Pierwsze kroki z analizą modelu TensorFlow

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Przegląd

TensorFlow Model Analysis (TFMA) to biblioteka do przeprowadzania oceny modelu.

 • Dla : inżynierów uczenia maszynowego lub naukowców zajmujących się danymi
 • kto : chcą analizować i rozumieć swoje modele TensorFlow
 • jest to : samodzielna biblioteka lub komponent potoku TFX
 • that : ocenia modele na dużych ilościach danych w sposób rozproszony na tych samych metrykach zdefiniowanych w szkoleniu. Te metryki są porównywane z wycinkami danych i wizualizowane w notatnikach Jupyter lub Colab.
 • w przeciwieństwie do : niektóre narzędzia do introspekcji modeli, takie jak tensorboard, które oferują introspekcję modeli

TFMA wykonuje swoje obliczenia w sposób rozproszony na dużych ilościach danych przy użyciu Apache Beam . W poniższych sekcjach opisano, jak skonfigurować podstawowy potok oceny TFMA. Zobacz architekturę więcej szczegółów na temat podstawowej implementacji.

Jeśli chcesz po prostu wskoczyć i zacząć, zajrzyj do naszego notatnika colab .

Tę stronę można również przeglądać na tensorflow.org .

Obsługiwane typy modeli

TFMA jest przeznaczony do obsługi modeli opartych na tensorflow, ale można go łatwo rozszerzyć, aby obsługiwać również inne frameworki. Historycznie, TFMA wymagało utworzenia EvalSavedModel do korzystania z TFMA, ale najnowsza wersja TFMA obsługuje wiele typów modeli w zależności od potrzeb użytkownika. Skonfigurowanie EvalSavedModel powinno być wymagane tylko wtedy, gdy używany jest model oparty na tf.estimator i wymagane są niestandardowe metryki czasu uczenia.

Pamiętaj, że ponieważ TFMA działa teraz w oparciu o model udostępniania, TFMA nie będzie już automatycznie oceniać metryk dodanych w czasie szkolenia. Wyjątkiem od tego przypadku jest użycie modelu Keras, ponieważ Keras zapisuje metryki używane wraz z zapisanym modelem. Jeśli jednak jest to trudne wymaganie, najnowsza wersja TFMA jest wstecznie kompatybilna, dzięki czemu EvalSavedModel może nadal działać w potoku TFMA.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie modeli obsługiwanych domyślnie:

Typ modelu Wskaźniki czasu treningu Wskaźniki po szkoleniu
TF2 (kerasy) T* Tak
TF2 (ogólne) Nie dotyczy Tak
EvalSavedModel (estymator) Tak Tak
Brak (pd.DataFrame itp.) Nie dotyczy Tak
 • Metryki czasu uczenia odnoszą się do metryk zdefiniowanych w czasie uczenia i zapisanych w modelu (albo TFMA EvalSavedModel, albo zapisany model Keras). Metryki po trenowaniu odnoszą się do metryk dodanych za pośrednictwem tfma.MetricConfig .
 • Ogólne modele TF2 to modele niestandardowe, które eksportują sygnatury, których można używać do wnioskowania i które nie są oparte na keras ani estymatorze.

Zobacz często zadawane pytania , aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania i konfigurowania tych różnych typów modeli.

Organizować coś

Przed uruchomieniem oceny wymagana jest niewielka ilość konfiguracji. Najpierw należy zdefiniować obiekt tfma.EvalConfig , który zawiera specyfikacje modelu, metryk i wycinków, które mają zostać ocenione. Po drugie, należy utworzyć tfma.EvalSharedModel , który wskazuje na rzeczywisty model (lub modele), który ma być używany podczas oceny. Po ich zdefiniowaniu ocena jest wykonywana przez wywołanie tfma.run_model_analysis z odpowiednim zestawem danych. Więcej informacji można znaleźć w przewodniku konfiguracji .

Jeśli działa w potoku TFX, zapoznaj się z przewodnikiem TFX, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować TFMA, aby działał jako składnik TFX Evaluator .

Przykłady

Ocena pojedynczego modelu

Poniższe używa tfma.run_model_analysis do wykonania oceny w modelu obsługującym. Aby uzyskać wyjaśnienie różnych potrzebnych ustawień, zobacz przewodnik konfiguracji .

# Run in a Jupyter Notebook.
from google.protobuf import text_format

eval_config = text_format.Parse("""
 ## Model information
 model_specs {
  # This assumes a serving model with a "serving_default" signature.
  label_key: "label"
  example_weight_key: "weight"
 }
 ## Post export metric information
 metrics_specs {
  # This adds AUC as a post training metric. If the model has built in
  # training metrics which also contains AUC, this metric will replace it.
  metrics { class_name: "AUC" }
  # ... other post training metrics ...

