Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

TensorFlow Analiza modelu

Przykładem składnika KEY TensorFlow wysuwanych (TFX)

Ten przykład ilustruje, jak notebook colab TensorFlow Analiza modelu (TFMA) może być użyty do zbadania i wizualizować właściwości zbioru danych i wydajność modelu. Użyjemy model, który ćwiczyliśmy wcześniej, a teraz można dostać się do gry z wynikami!

Model trenowaliśmy było dla Chicago Taxi przykładu , który używa Taxi Trips zbiór danych wydany przez miasto Chicago.

Czytaj więcej na temat zestawu danych w Google BigQuery . Poznaj pełny zestaw danych w BigQuery UI .

Kolumny w zestawie danych są następujące:

pickup_community_area opłata trip_start_month
trip_start_hour trip_start_day trip_start_timestamp
pickup_latitude pickup_longitude dropoff_latitude
dropoff_longitude trip_miles pickup_census_tract
dropoff_census_tract typ płatności firma
trip_seconds dropoff_community_area wskazówki

Rozszerzenia zainstalować Jupyter

 jupyter nbextension enable --py widgetsnbextension
jupyter nbextension install --py --symlink tensorflow_model_analysis
jupyter nbextension enable --py tensorflow_model_analysis
 

Zainstalować TensorFlow Analiza modelu (TFMA)

Będzie to ciągnąć we wszystkich zależności, a zajmie chwilę. Proszę ignorować ostrzeżenia.

 import sys

# Confirm that we're using Python 3
assert sys.version_info.major is 3, 'Oops, not running Python 3. Use Runtime > Change runtime type'
 
 import tensorflow as tf
print('TF version: {}'.format(tf.__version__))

print('Installing Apache Beam')
!pip install -Uq apache_beam==2.17.0
import apache_beam as beam
print('Beam version: {}'.format(beam.__version__))

# Install TFMA
# This will pull in all the dependencies, and will take a minute
# Please ignore the warnings
!pip install -q tensorflow-model-analysis==0.21.3

import tensorflow as tf
import tensorflow_model_analysis as tfma
print('TFMA version: {}'.format(tfma.version.VERSION_STRING))
 
TF version: 2.2.0
Installing Apache Beam
Beam version: 2.17.0
ERROR: tfx-bsl 0.22.1 has requirement apache-beam[gcp]<3,>=2.20, but you'll have apache-beam 2.17.0 which is incompatible.
ERROR: tfx-bsl 0.22.1 has requirement pyarrow<0.17,>=0.16.0, but you'll have pyarrow 0.15.1 which is incompatible.
ERROR: tfx-bsl 0.22.1 has requirement tensorflow-metadata<0.23,>=0.22.2, but you'll have tensorflow-metadata 0.21.2 which is incompatible.

Error importing tfx_bsl_extension.coders. Some tfx_bsl functionalities are not available
TFMA version: 0.21.3

Załadować pliki

Będziemy pobrać plik tar, który ma wszystko, czego potrzebujemy. To obejmuje:

 • Szkolenia i oceny zestawów danych
 • schemat dane
 • Szkolenie wyników EvalSavedModels
 # Download the tar file from GCP and extract it
import io, os, tempfile
BASE_DIR = tempfile.mkdtemp()
TFMA_DIR = os.path.join(BASE_DIR, 'eval_saved_models-0.15.0')
DATA_DIR = os.path.join(TFMA_DIR, 'data')
OUTPUT_DIR = os.path.join(TFMA_DIR, 'output')
SCHEMA = os.path.join(TFMA_DIR, 'schema.pbtxt')

!wget https://storage.googleapis.com/artifacts.tfx-oss-public.appspot.com/datasets/eval_saved_models-0.15.0.tar
!tar xf eval_saved_models-0.15.0.tar
!mv eval_saved_models-0.15.0 {BASE_DIR}
!rm eval_saved_models-0.15.0.tar

print("Here's what we downloaded:")
!ls -R {TFMA_DIR}
 
--2020-07-27 09:11:38-- https://storage.googleapis.com/artifacts.tfx-oss-public.appspot.com/datasets/eval_saved_models-0.15.0.tar
Resolving storage.googleapis.com (storage.googleapis.com)... 64.233.189.128, 108.177.97.128, 108.177.125.128, ...
Connecting to storage.googleapis.com (storage.googleapis.com)|64.233.189.128|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 4311040 (4.1M) [application/x-tar]
Saving to: ‘eval_saved_models-0.15.0.tar’

eval_saved_models-0 100%[===================>]  4.11M 12.3MB/s  in 0.3s  

2020-07-27 09:11:39 (12.3 MB/s) - ‘eval_saved_models-0.15.0.tar’ saved [4311040/4311040]

