Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Wizualizacje analizy modelu TensorFlow

Wynik uruchomienia oceny to tfma.EvalResult który można zwizualizować w notatniku Jupyter, wywołując tfma.view.render_slicing_metrics (lub tfma.view.render_plot przypadku wykresów).

Widok metryk

Aby wyświetlić metryki, użyj interfejsu API tfma.view.render_slicing_metrics przekazując tfma.EvalResult wynikowy z przebiegu oceny. Widok metryk składa się z trzech części:

 • Selektor metryk

  Domyślnie wszystkie obliczone metryki są wyświetlane, a kolumny są sortowane alfabetycznie. Selektor metryk umożliwia użytkownikowi dodawanie / usuwanie / zmianę kolejności metryk. Po prostu zaznacz / odznacz metryki z listy rozwijanej (przytrzymaj Ctrl, aby wybrać wielokrotny) lub wpisz / zmień rozmieszczenie bezpośrednio w polu wprowadzania.

  Selektor metryczny

 • Wizualizacja metryczna

  Wizualizacja metryczna ma na celu zapewnienie intuicji dotyczącej wycinków w wybranej funkcji. Dostępne jest szybkie filtrowanie w celu odfiltrowania plasterków o małej ważonej liczbie próbek.

  Przykładowy filtrowany widok

  Obsługiwane są dwa typy wizualizacji:

  1. Omówienie plasterków

   W tym widoku wartość wybranej metryki jest renderowana dla każdego wycinka, a plasterki można sortować według nazwy wycinka lub wartości innej metryki.

   Przegląd próbnego wycinka

   Gdy liczba plasterków jest mała, jest to widok domyślny.

  2. Metryki Histogram

   W tym widoku wycinki są podzielone na segmenty na podstawie ich wartości metrycznych. Wartością (wartościami) wyświetlanymi w każdym segmencie może być liczba wycinków w wiadrze lub łączna zważona liczba próbek dla wszystkich wycinków w wiadrze lub jedno i drugie.

   Przykładowy histogram metryk

   Liczbę segmentów można zmienić i zastosować skalę logarytmiczną w menu ustawień, klikając ikonę koła zębatego.

   Zmiana ustawień histogramu metryk

   Możliwe jest również odfiltrowanie wartości odstających w widoku histogramu. Po prostu przeciągnij żądany zakres na histogramie, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej.

   Histogram metryk filtrowanych

   Jeśli liczba plasterków jest duża, jest to widok domyślny.

 • Tabela metryk

  Tabela danych zawiera podsumowanie wyników dla wszystkich danych wybranych w selektorze danych. Można je sortować, klikając nazwę metryki. Renderowane będą tylko wycinki, które nie zostały odfiltrowane.

Plot Views

Każda działka ma własną wizualizację, która jest unikalna dla wykresu. Więcej informacji można znaleźć w odpowiedniej dokumentacji API dla klasy plot. Zauważ, że w TFMA wykresy i metryki są zdefiniowane w tfma.metrics.* Zgodnie z konwencją klasy związane z wykresami kończą się na Plot . Aby wyświetlić wykresy, użyj tfma.view.render_plot API tfma.view.render_plot przekazującej tfma.EvalResult który został wyprowadzony z przebiegu oceny.

Wykresy szeregów czasowych

Wykresy szeregów czasowych ułatwiają dostrzeżenie trendów określonych danych w zakresie zakresów danych lub przebiegów modelu. Aby utworzyć wykres szeregów czasowych, wykonaj wiele ocen (zapisując dane wyjściowe w różnych katalogach), a następnie załaduj je do obiektu tfma.EvalResults , wywołując tfma.load_eval_results . Wyniki można następnie wyświetlić za pomocą tfma.view.render_time_series

Aby wyświetlić wykres dla określonego wskaźnika, po prostu kliknij go na liście rozwijanej. Aby odrzucić wykres, kliknij X w prawym górnym rogu.

Przykładowy wykres szeregów czasowych

Umieszczenie wskaźnika myszy na dowolnym punkcie danych na wykresie powoduje wyświetlenie podpowiedzi wskazującej przebieg modelu, zakres danych i wartość metryki.