  # Plots are also configured here...
  metrics { class_name: "ConfusionMatrixPlot" }
 }
 ## Slicing information
 slicing_specs {} # overall slice
 slicing_specs {
  feature_keys: ["age"]
 }
""", tfma.EvalConfig())

eval_shared_model = tfma.default_eval_shared_model(
  eval_saved_model_path='/path/to/saved/model', eval_config=eval_config)

eval_result = tfma.run_model_analysis(
  eval_shared_model=eval_shared_model,
  eval_config=eval_config,
  # This assumes your data is a TFRecords file containing records in the
  # tf.train.Example format.
  data_location='/path/to/file/containing/tfrecords',
  output_path='/path/for/output')

tfma.view.render_slicing_metrics(eval_result)

W przypadku oceny rozproszonej skonstruuj potok Apache Beam przy użyciu rozproszonego programu uruchamiającego. W potoku użyj tfma.ExtractEvaluateAndWriteResults do oceny i zapisania wyników. Wyniki można załadować do wizualizacji za pomocą tfma.load_eval_result .

Na przykład:

# To run the pipeline.
from google.protobuf import text_format
from tfx_bsl.tfxio import tf_example_record

eval_config = text_format.Parse("""
 ## Model information
 model_specs {
  # This assumes a serving model with a "serving_default" signature.
  label_key: "label"
  example_weight_key: "weight"
 }
 ## Post export metric information
 metrics_specs {
  # This adds AUC and as a post training metric. If the model has built in
  # training metrics which also contains AUC, this metric will replace it.
  metrics { class_name: "AUC" }
  # ... other post training metrics ...

  # Plots are also configured here...
  metrics { class_name: "ConfusionMatrixPlot" }
 }
 ## Slicing information
 slicing_specs {} # overall slice
 slicing_specs {
  feature_keys: ["age"]
 }
""", tfma.EvalConfig())

eval_shared_model = tfma.default_eval_shared_model(
  eval_saved_model_path='/path/to/saved/model', eval_config=eval_config)

output_path = '/path/for/output'

tfx_io = tf_example_record.TFExampleRecord(
  file_pattern=data_location, raw_record_column_name=tfma.ARROW_INPUT_COLUMN)

with beam.Pipeline(runner=...) as p:
 _ = (p
    # You can change the source as appropriate, e.g. read from BigQuery.
    # This assumes your data is a TFRecords file containing records in the
    # tf.train.Example format. If using EvalSavedModel then use the following
    # instead: 'ReadData' >> beam.io.ReadFromTFRecord(file_pattern=...)
    | 'ReadData' >> tfx_io.BeamSource()
    | 'ExtractEvaluateAndWriteResults' >>
    tfma.ExtractEvaluateAndWriteResults(
      eval_shared_model=eval_shared_model,
      eval_config=eval_config,
      output_path=output_path))

# To load and visualize results.
# Note that this code should be run in a Jupyter Notebook.
result = tfma.load_eval_result(output_path)
tfma.view.render_slicing_metrics(result)

Walidacja modelu

Aby przeprowadzić walidację modelu względem kandydata i linii bazowej, zaktualizuj konfigurację, aby zawierała ustawienie progu i przekaż dwa modele do tfma.run_model_analysis .

Na przykład:

# Run in a Jupyter Notebook.
from google.protobuf import text_format

eval_config = text_format.Parse("""
 ## Model information
 model_specs {
  # This assumes a serving model with a "serving_default" signature.
  label_key: "label"
  example_weight_key: "weight"
 }
 ## Post export metric information
 metrics_specs {
  # This adds AUC and as a post training metric. If the model has built in
  # training metrics which also contains AUC, this metric will replace it.
  metrics {
   class_name: "AUC"
   threshold {
    value_threshold {
     lower_bound { value: 0.9 }
    }
    change_threshold {
     direction: HIGHER_IS_BETTER
     absolute { value: -1e-10 }
    }
   }
  }
  # ... other post training metrics ...

  # Plots are also configured here...
  metrics { class_name: "ConfusionMatrixPlot" }
 }
 ## Slicing information
 slicing_specs {} # overall slice
 slicing_specs {
  feature_keys: ["age"]
 }
""", tfma.EvalConfig())

eval_shared_models = [
 tfma.default_eval_shared_model(
   model_name=tfma.CANDIDATE_KEY,
   eval_saved_model_path='/path/to/saved/candiate/model',
   eval_config=eval_config),
 tfma.default_eval_shared_model(
   model_name=tfma.BASELINE_KEY,
   eval_saved_model_path='/path/to/saved/baseline/model',
   eval_config=eval_config),
]

output_path = '/path/for/output'

eval_result = tfma.run_model_analysis(
  eval_shared_models,
  eval_config=eval_config,
  # This assumes your data is a TFRecords file containing records in the
  # tf.train.Example format.
  data_location='/path/to/file/containing/tfrecords',
  output_path=output_path)

tfma.view.render_slicing_metrics(eval_result)
tfma.load_validation_result(output_path)

Wyobrażanie sobie

Wyniki oceny TFMA można wizualizować w notatniku Jupyter za pomocą komponentów frontendu zawartych w TFMA. Na przykład:

Przeglądarka metryk krojenia TFMA .

Więcej informacji