Here's what we downloaded:
/tmp/tmpgq6r13oe/eval_saved_models-0.15.0:
data run_0 run_1 run_2 schema.pbtxt

/tmp/tmpgq6r13oe/eval_saved_models-0.15.0/data:
eval train

/tmp/tmpgq6r13oe/eval_saved_models-0.15.0/data/eval:
data.csv

/tmp/tmpgq6r13oe/eval_saved_models-0.15.0/data/train:
data.csv

/tmp/tmpgq6r13oe/eval_saved_models-0.15.0/run_0:
eval_model_dir

/tmp/tmpgq6r13oe/eval_saved_models-0.15.0/run_0/eval_model_dir:
1578507304

/tmp/tmpgq6r13oe/eval_saved_models-0.15.0/run_0/eval_model_dir/1578507304:
assets saved_model.pb variables

/tmp/tmpgq6r13oe/eval_saved_models-0.15.0/run_0/eval_model_dir/1578507304/assets:
vocab_compute_and_apply_vocabulary_1_vocabulary
vocab_compute_and_apply_vocabulary_vocabulary

/tmp/tmpgq6r13oe/eval_saved_models-0.15.0/run_0/eval_model_dir/1578507304/variables:
variables.data-00000-of-00001 variables.index

/tmp/tmpgq6r13oe/eval_saved_models-0.15.0/run_1:
eval_model_dir

/tmp/tmpgq6r13oe/eval_saved_models-0.15.0/run_1/eval_model_dir:
1578507304

/tmp/tmpgq6r13oe/eval_saved_models-0.15.0/run_1/eval_model_dir/1578507304:
assets saved_model.pb variables

/tmp/tmpgq6r13oe/eval_saved_models-0.15.0/run_1/eval_model_dir/1578507304/assets:
vocab_compute_and_apply_vocabulary_1_vocabulary
vocab_compute_and_apply_vocabulary_vocabulary

/tmp/tmpgq6r13oe/eval_saved_models-0.15.0/run_1/eval_model_dir/1578507304/variables:
variables.data-00000-of-00001 variables.index

/tmp/tmpgq6r13oe/eval_saved_models-0.15.0/run_2:
eval_model_dir

/tmp/tmpgq6r13oe/eval_saved_models-0.15.0/run_2/eval_model_dir:
1578507304

/tmp/tmpgq6r13oe/eval_saved_models-0.15.0/run_2/eval_model_dir/1578507304:
assets saved_model.pb variables

/tmp/tmpgq6r13oe/eval_saved_models-0.15.0/run_2/eval_model_dir/1578507304/assets:
vocab_compute_and_apply_vocabulary_1_vocabulary
vocab_compute_and_apply_vocabulary_vocabulary

/tmp/tmpgq6r13oe/eval_saved_models-0.15.0/run_2/eval_model_dir/1578507304/variables:
variables.data-00000-of-00001 variables.index

Analizowania schematu

Wśród rzeczy, które ściągnąłem było schematu dla naszych danych, które zostały utworzone przez TensorFlow sprawdzania poprawności danych . parse Powiedzmy, że teraz tak, że możemy używać go z TFMA.

 from google.protobuf import text_format
from tensorflow.python.lib.io import file_io
from tensorflow_metadata.proto.v0 import schema_pb2
from tensorflow.core.example import example_pb2

schema = schema_pb2.Schema()
contents = file_io.read_file_to_string(SCHEMA)
schema = text_format.Parse(contents, schema)
 

Użyj schematu Tworzenie TFRecords

Musimy dać TFMA dostęp do naszej bazy danych, więc stwórzmy plik TFRecords. Możemy skorzystać z naszego schematu, aby go utworzyć, ponieważ daje nam odpowiedni rodzaj dla każdej funkcji.

