoch 3/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 1.7589 - accuracy: 0.3151 - graph_loss: 0.0261
Epoch 4/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 1.6714 - accuracy: 0.3392 - graph_loss: 0.0476
Epoch 5/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 1.5607 - accuracy: 0.4037 - graph_loss: 0.0622
Epoch 6/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 1.4486 - accuracy: 0.4807 - graph_loss: 0.0921
Epoch 7/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 1.3135 - accuracy: 0.5383 - graph_loss: 0.1236
Epoch 8/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 1.1902 - accuracy: 0.5912 - graph_loss: 0.1616
Epoch 9/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 1.0647 - accuracy: 0.6575 - graph_loss: 0.1920
Epoch 10/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.9416 - accuracy: 0.7067 - graph_loss: 0.2181
Epoch 11/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.8601 - accuracy: 0.7378 - graph_loss: 0.2470
Epoch 12/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.7968 - accuracy: 0.7462 - graph_loss: 0.2565
Epoch 13/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.6881 - accuracy: 0.7912 - graph_loss: 0.2681
Epoch 14/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.6548 - accuracy: 0.8139 - graph_loss: 0.2941
Epoch 15/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.5874 - accuracy: 0.8376 - graph_loss: 0.3010
Epoch 16/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.5537 - accuracy: 0.8348 - graph_loss: 0.3014
Epoch 17/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.5123 - accuracy: 0.8529 - graph_loss: 0.3097
Epoch 18/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.4771 - accuracy: 0.8640 - graph_loss: 0.3192
Epoch 19/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.4294 - accuracy: 0.8826 - graph_loss: 0.3182
Epoch 20/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.4109 - accuracy: 0.8854 - graph_loss: 0.3169
Epoch 21/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.3901 - accuracy: 0.8965 - graph_loss: 0.3250
Epoch 22/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.3700 - accuracy: 0.8956 - graph_loss: 0.3349
Epoch 23/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.3716 - accuracy: 0.8974 - graph_loss: 0.3408
Epoch 24/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.3258 - accuracy: 0.9202 - graph_loss: 0.3361
Epoch 25/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.3043 - accuracy: 0.9253 - graph_loss: 0.3351
Epoch 26/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.2919 - accuracy: 0.9253 - graph_loss: 0.3361
Epoch 27/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.3005 - accuracy: 0.9202 - graph_loss: 0.3249
Epoch 28/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.2629 - accuracy: 0.9336 - graph_loss: 0.3442
Epoch 29/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.2617 - accuracy: 0.9401 - graph_loss: 0.3302
Epoch 30/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.2510 - accuracy: 0.9383 - graph_loss: 0.3436
Epoch 31/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.2452 - accuracy: 0.9411 - graph_loss: 0.3364
Epoch 32/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.2397 - accuracy: 0.9466 - graph_loss: 0.3333
Epoch 33/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.2239 - accuracy: 0.9466 - graph_loss: 0.3373
Epoch 34/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.2084 - accuracy: 0.9513 - graph_loss: 0.3330
Epoch 35/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.2075 - accuracy: 0.9499 - graph_loss: 0.3383
Epoch 36/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.2064 - accuracy: 0.9513 - graph_loss: 0.3394
Epoch 37/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1857 - accuracy: 0.9568 - graph_loss: 0.3371
Epoch 38/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1799 - accuracy: 0.9601 - graph_loss: 0.3477
Epoch 39/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1844 - accuracy: 0.9573 - graph_loss: 0.3385
Epoch 40/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1823 - accuracy: 0.9592 - graph_loss: 0.3445
Epoch 41/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1713 - accuracy: 0.9615 - graph_loss: 0.3451
Epoch 42/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1669 - accuracy: 0.9624 - graph_loss: 0.3398
Epoch 43/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1692 - accuracy: 0.9671 - graph_loss: 0.3483
Epoch 44/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1605 - accuracy: 0.9647 - graph_loss: 0.3437
Epoch 45/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1485 - accuracy: 0.9703 - graph_loss: 0.3338
Epoch 46/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1467 - accuracy: 0.9717 - graph_loss: 0.3405
Epoch 47/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1492 - accuracy: 0.9694 - graph_loss: 0.3466
Epoch 48/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1577 - accuracy: 0.9666 - graph_loss: 0.3338
Epoch 49/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1363 - accuracy: 0.9773 - graph_loss: 0.3424
Epoch 50/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1511 - accuracy: 0.9694 - graph_loss: 0.3402
Epoch 51/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1366 - accuracy: 0.9759 - graph_loss: 0.3385
Epoch 52/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1254 - accuracy: 0.9777 - graph_loss: 0.3474
Epoch 53/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1289 - accuracy: 0.9740 - graph_loss: 0.3469
Epoch 54/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1410 - accuracy: 0.9689 - graph_loss: 0.3475
Epoch 55/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1356 - accuracy: 0.9703 - graph_loss: 0.3483
Epoch 56/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1283 - accuracy: 0.9773 - graph_loss: 0.3412