 import csv

datafile = os.path.join(DATA_DIR, 'eval', 'data.csv')
reader = csv.DictReader(open(datafile, 'r'))
examples = []
for line in reader:
 example = example_pb2.Example()
 for feature in schema.feature:
  key = feature.name
  if len(line[key]) > 0:
   if feature.type == schema_pb2.FLOAT:
    example.features.feature[key].float_list.value[:] = [float(line[key])]
   elif feature.type == schema_pb2.INT:
    example.features.feature[key].int64_list.value[:] = [int(line[key])]
   elif feature.type == schema_pb2.BYTES:
    example.features.feature[key].bytes_list.value[:] = [line[key].encode('utf8')]
  else:
   if feature.type == schema_pb2.FLOAT:
    example.features.feature[key].float_list.value[:] = []
   elif feature.type == schema_pb2.INT:
    example.features.feature[key].int64_list.value[:] = []
   elif feature.type == schema_pb2.BYTES:
    example.features.feature[key].bytes_list.value[:] = []
 examples.append(example)

TFRecord_file = os.path.join(BASE_DIR, 'train_data.rio')
with tf.io.TFRecordWriter(TFRecord_file) as writer:
 for example in examples:
  writer.write(example.SerializeToString())
 writer.flush()
 writer.close()

!ls {TFRecord_file}
 
/tmp/tmpgq6r13oe/train_data.rio

Uruchom TFMA i Render Metrics

Teraz jesteśmy gotowi, aby utworzyć funkcję, że użyjemy do uruchomienia TFMA i renderowanie metryki. Wymaga EvalSavedModel , listę SliceSpecs i indeks do listy SliceSpec. Będzie utworzyć EvalResult użyciu tfma.run_model_analysis i używać go do tworzenia SlicingMetricsViewer użyciu tfma.view.render_slicing_metrics , które czynią wizualizację naszej bazy danych przy użyciu plaster stworzyliśmy.

 def run_and_render(eval_model=None, slice_list=None, slice_idx=0):
 """Runs the model analysis and renders the slicing metrics

 Args:
   eval_model: An instance of tf.saved_model saved with evaluation data
   slice_list: A list of tfma.slicer.SingleSliceSpec giving the slices
   slice_idx: An integer index into slice_list specifying the slice to use

 Returns:
   A SlicingMetricsViewer object if in Jupyter notebook; None if in Colab.
 """
 eval_result = tfma.run_model_analysis(eval_shared_model=eval_model,
                     data_location=TFRecord_file,
                     file_format='tfrecords',
                     slice_spec=slice_list,
                     output_path='sample_data',
                     extractors=None)
 return tfma.view.render_slicing_metrics(eval_result, slicing_spec=slice_list[slice_idx])
 

Krojenie i kostkowania

Wcześniej trenowałem model, a teraz mamy załadowane wyniki. Rzućmy okiem na nasze wizualizacje, począwszy od korzystania TFMA do wycinka wzdłuż poszczególnych funkcji. Ale najpierw musimy czytać w EvalSavedModel z jednej z naszych poprzednich seriach treningowych.

Działki są interaktywne:

 • Kliknij i przeciągnij, aby przesunąć
 • Przewijania, aby powiększyć
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby przywrócić widok

Wystarczy przesunąć kursor nad żądanym punkcie danych, aby zobaczyć więcej szczegółów. Wybierz jedną z czterech różnych typów działek korzystających z wyboru u dołu.

Na przykład, będziemy ustawienie slicing_column spojrzeć na trip_start_hour funkcji w naszym SliceSpec .

 # Load the TFMA results for the first training run
# This will take a minute
eval_model_base_dir_0 = os.path.join(TFMA_DIR, 'run_0', 'eval_model_dir')
eval_model_dir_0 = os.path.join(eval_model_base_dir_0, next(os.walk(eval_model_base_dir_0))[1][0])
eval_shared_model_0 = tfma.default_eval_shared_model(eval_saved_model_path=eval_model_dir_0)

# Slice our data by the trip_start_hour feature
slices = [tfma.slicer.SingleSliceSpec(columns=['trip_start_hour'])]

run_and_render(eval_model=eval_shared_model_0, slice_list=slices, slice_idx=0)
 
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.2.0) found. Note that TFMA support for TF 2.0 is currently in beta
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/load.py:169: load (from tensorflow.python.saved_model.loader_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.loader.load or tf.compat.v1.saved_model.load. There will be a new function for importing SavedModels in Tensorflow 2.0.

Warning:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/load.py:169: load (from tensorflow.python.saved_model.loader_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.loader.load or tf.compat.v1.saved_model.load. There will be a new function for importing SavedModels in Tensorflow 2.0.

INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmpgq6r13oe/eval_saved_models-0.15.0/run_0/eval_model_dir/1578507304/variables/variables

INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmpgq6r13oe/eval_saved_models-0.15.0/run_0/eval_model_dir/1578507304/variables/variables

Warning:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/graph_ref.py:189: get_tensor_from_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.get_tensor_from_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.get_tensor_from_tensor_info.

Warning:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/graph_ref.py:189: get_tensor_from_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.get_tensor_from_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.get_tensor_from_tensor_info.

Warning:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/ops/resource_variable_ops.py:1666: calling BaseResourceVariable.__init__ (from tensorflow.python.ops.resource_variable_ops) with constraint is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
If using Keras pass *_constraint arguments to layers.

Warning:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/ops/resource_variable_ops.py:1666: calling BaseResourceVariable.__init__ (from tensorflow.python.ops.resource_variable_ops) with constraint is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
If using Keras pass *_constraint arguments to layers.
WARNING:root:Couldn't find python-snappy so the implementation of _TFRecordUtil._masked_crc32c is not as fast as it could be.

Warning:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_model_analysis/writers/metrics_and_plots_serialization.py:125: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`

Warning:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_model_analysis/writers/metrics_and_plots_serialization.py:125: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`

SlicingMetricsViewer(config={'weightedExamplesColumn': 'post_export_metrics/example_count'}, data=[{'slice': '…

plastry Przegląd

Domyślną wizualizacja jest Plastry Przegląd gdy liczba plastrów jest niewielka. To pokazuje wartości metryk dla każdego segmentu. Ponieważ wybraliśmy trip_start_hour powyżej, to pokazuje nam takie dane, jak dokładność i AUC dla każdej godziny, co pozwala nam spojrzeć na problemy, które są specyficzne dla pewnych godzinach, a nie inne.

W wizualizacji powyżej:

 • Spróbuj sortowania kolumny funkcji, która jest naszym trip_start_hours wyposażone, klikając nagłówek kolumny
 • Spróbuj sortując precyzją, i zauważ, że precyzja dla niektórych godzin z przykładów jest 0, co może wskazywać na problem

Wykres pozwala nam wybierać i wyświetlać różne dane w naszych plasterki.

 • Spróbuj wybrać inne dane z menu „Pokaż”
 • Spróbuj wybrać przywołanie w menu „Pokaż”, i zauważ, że przywołanie dla niektórych godzin z przykładów jest 0, co może wskazywać na problem

Możliwe jest również ustawienie progu odfiltrować plastry z mniejszą liczbą przykładów, lub „wagi”. Można wpisać minimalną liczbę przykładów, lub użyj suwaka.

metryki Histogram

Pogląd ten obsługuje również Metrics Histogram jako alternatywny wizualizacji, która jest również domyślny widok gdy liczba plastrów jest duża. Wyniki będą podzielone na segmenty i liczbę warstw / sumy wag / oba mogą być wizualizowane. Kolumny można sortować, klikając nagłówek kolumny. Plastry o niskiej masie mogą być filtrowane przez ustawienie wartości progowej. Dalsze filtrowanie może być stosowany przez przeciąganie szarą opaskę. Aby zresetować zakres, kliknij dwukrotnie zespół. Filtrowanie może być także stosowany do usuwania odstających w wizualizacji i tabele danych. Kliknij ikonę koła zębatego, aby przełączyć na skali logarytmicznej zamiast skali liniowej.