Epoch 57/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1264 - accuracy: 0.9745 - graph_loss: 0.3473
Epoch 58/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1242 - accuracy: 0.9740 - graph_loss: 0.3443
Epoch 59/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1144 - accuracy: 0.9782 - graph_loss: 0.3440
Epoch 60/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1250 - accuracy: 0.9735 - graph_loss: 0.3357
Epoch 61/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1190 - accuracy: 0.9787 - graph_loss: 0.3400
Epoch 62/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1141 - accuracy: 0.9814 - graph_loss: 0.3419
Epoch 63/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1085 - accuracy: 0.9787 - graph_loss: 0.3395
Epoch 64/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1148 - accuracy: 0.9768 - graph_loss: 0.3504
Epoch 65/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1137 - accuracy: 0.9791 - graph_loss: 0.3360
Epoch 66/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1121 - accuracy: 0.9745 - graph_loss: 0.3469
Epoch 67/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1046 - accuracy: 0.9810 - graph_loss: 0.3476
Epoch 68/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1112 - accuracy: 0.9791 - graph_loss: 0.3431
Epoch 69/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1075 - accuracy: 0.9787 - graph_loss: 0.3455
Epoch 70/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0986 - accuracy: 0.9875 - graph_loss: 0.3403
Epoch 71/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1141 - accuracy: 0.9782 - graph_loss: 0.3508
Epoch 72/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1012 - accuracy: 0.9814 - graph_loss: 0.3453
Epoch 73/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0958 - accuracy: 0.9833 - graph_loss: 0.3430
Epoch 74/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0958 - accuracy: 0.9842 - graph_loss: 0.3447
Epoch 75/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0988 - accuracy: 0.9842 - graph_loss: 0.3430
Epoch 76/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0915 - accuracy: 0.9856 - graph_loss: 0.3475
Epoch 77/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0960 - accuracy: 0.9833 - graph_loss: 0.3353
Epoch 78/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0916 - accuracy: 0.9838 - graph_loss: 0.3441
Epoch 79/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0979 - accuracy: 0.9800 - graph_loss: 0.3476
Epoch 80/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0994 - accuracy: 0.9782 - graph_loss: 0.3400
Epoch 81/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0978 - accuracy: 0.9838 - graph_loss: 0.3386
Epoch 82/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0994 - accuracy: 0.9805 - graph_loss: 0.3416
Epoch 83/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0957 - accuracy: 0.9838 - graph_loss: 0.3398
Epoch 84/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0896 - accuracy: 0.9879 - graph_loss: 0.3379
Epoch 85/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0891 - accuracy: 0.9838 - graph_loss: 0.3441
Epoch 86/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0906 - accuracy: 0.9847 - graph_loss: 0.3445
Epoch 87/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0891 - accuracy: 0.9852 - graph_loss: 0.3506
Epoch 88/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0821 - accuracy: 0.9898 - graph_loss: 0.3448
Epoch 89/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0803 - accuracy: 0.9865 - graph_loss: 0.3370
Epoch 90/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0896 - accuracy: 0.9828 - graph_loss: 0.3428
Epoch 91/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0887 - accuracy: 0.9852 - graph_loss: 0.3505
Epoch 92/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0882 - accuracy: 0.9847 - graph_loss: 0.3396
Epoch 93/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0807 - accuracy: 0.9879 - graph_loss: 0.3473
Epoch 94/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0820 - accuracy: 0.9861 - graph_loss: 0.3367
Epoch 95/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0864 - accuracy: 0.9838 - graph_loss: 0.3353
Epoch 96/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0786 - accuracy: 0.9889 - graph_loss: 0.3392
Epoch 97/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0735 - accuracy: 0.9912 - graph_loss: 0.3443
Epoch 98/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0861 - accuracy: 0.9842 - graph_loss: 0.3381
Epoch 99/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0850 - accuracy: 0.9833 - graph_loss: 0.3376
Epoch 100/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0841 - accuracy: 0.9879 - graph_loss: 0.3510
<tensorflow.python.keras.callbacks.History at 0x7fc3d853ce10>

Oceń model MLP z regularyzacją wykresu

eval_results = dict(
  zip(graph_reg_model.metrics_names,
    graph_reg_model.evaluate(test_dataset, steps=HPARAMS.eval_steps)))
print_metrics('MLP + graph regularization', eval_results)
5/5 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 1.2475 - accuracy: 0.8192


Eval accuracy for MLP + graph regularization : 0.8191681504249573
Eval loss for MLP + graph regularization : 1.2474583387374878

Dokładność modelu regularyzowanego wykresem jest o około 2-3% wyższa niż modelu podstawowego ( base_model ).

Wniosek

Zademonstrowaliśmy zastosowanie regularyzacji wykresów do klasyfikacji dokumentów na wykresie cytowań naturalnych (Cora) przy użyciu struktury uczenia się neuronowego (NSL). Nasz zaawansowany samouczek obejmuje syntezę wykresów na podstawie przykładowych osadzeń przed uczeniem sieci neuronowej z regularyzacją grafów. Takie podejście jest przydatne, jeśli dane wejściowe nie zawierają jawnego wykresu.

Zachęcamy użytkowników do dalszych eksperymentów, zmieniając zakres nadzoru, a także próbując różnych architektur neuronowych w celu uregulowania grafu.