 • Spróbuj wybrać „Metrics Histogram” w menu Wizualizacja

Więcej Plastry

Stwórzmy całą listę SliceSpec s, co pozwoli nam wybrać dowolny z plastrami na liście. Będziemy wybierać trip_start_day kawałek (dzień tygodnia), ustawiając slice_idx do 1 . Spróbuj zmienić slice_idx do 0 lub 2 i uruchomiony ponownie zbadać różne plastry.

 slices = [tfma.slicer.SingleSliceSpec(columns=['trip_start_hour']),
     tfma.slicer.SingleSliceSpec(columns=['trip_start_day']),
     tfma.slicer.SingleSliceSpec(columns=['trip_start_month'])]
run_and_render(eval_model=eval_shared_model_0, slice_list=slices, slice_idx=1)
 
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.2.0) found. Note that TFMA support for TF 2.0 is currently in beta

Warning:tensorflow:Tensorflow version (2.2.0) found. Note that TFMA support for TF 2.0 is currently in beta
WARNING:root:Deleting 1 existing files in target path matching: 
WARNING:root:Deleting 1 existing files in target path matching: 
WARNING:root:Deleting 1 existing files in target path matching: 

SlicingMetricsViewer(config={'weightedExamplesColumn': 'post_export_metrics/example_count'}, data=[{'slice': '…

Można tworzyć krzyże fabularnych analizować kombinacje cech. Stwórzmy SliceSpec patrzeć na krzyż trip_start_day i trip_start_hour :

 slices = [tfma.slicer.SingleSliceSpec(columns=['trip_start_day', 'trip_start_hour'])]
run_and_render(eval_shared_model_0, slices, 0)
 
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.2.0) found. Note that TFMA support for TF 2.0 is currently in beta

Warning:tensorflow:Tensorflow version (2.2.0) found. Note that TFMA support for TF 2.0 is currently in beta
WARNING:root:Deleting 1 existing files in target path matching: 
WARNING:root:Deleting 1 existing files in target path matching: 
WARNING:root:Deleting 1 existing files in target path matching: 

SlicingMetricsViewer(config={'weightedExamplesColumn': 'post_export_metrics/example_count'}, data=[{'slice': '…

Przekraczania dwie kolumny tworzy wiele kombinacji! Załóżmy zawężenia nasz krzyż bierze pod uwagę jedynie wycieczki, które zaczynają się w południe. W takim razie wybierz accuracy od wizualizacji:

 slices = [tfma.slicer.SingleSliceSpec(columns=['trip_start_day'], features=[('trip_start_hour', 12)])]
run_and_render(eval_shared_model_0, slices, 0)
 
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.2.0) found. Note that TFMA support for TF 2.0 is currently in beta

Warning:tensorflow:Tensorflow version (2.2.0) found. Note that TFMA support for TF 2.0 is currently in beta
WARNING:root:Deleting 1 existing files in target path matching: 
WARNING:root:Deleting 1 existing files in target path matching: 
WARNING:root:Deleting 1 existing files in target path matching: 

SlicingMetricsViewer(config={'weightedExamplesColumn': 'post_export_metrics/example_count'}, data=[{'slice': '…

Tracking model skuteczności w czasie

Twój zestaw danych szkolenia będą wykorzystywane do treningu model i mam nadzieję być reprezentatywne dla zbioru danych testowych i danych, które zostaną wysłane do modelu w produkcji. Jednakże, podczas gdy dane w żądaniach wnioskowania mogą pozostać takie same jak dane treningowe, w wielu przypadkach to zacznie zmieniać na tyle, że wydajność modelu ulegnie zmianie.

Oznacza to, że trzeba monitorować i mierzyć wydajność modelu na bieżąco, dzięki czemu można być świadoma i reagować na zmiany. Rzućmy okiem na jak TFMA może pomóc.

Pomiaru wydajności nowych danych

Mamy pobranych wyniki trzech różnych seriach treningowych powyżej, więc niech to załadować je teraz i skorzystać TFMA aby zobaczyć ich porównanie za pomocą render_time_series . Możemy określić poszczególne plastry patrzeć. Porównajmy nasze biegi treningowe dla wycieczek, które rozpoczęły się w południe.

 • Wybierz dane z listy rozwijanej, aby dodać wykres serii czas na to metryka
 • Zamknij niechcianych wykresy
 • Unoszą się nad punktami danych (końce odcinków na wykresie), aby uzyskać więcej szczegółów
 def get_eval_result(base_dir, output_dir, data_loc, slice_spec):
 eval_model_dir = os.path.join(base_dir, next(os.walk(base_dir))[1][0])
 eval_shared_model = tfma.default_eval_shared_model(eval_saved_model_path=eval_model_dir)

 return tfma.run_model_analysis(eval_shared_model=eval_shared_model,
                     data_location=data_loc,
                     file_format='tfrecords',
                     slice_spec=slice_spec,
                     output_path=output_dir,
                     extractors=None)

slices = [tfma.slicer.SingleSliceSpec()]
output_dir_0 = os.path.join(TFMA_DIR, 'output', 'run_0')
result_ts0 = get_eval_result(os.path.join(TFMA_DIR, 'run_0', 'eval_model_dir'),
               output_dir_0, TFRecord_file, slices)
output_dir_1 = os.path.join(TFMA_DIR, 'output', 'run_1')
result_ts1 = get_eval_result(os.path.join(TFMA_DIR, 'run_1', 'eval_model_dir'),
               output_dir_1, TFRecord_file, slices)
output_dir_2 = os.path.join(TFMA_DIR, 'output', 'run_2')
result_ts2 = get_eval_result(os.path.join(TFMA_DIR, 'run_2', 'eval_model_dir'),
               output_dir_2, TFRecord_file, slices)
 
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.2.0) found. Note that TFMA support for TF 2.0 is currently in beta

Warning:tensorflow:Tensorflow version (2.2.0) found. Note that TFMA support for TF 2.0 is currently in beta

INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmpgq6r13oe/eval_saved_models-0.15.0/run_0/eval_model_dir/1578507304/variables/variables

INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmpgq6r13oe/eval_saved_models-0.15.0/run_0/eval_model_dir/1578507304/variables/variables

Warning:tensorflow:Tensorflow version (2.2.0) found. Note that TFMA support for TF 2.0 is currently in beta

Warning:tensorflow:Tensorflow version (2.2.0) found. Note that TFMA support for TF 2.0 is currently in beta

INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmpgq6r13oe/eval_saved_models-0.15.0/run_1/eval_model_dir/1578507304/variables/variables

INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmpgq6r13oe/eval_saved_models-0.15.0/run_1/eval_model_dir/1578507304/variables/variables

Warning:tensorflow:Tensorflow version (2.2.0) found. Note that TFMA support for TF 2.0 is currently in beta

Warning:tensorflow:Tensorflow version (2.2.0) found. Note that TFMA support for TF 2.0 is currently in beta

INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmpgq6r13oe/eval_saved_models-0.15.0/run_2/eval_model_dir/1578507304/variables/variables

INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmpgq6r13oe/eval_saved_models-0.15.0/run_2/eval_model_dir/1578507304/variables/variables

Jak to wygląda dzisiaj?

Najpierw możemy sobie wyobrazić, że mamy wyszkolonych i wdrożeniu naszego modelu wczoraj, a teraz chcemy zobaczyć jak to robi się na nowych danych pochodzących dzisiaj. Wizualizacja rozpocznie wyświetlając dokładność. Dodaj AUC i średnią stratę za pomocą menu „Dodaj serie metryczne”.

 eval_results_from_disk = tfma.load_eval_results([output_dir_0, output_dir_1],
                        tfma.constants.MODEL_CENTRIC_MODE)

tfma.view.render_time_series(eval_results_from_disk, slices[0])
 
TimeSeriesViewer(config={'isModelCentric': True}, data=[{'metrics': {'': {'': {'precision': {'doubleValue': 0.…

Teraz możemy sobie wyobrazić, że kolejny dzień minął i chcemy zobaczyć, jak to robi się na nowych danych pochodzących dzisiaj, w porównaniu do poprzednich dwóch dni. Ponownie dodać AUC i średnią stratę za pomocą menu „Dodaj metryczną serie”:

 eval_results_from_disk = tfma.load_eval_results([output_dir_0, output_dir_1, output_dir_2],
                        tfma.constants.MODEL_CENTRIC_MODE)

tfma.view.render_time_series(eval_results_from_disk, slices[0])
 
TimeSeriesViewer(config={'isModelCentric': True}, data=[{'metrics': {'': {'': {'label/mean': {'doubleValue': 0…